بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر

پیام:
چکیده:
اطلاعات در عرصه کشاورزی و توسعه روستایی، کاراترین عامل ارتقای بازدهی و اثربخشی دیگر منابع تولید و توسعه به شمار می آید. کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی یکی از عناصر مهم در اطلاع رسانی به کشاورزان و ارتقای بهره وری کشاورزی به شمار می روند که باید اطلاعات کافی و روزآمدی داشته باشند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رفتار اطلاع یابی کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان مشکین شهر است. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی –همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت های خدمات مشاوره ای کشاورزی شهرستان است (290 N=) که درنهایت، با استفاده از نمونه گیری تصادفی و آماره کوکران، 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد انگیزه اصلی جست وجوی اطلاعات در میان افراد مورد مطالعه، احساس مسئولیت و انجام وظایف محول شده است. سه منبع عمده اطلاعاتی کارشناسان، کتب فارسی، گزارش های علمی و فنی و پایگاه های اینترنتی هستند و دوره های آموزشی ضمن خدمت، کتابخانه محل کار و تلویزیون، سه مجرای مهم ارتباطی آن ها به شمار می روند. نبود انعطاف پذیری زمانی در انجام وظایف سازمانی، عمده ترین مانع سازمانی جست وجوی اطلاعات است. همچنین، میان انگیزه اطلاع یابی شغلی، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و مجاری ارتباطی و رضایت شغلی با رفتار اطلاع یابی، رابطه مثبت معنی داری مشاهده می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
559 -568
لینک کوتاه:
magiran.com/p1477825 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.