ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار در کارکنان اتاق عمل با استفاده از دو ابزار ارزیابی جابجایی بیمار و ارزیابی سریع تمام بدن

پیام:
چکیده:
مقدمه
افزایش آسیب های ناشی از جابجایی بیماران در پرستاران نشان می دهد که به کارگیری روش های آموزشی موجود در جابجایی بیماران، تاثیر چندانی در اجرای صحیح روش نداشته است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه اثر آموزش روش ارگونومیک جابجایی بیمار با استفاده از دو ابزار «ابزار ارزیابی جابجایی بیمار» و «ارزیابی سریع تمام بدن» در کارکنان اتاق عمل انجام شده است.
روش کار
در این مطالعه از نوع نیمه تجربی پیش و پس آزمون، به روش نمونه گیری در دسترس به 31 نفر از کارکنان پرستاری اتاق عمل بیمارستان آموزشی شهرستان مرودشت، در زمینه روش جابجایی بیمار از تخت به برانکارد و برعکس طبق اصول ارگونومی آموزش داده شد. اطلاعات لازم، قبل و بعد از آموزش، با استفاده از دو ابزار روا و پایا شامل «ابزار ارزیابی جابجایی بیمار» (Patient Transfer Assessment Instrument :PTAI) و «ارزیابی سریع تمام بدن»(Rapid Entire Body Assessment: REBA) جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19 انجام شد.
یافته ها
در «ابزار ارزیابی جابجایی بیمار»، میانگین نمرات شرکت کننده ها قبل از مداخله 61/73(سطح دو؛ نیاز به اقدامات ارگونومیک) و بعد از مداخله 83/3(مطلوب) به دست آمد. در ابزار «ارزیابی سریع تمام بدن» نیز میانگین نمره شرکت کننده ها قبل از مداخله 8/03(خطر زیاد؛ انجام اقدام ارگونومیک) و بعد از مداخله 2/64(خطر کم) به دست آمد. بین نمره های حاصل از هر دو ابزار ارزیابی، قبل و بعد از مداخله همبستگی معنی داری وجود نداشت (0/05>P ).
نتیجه گیری
آموزش در بهبود روش جابجایی بیمار توسط کارکنان اتاق عمل موثر بوده است. لذا آموزش مبتنی بر اصول ارگونومی و ارزیابی مربوط به آن جهت ارتقای مهارت های روش جابجایی بیماران و در نهایت کاهش آسیب های شغلی کارکنان پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1626203 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.