اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای (MCBT) بر کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان 6 و 7 ساله

چکیده:
مقدمه
اضطراب جدایی کودکان یکی از اختلالاتی است که تاثیر منفی در سازگاری اجتماعی، روابط باهمسالان و پیشگویی کننده اختلالات روان پزشکی در دوران نوجوانی است و در صورت عدم درمان این اختلال تا سنین بزرگ سالی ادامه پیدا می کند و ازاین رو مشکلات بسیاری فراروی فرد قرارمی گیرد؛ بنابراین شناسایی درمان موثر برای این اختلال، ازجمله اثربخشی درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای بر اضطراب جدایی کودکان، هدف پژوهش بود.
روش
پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (دو و سه ماهه) همراه با گروه کنترل بود. نمونه آماری پس از غربالگری از بین 388 کودک پیش دبستان و کلاس اول دبستان شهر قم که با علائم اختلال اضطراب جدایی با روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ایبه تعداد 76 نفر بودند؛ در هر دو گروه آزمایش و کنترل 33 کودک 6 و 7 ساله با روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها در چهار مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو و سه ماهه از «پرسشنامه علائم مرضی کودکان» استفاده شد.
نتایج
تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد. علاوه بر این نتایج نشان داد که اثرات متغیرهای جنس و سن و اثرات متقابل روش درمان و جنس و سن معنادار بودند.
بحث و نتیجه گیری
به طورکلی نتایج حاصل از پژوهش حاضر موید موثر بودن درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر واحد پردازه ای در کاهش علائم اضطراب جدایی کودکان دختر و پسر 6 و 7 ساله هست و با توجه به اثربخش تر بودن این روش درمانی برای پسران، استفاده از این پروتکل را برای ایشان پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p1650331 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!