بررسی اثر مکمل امگا-3 در دوران شیردهی مادران بر روی رشد و تکامل شیرخوارانشان

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
تکامل در دوران کودکی برای ظرفیت یادگیری حیاتی است. اسیدهای چرب امگا-3 مادر در دوران بارداری و شیردهی برای تکامل دوران کودکی نقش مهمی دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مکمل خوراکی امگا-3 در شش ماه نخست شیردهی روی رشد و تکامل شیرخوار می باشد.
مواد و روش کار
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کوراست. تعداد 70 خانم شیرده 15 روز پس از زایمان با شیرخوارانشان مورد بررسی قرار گرفتند. این تعداد به صورت تصادفی به دو گروه 35 نفره دارونما و مداخله تقسیم شدند. به گروه مداخله روزانه یک گرم امگا-3 و به گروه دارونما روغن پارافین به مدت 3 ماه داده شد. تکامل کودکان با استفاده از پرسشنامه سنین و رشد شیرخواران با اندازه گیری وزن، قد و دور سر ماهانه ارزیابی شدند.
یافته ها
افزایش میانگین نمره تکاملی در حیطه های ارتباطی، حرکات درشت و حل مسئله در گروه مداخله، بعد از 3 ماه مکمل یاری با اسیدهای چرب امگا-3 نسبت به گروه دارونما مشاهده می شود. تکامل در دو حیطه حرکات ظریف و اجتماعی بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت (p<0/05). در گروه مداخله میانگین دور سر شیرخواران بیشتر از گروه دارونما بود اما ازنظر وزن و قد اختلافی بین دو گروه دیده نشد.
بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه اثر مثبت مکمل یاری امگا-3 در دوران شیرخواری روی تکامل ارتباطی و حل مسئله در شیرخواران مشاهده شد اما روی رشد آن ها اختلافی به جز دور سر بین دو گروه دیده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1048 -1057
لینک کوتاه:
magiran.com/p1668391 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.