بررسی شیوع هایپوفسفاتمی در کودکان و شیرخواران تحت عمل جراحی قلب باز و تاثیر آن بر پیش آگهی کوتاه مدت بعد از عمل این کودکان

چکیده:
پیش زمینه و هدف
هایپوفسفاتمی در بیماران بدحال بستری دیده می شود و می تواند در نتایج درمان بیماران موثر باشد. بررسی شیوع هایپوفسفاتمی در اعمال جراحی قلب باز در کودکان و تاثیر آن بر پیش آگهی فوری در این کودکان می باشد.
مواد و روش کار
بیماران به دو گروه فسفر نرمال و فسفر پایین تقسیم شدند. در هر دو گروه مدت زمان انتوباسیون، ونتیلاسیون مکانیکی، بستری در بخش مراقبت های ویژه و در بیمارستان و میزان مرگ و میر بررسی شد. اطلاعات به دست آمده تحت بررسی آماری قرار گرفت.
یافته ها
از 102 نفر بیمار 60 نفر (8/58درصد) مذکر و 42 نفر (2/41درصد) مونث بودند. سن بیماران 07/27±36/27 ماه بود. بیشترین سن 6 سال و کم ترین سن 16 روز بود. بیشترین فراوانی تشخیصی سوراخ بین بطنی، سوراخ بین دهلیزی و سوراخ بین بطنی به همراه سوراخ بین دهلیزی می باشد. در بررسی انجام شده برای تغییرات فسفر در طی قبل و بعد از عمل جراحی تفاوت معنی داری مشاهده شد (P=0.015) که بیانگر تاثیر عمل جراحی در کاهش سطوح فسفر سرم می باشد. تفاوت معنی داری ازنظر مدت اقامت در بخش مراقبت های ویژه (P=0.660) و مدت بستری بیمارستانی (P=0.153) و مدت ونتیلاسیون مکانیکی (P=0.833) و طول مدت انتوباسیون بیماران (P=0.389) در بین دو گروه مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری
هایپوفسفاتمی به عنوان یک عارضه شایع در بین بیماران جراحی قلب رخ می دهد که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی باشد. جهت بررسی دقیق اثر هیپوفسفاتمی بر پیش آگهی این بیماران مطالعات وسیع تر لازم است.
زبان:
فارسی
صفحه:
48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1676358 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.