بررسی همبستگی بین درد و اضطراب ناشی از درد، حین مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مراقبت از زخم بیماران مبتلا به سوختگی، با اضطراب شدیدی همراه است که مشخصه آن، احساس ترس و پیش بینی درد پانسمان سوختگی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی درد و اضطراب ناشی از درد در بیماران مبتلا به سوختگی انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، 60 بیمار واجد شرایط بستری در بخش های سوختگی مردان و زنان بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. اضطراب ناشی از درد با استفاده از پرسشنامه خود گزارشی و اضطراب ناشی از درد و شدت درد با استفاده از مقیاس دیداری سنجش درد به ترتیب در زمان قبل و پس از انجام پانسمان طی 3 هفته (هر هفته یک بار) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته ها
در این مطالعه، بین شدت درد و میزان اضطراب ناشی از درد در هفته اول (001/0>p و 512/0=r)، رابطه خطی معنی دار و مستقیم وجود داشت، اما بین این دو متغیر در هفته دوم (547/0p= و 079/0r=) و هفته سوم (203/0p= و 167/0r=)، رابطه خطی معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری
طبق نتایج این مطالعه، بررسی و درمان اضطراب ناشی از درد، از عناصر ضروری مراقبت و مدیریت درد در بیماران مبتلا به سوختگی می باشد.
کلیدواژگان:
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1695852 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.