عوامل موثر بر دانش مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن

چکیده:
هر ساله در حدود 25 درصد از سیب زمینی های تولیدی در کشور ضایع شده و از بین می رود. بررسی میزان دانش کشاورزان در مورد مدیریت ضایعات سیب زمینی یک عامل تعیین کننده در کاهش ضایعات می باشد. بر این اساس این تحقیق توصیفی - همبستگی با هدف کلی ارزیابی دانش کشاورزان نسبت به مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 546 نفر سیب زمینی کار شهرستان رزن می باشد که به روش نمونه گیری چند مرحله ای 250 سیب-زمینی کار انتخاب گردیدند. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از پانل متخصصان، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های اردبیل و تهران استفاده شد. به منظور بررسی معیار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که میزان آن برای مقیاس نگرش(86/0) و برای مقیاس سنجش دانش(79/0) محاسبه گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که پنج عامل یعنی متغیرهای انبارداری، حمل و نقل، برداشت، داشت و کاشت که در مجموع 93/65 درصد متغیر دانش کشاورزان را نسبت به مدیریت ضایعات سیب زمینی را تبیین می کنند.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -269
لینک کوتاه:
magiran.com/p1734712 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!