بررسی عادت های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول در سال 1394

پیام:
چکیده:
مقدمه
نظر به اینکه روش مطالعه دانشجویان بر کل فرایند تحصیلی آنها اثرگذار است و درنهایت بر سرنوشت شغلی انها تاثیر گذار خواهد بود، این مطالعه با هدف تعیین عادت های مطالعه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری و مامایی انجام شد.
روش کار
این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 بصورت سرشماری بر روی 174 دانشجوی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه استاندارد عادت های مطالعه (PSSHI) و پرسشنامه دموگرافیک بر پایه خودگزارش دهی بود. جهت تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار SPSS18 و آزمون های آماری t مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس یک راهه و کروسکال والیس استفاده گردید.
یافته ها
در این مطالعه 71 نفر مذکر (81/40 درصد) و 103 نفر مونث (2/59 درصد) و از این میان 97 نفررشته پرستاری، 15 نفر اتاق عمل، 21 نفر فوریت پزشکی بودند. میانگین نمره کل عادت های مطالعه دانشجویان 10 ± 2/46 بود. میان نمره کل عادات مطالعه با سال تحصیلی (001/0 > P)، محل سکونت (04/0 = P) و ساعات مطالعه در روز (04/0 = P) رابطه معنادار آماری وجود داشت. همچنین میان توانایی خواندن با مقطع تحصیلی (001/0 > P)، محل سکونت (001/0 > P)، سال تحصیلی (001/0 > P) و معدل (001/0 > P) رابطه معنادار آماری وجود داشت. میان انگیزش یادگیری با جنس رابطه معناداری وجود نداشت (93/0 = P) ولی میان انگیزش وسال تحصیلی رابطه معنادار وجودداشت (04/0 = P).
نتیجه گیری
با توجه به اینکه وضعیت مطالعه در بین دانشجویان این دانشگاه در حد نسبتا مطلوب گزارش شده است به نظر می رسد دانشجویان به اندازه کافی با امکانات و شرایط یادگیری و مهارت های مطالعه آشنایی ندارند، لذا توصیه می شود که جهت بالا بردن مهارت های مطالعه در دانشجویان جدید الورود به هر دانشگاهی کارگاه های آموزشی در برنامه ریزی درسی آنها گنجانده شود به طوری که هنگام ورود به دانشگاه با این مهارت ها آشنا شوند که می تواند در پیشرفت تحصیلی و بالا بردن انگیزه تحصیلی آنان موثر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1764049 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.