شاخص های استرس نیتروزاتیو در سگ های مبتلا به شکل عصبی دیستمپر سگ

پیام:
چکیده:
این تحقیق یک مطالعه آینده نگر، کنترل شده و تصادفی برای ارزیابی نقش استرس نیتروزاتیو در ایجاد علائم عصبی واضح در دیستمپر سگ ها (CD) است. انتخاب موارد بیمار بر اساس مشاهده علائم آشکار CD (139 مورد) صورت گرفت و یافته های حاصله با سگ های به ظاهر سالم (15 مورد) مقایسه شد. ایمونوگلوبولین های اختصاصی CD، 94 مورد مثبت را تایید کرد. غلظت نیتریک اکساید (NO) و نیتریک اکساید سنتاز نرونی (nNOS) در مایع مغزی نخاعی (CSF) (به ترتیب 76/2 ± 08/18 و 24/46 ± 84/415) و پلاسما (به ترتیب 31/4 ± 68/32 و 30/102 ± 31/321) در گروه بیمار به طور معنی داری (P<0. 05) بیشتر از گروه شاهد بود. غلظت انولاز خاص نورونی (NSE) نیز در CSF و پلاسمای سگ های مبتلا به CD به طور معنی داری (P<0. 05) بیشتر از گروه شاهد بود. تفاوت های معنی دار دیگری نیز در سایر پارامتر های بیوشیمیایی مانند غلظت پروتئین تام، آلبومین و گلوبولین در CSF سگ های مبتلا به CD در مقایسه با گروه شاهد سالم مشاهده شد. بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که NO در پاتوفیزیولوژی شکل عصبی CD نقش دارد و اندازه گیری NSE و nNOS در CSF و پلاسما می تواند به تشخیص اولیه موارد بالینی کمک کند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
229 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p1887139 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!