پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور ما را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند و این نسل مهمترین سرمایه جهت رشد و بالندگی یک کشور محسوب می شوند؛ لزوم شناسایی عوامل پیش بینی کننده اعتیاد در این قشر و حفظ سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور بیش از پیش احساس می گردد.
هدف
مطالعه حاضر با هدف پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396 انجام شده است.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه ی آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال تحصیلی 97-1396 در موسسه آموزش عالی آمل تحصیل می کردند. تعداد 141 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و توانایی های شناختی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. مولفه های سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و توانایی های شناختی به عنوان متغیر پیش بین و آمادگی به اعتیاد متغیر ملاک در نظر گرفته شد. داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد بین آمادگی به اعتیاد و سیستم بازداری رفتاری (BIS) ، سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) ، سائق (BAS-DR) ، جستجوی سرگرمی (BAS-FS) و توانایی های شناختی (نمره کل) رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (01/0 P<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان حاکی از آن است که متغیرهای سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) ، سائق (BAS-DR) ، جستجوی سرگرمی (BAS-FS) و توانایی های شناختی (نمره کل) ؛ متغیر ملاک آمادگی به اعتیاد را، با مقدار 04/13=F در سطح 000/0=P به طور معناداری پیش بینی می نمایند. بحث و نتیجه گیری: سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و توانایی های شناختی از متغیرهای مرتبط با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان می باشند که باید در پیشگیری و درمان اعتیاد مدنظر باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
146 -155
لینک کوتاه:
magiran.com/p1920850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.