مطالعه بافت شناسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه شیرین بیان بر ساختار تخمدان موش سوری مبتلابه سندروم پلی کیستیک تجربی متعاقب هیپرآندروژنیسم القاشده توسط لتروزول

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
تخمدان پلی کیستیک سندرومی با اختلالات اندوکرینی و متابولیکی پیچیده ای است که با عدم تخمک گذاری مزمن، تخمدان پلی کیستیک و علائم پاتولوژیکی مانند هیپرآندروژنیسم مشخص می شود. مهم ترین نشانه برای وجود تخمدان پلی سیستیک، افزایش آندروژن های خونی می باشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر شیرین بیان بر عوارض هایپرآندروژنیسم ایجادشده توسط تخمدان پلی کیستیک تجربی بر ساختار بافت شناسی تخمدان می باشد.
مواد و روش کار
در این بررسی تجربی تعداد 60 قطعه موش سوری به 6 گروه تقسیم شدند: گروه های کنترل، هایپرآندروژن، تیمار 1 mg/kg)150 (، تیمار 2 mg/kg)300 (، تیمار 3 mg/kg)450 (و تجویز شیرین بیان تنها با دوز mg/kg450 صورت گرفت. گروه های هایپرآندروژن و تیمار 21 روز متوالی لتروزول با دوز mg/kg 2 لتروزول از طریق خوراکی دریافت کردند. گروه های تیماری دو ساعت بعد عصاره شیرین بیان با دوزهای یادشده از طریق خوراکی دریافت کردند. بعد از پایان دوره درمان از هر گروه 8 قطعه موش به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از جابجایی مهره های گردنی، جهت مطالعات بافت شناسی آسان کشی شدند. تخمدان راست و چپ جداسازی و در داخل محلول بوئن فیکس و جهت سایر مراحل بافت شناسی در نظر گرفته شدند. مطالعات بافت شناسی با رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین انجام گرفت.
یافته ها
نتایج حاصل از بررسی گروه های مختلف نشان داد که در گروه درگیر با تخمدان پلی کیستیک تجربی پارامترهای بافت شناسی تخمدان به شدت افت کرده و عصاره شیرین بیان توانسته اثرات محافظتی نسبی داشته باشد.
بحث و نتیجه گیری
به طورکلی می توان نتیجه گرفت که تجویز عصاره هیدروالکلی شیرین بیان در دوز مناسب، به دلیل مواد موثره آنتی اکسیدانتی خود اثرات سوء هایپرآندروژنیسم بر ساختار بافت شناسی دستگاه تناسلی موش ماده را بهبود بخشیده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
857 -868
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949947 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.