تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیر فعال

پیام:
چکیده:
از جمله تاثیرات مثبت تمرین ورزشی القای ترشح آدیپوکاینهای مفید از بافت چربی میباشد که در کاهش ریسک فاکتورهای بیماری های قلبی عروقی نقش مهمی دارند. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر مقادیر سرمی CTRP9، امنتین 1، پروفایل لیپیدی و مقاومت انسولینی در زنان چاق غیرفعال میباشد. 20 زن چاق غیرفعال (2520 سال) در دو گروه 10 نفری تمرین هوازی و کنترل، داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند. برنامه تمرین به مدت 8 هفته و در هر هفته 3 جلسه به مدت 45 تا60 دقیقه اجرا شد. از گروه تمرین و کنترل قبل و بعد از 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در هفته 8 و پس از 10 الی 12 ساعت ناشتایی برای سنجش شاخص های مورد نظر، نمونه گیری خونی به عمل آمد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون آماری T زوجی و مستقل در سطح معناداری 05/0>P تحلیل شد. انجام 8 هفته تمرین هوازی باعث افزایش معنیدار CTRP9 (022/0p=) و امنتین 1 (039 /0p=) شد. در مقایسه با گرو کنترل نیز، تمرین هوازی سبب افزایش معنیدار CTRP9 (047/0p=) وHDL (001/0p=) و کاهش معنیدار مقاومت به انسولین (008/0p=)، کلسترول تام (020/0 (p=، درصد چربی بدن (003/0 (p= و WHR (041/0 (p=شد. به نظر می رسد 8 هفته تمرین هوازی با افزایش CTRP9 و امنتین 1 نقش مهمی در کنترل پروفایل لیپیدی و مقاومت به انسولینی داشته باشد و تغییرات این فاکتورها نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1998791 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.