مقایسه وضعیت سلامت روان در زنان با بارداری خواسته و ناخواسته در شهر همدان

پیام:
چکیده:
مقدمه
 بارداری ناخواسته این دوران را با ترس، نگرانی و اضطراب بیشتر همراه کرده است و مشکلات زیادی برای مادر و جنین ایجاد می کند. هدف این پژوهش مقایسه وضعیت سلامت روان بین دو گروه بارداری خواسته و ناخواسته در زنان باردار زیر پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان در سال 1395 است.
روش کار
 این پژوهش مقایسه ای از نوع مورد شاهدی و جامعه آماری آن همه زنان بارداری بود که در سال 1395 به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 140 نفر بود که به صورت در دسترس در دو گروه (70 زن با بارداری خواسته و 70 زن با بارداری ناخواسته) قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سلامت روانی SCL-90R استفاده و داده های جمع آوری شده با آمار توصیفی، آزمون t- استیودنت دو گروه مستقل و مجذور کای تجزیه و تحلیل شد. برای این منظور از نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری کمتر از 0/05 استفاده شد. 
یافته ها
 نتایج پژوهش نشان می دهد بین نمرات وسواس جبری، افکار پارانوئیدی، شکایت های جسمانی، حساسیت بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی و نمرات روان پریشی در دو گروه بارداری خواسته و ناخواسته تفاوت معنی داری وجود دارد (0/001>P)، اما بین نمره افسردگی در دو گروه بارداری خواسته و ناخواسته تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/P>0). 
نتیجه گیری
استفاده از ابزارهای غربالگری برای تشخیص مشکلات روانی، مشاوره و حمایت های روانی از این زنان در کنار مراقبت های معمول در دوره بارداری و پس از زایمان تاکید می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
82 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2015748 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.