تعیین و مقایسه میزان آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران نسبت به رشته تحصیلی خود در مقطع علوم پایه و هنگام فارغ التحصیلی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

داشتن آگاهی، علاقه و نگرش مثبت نسبت به رشته تحصیلی در دانشجویان موجب ایجاد تطابق بین آینده شغلی با نیازها و انتظاراتشان می گردد. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه میزان آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران نسبت به رشته تحصیلی خود انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی-همبستگی روی 314 دانشجوی مقطع علوم پایه و فارغ التحصیل رشته های دندانپزشکی و داروسازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و آزاد اسلامی تهران با روش نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات: پرسشنامه پژوهشگرساخته مشخصات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و علاقه دانشجویان بود. 

یافته ها

در این مطالعه، ارتباط میان آگاهی و علاقه در رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران و شهیدبهشتی، مستقیم و میزان همبستگی به ترتیب، 0/14، 0/02 و 0/250 و در رشته داروسازی  این ارتباط مستقیم و میزان همبستگی به ترتیب 0/18، 0/07 و 0/4 بود. میزان آگاهی در افراد فارغ التحصیل در دانشگاه های آزاد اسلامی و شهید بهشتی به صورت معنی داری بیشتر از علوم پایه و میزان نگرش مثبت در مقطع علوم پایه در هر سه دانشگاه به صورت معنی داری بیشتر از مقطع فارغ التحصیلی بود (0/05>P). میزان علاقه به رشته تحصیلی در هر دو مقطع براساس دانشگاه اختلاف معنی داری نداشت.

نتیجه گیری

با توجه به رابطه مستقیم و معنی دار آگاهی و علاقه در دانشجویان و تاثیر علاقه در یادگیری، توجه به این موضوع باید در اولویت برنامه ریزی مراکز آموزش پزشکی قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -226
لینک کوتاه:
magiran.com/p2027757 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.