تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در سال های اخیر رفتارهای قلدری در میان نوجوانان مدارس رو به افزایش بوده و نگرانی هایی را برای روان شناسان، معلمان و خانواده های آن ها در سراسر جهان به همراه داشته است. لذا استفاده از روش های کنترل قلدری در مدارس حائز اهمیت است. از این رو هدف از پژوهش حاضر تاثیر برنامه آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان قلدر شهر تهران بود.

روش کار

جامعه آماری دانش آموزان 12 تا 17 ساله مدارس دولتی شهر تهران را شامل می شود. تعداد 40 نفر (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. با بهره گیری از یک طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه کنترل ابتدا پرسشنامه های قلدری هارتر و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر روی هر دو گروه اجرا شد و سپس کاربندی آزمایشی آموزش کنترل قلدری در 8 جلسه بر روی گروه آزمایش اجرا و بعد از اتمام جلسات پس آزمون برای هر دو گروه ارائه شد. پس از آن پیگیری یک ماهه به اجرا درآمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیری اندازه گیری مکرر به کمک نرم افزار SPSSV22 استفاده شد.

نتایج

یافته ها نشان داد که برنامه آموزشی کنترل قلدری به شیوه شناختی-رفتاری بر رفتارهای ارتقای سلامت بین دو گروه در سه مرحله ارزیابی تفاوت معنی داری ایجاد کرده است (0/05>p).

نتیجه گیری

 بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت آموزش کنترل قلدری بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نوجوانان 12 تا 17 ساله اثربخش بوده و می توان از این آموزش جهت ارتقای سلامت آن ها استفاده کرد و آگاهی والدین، معلمان، مدیران و سایر متخصصان از این آموزش ها می تواند اثربخش باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
183 -196
لینک کوتاه:
magiran.com/p2028015 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!