مهارگیرنده های NMDA گلوتاماتی در هیپوکمپ پشتی پایداری رفتارهای شبه اضطرابی و شبه افسردگی ناشی از استرس شوک الکتریکی کف پا را در موش کوچک آزمایشگاهی کاهش می دهد

پیام:
چکیده:
هدف

در این تحقیق تاثیر مهار گیرنده های NMDA گلوتاماتی موجود در هیپوکمپ پشتی بر پایداری رفتارهای شبه اضطرابی و شبه افسردگی ناشی از استرس شوک الکتریکی کف پا مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

موش های کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMARI به وزن 30 گرم به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول 30 دقیقه پس از دریافت یکی از سه دوز ممانتین (mg/kg 1 و 2/5 و 5) و یا سالین (ml/kg 1) به صورت داخل صفاقی، شوک الکتریکی کف پا را دریافت کردند. گروه دوم به صورت دو طرفه در هیپوکمپ پشتی کانول گذاری شدند و پس از یک هفته ابتدا دوزهای مختلف ممانتین (µg/mouse 1 و 5 و 10) را به صورت داخل هیپوکمپی دریافت و 5 دقیقه بعد شوک دریافت کردند که به مدت 4 روز تکرار شد. 6 روز پس از خاتمه استرس، اضطراب القائی حیوانات با استفاده از ماز مرتفع به علاوه بررسی شد. 2 روز بعد از تست اضطراب، آزمایش استرس شنای اجباری بر حیوانات انجام شد.

یافته ها

 استرس باعث کاهش زمان ماندن در بازوی باز در ماز مرتفع و افزایش زمان بی حرکتی در آزمون شنای اجباری شد و تجویز محیطی ممانتین در هر سه دوز  توانست  این اثرات را جلوگیری نماید. هم چنین، تجویز داخل هیپوکمپی ممانتین از القاء اضطراب و افسردگی ناشی از استرس جلوگیری کرد.

نتیجه گیری

 استرس توانست باعث بروز رفتارهای شبه اضطرابی و شبه افسردگی پایدار شود. مهار گیرنده های گلوتاماتی NMDA  هیپوکمپ این اثرات را کاهش داد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
716 -725
لینک کوتاه:
magiran.com/p2038981 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.