بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه: فرماندهی انتظامی استان هرمزگان)

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر اتخاذ استراتژی های مدیریت تعارض در بین فرماندهان و مدیران ناجا است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، همبستگی است . به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی آنگ و همکاران (2004) و پرسشنامه استاندارد مدیریت تعارض رابینز (1994) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول کوکران؛ 214 نفر است. به منظور تحلیل استنباطی داده های حاصله از نرم افزار spss و از ابزارهای اندازه گیری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون نشان می دهد که هوش فرهنگی تاثیر مستقیم بر مدیریت تعارض و مولفه های آن دارد. همچنین براساس آزمون فریدمن، کنترل (رقابت) در اولویت اول، راه حل مداری (همکاری و مصالحه) در اولویت دوم و عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب) در رتبه سوم و پایانی قرار دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
80 -99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2070550 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!