بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی با استفاده از روش آموزش کلاس معکوس

پیام:
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی میزان مشارکت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی در درس زبان انگلیسی با روش آموزشی کلاس معکوس بوده است. برای انجام تحقیق از روش های توصیفی و شبه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون استفاده شده است. 56 دانش آموز دوم دبیرستان از  مدرسه ای در شهر تهران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار داده شدند و به مدت 20 هفته (هر هفته 2ساعت) آموزش زبان انگلیسی به صورت معکوس و سنتی به ترتیب برای گروه های آزمایش و کنترل ارائه شد. برای بدست آوردن میزان مشارکت دانش آموزان در کلاس معکوس از پرسشنامه مشارکت ریو (2013) و برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از آزمون محقق ساخته استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ریو، 95/ و پایایی آزمون محقق ساخته از طریق آزمون مجدد، 90/ محاسبه شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان مشارکت دانش آموزان در کلاس درس معکوس در هر چهار مولفه مشارکت رفتاری، شناختی، عاطفی و عاملی بالاتر از میانگین است. همچنین تفاوت معناداری در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بین دو گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش، کلاس درس به شیوه معکوس با افزایش میزان مشارکت دانش آموز موجب بهبود عملکرد تحصیلی آنان می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p2078207 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.