تاثیر راهبرد یادگیری تاملی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

ارتقاء تفکر انتقادی، یکی از چالش های اصلی در حرفه پزشکی می باشد. ارزشیابی اطلاعات و انتخاب راهکار مناسب برای رسیدن به تصمیم درست، نیازمند مهارت تفکر انتقادی است و یکی از روش های تفکر انتقادی، یادگیری تاملی است که منجر به پیشبرد فرایند حل مساله می گردد. این مطالعه با هدف تاثیر راهبرد یادگیری تاملی بر ارتقاء مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان مامایی انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه، از نوع نیمه تجربی با طرح دو گروهی قبل- بعد از آموزش، که بر روی 60 نفر از دانشجویان مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در نیمه دوم سال 95 انجام گردید. نمونه های پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی به دو گروه آموزش به روش مبتنی بر یادگیری تاملی و مرسوم تقسیم گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلیزر بود. دانشجویان دو گروه، به مدت دو جلسه سه ساعته، طی دو هفته، تحت آموزش به روش مبتنی بر یادگیری تاملی (نگارش تجربه، خلاصه نویسی و جستجوی بازخورد) و روش مرسوم دانشگاه ها (پرسش و پاسخ، سخنرانی) قرار گرفتند. پرسش نامه تفکر انتقادی قبل و یک ماه بعد از آموزش، توسط دانشجویان دو گروه تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16، جهت بررسی همگنی دو گروه مطالعه از نظر متغیرهای کمی، از آزمون من ویتنی و متغیرهای کیفی از آزمون کای دو استفاده شد. به منظور مقایسه نمره مهارت تفکر انتقادی قبل و بعد از مداخله در دو گروه از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. سطح معنی داری در تمام موارد 0/05 > P در نظر گرفته شد.

نتایج

نتایج نشان داد بعد از مداخله نمره مهارت های تفکر انتقادی در هر دو گروه افزایش یافته و درگروه آموزش مبتنی بر یادگیری تاملی نسبت به گروه مرسوم افزایش بیشتری داشته است (Pvalue<0/05).

نتیجه گیری

 اطلاعات حاصل از این مطالعه، می تواند گام نخستین برای انجام پژوهش هایی باشد که به جستجوی روش های مدخله در برنامه بالینی به منظور پرورش تفکر انتقادی بپردازد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
245 -255
لینک کوتاه:
magiran.com/p2102905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.