بررسی تاثیر ماساژ پشت بر مولفه های اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بستری

پیام:
چکیده:
مقدمه

 با بستری شدن نوزاد نارس بلافاصله پس از تولد، مادران سطح بالایی از اضطراب را تجربه می کنند. یکی از مهم ترین مداخلات غیردارویی برای کنترل اضطراب، ماساژ است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ماساژ بر اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی، نمونه گیری به روش آسان و تخصیص نمونه ها در دو گروه آزمایش (ماساژ پشت) و کنترل، به طور تصادفی انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه، از مادران دارای نوزاد نارس، نمونه ها آگاهانه براساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه استاندارد اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های مجذور کای، تی مستقل، تی زوج، فیشر و آنالیز کوواریانس) و با کمک نسخه 13 نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته ها

یافته های مطالعه نشان داد قبل و بعد از مطالعه، بین میانگین مولفه های اضطراب بدنی، شناختی و رفتاری مادران دارای نوزاد نارس، در گروه آزمایش تفاوت معنادار آماری وجود دارد (P<0/05). همچنین بین میانگین اضطراب گروه آزمایش و کنترل بعد از مداخله تفاوت معنادار آماری وجود دارد (P<0/05) .

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده نشان داد ماساژ پشت، بر کاهش میانگین مولفه های بدنی، شناختی و رفتاری اضطراب موثر است؛ بنابراین می توان از این روش برای کاهش اضطراب در مادران دارای نوزاد نارس استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3902 -3913
لینک کوتاه:
magiran.com/p2109951 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.