بررسی تاثیر ارائه توضیحات درمان، بر میزان اضطراب بیماران دارای پالپیت برگشت ناپذیر

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

اضطراب دندانپزشکی یکی ازدلایل مهم پرهیز افراد از درمان دندانپزشکی بوده و در دراز مدت از میزان بهداشت دهان و دندان و نیز کیفیت زندگی فرد می کاهد. ازسوی دیگر رخدادن اضطراب در مراجعان و تکرار آن در معاینه بیماران، بر کارایی دندانپزشکان نیز اثر می گذارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر ارایه توضیحات درمان بر میزان اضطراب بیماران دارای پالپیت برگشت ناپذیر بود.

مواد و روش ها

این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 96 بیمار مبتلا به پالپیت برگشت ناپذیر دندان های پری مولر فک بالا انجام شد. افراد به صورت رندوم به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند و معیارهای ورود و خروج از مطالعه رعایت شد. پرسشنامه استاندارد اضطراب دندانپزشکی قبل از مداخله به هر دو گروه داده شد و اطلاعات دموگرافیک ایشان ثبت گردید. دو گروه مورد 15 دقیقه توضیحات مربوط به تشخیص و مراحل درمان داده شد و پس از انجام درمان نیز هر دو گروه پرسشنامه مربوط را پر نمودند و جهت آنالیز آماری از آزمون T-Test  و paird T-Test استفاده شد.

یافته ها

قبل از مداخله نمره اضطراب در گروه کنترل 10/46 و در گروه مداخله 11/71بود (0/05 <p) و این میزان بعد از مداخله به ترتیب 65/8 و 21/8 بود (0/05 <p) و میزان کاهش نمره اضطراب در گروه مداخله بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (0/017 = p).

نتیجه گیری

به نظر می رسد  که ارایه توضیحات کلامی در خصوص درمان  در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به پالپیت برگشت ناپذیر  موثراست .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110000 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.