فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 63، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شبنم آقایان*، احمد اصغری، پژمان مرتضوی، هانیه حائری عراقی صفحات 1-10
  سابقه و هدف

  آلوگرافتها گروهی از مواد پیوندی با دو فرم اصلی DFDBA و FDBA هستند که کاربردهای فراوانی در بازسازی ضایعات استخوانی دارند لذا با توجه قیمت بالای انواع خارجی پودرهای استخوانی، هدف از این مطالعه مقایسه دو نوع پودر استخوان FDBA  و DFDBA  شرکت فراورده های پیوندی ایران در بازسازی ضایعات استخوانی در استخوان کالواریای خرگوش بالغ بود.

  مواد و روش ها

  این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی  روی 20خرگوش سفید نیوزلندی انجام شد.4 نقیصه مشابه به قطر 8 میلی متر در استخوان کالواریم همه خرگوشها  ایجاد شد. سپس در 2ضایعه ایجاد شده پودر استخوان DFDBA و FDBA قرار گرفت و 2 ضایعه دیگر گروه کنترل منفی و مثبت بودند. در طی2-4-6-8 هفته در هر نوبت 5خرگوش sacrifice شدند و مورد ارزیابی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک قرار گرفتند. برای تجزیه تحلیل آماری از نرم افزار  SPSS Ver:20 و از آزمون های آماری  فریدمن ، کروسکال-والیس و ویلکاکسون استفاده شد.

  یافته ها

  دو گروه DFDBA و FDBA از نظر میزان التهاب، میزان جذب پودر استخوان تفاوت معناداری در طول دوره پیگیری نداشتند.اما در میزان پر شدن نقیصه، گروه DFDBA از گروه FDBA بهمل کرده و استخوان سازی بیشتری را شاهد بودیم. (0/05>P) ) در هر دو گروه پودر استخوان در پایان هفته 4 به صورت کامل جذب شد. میزان التهاب در گروه  FDBAو گروه DFDBA کاهش نشان نداد.واکنش  جسم خارجی و بازیابی کامل استخوان در دو گروه در طی دوره مطالعه مشاهده نشد .

  نتیجه گیری

  هر دو ماده FDBA و DFDBA از نظر میزان التهاب،جذب و واکنش جسم خارجی   مشابه بودند ولی از نظر میزان استخوان سازی DFDBA ارجحیت دارد.

  کلیدواژگان: هیستومورفومتری، آلوگرفت، DFDBA، FDBA
 • حمیدرضا محاسنی اقدم، اسحاق لاسمی، محمد غلامیان، مونا فرهمند*، مهدی خلیلی صفحات 11-16
  سابقه و هدف

  خونریزی پس از خارج کردن دندان یک عارضه شناخته شده و مکرر است و اگر کنترل نگردد می تواند طیفی از عوارض شامل هماتوم ساده تا از دست دادن حجم زیادی از خون ایجاد کند پانسمان آلژینات کلسیم می تواند منجر به برقراری هموستاز و تسریع التیام بافت گردد. هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر پانسمان آلژینات کلسیم نسبت به گاز معمولی بر میزان خونریزی  پس از خارج کردن دندان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی (split mouth) تعداد 30 بیمار(60 نمونه) که اندیکاسیون خارج کردن دو طرفه دندان بصورت ساده در یک فک را داشتند انتخاب شدند. دو دندان هر فک بصورت تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. برای هیچ یک از فلپ استفاده نشد. از گاز (پانسمان متعارف) در گروه شاهد و پانسمان آلژینات کلسیم در گروه مورد استفاده شد. پس از یک ساعت و 24 ساعت بعد از عمل از نظر خونریزی و سپس بعد از 3و 7 روز متعاقب جراحی از نظر درد توسط معیار VAS در 10 درجه، و بروز درای ساکت (Dry Socket) براساس معیارهای BLUM و التیام بافتی توسط Healing Scale در 10 درجه از صفر تا 9 بررسی شد. این شاخص ها توسط آزمون MANN - U - WHITNEY مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

  یافته ها

    خونریزی در 1 و 24 ساعت پس از عمل به ترتیب در گروه شاهد 66/7% و 26/7% ودرگروه مورد 43/3% و 3/3% بود. (0/06>P،  0/02>p(P روز سوم میزان درد در گروه شاهد 3/1 ± 8/1 و در گروه مورد 1/5 ± 12/1بود (0/4> P) و میزان التیام 1/7 ± 6/37 در گروه شاهد و 2/2 ± 6/4 در گروه مورد بود. (P<0/8) بروز درای ساکت در گروه شاهد 7/6 % و گروه مورد 3/3 % بود (P<0/7) روز هفتم پس از عمل میزان درد در گروه شاهد 0/9± 0/8 و  در گروه مورد 0/7 ± 0/9 سنجیده شد. (P<0/8) میزان التیام و درای ساکت در هر دو گروه مشابه بود.
   

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد استفاده از پانسمان آلژینات کلسیم بطور معنی داری خونریزی پس از خارج کردن دندان را کاهش می دهد اما بر روی کاهش سایر عوارض اثر معنی داری ندارد.

  کلیدواژگان: پانسمان آلژینات کلسیم، خونریزی، التیام زخم، عوارض خارج کردن دندان
 • امیرسینا گل محمدی، هاله کاظمی یزدی*، نگین نصوحی صفحات 17-24
  سابقه وهدف

  امروزه پوسیدگی دندانی به عنوان یک مشکل بزرگ بهداشتی مطرح است. ترکیبات پلی فنولی چای اثرات ضد پوسیدگی خود را با تاثیر بر باکتری پوسیدگی زای استرپتوکوکوس موتانس نشان میدهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های اتانولی ، متانولی و آبی گیاه چای سبز در مقایسه با کلر هگزیدین، برسوش ایرانی این باکتری میباشد.

  مواد و روش ها

  10 گرم از پودر چای سبز در 100 میلی گرم حلال های سه گانه حل گردید. پس از گذشت 7 روز محلول 100 میلی گرم بر میلی لیتر عصاره ها تهیه گردید. جهت بررسی قطر هاله عدم رشد ابتدا سواپ آغشته به سوسپانسیون میکروبی بر روی محیط کشت باکتری اسکراب شده و سپس دیسک های کاغذی مخصوص توسط عصاره ها آغشته شده و بر روی محیط کشت باکتری قرار گرفته ، پلیت های محیط کشت به مدت 24 ساعت درون انکوباتور 37 درجه سانتی گراد نگهداری شدند و  سپس قطر هاله های عدم رشد محاسبه گردید. با استفاده از محیط کشتBroth  Muller Hinton  رقت های 1:2  (50 میلی گرم بر میلی لیتر) و 1:4  (25 میلی گرم بر میلی لیتر) و 1:8 (5/12 میلی گرم بر میلی لیتر) و 1:16 (6.25 میلی گرم بر میلی لیتر) و 1:32 (125/3 میلی گرم بر میلی لیتر) عصاره ها تهیه گردید . میزان 100 میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی که به روش استاندارد5/0  McFarland  تهیه شده بود  به تمام لوله های ازمایش منتقل گردید. و به مدت 24 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند . محتوای  تمام لوله های ازمایش به صورت جداگانه روی محیط کشت Muller Hinton  Broth کشت داده شدند. محیط های کشت به مدت 1 روز در انکوباتور  37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند و نتایج حاصل به شکل رشد یا عدم رشد کلونی باکتری ها روی محیط های کشت مورد بررسی قرار گرفتند و شاخص های MBC  و MIC عصاره ها تعیین گردید. آزمون های آماری ANOVA و Post hocجهت بررسی آماری طول هاله های عدم رشد توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت.

  یافته ها

    قطر هاله عدم رشد برای عصاره اتانولی برابر 16/16 میلی متر ، برای عصاره متانولی برابر  16/66 میلی متر، برای عصاره آبی برابر 5/12 میلی متر وبرای کلروهگزیدین 0/2% برابر 17/5میلی متر نشان داد. همچنین در سطح معنی داری 0/05 ، بین قطر هاله عدم رشد عصاره اتانولی، متانولی و کلرهگزیدین تفاوت معنی دار مشاهده نگردید.(0/05<P)  تفاوت معنی داری بین هاله عدم رشد عصاره آبی با سایر عصاره ها رویت گردید. شاخص MBC برای عصاره اتانولی برابر 12/5 mg/ml و برای دوعصاره دیگر برابر 50 mg/ml و شاخص MIC برای عصاره اتانولی برابر 25/6  میلی گرم بر میلی لیتر و برای دوعصاره دیگر 25 mg/ml برابر رویت گردید.

  نتیجه گیری

   نتایج حاصل نشان داد اثرات میکروب کشی و مهارکنندگی رشد باکتری عصاره های اتانولی و متانولی چای سبز ایرانی نسبت به عصاره آبی بیشتر بوده و طول هاله های عدم رشد این دو عصاره تفاوت معنی داری با کلروهگزیدین ندارند.

  کلیدواژگان: چای سبز، استرپتوکوکوس موتانس، هاله عدم رشد، MIC، MBC
 • عزت الله جلالیان، احسان هاشمی*، رضا ناهیدی، غلامرضا اصفهانی زاده، علیرضا بنی فاطمه، محمد شریعتی صفحات 25-33
  سابقه و هدف

  یکی از مشکلات عمده روکشهای تمام سرامیک شکستگی احتمالی آنها در برابر نیروی اکلوزال است. هدف از مطالعه حاضر ، مقایسه تاثیر سه طرح تراش (شولدر ، اسلوپ شولدر ، چمفر) در مقاومت به شکست روکش های زیرکونیا مونولیتیک است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه  تجربی  آزمایشگاهی سه دای از جنس PEEK با طرح تراش چمفر (عمق 0.8 میلی متر) ، شولدر (عمق 1 میلی متر) و اسلوپ شولدر (عمق 1 میلی متر) با استفاده از دستگاه تراش تهیه شد. تعداد 30 دای اپوکسی رزین (10 نمونه چمفر ، 10 نمونه اسلوپ شولدر ، 10 نمونه شولدر) ساخته شد. روکش های زیرکونیا مونولیتیک با فضای سمان μm 35 بر روی 30 دای اپوکسی رزین در لابراتوار دندانپزشکی ساخته شد. سپس روکش های زیرکونیا روی دای های اپوکسی رزین سمان شدند و تحت آزمایش شکستگی با دستگاه STM-20 (SANTAM, Tehran, Iran) قرار گرفتند و نمونه ها از نظر محل شکستگی مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی آزمون های آماری در نرم افزار  SPSS ver.22انجام گرفت.

  یافته ها

  میانگین مقاومت به شکست در طرح تراش شولدر 52/417±80/3965   N و برای طرح تراش چمفر 83/1002±40/4910  N و برای اسلوپ شولدر 48/898±90/4490   N بود. آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنی داری بین گروه ها نشان داد. (0/049=P)  و آنالیز Tukey post hoc نشان داد مقاومت به شکست گروه چمفر به صورت معنی داری از گروه شولدر بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که طرح تراش روکشهای زیرکونیا بر مقاومت به شکست آنها تاثیر دارد. طرح تراش چمفر می تواند عملکرد بیومکانیکی روکشهای تک واحدی زیرکونیا را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: طرح تراش، مقاومت به شکست، زیرکونیا مونولیتیک
 • فریبا بلوچ*، یوسف دژمخوی، شهباز ناصر مستوفی، مطهره قربانی صفحات 34-41
  سابقه و هدف

  آلزایمر یک بیماری دژنراتیو و پیش رونده است که موجب ایجاد اختلال شناختی می گردد. از دست رفتن دندان ها بعنوان یک عامل خطر ساز  برای بیماری آلزایمر مطرح است. در این مطالعه به بررسی رابطه شاخص Eichner با بیماری آلزایمر در مراجعین به بخش نورولوژی بیمارستان امام حسین تهران و بخش پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران در سال 1397 پرداخته شد.

  مواد و روش ها

    این تحقیق به روش مورد-شاهدی انجام شد. تشخیص بیماری آلزایمر برای گروه  بر اساس آزمون کوتاه وضعیت ذهنی (MMSE) توسط نورولوژیست صورت پذیرفت. شاخصEichner توسط یک معاینه گر به صورت یک سو کور و با موم بایت اندازه گیری و ثبت شد. جهت کمی سازی مقادیر شاخص Eichner، به زیر شاخص های این شاخص از C تا A1 به ترتیب از عدد صفر تا عدد هفت اختصاص داده شد. مقایر شاخص Eichner کمی شده، با استفاده از آزمون آماری Mann-U-Whitney  مورد قضاوت آماری قرار گرفت. 

  یافته ها

  مطالعه روی 140 نمونه (70 نفر گروه مورد و 70 نفر گروه شاهد) انجام شد. سن افراد در گروه مورد 18/5±75/9سال و در گروه شاهد 3/14±5/76 سال بود که در دو گروه اختلاف معناداری وجود نداشت. (0/05<P) مقادیر برای شاخصEichner  در گروه بیماران مبتلا به آلزایمر برابر 1/63±1/16 و در گروه شاهد برابر 2/07±2/3 بدست آمد. آزمون آماری نشان داد که اختلاف شاخص Eichner در دو گروه مورد مطالعه معنی دار است (0/01= P).

  نتیجه گیری

   با در نظر گرفتن محدودیت های این تحقیق، به نظر می رسد رابطه بین شاخص Eichner و بیماری آلزایمر از لحاظ آماری معنادار بوده و کاهش میزان تماس های دندانی ساپورت کننده خلفی در مبتلایان آلزایمر بیش از افراد نرمال دیده می شود.

  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، شاخص Eichner، از دست رفتن دندانها، اختلال شناختی
 • مهدی عباس زاده، ایمان محمد زاده* صفحات 42-49
  سابقه و هدف

  هدف از این مطالعه بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی قابل سیلان حاوی ترکیب آنتی باکتریال بود.

  مواد  و روش ها

  مطالعه به روش تجربی و آزمایشگاهی انجام شد ترکیب 3-(2,5-دی متیل فوران-3-ایل)-1H-پیرازل-5-(4H)-ون. با استفاده از 3-استیل-2,5-دی متیل فوران ، اتیل کلرو فرمات وهیدرازین هیدرات سنتزگردید. شش گروه مورد مطالعه با مخلوط کردن 0تا5 درصد وزنی 3-(2,5-دی متیل فوران-3-ایل)-1H-پیرازل-5-(4H)-ون و کامپوزیت های قابل سیلان(Tetric Flow, Ivoclar Vivadent, Schaan, Liechtenstein) بوسیله دستگاه High speed mixerدر دمای اتاق و شرایط معمولی از لحاظ رطوبت و دما تهیه گردیدند و با استفاده از استاندارد 4049 تست های استحکام فشاری. کششی قطری و خمشی آنها ارزیابی گردید.

  یافته ها

   با افزایش درصد ترکیب آنتی باکتریال  استحکام خمشی کاهش می یابد اما این اختلاف بین گروه 1درصد و شاهد معنادار  نبوده (0/05<P)  نتایج مربوط به استحکام کششی قطری نشان داد که بین گروه شاهد و یک درصد اختلاف معنادار نمی باشد اما استحکام فشاری با افزایش درصد ترکیب  مذکور  بطور معناداری بین گروه شاهد و یک درصد کاهش می یابد. (0/05>p)

  نتیجه گیری

   ترکیب آنتی باکتریال اگر چه باعث افزایش قابل قبول در خواص آنتی باکتریال کامپوزیت های قابل سیلان دندانی می گردد و در استحکام خمشی و کششی قطری آنها تاثیری ندارد اما کاهش معناداری در استحکام فشاری آنها دارد که می تواند استفاده از این کامپوزیت هارا محدودتر کند.

  کلیدواژگان: پیرازل، آنتی باکتریال، موادداندانی، کامپوزیت دندانی، استحکام مکانیکی
 • فاطمه آیت اللهی، سید حسین رضوی، مهدی تبریزی زاده، سپیده سپهری* صفحات 50-56
  سابقه و هدف

  اضطراب دندانپزشکی یکی ازدلایل مهم پرهیز افراد از درمان دندانپزشکی بوده و در دراز مدت از میزان بهداشت دهان و دندان و نیز کیفیت زندگی فرد می کاهد. ازسوی دیگر رخدادن اضطراب در مراجعان و تکرار آن در معاینه بیماران، بر کارایی دندانپزشکان نیز اثر می گذارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر ارایه توضیحات درمان بر میزان اضطراب بیماران دارای پالپیت برگشت ناپذیر بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 96 بیمار مبتلا به پالپیت برگشت ناپذیر دندان های پری مولر فک بالا انجام شد. افراد به صورت رندوم به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند و معیارهای ورود و خروج از مطالعه رعایت شد. پرسشنامه استاندارد اضطراب دندانپزشکی قبل از مداخله به هر دو گروه داده شد و اطلاعات دموگرافیک ایشان ثبت گردید. دو گروه مورد 15 دقیقه توضیحات مربوط به تشخیص و مراحل درمان داده شد و پس از انجام درمان نیز هر دو گروه پرسشنامه مربوط را پر نمودند و جهت آنالیز آماری از آزمون T-Test  و paird T-Test استفاده شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله نمره اضطراب در گروه کنترل 10/46 و در گروه مداخله 11/71بود (0/05 <p) و این میزان بعد از مداخله به ترتیب 65/8 و 21/8 بود (0/05 <p) و میزان کاهش نمره اضطراب در گروه مداخله بطور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (0/017 = p).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد  که ارایه توضیحات کلامی در خصوص درمان  در کاهش اضطراب بیماران مبتلا به پالپیت برگشت ناپذیر  موثراست .

  کلیدواژگان: آموزش کلامی، اضطراب دندانپزشکی، پالپیت برگشت ناپذیر
 • منصوره عباسی، سولماز عراقی، عمید جزیرئیان، الهه مروج صالحی* صفحات 57-63
  سابقه و هدف

  با توجه به شیوع  نسبتا بالای Avulsion    و اهمیت درمان اورژانس و عوارض جبران ناپذیر درمان غلط و اهمیت آگاهی دندانپزشکان در مواجهه با Avulsion  بر آن شدیم تا به سنجش میزان دانش دندانپزشکان عمومی در مورد درمان صحیح Avulsion  بپردازیم تا برنامه های آموزشی آتی با جهت گیری درست انجام گیرد.

  مواد و روش ها

  این تحقیق به صورت توصیفی مقطعی (descriptive -cross sectional) بر روی 300 نفر از دندانپزشکان شرکت کننده در کنگره های ترمیمی و بیماری های دهان در سال 1397 انجام شد. داوطلبان با پاسخ به 11 پرسش  چند گزینه ای در چهار طیف خیلی خوب، خوب به عنوان قابل قبول، متوسط و ضعیف به عنوان غیر قابل قبول تقسیم شدند. نتایج با آزمون chi-square  تحلیل آماری شد.

  یافته ها

  از 300 نفر افراد مورد بررسی  33% آگاهی قابل قبول و 67% آگاهی غیر قابل قبول داشتند. مهم ترین شاخص عدم آگاهی مربوط به زمان مناسب جهت آغاز درمان ریشه دندان Avulsed با اپکس بسته به میزان 7/76% بود. کمبودآگاهی در افراد با سابقه طبابت بیشتر (0/003> P) و عدم سابقه درمان ترومای دندانی (000/0> P) به طور معناداری بیشتر بود.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد که میزان آگاهی از درمان دندان Avulsed  شده در میان دندانپزشکان عمومی غیر قابل قبول و جایگاه نگران کننده ای دارد به خصوص با فاصله گرفتن از زمان فارغ التحصیلی میزان آگاهی کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: : آگاهی، اوالژن دندانی، درمان اورژانس، دندانپزشک، صدمات دندانی
 • معصومه شیرزایی*، فاطمه حیدری صفحات 64-72
  سابقه و هدف

  فیبروز زیر مخاطی (OSF) یک وضعیت پیش  سرطانی با بیشترین پتانسیل بدخیمی  در بین  ضایعات پیش بدخیم دهان است و با التهاب و فیبروز پیشرونده بافت های زیر مخاط مشخص می شود که  (موجب سختی غیر قابل برگشت و تریسموس بارز می شود). طی سالها، سیستم های طبقه بندی متعددی در متون پزشکی بر پایه مشخصات بالینی، عملکردی و بافت شناسی ضایعه ارایه شده اند. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی و معرفی سیستم طبقه بندی مناسب و کارآمد برای استفاده پزشکان در مراکز درمانی جهت تشخیص سریع، سیر بیماری و راهکار درمانی مناسب برای بیماران صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  جستجو در پایگاه های ,pubmed,googlescholar,science direct web of scienceوscopus    با کلمات کلیدی Areca nut, oral submucous fibrosis, oral cancer  صورت گرفت و 30 مقاله واجد شرایط انتخاب شدند.

  یافته ها

  این بررسی موجب دستیابی به یک سیستم طبقه بندی جدید و مناسب گردید که تمامی وجوه  بیماری اعم از نمای بالینی،عملکردی، بافت شناسی، درمان و پیش آگهی  را در بر می گیرد .همچنین پاتوژنز و جدیدترین روش های کنترل فیبروز زیر مخاطی دهان مورد بحث قرار داده است.

  نتیجه گیری

  تلاش برای ارایه و  به روز رسانی دانش سیستم طبقه بندی فیبروز زیر مخاطی به منظور کمک به پزشکان، می تواند در تحقیقات و نیز طبقه بندی این بیماری بالقوه بدخیم  مفید باشد و کمک شایانی به تشخیص زود هنگام، مدیریت مناسب و کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری نماید.


  کلیدواژگان: آرکانات، فیبروز زیر مخاطی دهان، سرطان دهان
 • حمیدرضا محاسنی اقدم، حمیدرضا توکلی*، آرش آذری پور، مهدی خلیلی، سمیرا توکلی صفحات 73-79
  سابقه و هدف

  کیست ادنتوژنیک کراتینیزه یک کیست ادنتوژنیک تکاملی است که عمدتا منشا آن دنتال لامینا می باشد. این کیست دارای ماهیت تهاجم موضعی و عود بالا می باشد.اقدامات درمانی متعددی جهت کنترل عود این کیست در مطالعات وجود دارد. یکی از روش های محافظه کارانه استفاده از ترکیب دو تکنیک انوکلیشن متعاقب دکامپرشن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی درمان ترکیبی دکامپرشن و انوکلیشن به عنوان یک درمان قطعی با وجود پیگیری 3 ساله بیماری می باشد.

  گزارش مورد

    کیس مورد بررسی یک بیمار مرد 24 ساله با OKC  سمت چپ مندیبل است که با روش دکامپرشن و انوکلیشن به همراه peripheral ostectomy و کاربرد پماد موضعی 5FU(5 flurouracil) به صورت قطعی درمان شده است.

  نتیجه گیری

  با وجود انتخابهای متعدد درمان OKC جراحان اغلب به دنبال درمان محافظه کارانه این کیست به روش دکامپرشن و انوکلیشن هستند چرا که موربیدیتی و عود روش نسبت به روش های دیگر کمتر گزارش شده است.

  کلیدواژگان: کیست ادنتوژنیک کراتینیزه، انوکلیشن، دکامپرشن، 5 فلورویوراسیل
|
 • Shabnam Aghayan*, Ahmad Asghari, Pejman Mortazavi, Haniyeh Haeri Araghi Pages 1-10
  Background and Aim

  Allografts are a group of grafting materials in two types of DFDBAs and FDBAs with various applications in restoration of osseous defects. Considering high price of foreign brands of these materials, we decided to launch a study and compare 2 types of FDBA and DFDBA osseous powders manufactured by Faravardehaye Peyvandi Iran Company and their application in restoration of calvaria bone damages in rabbits.

  Materials and Methods

  The research performed on randomized clinical trial on 12 white rabbits.We made 4 full thickness 8 millimeter defects in calvaria bones of each rabbit. Then, in two groups, DFDBA and FDBA were used and other two groups were the positive and negative control group. Within the 2 consecutive months (2,4,6, and 8 weeks) every session, 5 rabbits were sacrificed and removed the calvaria bone for histologic and histomorphometric study. Data were analyzed using Friedman and Kruskal-Wallis and Wilcoxon tests. We utilized SPSS ver:20 software.

  Results

  There were no statistically significant differences between FDBA and DFDBA groups regarding the inflammation and amount of resorption .In the filling status of the defect, DFDBA group was significantly better than FDBA group. (p<0.05) At the end of 4 weeks in both groups, bone powder was completely absorbed. Foreign body reaction and complete remodeling of bone was not observed in both groups during the study period.

  Conclusion

  Both FDBA and DFDBA groups were similar regarding the inflammation and amount of resorption. In the filling status of the defect, DFDBA group was preferred vs. FDBA group.

  Keywords: Histomorphometric, allografts, DFDBA, FDBA
 • Hamidreza Mahaseni Aghdam, Eshagh Lasemi, Mohammad Gholamian, Mona Farahmand*, Mehdi Khalili Pages 11-16
  Background and Aim

  Post extraction Bleeding is a well-known and frequent complication that can continue for 8-12 hours after surgery and if not controlled, it can create a range of complications from a simple hematoma to a large amount of blood loss. Calcium alginate dressing, can result in  hemostasis and accelerate healing of tissue. The aim of this study was to determine the effect of calcium alginate dressing, compared to conventional dressing on bleeding and complications after tooth extraction.

  Materials and Methods

  The study was a clinical trial (Split mouth).This study was performed on 30 patient and 60 Samples referred to the Oral and Maxillofacial surgery department, who needed bilateral simple extraction in one jaw, which did not have the exclusive criteria. Two teeth of each jaw were randomly divided into two groups of control and case group. In the case group, after removing the tooth, we used calcium alginate dressing, and in the control group, we used the conventional dressing (gaz). The  groups were assessed for bleeding, at one hour and 24 hours after tooth extraction and also, at the third and seventh day after extraction. The pain was evaluated by VAS criteria at 10 degrees and the dry socket was evaluated based on BLUM criteria and tissue healing (by Healing Scale) at 10 degrees from 0 to 9. These indices were analyzed by MANN-U-WHITNEY test in two groups.

  Result

  Study was conducted on 30 patients and 60 samples (17 male and 13 females) with a mean age of 33±6.5.Bleeding in one hour after extraction in the control group was 66.7% and in the calcium Alginate group was 43.3%(p<0.06). Bleeding after 24 hours was 26.7% in the control group and 3.3% in the case group (p<0.02). At the third day, the pain level in the control group was 1.8±1.3 and in the case group was 2.1 ±1.5(p<0.4). Healing in the control group was 6.37±1.7 and in the case group was 6.4±2.2(p˂0.8). Dry socket occurrence in the control group was 6.7% and in the case group was 3.3%(p<0.7). On the seventh day follow up, the pain level in the control group was 0.9 ±0.8 and in the case group was 0.9±0.7(p<0.8). The healing rate and dry socket occurrence were similar in both groups.

  Conclusion

  This study showed that calcium alginate dressing reduced the amount of bleeding after tooth extraction significantly, but is not affect the other complications.

  Keywords: Calcium alginate dressing, Post extraction bleeding, Wound healing, tooth removal complications
 • AMIRSINA GOLMOHAMMADI, Haleh Kazemi Yazdi*, Negin Nasoohi Pages 17-24
  Background and aim

  Dental caries is a major health problem nowadays. polyphenolic compounds of tea can exert its anti-cariogenic effects by affecting the cariogenic Streptococcus Mutans bacteria. The aim of this study was to investigate the antimicrobial effect of ethanolic, methanolic and aqueous extracts of green tea in comparison with chlorhexidine on Iranian strain of this bacteria.

  Materials and Methods

  10 g of green tea powder was dissolved in 100 mg of ethanol, methanol and aqueous solvents separately. After one week, the obtained solutions were filtered and 100mg / ml solution was extracted. to evaluate the diameter of inhibition, zone The Swabs impregnated with suspension scrubbed on culture medium. the extracts were injected onto special paper discs and the impregnated disks were placed on the bacterial culture media, plates were kept in the incubator for 24 hours at 37 °C and then the diameter of inhibition zones was calculated. Using Muller Hinton Broth, herbal extracts were made at concentrations 1:2 (50 mg/ml) and 1:4 (25 mg/ml) and 1:8 (12.5 mg/ml) and 1:16 (6.25 mg/ml) and 1:32 (3.125 mg/ml). Then, 100 μl microbial suspensions made by standard McFarland 0.5 were transferred to all test tube. The test tubes were placed in an incubator at 37°C for 24 hours. After 1 day, contents of all test tubes were separately cultured on Muller Hinton Broth medium. The culture media were incubated at 37°C for 1 day. The results were evaluated in the form of growth or non-growth of bacterial colonies on culture media and MBC and MIC were determined. ANOVA and Post hoc test was used for statistical analyze with SPSS Software.

  Results

  Experimental results after three iterations showed mean values of 16.16, 16.66, 12.5 and 17.5 mm for diameter of the inhibition zone of ethanolic, methanolic and aqueous extracts and chlorhexidine 0.2%, as control. Also, at the significant level of 0.05, there was no significant difference between the diameter of the inhibition zone of ethanol, methanol and chlorhexidine extracts. (p>0.05)The Aqueous Extract Showed Significant difference with other Extracts. MBC Reported 12.5mg/ml for Ethanolic and 50mg/ml for two other extracts. MIC Reported 6.25mg/ml for ethanolic and 25mg/ml for two other extracts.

  Conclusion

  The results showed that the antimicrobial effects of ethanolic and methanolic extract of Iranian green tea are higher than aqueous extract and there is no significant difference between these two extracts with Chlorohexidine.

  Keywords: green tea, Streptococcus Mutans, zone of inhibition, MIC, MBC
 • Ezatollah Jalalian, Ehsan Hashemi*, Reza Nahidi, Gholamreza Esfahanizadeh, Alireza Banifatemeh, Mohammad Shariati Pages 25-33
  Background and Aim

  One of the major problems of all ceramic restorations is their probable fracture against the occlusal force. The aim of the present in vitro study is to compare the effect of three marginal designs (shoulder, sloped shoulder, chamfer) on the fracture resistance of monolithic zirconia crowns.

  Materials and methods

  In this in vitro study, three PEEK dies with chamfer finish line design (0.8 mm depth), shoulder finish line design (1 mm depth) and sloped shoulder finish line design (1 mm depth) was prepared using milling machine. Thirty epoxy resin dies (10 samples chamfer, 10 samples sloped shoulder, 10 samples shoulder) were made. Monolithic Zirconia crowns with 35μm cement space fabricated on the 30 epoxy resin dies in a dental laboratory. Then the zirconia crowns were cemented on the epoxy resin dies and underwent a fracture test with a universal testing machine STM-20 (SANTAM, Tehran, Iran) and samples were investigated from the point of view of the origin of the failure. All tests were performed in SPSS ver.22 software.

  Results

  The mean value of fracture resistance for the shoulder margins was 3965.80±417.52 N, for the chamfer margins was 4910.40±1002.83 N and for the sloped shoulder was 4490.90±898.48 N. The One-way ANOVA analysis revealed a statistically significant difference between groups (P=0.049) and Tukey post hoc analysis showed that fracture resistance of Chamfer group was significantly higher than Shoulder group (P<0.05).

  Conclusion

  The result of this study indicates that marginal design of the zirconia crowns effects on their fracture resistance. A chamfer margin could improve the biomechanical performance of single zirconia crown restorations.

  Keywords: Marginal Designs, Fracture Resistance, Monolithic Zirconia
 • Balouch *, Yousef Dozhamkhouy, Shahbaz Naser Mostofi, Motahare Ghorbani Pages 34-41
   
  Background & Aim

  Alzheimer’s disease is a degenerative and progressive disorder resulting in cognitive impairment. Tooth loss is suggested as a significant risk factor for Alzheimer’s disease. In order to investigate the relationship of Eichner index and Alzheimer’s disease, this study is conducted at 2018 in the Neurology Department of Imam Hossein Hospital and Department of Prosthodontics, Dentistry faculty, Tehran medical sciences, Islamic Azad University. Eichner index was evaluated and registered by an examiner

  Material and methods

  This study was conducted as case-control design. Diagnosis of Alzheimer’s disease was made based on MMSE test by the neurologist as single blind design using biting wax. In order to quantification of Eichner index, numbers of 0 to 7 were assigned to sub-indexes of C to A1. The quantified Eichner index was statistically evaluated using Mann–U-Whitney test.

  Results

  The study was performed on 140 samples (70 in study group and 70 in control group). The age for study group was 75.9±18.5 year and 76.5±14.3 year for the control group, which were not statistically different (p>0.05). Eichner index values was 1.16±1.63 for the study group and 2.3±2.07 for the control group. Statistical test showed that the difference between the two groups is significant (p=0.01).

  Conclusions

  Within the limitations of this article, it seems that there is a statistically significant relationship between Eichner Index and Alzheimer's disease and decreasing of posterior supporting dental occlusion was presented more in Alzheimer's disease patients vs. normal population.

  Keywords: Alzheimer's disease, Eichner Index, Tooth loss, Cognitive Impairment
 • MEDHI Abaszadeh, IMAN Mohammadzadeh* Pages 42-49
  Background and Aims

  The purpose of this study was to evaluate the mechanical properties of flowable dental composites containing the antibacterial compound.

  Materials and Methods

  The study was conducted through experimental design. Compound 3- (2,5-Dimethylfuran-3-yl) -1H-pyrazol-5- (4H)-one were synthesized using Ethyl chloroformate, hydrazine hydrate and 3-acetyl-2,5-dimethylfuran. In this study we had six experimental groups consisting of five resin composites containing 3- (2,5- dimethylfuran -3-yl) -1H-pyrazole-5 (4H) -one in different concentrations of 1, 2, 3, 4, and 5 wt.% and one control group with no additive. They were prepared by high speed mixer at room temperature and under normal conditions for humidity and temperature, using standard 4049 compressive strength tests. Their diametral tensile and flextural strength were evaluated.

  Results

  With increasing percentage of antibacterial compound The flexural strength decreased but this difference was not significant between the 1% and control groups.(p>0.05) The results of diametral tensile strength showed that there was no significant difference between the control group and 1% but the compressive strength significantly decrease by increasing the percentage of compound 3- (2,5- dimethylfuran -3-yl) -1H-pyrazole-5 (4H) -one.(p<0.05)

  Conclusion

  The combination of antibacterial component, although leads to an acceptable increase in the antibacterial properties of flowable dental composites and in Their flextural and tensile strengths had no effect, but a significant decrease in their compressive strengths, which could limit their use.

  Keywords: pyrazole, Anti-bacterial, Dental materials, Dental composite, Mechanical strength
 • Fatemeh Ayatollahi, Seyed Hossein Razavi, Mehdi Tabrizizadeh, Sepideh Sepehri* Pages 50-56
  Background and aim

  Dental anxiety is one of the important reasons for avoiding dental treatment and, in the long time it can result in decrease in oral and dental health as well as decrease in quality of life of patients. Furthermore, the presence of anxiety in the patients and its repetition in the examination of patients can also affect the efficiency of dentists. The aim of this study was to investigate the effect of verbal education on the anxiety of patients with irreversible pulpitis

  Material and methods

  In this clinical trial, 96 patients with irreversible pulpitis of maxillary premolars referred to Khatam-ol-Anbia Specialty Clinic in Yazd, Iran were randomly studied into case and control groups. Before the start of the treatment, a verbal description of the therapeutic measures and type of devices was given to the case group patients for 15 minutes, but no verbal education was given to the control group. Patients completed the Standard Dental Anxiety Scale (DAS). The data were statistically analyzed using SPSS17 software and T-test and paired T-test.

  Results

  Before the intervention, the anxiety score in the control group was 10.46 and in the intervention group was 11.71 (p > 0.05), and after the intervention, it was 8.65 and 8.21 respectively (p > 0.05). The rate of anxiety reduction in the intervention group was significantly more than the control group (p =0.017).

  Conclusions

  The reduction in anxiety score in the intervention group was significantly more than the control group, which was the result of intervention and it can be said that the verbal explanation was effective in reducing the anxiety of the patients.

  Keywords: Dental anxiety, Irreversible pulpitis, Verbal education
 • Mansoureh Abbasi, Solmaz Araghi, Amid Jazieeyan, Elahe Moravej, Salehi* Pages 57-63
  Background & Aim

   The prevalence of avulsed teeth is high and wrong treatment can complicate dental problems, so emergency treatment and making the right decision is crucial. This study was going to assess knowledge of general dentists regarding this issue in order to proper orientation in future education.

  Material & Methods

  This descriptive-cross sectional research was done on 300 dentists who have participated in operative and oral disease congress in 2018.Volunteers answered to 11 multiple choice questions in 4 stages of very good, good, fair, poor. Dentists whose grade were in range of very good to good were considered as acceptable score. Dentists whose grade were in range of fair to poor, they were considered as unacceptable score. Findings were evaluated by chi-square analysis.

  Results

   From 300 dentists who were tested, 33% of them had acceptable point and 67% had unacceptable point. The most difficulty they had was knowing the appropriate time to start root canal treatment in mature teeth (76/7%). Insufficient knowledge was significantly higher in more experienced dentist (P=0/003) and dentists who had no experience about treatment of traumatic teeth (P < 0/00).

  Conclusion

    It seems the amount of knowledge for treatment of avulsed teeth is low and concerning among general dentists especially those graduated from university for a long time ago, the amount of knowledge is decreased.

  Keywords: dentist, emergency treatment, knowledge, tooth avulsion, tooth injuries
 • Masoomeh Shirzaiy*, Fatheme Heydari Pages 64-72
  BACKGROUNackground and AIMD

   Oral Submucous Fibrosis (OSF) is an oral premalignant condition with highest premalignant potential  among oral precancerous lesions which characterized with inflammation and  progressive fibrosis of  submucosal oral tissues (cause to significant irreversible rigidity and trismus). During the years, many classification systems have been proposed  in medicine literatures  on basis clinical, functional and  histopathological  aspects.This review study was done with aim of  assessment and presentation of proper classification systems to the physicians  use  in therapeutic centers  for early diagnosis, disease progression and proper treatment plan for OSF patients.

  Material & methods

  Research was done in pubmed, Google scholar, science direct, web of sciences and Scopus databases and totally ,30 articles were selected.

  Results

  The study resulted in a new and appropriate classification system covering all aspects of the disease including clinical, functional, histological, treatment and prognosis. Also pathogenesis and  new management of OSF  have been discussed.

  Conclusion

    Attempts to provide and update the knowledge of Submucous fibrosis classification system to assist clinicians, can be useful in researches and classifying this potentially malignant disease and help greatly in the early diagnosis, proper management and reduction of morbidity and mortality of the disease.

  Keywords: Areca nut, oral submucous fibrosis, oral cancer
 • Hamidreza Mahaseni Aghdam, Hamidreza Tavakoli*, Arash Azaripour, Mahdi Khalili, Samira Tavakoli Pages 73-79

  BACKGROUNackground and aim

   Keratinized odontogenic cyst is a developmental odontogenic cyst that is mainly due to dental lamina. This cyst has the nature of local invasion and high recurrence. There are several therapeutic measures to control the recurrence of this cyst in studies. One of the conservative approaches is to use an enucleation followed by decompression techniques. The aim of this study was evaluation of the combined therapeutic approach of decompression and enucleation with 3 years follow up as the definite treatment.
  Case Report: Case study is a 5-year-old male patient with left mandibular OKC who has been definitively treated with decompression and enucleation with peripheral ostectomy and use of 5FU (5 flurouracil) topical ointment.

  Conclusion

  Despite many options for OKC treatment, surgeons often seek conservative treatment of this cyst by decompression and enucleation because morbidity and recurrence are less reported than other methods.

  Keywords: Odontogenic keratocyst, enucleation, decompression, 5 flurouracil