تاثیر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی

پیام:
چکیده:
مقدمه

مشکلات ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی وکاهش عزت نفس را می توان با فعالیت های مفرح از جمله گشت زدن در اماکن فروش و خریدکردن بهبود بخشید. این تحقیق با هدف تعیین اثر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.

روش کار

این پژوهش مداخله ای روی 477 نفر از دانشجویان در پنج ناحیه کشور انجام شد. آزمودنی ها پرسشنامه سلامت روان (28-GHQ) را به عنوان پیش آزمون و یک ماه بعد، به عنوان پس آزمون تکمیل نمودند و طی این مدت از آنها خواسته شد تا خرید انجام ندهند. سبک تفریح و سرگرمی خرید کردن با پرسشنامه اسپرولزوکندال اندازه گیری شد. برای تعیین اثر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T همبسته استفاده شد.

یافته ها

میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه سلامت روان بترتیب 9/12 ±22/57 و 11/27± 30/90 بود. از طرفی در پیش آزمون و پس آزمون بترتیب 32/28 %  و 60/59 %  از آزمودنی ها از نظر سلامت روان در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. بر این اساس اختلاف بین میزان سلامت روان در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار بود (0/020=p). در ابعاد افسردگی، ضعف در عملکرد اجتماعی و اضطراب، بین دو بار اندازه گیری تفاوت معناداری وجود داشت (0/05>p). نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین میزان خرید و سلامت روان دانشجویان بود (001/=p و0/613=r).                                           

نتیجه گیری

جلوگیری از خرید به مدت یک ماه باعث کاهش سلامت روان دانشجویان گردیده است. بنابراین فعالیت خرید کردن ممکن است بتواند بر سلامت روان و افسردگی تاثیر بگذارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112835 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.