بررسی شیوع اختلالات اسکلتی - عضلانی مرتبط با کار در بین پزشکان متخصص زنان و زایمان

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلالات اسکلتی عضلانی از مهم ترین و شایع ترین آسیب های شغلی می باشند که منجر به ناتوانی و غیبت از کار کارکنان می شوند. با توجه به میزان شیوع رو به افزایش اختلالات اسکلتی عضلانی این تحقیق باهدف بررسی شیوع اختلالات در متخصصین زنان و زایمان در سال 1396 انجام شده است.

روش کار

در این مطالعه مقطعی همه متخصصان شرکت کننده در چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران بر اساس روش سرشماری انتخاب و درنهایت 50 نفر در مطالعه شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه نوردیک (Nordic) شامل: اطلاعات دموگرافیک و سوالات عمومی و اختصاصی شغلی استفاده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون t دو نمونه ای و آزمون مجذور کای تحلیل گردید.

نتایج

بیشترین و کمترین میزان درک درد در متخصصین بعد از شروع به کار به طور میانگین به ترتیب در نواحی گردن (%81) و آرنج (%15) بوده است. درصد فراوانی تجربه درد و ناراحتی ناشی از اختلالات اسکلتی عضلانی در طول یک سال گذشته به ترتیب در گردن (73%)، پایین کمر (62%)، شانه ها (41%)، بالای کمر (36%)، زانوها (34%)، مچ دست ها (24%)، بازوها (16%) و آرنج (7%) گزارش شده است. به علاوه رابطه معناداری ازلحاظ آماری بین سن، سابقه کار، ساعات فعالیت در هفته با درد در نواحی مختلف بدن دیده شد (05/0-value<p).  

نتیجه گیری

شیوع اختلالات اسکلتی_عضلانی در متخصصان زنان و زایمان به دلیل این که عمده وظایف این شغل مربوط به خم شدن جهت معاینات می باشد، بالا است. ارزیابی ارگونومی با روش های دقیق تر و همچنین مداخلات ارگونومی در محیط کار متخصصان زنان و زایمان با رضایت شغلی پایین تر نیاز است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1866 -1873
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117189 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.