پاسخ نسبت پروتیئن BAX, BCL-2 به مصرف ویتامین D همراه با تمرین تداومی در موش های نر

پیام:
چکیده:
زمینه

گزارش شده مکمل ویتامین D باعث تنظیم متغیرهای آپوپتوزی از جمله پروتیینهای BAX و BCL-2 در سلولهای قلبی می شود و عملکرد میوکاردی را بهبود می بخشد، ولی مکانیسم آن به درستی معلوم نیست برخی از شواهد نشان می دهند که تمرینات تداومی ممکن است نسبت پروتیین BAX,BCL-2 قلبی را در میوکارد تغییر دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین تداومی بر پروتیینهای BAX و BCL-2 همراه با مصرف مکمل ویتامین D در رت های نر سالم می باشد.

روش کار

50 راس رت نر سالم به صورت تصادفی به 5 گروه 10 راسی شامل: 1- (کنترل) 2- مکمل ویتامین D 3- تمرین تداومی 4- تمرین تداومی همراه با مصرف مکمل ویتامین D 5- دی متیل سولفاکساید +سالین تقسیم بندی شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته و هر روز روی تریدمیل با سرعت و شیب مشخص دویدند. 24 ساعت بعد از آخرین تمرین و در حالت بی هوشی سینه ی آنها شکافته شد. میزان پروتیینهای BAXو BCL-2 توسط دستگاه الایزا استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنووا در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.

یافته ها

میزان غلظت پروتیین BAX در گروه مکمل+تمرین در مقایسه با گروه های دیگر کاهش بیشتری داشت ولی از لحاظ آماری معنی دار نبود. در متغیرهای BCL2 و BAX/BCL2 در گروه های تمرین و مکمل ویتامین D در مقایسه با گروه کنترل و دارونما تغییرات اندکی مشاهده شد که از لحاظ آماری معنادار نبودند (0/05>P).

نتیجه گیری

نتایج تحقیق نشان می دهد که هشت هفته تمرینات تداومی همراه با مصرف مکمل ویتامین D تاثیری بر نسبت پروتیین BAX/BCL2 در رتها نداشته و تا حدودی می تواند از بروز آپوپتوز سلولهای قلبی از طریق تنظیم در نسبت BAX/BCL-2 جلوگیری کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
194 -199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2137670 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.