بررسی اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران بستری: یک مطالعه توصیفی مقطعی در سال 97

پیام:
چکیده:
مقدمه

اضطراب یک وضعیت ناراحت کننده ذهنی یا احساس درماندگی مربوط به موقعیتی تهدید کننده یا پیش بینی تهدید ناشناخته نسبت به خود یا اطرافیان می باشد و شایعترین احساسی است که همه انسان ها آن را تجربه می کنند. این مطالعه با هدف بررسی اضطراب قبل از عمل جراحی در بیماران بستری بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سال 1397 صورت گرفت.

روش کار

این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که 209 نفر از بیماران بستری در بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سال 97 وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و اضطراب اشپیلبرگ بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

نتایج

میانگین اضطراب صفت 75/7±96/44 و میانگین اضطراب حالت 17/8±54/44 بود. بین اضطراب قبل از عمل با سن و وضعیت تاهل افراد رابطه معناداری وجود دارد. بین میانگین اضطراب صفت و حالت زنان و مردان تفاوت معنی داری مشاهده نشد (391/.,P= 492 P). اما بین میانگین اضطراب صفت و حالت افراد مجرد و متاهل تفاوت معنی داری مشاهده گردید (006/.,P= 024/. P).

نتیجه گیری

نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب قبل از عمل در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد ولی در افراد مجرد بیشتر از افراد متاهل می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد با به کارگیری روش های متنوع جهت آموزش بیماران و مشخص کردن برنامه مدون آموزشی در جهت رفع عوامل موثر بر اضطراب اقدام گردد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
2209 -2218
لینک کوتاه:
magiran.com/p2139905 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.