بررسی اثربخشی آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روانی و شاخص های سلامت در زوجین در آستانه طلاق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

طلاق یکی از مهم ترین مسایل روانی در جمعیت زوجین است که با عواملی همچون حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روان و شاخص های سلامت در زوجین مرتبط است. مدل های مداخله مختلفی جهت تعدیل این عوامل مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روان و شاخص های سلامت زوجین در آستانه طلاق بود.

روش کار

پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود که بر روی زوجین شهر مشهد در سال 1397 انجام شد. 30 زوج (60 نفر) که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و 15 زوج (30 نفر) در گروه کنترل و 15 زوج (30 نفر) در گروه آزمایش به صورت تصادفی گمارش شدند. جهت گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه های حساسیت اضطرابی تجدید نظر شده، عدم تحمل بلاتکلیفی، سلامت عمومی و همنیطور اندازه گیری شاخص توده بدنی، فشار خون و سطح کلسترول استفاده شد. پرسشنامه ها ابتدا توسط گروه ها تکمیل شد، سپس برای گروه آزمایش مداخله مهارت های روان پویشی کوتاه مدت انجام گرفت، پس از دوره آموزش مجدد پرسشنامه ها توسط دو گروه تکمیل گردید. اطلاعات جمع اوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آزمون آنالیز کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج

نتایج آزمون آنالیز کوواریانس نشان داد، مداخله آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت بر حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روان و شاخص های سلامت زوجین تاثیر معناداری دارد (P<0.001).

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد برنامه آموزش مهارت های روان پویشی کوتاه مدت در بهبود سطح حساسیت اضطرابی، تحمل ناپذیری بلاتکلیفی، سلامت روان و شاخص های سلامت در زوجین موثر بوده است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
880 تا 890
لینک کوتاه:
magiran.com/p2153333 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!