نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش بینی ولع افراد مصرف کننده مواد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

مصرف مواد تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار دارد و ولع مصرف به عنوان پیش بینی کننده ی پیامدهای منفی درمان در برطرف کردن درمان اختلال های مصرف مواد مخدر شناخته شده است.

هدف

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حس انسجام و هوش شخصی در پیش بینی ولع مصرف افراد مصرف کننده مواد انجام گرفت.

مواد و روش ها: 

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی صورت گرفته است. کلیه افراد مصرف کننده مواد که در نیمه اول سال 1397 به مراکز ترک اعتیاد سرپایی استان کرمانشاه مراجعه کرده و تحت درمان بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 120 نفر از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسش نامه ی حس انسجام (Sense of Coherence)، هوش شخصی (Personal Intelligence) و ولع مصرف (Praving) بود. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از نرم افزار SPSS  نسخه 25 آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در سطح خطای 0/05 تحلیل شد.

یافته ها

نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که ولع مصرف با نمره کل حس انسجام، مولفه های ادراک پذیری، مهار پذیری، معناداری و شکل دادن ارتباط منفی و معنادار دارد (0/01<P). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 30 درصد از واریانس ولع مصرف به وسیله حس انسجام و هوش شخصی تبیین می شود.

بحث و نتیجه گیری: 

بر این اساس حس انسجام و هوش شخصی از متغیرهای مرتبط با ولع مصرف می باشد که می توان برای پیشگیری، درمان و کاهش ولع مصرف، این متغیرها را مورد هدف قرار داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
167 تا 174
لینک کوتاه:
magiran.com/p2181463 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!