همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

  یکی از ارکان مهم در رقابت جهانی رهبری است و خلاقیت و نوآوری، منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی در این عرصه میباشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین همبستگی رهبری اصیل، خلاقیت فردی و کسب مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران در سال 1399 بود. 

روش کار

روش انجام این پژوهش، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان وزارت ورزش و جوانان شهر تهران در سال 1399 با تعداد 890 تن بود که تعداد نمونه پژوهش برابر با 485 تن به روش تصادفی ساده از نوع قرعه کشی تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه رهبری اصیل" (Authentic Leadership Questionnaire)،  "پرسشنامه خلاقیت رند سیپ" (Rand Sip's Creativity Questionnaire)، "پرسشنامه کسب مزیت رقابتی" (Competitive Advantage Questionnaire) و "مقیاس توانمندسازی روانشناختی" (Psychological Empowerment Scale) بود. روایی صوری و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ ابزارها بررسی و تایید شد. تحلیل   داده ها با نرم افزارهای آماری اس پی اس اس نسخه 20 و آموس نسخه 16 استفاده شد.

یافته ها

رهبری اصیل همبستگی مثبت و معناداری با خلاقیت کارکنان (47/0) و کسب مزیت رقابتی (47/0) دارد. همچنین، بین رهبری اصیل و توانمندسازی روانشناختی (54/0) همبستگی معناداری وجود دارد. از طرفی توانمندسازی روانشناختی بعنوان یک متغیر میانجی با خلاقیت (37/0) و کسب مزیت رقابتی (70/0) همبستگی مثبت و معنادار دارد.  

نتیجه گیری

رهبری اصیل و توانمندسازی روانشناختی همبستگی مثبت، معنادار با خلاقیت و کسب مزیت رقابتی دارند. لذا پیشنهاد می شود وزارت ورزش و جوانان از برنامه هایی که موجب توانمندسازی و تقویت خلاقیت کارکنان می شود، بهره گیرند.

زبان:
فارسی
صفحات:
40 تا 55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2505194 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!