بررسی ویژگی های بالینی کودکان مبتلا به درماتیت آتوپیک مراجعه کننده به کلینیک های آلرژی ارومیه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف :

درماتیت آتوپیک شایع ترین بیماری التهابی اپیدرم است. در این مطالعه فراوانی عوامل موثر بر بروز و تظاهرات بالینی درماتیت آتوپیک را بررسی کردیم.

مواد و روش کار

در این مطالعه توصیفی- تحلیلی کلیه، کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان مطهری ارومیه موردبررسی قرار گرفتند. برای تشخیص بیماری از معیارهای استاندارد حنیفین راجکا در قالب پرسشنامه 25 سوالی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در این مطالعه 106 بیمار مبتلا به درماتیت آتوپیک (69 مذکر و 37 مونث) با میانگین سنی 14.13± 14.11 ماه بررسی شدند. 49 بیمار (46.2 درصد) کمتر از یک سال و 57 بیمار (53.8 درصد) بیش از یک سال سن داشتند. درگیری سطح فلکسور در بیماران مذکر به طور معنی داری بیشتر از بیماران مونث بود (004/0 =(p. درگیری سطوح فلکسور در بیماران بالای 1 سال به طور معنی داری بیشتر از بیماران زیر 1 سال بود (006/0 = (p. نمونه آتوپی شخصی یا خانوادگی در بیماران زیر 1 سال به طور معنی داری بیشتر از بیماران بالای 1 سال بود (005. 0= p). خارش حین تعریق در بیماران مذکر به طور معنی داری بیشتر از بیماران مونث بود (016/0 =p). لاین دنی مورگان در بیماران زیر 1 سال به طور معنی داری بیشتر از بیماران بالای 1 سال بود (001/0 = p). عدم تحمل غذایی (016/0 =p) عفونت های پوستی (047/0 = (p در بیماران بالای 1 سال به طور معنی داری بیشتر از بیماران زیر 1 سال بود.

بحث و نتیجه گیری

ازآنجایی که ما قادر به تغییر برخی از عوامل خطر مرتبط با پاتوژنز درماتیت آتوپیک نیستیم، بهتر است بر روی سایر عوامل خطر که قابل تغییر هستند تمرکز کنیم. این روش می تواند در پیشگیری از درماتیت آتوپیک موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
495 تا 510
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534282 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!