بررسی اثر مدیریت مبتنی بر وب بر مدیریت زمان سازمانی در بین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

شناسایی عوامل موثر بر کارایی و اثربخشی سازمانی می تواند گامی موثر برای مدیریت بهتر زمان در سازمان باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت مبتنی بر وب بر مدیریت زمان سازمانی با نقش میانجی روابط انسانی انجام شده است.

روش شناسی :

 روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان هرمزگان در سه سطح عالی، میانی، و عملیاتی است که با استفاده از روش نمونه‎گیری طبقه‎ای تصادفی، 201 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه مدیریت مبتنی بر وب، روابط انسانی، و مدیریت زمان سازمانی استفاده شد. داده های پژوهش به کمک مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند.

یافته ها

نتایج به‎دست‎آمده گویای آن است که مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی و روابط انسانی، همچنین روابط انسانی با مدیریت زمان سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد و مشخص شد که مدیریت مبتنی بر وب با مدیریت زمان سازمانی از طریق نقش واسطه ای روابط انسانی رابطه مثبت و معناداری دارد.

ارزش/ اصالت پژوهش: 

این پژوهش با بررسی مدیریت مبتنی بر وب بر مدیریت زمان سازمانی در میان مدیران دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان، ادبیات موجود در این زمینه را توسعه می دهد و تاکید دارد که با توجه به مدیریت مبتنی بر وب و توسعه روابط انسانی می توان شاهد توسعه مدیریت زمان سازمانی بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
197 تا 219
لینک کوتاه:
magiran.com/p2568736 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!