بررسی میزان حلالیت چند سیلر مورد استفاده در معالجه ریشه بصورت

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

عدم حلالیت، یکی از مهم ترین خصوصیات موادی است که به عنوان سیلر در درمان های اندودنتیک بکار می روند. هدف از انجام این مطالعه برسی حلالیت سیلرهای Dorifill، ZOE Tubliseal، AH26، در آب مقطر بود.

روش بررسی

جهت انجام این مطالعه آزمایشگاهی از هر نوع سیلر، 5 نمونه با ابعاد تقریبا برابر تهیه شد. نمونه ها پس از توزین اولیه به طور جداگانه در ظروف حاوی 50 سی سی آب مقطر در دمای 37 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. پس از گذشت یک هفته تغییر وزن نمونه ها توسط ترازوی دیجیتالی ثبت گردید. نهایتا نتایج بدست آمده با آزمون ANOVA و Post-hoc Tukey HSD مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

یافته ها

طبق نتایج بدست آمده سیلر Dorifill طی مدت 7 روز 8/2% کاهش وزن داشته و بالاترین حلالیت در بین سیلرهای مطالعه شده را دارا بود. سیلرهای Tubliseal و ZOE به ترتیب 4/1% و 3/2% کاهش وزن نشان دادند. سیلر AH26 در طی 7 روز 9/1% افزایش وزن داشت. میانگین تغییر وزن سیلرها بین گروه های ZOE، Dorifill و Tubliseal ازلحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت (05/0P>). بین میانگین تغییر وزن سیلر AH26 و گروه های دیگر اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد (001/0>P).

نتیجه گیری

با توجه به اینکه درصد حلالیت کلیه سیلرهای مورد بررسی در محدوده استاندارد تعیین شده برای میزان حلالیت سیلرها قرار داشت، می توان آنها را از لحاظ این خاصیت فیزیکی، جهت استفاده کلینیکی مورد تایید قرار داد.

زبان:
فارسی
صفحه:
174
لینک کوتاه:
magiran.com/p800096 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.