فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • راضیه مقامی، مرتضی زاهدی، مهدی قیصری صفحات 1-13
  این پژوهش با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف آب آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با در نظر گرفتن سه سطح آبیاری کامل، آبیاری بر اساس 80 درصد نیاز آبی گیاه)کم آبیاری ملایم) و آبیاری بر اساس 60 درصد نیاز آبی گیاه (کم آبیاری شدید) و سه سطح نیتروژن صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار در تابستان سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان اجرا شد. با کاربرد نیتروژن محتوای کلروفیل و پرولین، راندمان فتوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ، ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، سطح برگ، وزن خشک گیاه، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، شاخص برداشت و راندمان مصرف آب افزایش یافت. با کاهش رطوبت خاک راندمان فتوشیمیایی، محتوای نسبی آب برگ، ارتفاع، تعداد شاخه فرعی، سطح برگ، وزن خشک گیاه، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت کاهش یافت، ولیکن محتوای کلروفیل، پرولین و راندمان مصرف آب افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه با کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن در تیمار های آبیاری کامل و آبیاری بر اساس 80 درصد نیاز آبی گیاه به دست آمد. در حالی که بالاترین راندمان مصرف آب با کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن در تیمار های آبیاری بر اساس 80 و 60 درصد نیاز آبی گیاه حاصل شد. با توجه به نتایج این آزمایش و با در نظر گرفتن هر دو فاکتور عملکرد و راندمان مصرف آب، تیمار کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن و آبیاری بر اساس 80 درصد نیاز آبی گیاه نسبت به دیگر تیمارهای آزمایشی برتری داشت.
  کلیدواژگان: گلرنگ، کود نیتروژن، کم آبیاری، آبیاری قطره ای، عملکرد دانه، راندمان مصرف آب
 • صغری حبیبی، مجید مجیدیان * صفحات 15-26

  به منظور بررسی اثر منبع و مقدار کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت ذرت شیرین، آزمایشی در سال زراعی 1389 با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان واقع در رشت اجرا شد. عوامل مورد مطالعه شامل مقادیر و ترکیبات مختلف کود نیتروژن {شیمیایی (صفر، 46، 92 و 138 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره)، تلفیقی (23 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره + 1 تن ورمی کمپوست، 46 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره + 2 تن ورمی کمپوست و 69 کیلوگرم نیتروژن از منبع اوره + 3 تن در هکتار ورمی کمپوست) و کود زیستی (2، 4 و 6 تن در هکتار ورمی کمپوست)} بود. اثر منبع و مقدار کود نیتروژن بر وزن تر بلال، عملکرد دانه کنسروی، میزان پروتئین دانه و ماده خشک قابل هضم معنی دار بود. با افزایش نیتروژن در تیمارهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی، عملکرد (بلال تر و دانه)، مقدار پروتئین دانه و ماده خشک قابل هضم افزایش یافت. بیشترین عملکرد بلال تر در تیمار 69 کیلوگرم نیتروژن + 3 تن ورمی کمپوست معادل 9/14595 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب معادل 5/18619 و 3593 کیلوگرم در هکتار در تیمار 69 کیلوگرم نیتروژن + 3 تن ورمی کمپوست مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بهترین عملکرد و کیفیت دانه و علوفه ذرت شیرین، در روش تلفیقی و زیستی در شرایط آب و هوایی رشت و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه، مناسب تر خواهد بود.

  کلیدواژگان: پروتئین، ذرت شیرین، عملکرد، کود آلی، منابع شیمیایی
 • مسعود آزاد، ابراهیم ایزدی دربندی، محمدحسن راشد محصل صفحات 27-39
  به منظور بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک و درجه سختی آب بر کارایی علف کش گلیفوسیت آزمایشی در بهار سال 1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل محتوی نیتروژن خاک در پنج سطح (18، 50، 90، 200 و 300 میلی گرم در کیلوگرم خاک)، مقادیر کاربرد علف کش گلیفوسیت در هفت سطح (صفر، 75، 100، 125، 150، 175 و 200 درصد مقدار کاربرد توصیه شده (5 لیتر در هکتار)) و درجه سختی آب در پنج سطح (صفر، 100، 300، 600 و 1200 پی پی ام کربنات کلسیم) بودند. پس از سبز شدن گیاهان سم پاشی در مرحله 8 تا10 برگی سلمه تره انجام شد و 30 روز بعد از پاشش درصد بقا و وزن خشک آنها اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند مقدار کاربرد علف کش، محتوای نیتروژن خاک و سختی آب تاثیر معنی داری (P<0.01) در رشد و بقای سلمه تره داشتند. با افزایش مقدار کاربرد گلیفوسیت در آب خالص رشد و بقای سلمه تره به طور معنی داری کاهش یافت(P<0.01). افزایش سختی آب مقدار ED50 گلیفوسیت را افزایش و کنترل سلمه تره را کاهش داد. کمترین (17/1453 گرم ماده موثره در هکتار) و بیشترین (45/3424 گرم ماده موثره در هکتار) ED50 گلیفوسیت برای زیست توده به ترتیب در کاربرد گلیفوسیت در صفر و 1200 قسمت در میلیون کربنات کلسیم آب حاصل شد. افزایش نیتروژن خاک کارایی گلیفوسیت در کنترل سلمه تره را بهبود بخشید به طوری که مقدار ED50 گلیفوسیت برای زیست توده با افزایش محتوای نیتروژن خاک از 18 به 300 میلی گرم در کیلوگرم خاک از 03/3217 به 58/1612 (گرم ماده موثره در هکتار) کاهش یافت.
  کلیدواژگان: زیست توده، سختی آب، علف کش، کربنات کلسیم
 • نیلوفر آقایی پور، محسن زواره *، محمدرضا خالدیان، غلامرضا محسن آبادی صفحات 41-51

  این آزمایش در تابستان سال 1389 در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش پنج رژیم رطوبتی 45، 55، 65، 75 و 85 درصد ظرفیت زراعی در کرت های اصلی و دو رقم ویلیامز و گرگان 3 در کرت های فرعی قرار داده شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که برهمکنش رژیم رطوبتی و رقم تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و درصد روغن داشته است. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که با افزایش تخلیه آب از خاک، از تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و عملکرد دانه هر دو رقم کاسته شد. بیشترین (1667 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه (384 کیلوگرم درهکتار) به ترتیب مربوط به رقم گرکان 3 در تیمار 45 درصد ظرفیت زراعی و ویلیامز در تیمار 65 درصد ظرفیت زراعی بود. با این حال، بیشترین درصد روغن مربوط به رقم ویلیامز در تیمار 75 درصد و کمترین آن مربوط به رقم گرگان3 در تیمار 55 درصد ظرفیت زراعی بود. درصد پروتئین دانه تنها تحت تاثیر معنی دار رژیم های رطوبتی خاک قرار گرفت. بیشترین (49/22) و کمترین (04/22) درصد پروتئین دانه به ترتیب در تیمار 55 و 85 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. در این آزمایش، رقم ویلیامز دارای شاخص حساسیت پایین و شاخص تحمل بالا به خشکی و رقم گرگان3 دارای میانگین هندسی بهره وری و میانگین حسابی بهره وری بالاتری بود. در کل، اگرچه رقم گرگان 3 در همه تیمارها عملکرد دانه بیشتری داشت ولی درصد کاهش عملکرد آن نسبت به رقم ویلیامز در تیمارهای خشکی بیشتر بود که نشان می دهد رقم رشد نامحدود ویلیامز در مقایسه با رقم رشد محدود گرگان 3 در رژیم های رطوبتی متفاوت، ثبات عملکرد دانه بیشتری داشته است.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، سویا، شاخص حساسیت، عملکرد
 • محمد ربیعی، پری طوسی، مسعود اصفهانی صفحات 53-66
  به منظور بررسی اثر غلظت و زمان محلول پاشی کود نیتروژن به عنوان مکمل تغذیه خاکی بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه و روغن کلزا رقم هایولا 401، آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی با 16 تیمار و سه تکرار در دو سال زراعی 1389-1387 در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) انجام شد. دراین آزمایش غلظت نیتروژن (از منبع اوره) در دو سطح (5 و 10 در هزار) و در هفت زمان محلول پاشی شامل: 1- مرحله 6 تا 8 برگی2- ساقه رفتن 3- قبل از گلدهی 4- مرحله 6 تا 8 برگی + ساقه رفتن، 5- مرحله 6 تا 8 برگی + قبل از گلدهی، 6- ساقه رفتن + قبل از گلدهی، 7- مرحله 6 تا 8 برگی + ساقه رفتن + قبل از گلدهی همراه با دو تیمار شاهد شامل بدون مصرف کود نیتروژن و کوددهی متداول خاکی به صورت در زمان کاشت، در زمان ساقه رفتن و قبل از گلدهی به میزان 180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار منظور شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که محلول پاشی با غلظت 10 در هزار در مرحله 8-6 برگی+ساقه رفتن + قبل از گلدهی، بیشترین انتقال مجدد ماده خشک (2/612 گرم در متر مربع)، میزان فتوسنتز جاری (3074 گرم در متر مربع) و عملکرد دانه (2/3686 کیلوگرم در هکتار) را دارا بود. محاسبه ضرایب رگرسیون نشان داد که انتقال مجدد ماده خشک رابطه خطی و مثبتی را با عملکرد دانه داشت (**95/0=r2). براساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد که محلول پاشی ده در هزار نیتروژن در مرحله 8-6 برگی+ ساقه رفتن + قبل از گلدهی و مرحله ساقه رفتن + قبل از گلدهی باعث افزایش انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه و روغن می شود.
  کلیدواژگان: انتقال مجدد ماده خشک، کلزا، محلول پاشی نیتروژن مکمل
 • رحیمه همتی، کبری مقصودی*، یحیی امام صفحات 67-75

  این پژوهش مزرعه ای به منظور بررسی پاسخ های مورفوفیزیولوژیک ذرت هیبرید KSC704به کم آبی در مراحل مختلف رشد در منطقه پاسارگاد (شمال غربی فارس) در سال 1389، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. در این پژوهش دوره رشد ذرت به سه فاز از استقرار گیاه تا ظهور گل تاجی (فاز I)، ظهور گل تاجی تا خمیری شدن دانه (فاز II) و از خمیری شدن دانه تا رسیدگی (فاز III) تقسیم شد. تیمارهای آزمایشی شامل، کنترل (بدون تنش)، قطع آبیاری بعد از خمیری شدن دانه، تنش 75% نیاز آبی گیاه در مرحله رویشی و بعد از خمیری شدن دانه، تنش 75% نیاز آبی گیاه در تمام مراحل رشد، تنش 50% نیاز آبی گیاه در مرحله رویشی و بعد از خمیری شدن دانه و تنش 50% نیاز آبی گیاه در تمام مراحل رشد بودند. نتایج نشان داد که، تنش ملایم (75% نیاز آبی گیاه) در مرحله رویشی تاثیر معنی داری در رشد گیاه و عملکرد نداشت، لیکن، اعمال این تنش در تمام مراحل رشد، منجر به کاهش معنی داری پارامترهای مورفولوژیک، اجزای عملکرد و عملکرد دانه ذرت شد. تنش شدید (50% نیاز آبی گیاه) در مرحله رویشی، آسیب زیادی به گیاه وارد کرد به نحوی که با آبیاری کامل در مرحله گلدهی قابل جبران نبود. با توجه به نتایج، مرحله گلدهی و اوایل پر شدن دانه، حساس ترین مرحله به تنش خشکی در ذرت تشخیص داده شد. هم چنین، بعد از مرحله خمیری شدن دانه، با قطع آبیاری، عملکرد رضایت بخشی به دست آمد. بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که این امکان وجود دارد که در منطقه پاسارگاد و دیگر شرایط اقلیمی مشابه، با اعمال کم آبیاری از طریق قطع آبیاری بعد از خمیری شدن دانه و کاهش آب مصرفی به حدود 75% نیاز آبی، در دوره رشد رویشی و اواخر پر شدن دانه، بتوان در میزان آب مصرفی در ذرت صرفه جویی انجام داد.

  کلیدواژگان: ذرت، تنش خشکی، ارتفاع بوته، عملکرد
 • فریدا اعتمادی، شهاب مداح حسینی، حسین دشتی، عبدالرضا اخگر صفحات 77-87
  به منظور بررسی اثر ریزوباکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر مقاومت به شوری در مراحل رشد رویشی و زایشی گلرنگ (Carthamus tinctorius)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و ترکیبی از تلقیح باکتریایی و شوری، هر کدام در سه سطح و چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان انجام شد. تیمار تلقیح باکتریایی شامل شاهد (بدون تلقیح) و تلقیح با سودوموناس فلورسنس سویه های 12 و 52 و تیمار شوری به صورت هدایت الکتریکی 1 (شاهد)، 6 و 12 دسی سیمن بر متر در خاک اعمال شدند. نتایج نشان داد که سطح برگ با افزایش شوری کاهش یافت اما سودوموناس فلورسنس سویه 12 توانست به طور معنی داری سطح برگ را در مجموع سه زمان نمونه برداری افزایش دهد. هم چنین هر دو سویه باکتری به کار برده شده شاخص کلروفیل برگ را در اواسط دوره پر شدن دانه نسبت به شرایط بدون باکتری افزایش دادند. در نهایت تعداد دانه در طبق، عملکرد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد روغن و عملکرد بیولوژیک با افزایش سطح شوری کاهش یافتند اما تعداد طبق در بوته و شاخص برداشت تغییر نکردند. دو سویه باکتری به کار برده شده در این آزمایش،فقط محتوای روغن را در سطح شوری شاهد افزایش دادند و بر بقیه اجزا عملکرد اثر معنی داری نداشتند. به نظر می رسد که تلقیح بذر گلرنگ با باکتری محرک رشد می تواند سبب بهبود برخی شاخص های رشد رویشی گلرنگ شود اما اثر آن بر عملکرد نیازمند بررسی بیشتر است.
  کلیدواژگان: باکتری های محرک رشد گیاه، شوری، عملکرد، گلرنگ
 • امیرهوشنگ جلالی، پیمان جعفری صفحات 89-98
  به منظور بررسی تاثیر استفاده از خاک پوش پلی اتیلنی و کود دامی بر عملکرد و اجزاء عملکرد طالبی، پژوهشی دو ساله (1387-1386) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردستان با استفاده از طرح آزمایشی کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. در این طرح سه سطح خاک پوش شامل خاک پوش پلی اتیلنی شفاف، خاک پوش پلی اتیلنی سیاه و عدم استفاده از خاک پوش، کرت های اصلی و سه سطح کود دامی شامل 30 تن کود دامی گاوی، 8 تن کود مرغی و عدم استفاده از کود دامی به عنوان کرت های فرعی در نظر گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد بالاترین مقادیر عملکرد قابل فروش در شرایط عدم استفاده از خاک پوش، استفاده از خاک پوش شفاف و استفاده از خاک پوش سیاه به ترتیب با 35700، 45800 و 43500 کیلوگرم در هکتار با استفاده از 30 تن کود دامی گاوی به دست آمد. درصد مواد جامد محلول در میوه با کاربرد 8 تن کود مرغی و یا 30 تن کود گاوی نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 8/11 و 3/12 درصد افزایش نشان داد. دو تیمار استفاده از خاک پوش پلی اتیلنی شفاف و سیاه با استفاده از 30 تن کود گاوی به ترتیب با شاخص های زودرسی 5/47 و 5/46 درصد بالاترین مقادیر شاخص های زودرسی را به خود اختصاص دادند. نتایج این پژوهش نشان داد استفاده از کود دامی به همراه خاک پوش پلی اتیلنی(شفاف یا تیره) علاوه بر تولید عملکردهای بالاتر می تواند نقش مهمی در زودرسی محصول و در نتیجه درآمد بالاتر کشاورزان داشته باشد.
  کلیدواژگان: درصد مواد جامد محلول در میوه، شاخص زودرسی، عملکرد قابل فروش، میوه
 • حنیفه آژ، محمدرضا اصغری، احمد آئین صفحات 99-107
  حفظ کیفیت میوه مرکبات پس از برداشت سبب افزایش بازارپسندی می شود. هدف از این پژوهش تاثیر غلظت های مختلف اسید جیبرلیک و پوتریسین بر عمر پس از برداشت میوه پرتقال هاملین می باشد که در قالب آزمایش فاکتوریل(54=6*3*3) بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 6 تکرار انجام گردید. تیمار اسید جیبرلیک در سه سطح(0، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) و پوتریسین در سه سطح (0، 1 و 2 میلی مولار) روی شاخه های درختان پرتقال 2 هفته قبل از برداشت صورت گرفت. صفاتی چون سفتی بافت، بازار پسندی، ویتامین ث، اسیدیته کل، مواد جامد محلول و نسبت مواد جامد محلول به اسیدیته کل میوه ارزیابی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که محلول پاشی پوتریسین با غلظت یک میلی مولار به طور معنی داری از نرم شدن میوه ها جلوگیری می کند و باعث حفظ سفتی بافت میوه می شود. هم چنین کاربرد یک میلی مولار پوترسین باعث حفظ ظاهر و بازارپسندی مطلوب میوه ها شد و به طور معنی داری برتر از سایر تیمارهای مورد بررسی بود. اسید جیبرلیک به طور معنی داری باعث حفظ میزان حداکثراسیدیته کل و حداقل مواد جامد محلول شد. اثر متقابل اسید جیبرلیک و پوتریسین نیز در حفظ میزان ویتامین ث معنی دار بود. بنابراین می توان با کاربرد پوترسین یک میلی مولار و اسید جیبرلیک 100 میلی گرم در لیتر باعث حفظ بهتر بازارپسندی و وضعیت ظاهری و کیفی میوه پرتقال رقم هاملین شد.
  کلیدواژگان: اسیدیته، سفتی بافت، مرکبات، مواد جامد محلول، ویتامین ث
 • رضا شیراوند، محمد مهدی مجیدی*، فرشته اقبالی بابادی صفحات 109-121

  تنش خشکی یکی از مهم ترین عوامل محیطی در کاهش رشد، توسعه و تولید گیاهان است. جوانه زنی و رشد گیاهچه یکی از مراحل اصلی زندگی گیاه است که تحمل به خشکی در این مرحله شرط ادامه سایر مراحل به ویژه در کشت دیم است. در این زمینه تنوع ژنتیکی کافی در گونه زراعی گلرنگ محدود بوده و به نظر می رسد بتوان از پتانسیل گونه های وحشی سود جست. در این مطالعه، تحمل به خشکی سه گونه گلرنگ و هیبریدهای مستقیم و متقابل (شش هیبرید) حاصل از آنها تحت چهار سطح از پتانسیل اسمزی (0، 5-، 10- و 15- مگاپاسکال) توسط پلی اتیلن گلیکول با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش سطوح تنش خشکی صفات درصد جوانه زنی، طول و وزن خشک برای صفات ریشه چه، ساقه چه و گیاهچه در گونه اهلی tinctorius Carthamus (Ct) نسبت به گونه های وحشی palaestinus C. (Cp)، C. oxyacanthus (Co) و نتاج حاصل از تلاقی آنها کاهش بیشتری یافت که این موضوع می تواند بیانگر مقاومت بیشتر گونه های وحشی نسبت به گونه اهلی باشد. نتایج حاصل از شاخص های درصد کاهش، TOL و STI نیز بیان کننده مقاومت بیشتر گونه های وحشی و نتاج حاصل از تلاقی آنها نسبت به گونه های اهلی بود. تجزیه بای پلات براساس مولفه های اصلی نشان داد که گونه C. tinctorius حساس ترین و نتاج حاصل از تلاقی دو گونه وحشی(Cpo و Cop) متحمل ترین به تنش خشکی بودند که می تواند ناشی از هتروزیس حاصل از تلاقی دو گونه باشد. نمودار سه بعدی والدین و نتاج حاصل از تلاقی آنها براساس شاخص STI برای صفت درصد جوانه زنی نشان داد که نتاج F2حاصل از تلاقی گونه اهلی با دو گونه وحشی Ctp) و Cto) دارای تحمل به خشکی بالا در هر دو شرایط تنش و عدم تنش می باشند که می توانند پس از مطالعات بیشتر در برنامه های پیشرفته به نژادی برای اصلاح و ایجاد ارقام متحمل به خشکی استفاده شوند.

  کلیدواژگان: خشکی، گلرنگ وحشی، تلاقی بین گونه ای و گیاهچه
 • فاطمه سلیمی، فرید شکاری، محمدرضا عظیمی، اسماعیل زنگانی صفحات 123-131
  به منظور ارزیابی تاثیر متیل جاسمونات و تنش شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گل بابونه آلمانی، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با استفاده از فاکتورهای محلول پاشی با متیل جاسمونات (0، 75، 150، 225 و 300 میکرومولار) و شوری)1/2، 6، 10 و 14 دسی زیمنس بر متر) در یک طرح گلخانه ای انجام گردید. عمل محلول پاشی روی گیاهان بابونه در سه مرحله 1) سه الی چهار برگی 2) در مرحله ساقه روی 3)در مرحله ظهور گل آذین انجام شد. اسپری متیل جاسمونات و اعمال شوری تاثیر معنی داری روی تمام صفات اندازه گیری شده داشت. کاربرد متیل جاسمونات در غلظت 75 میکرومولار و شوری در سطح 6 دسی زیمنس/متر، بیشترین سطح برگ، نسبت طولی ریشه/ساقه، وزن خشک گل، ارتفاع بوته، زی توده، قطرساقه و شاخه فرعی را به وجود آورد. کمترین طول ریشه در غلظت 75 میکرومولار متیل جاسمونات و شوری در سطح 14 دسی زیمنس/متر دیده شد. با توجه به نتایج، شوری ملایم (6 دسی زیمنس/متر) و سطوح پایین متیل جاسمونات در گیاه بابونه آلمانی اثرات مثبتی روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد گل داشتند.
  کلیدواژگان: بابونه آلمانی، تنش شوری، صفات مورفولوژیکی، عملکردگل، متیل جاسمونات
 • بهمن فتاحی، وحیده ناظری، سیامک کلانتری صفحات 133-148
  مریم گلی اصفهانی با نام علمی. Boiss Salvia reuterana متعلق به تیره نعناعیان و دارای پراکنش وسیعی در ایران می باشد. این گیاه دارای خواص دارویی متعددی از جمله ضدباکتریایی، ضدنفخ و آنتی اکسیدان می باشد. به منظور اهلی کردن این گیاه با ارزش، بررسی تنوع مورفولوژیک، در بین هفت منطقه طبیعی (آبسرد و دلی چای از استان تهران، آتشگاه البرز، انجیله و کاسوا از قم و شهمیرزاد و چاشم از استان سمنان) از S. reuterana و نیز یک منطقه (منطقه رودبارک از استان مازندران) از Salvia palaestina با استفاده از 29 صفت مورفولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین در این آزمایش تنوع در میزان اسانس نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین مقدار ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی برای صفات طول شاخه گل آذین، طول و عرض برگ، قطر یقه، طول دندانه کاسه، قطر کاسه گل و طول شاخه های فرعی مشاهده شد که نشانگر تنوع بالا در بین رویشگاه های جمع آوری گیاهان می باشد. برخی از صفات مهم از قبیل ارتفاع گیاه هم بستگی معنی داری با طول محور گل آذین و طول و قطر کاسه گل، و هم چنین بازده اسانس نیز هم بستگی معنی دار مثبتی با ارتفاع گیاه و طول شاخه های فرعی نشان داد. نمودار بدست آمده از تجزیه خوشه ایبر اساس تمام صفات مورد مطالعه، جمعیت های مورد بررسی را در فاصله 12 واحد به چهار گروه تقسیم نمود. هم چنین بازده اسانس پیکره رویشی از 2/0 تا 36/0 متغیر بود. بیشترین درصد اسانس در گیاهان رویشگاه چاشم گزارش گردید. گیاهان رویشگاه چاشم سمنان دارای ارتفاع بلند، طول و عرض برگ بیشتر و طول شاخه های فرعی و هم چنین میزان اسانس بیشتری نسبت به بقیه مناطق بودند.
  کلیدواژگان: S، reuterana، S، palaestina، صفت مورفولوژیک، بازده اسانس، تجزیه خوشه ای
 • زهرا امین دلدار، سید محمدرضا احتشامی*، عباس شهدی کومله، کاظم خاوازی صفحات 149-160

  به منظور مطالعه اثر باکتری های محرک رشد (PGPB) بر خواص شیمیایی- زیستی خاک، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج خزر و هاشمی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در سال زراعی 1388 در موسسه تحقیقات برنج کشور به اجرا درآمد. در این تحقیق، عامل رقم در 2 سطح (هاشمی و خزر) و تلقیح بذر با باکتری در 8 سطح (P. fluorescens strain 93، P. fluorescens strain 103، P.fluorescens strain 136، P.fluorescens strain 168، P. fluorescens strain 169، P. fluorescens strain 177 P.fluorescens strain 4، به همراه یک تیمار شاهد (بدون باکتری)) در نظر گرفته شدند. صفات مورد مطالعه عبارت بودند از: نیتروژن خاک، فسفر خاک، پتاسیم خاک، اسیدیته خاک، هدایت الکتریکی خاک، تعداد ریزجانداران موجود در خاک، تعداد دانه در بوته، تعداد دانه در خوشه، وزن هزاردانه، عملکرد زیستی و عملکرد دانه. در این آزمایش، اثر رقم و اثر باکتری بر اکثر صفات مورد مطالعه معنی دار بود. نتایج آزمایش، نشان دهنده تاثیر باکتری ها بر ارقام بود. در اکثر ویژگی های مورد مطالعه، رقم خزر نسبت به رقم هاشمی واکنش بهتری نشان داد. به طورکلی نتایج این آزمایش مشخص نمود که تلقیح بذر با باکتری ها باعث بهبود جذب عناصر غذایی، عملکرد و اجزای عملکرد برنج شد. در بین سطوح مختلف باکتری نیز، تیمار تلقیح بذر با سویه های 168، 177 و 93 نسبت به بقیه سویه ها اثر فاحش تری بر صفات مورد ارزیابی داشت.

  کلیدواژگان: باکتری سودوموناس، برنج، عملکرد، اجزای عملکرد، عناصر معدنی
 • کبری رفیعی، سید عطاءالله سیادت، خلیل عالمی سعید، علیرضا ابدالی، خاتون یوسفی، مهدی نقی زاده صفحات 161-171
  به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر میزان عملکرد دانه و روند پر شدن دانه در ارقام تریتیکاله، آزمایشی در سال زراعی 89- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه رامین ملاثانی واقع در شمال شرقی اهواز به صورت بلوک های نواری در چهار تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای تاریخ کاشت شامل 20 آبان و 14 آذرماه و تیمارهای رقم شامل 13 رقم جدید تریتیکاله به نام های ET.79-3، ET.79-4، ET.79-17،ET.82-8، ET.82-15، ET.82-1، ET.83-20، ET.84-5، ET.84-8، ET.84-15،ET.85-7، ET.85-9 و رقم ژوانیلو-92 به عنوان رقم شاهد بودند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت تاثیر معنی داری بر طول دوره کاشت تا پنجه دهی، طول دوره کاشت تا سنبله دهی و میزان کلروفیل داشت. بین ارقام تفاوت معنی داری در ارتفاع بوته، طول سنبله، طول دوره کاشت تا سنبله دهی و میزان کلروفیل مشاهده شد. تاریخ کاشت اول با طول دوره پر شدن 13/34 روز از سرعت پر شدن پایین تری 26/1 نسبت به تاریخ کاشت دوم برخوردار بود. در تاریخ کاشت دوم به علت برخورد بیشتر با گرمای هوا طول دوره پر شدن دانه به 5/25 روز کاهش پیدا کرد، ولی در عوض به علت مناسب بودن درجه حرارت سرعت پر شدن دانه به 51/1 میلی گرم در روز افزایش پیدا کرد. بنابراین یکی از راهکارهای افزایش وزن هزار دانه و عملکرد استفاده از ارقامی است که با تحمل به گرما و تنش های محیطی آخر فصل قادر باشند با فتوسنتز بیشتر طول دوره پر شدن خود را افزایش دهند. ارقام، ET.79-3 ET.82-16 و ژوانیلو-92 در تاریخ کاشت دیرتر (14 آذر) و ارقام ET.84-5 و ET.79-17 در تارخ کاشت زودتر (20 آبان) بیشترین عملکرد دانه را تولید کردند.
  کلیدواژگان: سرعت پر شدن دانه، تاریخ کاشت، مدت پر شدن دانه، عملکرد
 • مهنا وفاخواه، سید علیرضا موحدی نایینی، ابراهیم زینلی، امید قاسمی چپی صفحات 173-183
  به منظور بررسی تعیین عامل محدود کننده رشد گندم در خاک حاوی رس ایلیت و سطح ویژه بالا و مقادیر معتنابهی از پتاسیم قابل عصاره گیری با استات آمونیوم، تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار در 4 تکرار در سال زراعی 89-88 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان واقع در سید میران اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل گچ (1000 کیلوگرم در هکتار کلسیم)، کلرور کلسیم (1000 کیلوگرم در هکتار کلسیم)، مخلوط اوره (93 کیلوگرم در هکتار ازت) + کلرور پتاسیم (105 کیلوگرم در هکتار پتاسیم)، مخلوط گچ (1000 کیلوگرم در هکتار کلسیم) + کلرور پتاسیم (105 کیلوگرم در هکتار پتاسیم)، مخلوط کلرور کلسیم (1000 کیلوگرم در هکتار کلسیم) + کلرور پتاسیم (105 کیلوگرم در هکتار پتاسیم) و شاهد بود. در تاریخ 18/9/88 گندم لاین 19-80-N در کرت های آزمایشی کشت شد. نتایج نشان داد مهم ترین عامل محدود کننده رشد گندم در محل آزمایش پتاسیم است. سطح ویژه زیاد خاک و لایه دوگانه پخشیده الکتریکی منقطع با کاهش نسبت سطح تماس لایه دوگانه الکتریکی با محلول خاک، موجب کاهش سرعت انتشار پتاسیم و قابلیت جذب آن برای گیاه می شود. تیمار اوره + کلرور پتاسیم بیشترین میزان عملکرد دانه و کاه و کلش را در بین تیمارها داشت که نشان دهنده تاثیر بیشتر این تیمار بر غلظت پتاسیم گیاه و خاک نسبت به تیمارهای دیگر است. کود با افزایش اضافه بار پتاسیم، شیب غلظت و سرعت پخسیدگی پتاسیم از روی سطوح تبادلی به داخل محلول خاک (محیط ریشه) را افزایش می دهد. آمونیوم حاصل از اوره احتمالا موجب کاهش سرعت تثبیت پتاسیم در لایه دوگانه پخشیده الکتریکی منقطع و افزایش جذب ریشه ای پتاسیم شد.
  کلیدواژگان: سطح ویژه زیاد، پخشیدگی پتاسیم، گندم
 • محمد جواد آروین، خدیجه مسلمی، مهدی سرچشمه پور، بتول کرامت، حکیمه علومی، فاطمه دانشمند صفحات 185-196
  آلودگی خاک با فلزات سنگین و انتقال آن به محصولات کشاورزی به عنوان یک مشکل جهانی در حال گسترش می باشد. کادمیم به عنوان یک فلز سمی اخیرا«به دلیل مصرف بی رویه کودهای شیمیایی خصوصا» فسفره وارد خاک گردیده و از این طریق جذب گیاه و سپس وارد زنجیره غذایی انسان می گردد. این تحقیق با هدف بررسی اثر تیمارهای شیمیایی شامل سالیسیلیک اسید ((SA با غلظت 1/0 میلی مولار، سیلیسیم (Si) با غلظت 5 میلی مولار، ترکیب این دو ماده (SA+(Si به همراه تیمار شاهد بصورت محلول پاشی گیاهان قبل از شروع غده دهی و تیمارهای کادمیم با غلظت های 0 و 12 میلی گرم در هر کیلو گرم خاک در یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه کرمان در سال 1389 اجرا گردید. در مقایسه با شاهد، کادمیم باعث کاهش محتوای آب نسبی، پارامترهای فتوسنتزی و رشد ونمو و افزایش مالون دآلدئید و تجمع کادمیم درغده های سیب زمینی گردید. کلیه تیمارهای شیمیایی باعث بهبود پارامترهای اندازه گیری شده تحت هر دو شرایط شرایط غیر تنش و تنش کادمیم گردیدند و ترکیب تیماری SA+ Si برای بیشتر صفات اندازه گیری شده نسبت به بقیه تیمارها موثرتر بود. تحت شریط تنش کادمیم، این ترکیب تیماری در مقایسه با شاهد، باعث افزایش تعدادغده(81 درصد)، وزن ترغده(112 درصد)، کلروفیل ها (حدود50 درصد) و کاهش مالون دآلدئید(50 درصد) و تجمع کادمیم در غده های سیب زمینی(89 درصد) گردید و بنابراین می توان از این ترکیب (SA+(Si جهت بهبود رشد و نمو و کاهش تجمع کادمیم در غده های سیب زمینی در مزارع آلوده به این عنصر به صورت تجاری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، سیلیسیم، سیب زمینی، کادمیم
 • پروانه تیشه زن، عزیز تراهی، محمدرضا گرشاسبی صفحات 197-206
  یکی از مهم ترین تنش های فراروی گیاهان، تنش خشکی است که وقوع آن در مراحل رشد اثرات یکسانی ندارد. این پدیده در سال های اخیر بسیاری از محصولات کشاورزی از جمله درختان خرما را تحت تاثیر قرار داده است. به منظور شناخت مراحل بحرانی و حساس رشد درخت خرمای رقم سایر در برابر تنش خشکی، آزمایشی 4 ساله در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار شامل یک تیمار آبیاری در تمام فصول به عنوان شاهد و 5 تیمار عدم آبیاری در یکی از مراحل رشد بطئی، گرده افشانی، تشکیل میوه تا مرحله کیمری، خارک، رطب و خرما و سپس آبیاری در دیگر مراحل در 5 تکرار اجرا شد. در شهریورماه هر سال از هر درخت نمونه میوه تهیه و خصوصیات کمی و کیفی آن ها و خصوصیات رویشی و زایشی درخت اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل نتایج 4 ساله نشان دهنده اختلاف معنی داری بین تیمارها در سطح 5 درصد برای شاخص های عرض برگ، عرض برگچه، قطر و شکل میوه و در سطح یک درصد برای محیط تنه درخت، تعداد و طول برگچه و وزن خوشه است. عملکرد و دیگر شاخص ها تفاوت معنی داری نداشتند. با توجه به نتایج به دست آمده، مرحله خارک کمترین و مرحله گرده افشانی بیشترین حساسیت به تنش آبی را دارا هستند.
  کلیدواژگان: قطع آبیاری، عملکرد، مراحل رشد میوه
 • زهرا داش آقا، مریم مظاهری تیرانی، محدثه قاسمی خوراسگانی صفحات 207-216
  در این پژوهش تفاوت مقاومت دو گیاه گندم (c3) و ذرت (c4) در برابر تنش شوری بررسی شد. تحقیقات انجام شده روی تنش های محیطی نشان می دهد که تنش ها به عنوان عوامل محدودکننده تولیدات گیاهی به شمار می روند و برخی از ترکیبات فنلی نظیر سالیسیلیک اسید در بهبود یا تخفیف اثرات سوء تنش ها به کار می روند. در این تحقیق گیاهان درون گلدان های پلاستیکی کاشته شدند و پس از دو هفته به گیاهان تیمار سالیسیلیک اسید با غلظت 1 میلی ملار در رو روز متوالی روی برگ ها اسپری شد و هفت روز بعد تنش شوری در سه سطح 0و10و15 دسی زیمنس بر متر به گیاهان داده شد. سپس اثر تیمار روی تنش شوری در هر دو گیاه، برای برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی بررسی شد. در آزمایش های بیوشیمیایی، پراکسیداسیون لیپیدها تحت تنش شوری و تیمار سالیسیلیک اسید در گندم افزایش داشته که نشان دهنده تاثیر تنش شوری بر گیاه و فعال شدن مکانیسم های دفاعی بوده اما این عوامل در ذرت کاهش داشته است. علاوه بر این افزایش میزان کلروفیل کل و فلاونوئیدها در گندم و کلروفیل bدر گندم و ذرت نشان دهنده نقش این رنگریزه ها در فرونشاندن رادیکال پراکسید هیدروژن و سایر گونه های اکسیژن فعال است که این افزایش در گیاه ذرت چشمگیر نبوده است. بنابراین استفاده از سالیسیلیک اسید برای رفع آسیب اکسایشی در گیاه گندم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پارامترهای بیوشیمیایی، مورفولوژیکی، سالیسیلیک اسید، شوری
 • موسی رسولی، محمدرضا فتاحی مقدم، ذبیح الله زمانی، علی ایمانی، علی جداخانلو صفحات 217-230
  کارآیی برنامه های به نژادی و تلاقی های هدفمند، وابسته به انتخاب والدین و آگاهی به نژادگر از نحوه انتقال و وراثت پذیری صفات به نژادی مورد نظر می باشد. در تحقیق حاضر میزان وراثت پذیری 65 صفت مربوط به قسمت های مختلف رویشی، زایشی، خشک میوه و مغز در 12 جمعیت (320 نتاج) حاصل از تلاقی های کنترل شده 13 ژنوتیپ و رقم داخلی و خارجی بادام مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج به دست آمده از ارزیابی والدین جمعیت های مورد مطالعه نشان داد که رقم ’شاهرود 12‘ دیر گل ترین رقم و ژنوتیپ های ’5/15‘و’ ‘A زود گل تر از بقیه والدین بودند. از بین 12 جمعیت مورد بررسی(320 نتاج)، در کل 46 نتاج برتر از لحاظ وراثت پذیری صفات ارزیابی شده با تاکید بر زمان گلدهی انتخاب شد. وراثت پذیری برخی صفات مهم مثل زمان گلدهی، زمان برگ دهی و عادت باردهی به ترتیب 70/0، 80/0 و 75/0 به دست آمد. هم چنین برازش خط رگرسیون این صفات در سطح احتمال 1% معنی دار بود. وراثت پذیری برخی صفات خشک میوه مثل وزن خشک میوه، طول خشک میوه، عرض خشک میوه، نرمی و سختی خشک میوه، ضخامت پوست سخت به ترتیب 77/0، 60/0، 69/0، 73/0 و 60/0 به دست آمد که برازش خط رگرسیون این صفات نیز در سطح احتمال 1% معنی دار بود. وراثت پذیری صفات مربوط به مغز بادام مثل طول مغز، عرض مغز، وزن مغز، شکل مغز، درصد دوقلویی مغز و چروکیدگی مغز به ترتیب 75/0، 79/0، 76/0، 96/0، 55/0 و 54/0 تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: بادام، وراثت پذیری، به نژادی، صفات مورفولوژیک، خشک میوه، مغز
 • سمیرا متاعی، رضا امیرنیا، مهدی تاج بخش، بابک عبدالهی مندولکانی صفحات 231-240
  به منظور بررسی اثرات آهن، روی و منگنز و روش مصرف آنها بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ارومیه در سال زراعی 89-1388 با 4 تکرار انجام شد. فاکتورها شامل روش مصرف کود (مصرف خاکی و محلول پاشی) و نوع کود های کم مصرف (بدون کاربرد کود به عنوان شاهد، کود سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز) بودند. نتایج نشان داد که، بر همکنش فاکتورهای آزمایشی بر ارتفاع بوته، قطر بلال، طول دانه، وزن هزار دانه، عملکرد زیستی و درصد پروتئین معنی دار بود. در بیشتر این صفات محلول پاشی آهن و روی نسبت به محلول پاشی منگنز برتری نشان داد. هم چنین تحت تاثیر روش مصرف عناصرکم مصرف، محلول پاشی باعث افزایش 25/13%، 38/5% و 84/24% به ترتیب در تعداد دانه در بلال، عملکرد دانه و درصد قندهای محلول دانه نسبت به مصرف خاکی شد. به علاوه هر سه نوع کود به کار رفته باعث افزایش معنی دار درصد قندهای محلول دانه نسبت به شاهد شدند. براساس نتایج به دست آمده، استفاده از عناصر کم مصرف به صورت محلول پاشی نسبت به مصرف خاکی نتایج بهتری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اجزای عملکرد، ذرت شیرین، عملکرد، عناصر کم مصرف
 • فاطمه کرم نژاد، جعفر حاجی لو، سید جلال طباطبایی، رحیم نقشی بند حسنی صفحات 241-252
  به منظور ارزیابی اثر دما های مختلف غوطه وری با کلرید کلسیم بر کیفیت و انبارمانی میوه هلو رقم انجیری مالکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار شامل 5 تیمار دمایی (4، 8، 16،32، 64 درجه سانتی گراد) و 2 سطح کلرید کلسیم شامل صفر میلی مولار به عنوان شاهد و 60 میلی مولار و به مدت 5 دقیقه انجام شد. نمونه های موجود در هر تیمار در سردخانه با دمای3-2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90-85 % برای مدت 28 روز قرار گرفتند. شاخص های میوه ها هر هفته یکبار اندازه گیری شدند. صفاتی مانند اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، اسید آسکوربیک، درصد کاهش وزن، سفتی بافت میوه و غلظت کلسیم میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد در کل دوره انبارمانی (چهار مرحله اندازه گیری) تیمار کلرید کلسیم در دمای 64 درجه سانتی گراد بهترین تیمار از لحاظ حفظ سفتی بافت، حفظ مواد جامد محلول، ممانعت از تجزیه اسیدآسکوربیک، حفظ اسیدیته قابل تیتراسیون، تعدیل درصد کاهش وزن و افزایش مقدار کلسیم میوه ها بود. هم چنین استفاده از تیمار دمایی32 و 64 درجه سانتی گراد به تنهایی و بدون حضور کلرید کلسیم اثر معنی داری روی حفظ سفتی بافت، اسیدیته قابل تیتراسیون و اسید آسکوربیک داشته و باعث تعدیل کاهش وزن گردید، کاربرد تیمارهای کلرید کلسیم در دماهای 32 و 4 درجه سانتی گراد نیز بر حفظ صفات کیفی موثر بود.
  کلیدواژگان: میوه هلو، انبارمانی، دما، کلریدکلسیم
 • بهفر مدرس، علی اکبر رامین، سیروس قبادی صفحات 253-268
  متیل سیکلوپروپن(1-MCP)(1-Methylecyclopropene) به عنوان یک ماده جدید ممانعت کننده از اثر اتیلن، در غلظت های خیلی کم مصرف شده و اثر منفی بر سلامت انسان و محیط زیست ندارد. لذا تاثیر غلظت های صفر(شاهد)، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میکرولیتر بر لیتر 1-ام سی پی بر عمر انبارمانی(Co1) و عمر قفسه ای(Co20) میوه توت فرنگی رقم «کاماروسا» در شرایط رطوبتی 90% به ترتیب به مدت 27 روز 3 روز مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی عمر انبارمانی به صورت طرح کرت های خردشده در زمان در قالب طرح پایه کاملا تصادفی و بررسی عمر قفسه ای در قالب طرح پایه کاملا تصادفی هر دو با 3 تکرار انجام شد. نتایج پژوهش عمر انبارمانی نشان داد که بازارپسندی، سفتی میوه، اسیدهای آلی، ویتامین ث و شاخص طعم میوه در تیمار با 1- ام سی پی به نحو مطلوبی حفظ شدند. پوسیدگی ظاهری کاهش معنی داری نشان داد و تغییرات آنتوسیانین، TSS و pH عصاره نیز به طور معنی داری کم شد. این نتایج بیانگر اثر مثبت 1- ام سی پی بر کاهش سرعت تغییر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بافت میوه توت فرنگی است. بیشترین شاخص های رنگ میوه شامل روشنایی رنگ(L)، نواحی رنگ(b* و a*)، خلوص رنگ(C) و زاویه فام رنگ(Ho) نیز در تیمار 1 میکرولیتر بر لیتر 1-ام سی پی مشاهده شد که تاییدکننده تاثیر مطلوب تیمار بر نگه داری میوه در انبار سرد است. هم چنین نتایج اثر تیمار 1-ام سی پی بر عمر قفسه ای میوه در دمای Co20 نشان دهنده تاثیر مثبت نسبی تیمار 1-ام سی پی بر عمر قفسه ای میوه توت فرنگی است و به نظر می رسد که تیمار 1-ام سی پی قادر است کیفیت میوه ها را به مدت طولانی تری در دمای معمولی نگه داری میوه حفظ کند.
  کلیدواژگان: 1، ام سی پی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، رنگ میوه، انبار سرد
 • بهرام حیدری، بدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی، مهدی رحیم ملک صفحات 269-284
  تعیین جایگاه نشانگرها و تهیه نقشه پیوستگی ژنوم گیاهان نقش مهمی در انتخاب به کمک نشانگر و به نژادی صفات مورد نظر دارد. به منظور انتساب نشانگرهای AFLP به نقشه پیوستگی گندم از 11 ترکیب آغازگری PstI و MseI در 107 لاین هاپلویید مضاعف گندم (Triticum aestivum L.) استفاده شد. نتایج تجزیه AFLP نشان داد که دامنه اندازه قطعات تکثیر شده (66 نشانگر چند شکل) توسط ترکیبات آغازگری بین 100 تا 1000 جفت باز (bp) متغیر بود. از بین 66 نشانگر AFLP شناسایی شده در این مطالعه، 9 درصد از نشانگرها دارای انحراف از نسبت تفرق 1:1 در یک جمعیت هاپلویید مضاعف بودند و از نقشه پیوستگی کنار گذاشته شدند. نتایج تجزیه پیوستگی نشانگرهای AFLP نشان داد که پس از حذف نشانگرهای دارای انحراف از نسبت 1:1، تعداد 21 نشانگر (43 درصد) به ژنوم B، 20 نشانگر (41 درصد) به ژنوم A و تعداد 6 نشانگر (12 درصد) به ژنوم D اختصاص یافت، ولی تعداد 12 نشانگر به هیچ گروه ژنومی منتسب نشد. تعداد نشانگرهای منتسب به گروه های همیولوگی 1 تا 7 به ترتیب 6 (5/12%)، 7 (5/14%)، 6 (5/12%)، 4 (3/8%)، 5 (4/10%)، 9 (7/18%) و 12 (25%) بود. بیشترین تعداد نشانگرهای AFLP در این مطالعه به کروموزوم های A7 (7 نشانگر) و B1 (5 نشانگر) منتسب گردید. از بین نشانگرهای AFLP، P06m19-7-4، P01m19-8-6، P04m18-9-5، P03m22-9-6، P08m22-11-4، P03m22-8-3، P04m22-9-4،P01m24-8-2 و P01m24-8-4 در جایگاه هایی از گروه های پیوستگی A، B و D مکان یابی شدند که در نقشه اولیه دارای تراکم نشانگری کمتری بودند و بنابراین از پوشش بهتری در گروه های پیوستگی در مقایسه با سایر نشانگرهای AFLP برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: گندم، گروه های پیوستگی، AFLP
 • هادی شهبازی، احمد ارزانی *، محسن اسماعیل زاده مقدم صفحات 285-294

  به منظور مطالعه اثر تنش خشکی بر خصوصیات مرتبط با کیفیت دانه گندم، آزمایشی با 169 لاین اینبرد نوترکیب گندم، در دو شرایط تنش آبی و بدون تنش در قالب دو طرح لاتیس جداگانه (تنش خشکی و شاهد) هر کدام با دو تکرار در سال زراعی 1390- 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد. عملکرد دانه، عملکرد پروتئین دانه، محتوای پروتئین دانه، حجم رسوب زلنی، سختی دانه، میزان جذب آب، میزان رطوبت دانه و ماده خشک دانه از جمله صفات اندازه گیری شده بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین لاین های مورد بررسی برای کلیه صفات بود. ضمن این که مقایسه میانگین لاین ها در دو شرایط محیطی نشان داد که خصوصیات کیفی گندم نان تحت شرایط تنش خشکی به دلیل افزایش میزان عملکرد پروتئین دانه بهبود یافته است. عملکرد پروتئین دانه در هر دو رژیم رطوبتی همبستگی منفی و معنی داری با رطوبت دانه داشت. از طرف دیگر سختی دانه همبستگی مثبت و معنی داری با ماده خشک، رسوب زلنی و میزان جذب آب در هر دو شرایط رطوبتی نشان داد. نتایج این آزمایش نشان دادکه شناسایی لاین های با خصوصیات کیفی مطلوب درشرایط بهینه و تنش امکان پذیر بوده و می توان از لاین های با کیفیت نانوایی مطلوب در برنامه های به نژادی در جهت بهبود کیفیت نانوائی استفاده نمود. اگرچه برخی ژنوتیپ های حساس به خشکی در طی دوره های خشکی کیفیت نانوایی مطلوبی داشته اند، اما از عملکرد دانه پایینی برخوردار بوده اند.:

  کلیدواژگان: کیفیت نانوایی، رسوب زلنی، جذب آب دانه و سختی دانه
 • مهری عسکری، فریبا امینی، نسرین میرمحمودی صفحات 295-304
  استفاده کنترل نشده از سوخت های فسیلی در صنعت و حمل و نقل باعث افزایش آلاینده های گازی همچون دی اکسیدگوگرد (SO2)، دی اکسیدنیتروژن (NO2) و مشتقات آنها و ازن (O3) شده است. به علاوه ته نشست مرطوب و خشک این گازها مسیر اصلی ورود این یون ها به داخل اکوسیستم است. این تحقیق آثار باران اسیدی شبیه سازی شده با pHهای مختلف (8/6 به عنوان کنترل، 5/6، 6، 5/5، 5، 5/4، 4، 5/3، 3 و 5/2) را بر جوانه زنی، رشد، مقدار عناصر، پروتئین و رنگیزه های فتوسنتزی گوجه فرنگی در کشت هیدروپونیک ارزیابی می کند. آزمایش ها در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه اراک در سال 1391 انجام شد. نتایج نشان داد که از اسیدیته 8/6 تا 5/5 میزان عناصر P و K، پروتئین و وزن تر و خشک برگ افزایش معنی داری می یابند. در معرض باران اسیدی شبیه سازی شده با اسیدیته بالا (5/5pH= تا 5/2pH=)، جوانه زنی، شاخص های رشد، میزان عناصر مورد سنجش P و K، مقدار پروتئین و رنگیزه های فتوسنتزی کاهش معنی داری نشان دادند، در حالی که محتوی گوگرد افزایش معنی دار 150 تا 550% نسبت به شاهد نشان داد. بیشترین میزان گوگرد در 5/2pH= اندازه گیری شد. باران اسیدی در اسیدیته بالا رشد و پروتئین سازی گیاه را کاهش و محتوی گوگرد برگ را افزایش داد. با توجه به این که اسیدیته پایین رشد گیاه گوجه فرنگی را تقویت کرد و اسیدیته بالا بازدارنده رشد بود، بنابراین کشت گوجه فرنگی در محیط های با اسیدیته کم پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، بخش هوایی، پتاسیم، ریشه، فسفر، گوگرد
|
 • R. Maghami, M. Zahedi, M. Gheysari Pages 1-13
  An experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of nitrogen and irrigation on yield and yield components of safflower. Three nitrogen rates (0, 50 and 100 kg ha-1) under three irrigation levels (100% as control; 80% as mild limited irrigation, and 60% of crop water requirement as severe limited irrigation) were investigated using a factorial laid out in a randomized complete block design with four replications. Nitrogen application led to a significant increase in leaf chlorophyll content, photochemical efficiency, leaf relative water content, leaf proline content, leaf area index, shoot dry weight,, number of buttons per plant, number of grains per button, grain weight, grain yield, harvest index and water use efficiency. Photochemical efficiency, leaf relative water content, leaf area index, shoot dry weight, number of buttons per plant, number of grains per button, grain weight, grain yield, harvest index were decreased and leaf chlorophyll content, leaf proline content and water use efficiency were increased as the level of soil moisture was decreased. The highest amount of grain yield was obtained with application of 100 kg/ha nitrogen under irrigation regimes of 100 and 80% crop water requirement. While, the highest value of water use efficiency was obtained with application of 100 kg/ha nitrogen under irrigation regimes of 80 and 60% crop water requirement. According to the results obtained in this experiment, the application of 100 kg/ha nitrogen under irrigation regime of 80% crop water requirement seems to be appropriate to achive highest values for both safflower grain yield and water use efficiency.
  Keywords: Safflower, Nitrogen application, Limited irrigation, Drip tape irrigation, Grain yield, Water use efficiency
 • S. Habibi, M. Majidian Pages 15-26

  In order to investigate the effect of source and rate of nitrogen fertilizer on yield and quality of sweet corn, a field study was conducted in 2011 cropping season in Agriculture Experiment Station of College of Agriculture, University of Guilan. A randomized complete block design with three replications was used. Treatment consisted of four levels of nitrogen fertilizer (0, 46, 92 and 138 kg N ha-1) and integrated N of chemical and biological (23 kg N ha-1 + 1 ton ha-1 Vermi-compost, 46 kg N ha-1 + 2 ton ha-1 Vermi-compost, and 69 kg N ha-1 +3 ton ha-1 Vermi-compost) and organic sources (2, 4 and 6 ton ha-1). Effect of source and rate of nitrogen fertilizer on fresh ear yield, grain yield canned, grain protein amount and dry matter digestibility percent had significant. With increscent nitrogen at treatments nitrogen fertilizer, organic ant integrated farming yield fresh ear, grain yield, grain protein amount and dry matter digestibility percent increased. Maximum yield fresh ear was obtained with 69 kg N ha-1 + 3 ton ha-1 Vermi-compost with an average 14595.9 kg ha-1. Maximum forage yield and dry forage yield obtained with an average 18619.5 and 3593 kg ha-1 at treatment with 69 kg N ha-1 + 3 ton ha-1 Vermi-compost. Results of this research showed that the best grain yield and quality, and forage yield and quality of sweet corn were obtained in integrated farming and organic methods in Rasht region conditions and same climatology conditions.

  Keywords: Inorganic source, Organic source, Protein, Sweet corn, Yield
 • M. Azad, E. Izadi, Darbandi, M. H. Rashed Mohassel Pages 27-39
  In order to study the effect of soil nitrogen content and water hardness on glyphosate efficacy on common lambsquart control, an experiment was carried out as a completely randomized design in a factorial arrangement with three replications in 2011 at the College of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. Experimental treatments were included soil nitrogen content at 5 levels (0, 50, 90, 200 and 300 mg/kg soil), glyphosate doses at 7 levels (0, 75, 100, 125, 150, 175 and 200 % dose guideline glyphosate for common lambsquart), calcium carbonate concentration in water as index of water hardness at 5 levels (0, 100, 300, 600 and 1200 ppm). Spray was done at 8-10 common lambsquart leaf stage. 30 days after glyphosate spray, plants survival and shoot dry matter was measured. Results showed, herbicide rate, soil nitrogen content and water hardness had significantly affect (P<0.01) on growth and survival of common lambsquart. Increasing herbicide doses decreased common lambsquart survival and growth in pure water spraying. Increasing water hardness decreased glyphosate efficacy in control common lambsquart and increased glyphosate ED50 parameter. The lowest (1453.17 gr. a.i ha-1) and the highest (3424.45 gr. a.i ha-1) glyphosate ED50 for common lambsquart was observed in 0 and 1200 ppm of water hardness. Increasing soil nitrogen content from 18 to 300 (mg/kg soil) increased glyphosate efficacy in common lambsquart and glyphosate ED50 decreased from 3217.03 to 1612.58 (gr. a.i ha-1).
  Keywords: Calcium carbonate, Dry mater, Herbicide, Water hardness.
 • N. Aghaeipour, M. Zavareh, M. R. Khaledian, Gh. Mohsenabadi Pages 41-51

  This experiment was conducted in the Research Farm of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan in 2010 as an RCBD based split plot experiment with three replications. In this experiment five different amounts of soil moisture (Irrigation after depletion of 45, 55, 65, 75 and 85% of field capacity moisture) and two soybean cultivars (Gorgan-3 and Williams) was considered as main and sub plots, respectively. Results of ANOVA showed that moisture regime by cultivar interaction had significant effect on seed yield, number of pods per plant, number of seeds per pod and seed oil percent. Mean comparisons revealed that increasing soil water depletion resulted to decrease in seed yield, number of pods per plant and number of seeds per pod. Also, it resulted to decrease in grain yield of both cultivars, which was approximately 63% for Gorgan 3 and 2% for Williams. However, maximum (1667kg/ha) and Minimum (384kg/ha) seed yield were recorded for Gorgan 3 and Williams in 45% and 65% soil moisture regimes, respectively. The highest seed oil percentage was recorded for cultivar Williams which grown in 75% soil moisture while the lowest was for Gorgan 3 which grown in 55 % soil moisture regime. Seed protein also was affected by soil moisture regime, significantly with the highest (22.49%) and lowest (22.04%) in 55 and 85% soil moisture regimes, respectively. In this experiment Williams had low sensitivity index and high tolerance index while Gorgan 3 had high geometric mean productivity and mean productivity. Overall, Gorgan 3 had the highest seed yield in all soil moisture regimes. Its yield reduction percent was greater in drought stress prone treatments, in comparison with cultivar Williams which shows greater seed yield stability of the indeterminate Williams cultivar.

  Keywords: Drought stress, Seed hundred, Soybean, Yield
 • M. Rabiee, P. Tousi, M. Esfahani Pages 53-66
  In order to evaluate the effect of concentration and time of foliar spraying of nitrogen fertilizer as complementary of soil nutrition on dry matter remobilization and seed and oil yield of rapeseed (Hyola401), an experiment was conducted in complete randomized block design with 16 treatments and three replications in two years (2008-2010) in Rice Research Institute of Iran (Rasht). In this experiment, nitrogen concentration (from urea source) at two levels (5 and 10 ppm) and application time in seven levels including 1-seedling stage at 6-8 leaves 2: beginning of stem elongation, 3: prior to flowering, 4: 6-8 leaves + stem elongation, 5: 6-8 leaves + prior to flowering, 6: stem elongation+ prior to flowering, 7: 6-8 leaves + stem elongation+ prior to flowering plus two control treatments including zero nitrogen fertilizer and conventional fertilization (180 kg.ha-1) at seed sowing, stem elongation and prior to flowering in equal rates, were considered. Results showed that foliar application of nitrogen (10 ppm) in 6-8 leaves+stem elongation+prior to flowering stage had the highest dry matter remobilization (612.2 g.m-2), current rate of photosynthesis (3074 g.m-2), and grain yield (3686.2 kg.ha-1). Calculation of regression coefficients showed that dry matter remobilization had linear and positive relationship with grain yield (r2=0.95**). According to the results of the present experiment, it seems that foliar application of nitrogen (10 ppm) at 6-8 leaves + stem elongation+ prior to flowering stage and stem elongation+ prior to flowering stage increases dry matter remobilization, seed and oil yields.
  Keywords: Dry matter remobilization, Rapeseed, Nitrogen supplement spraying
 • R. Hemati, K. Maghsoudi, Y. Emam Pages 67-75

  In order to evaluate morpho-physiological responses of hybrid corn KSC750 to water stress at various stages of growth, a field experiment was conducted at the Pasargad region (northwest Fars) in 2010. The experiment carried out as a randomized complete block design, with 3 replications. In this study, corn growth period was divided into three phases: the establishment of plant to tasseling (phase I), tasseling to dough development (phase II) and dough development to ripening (phase III). Treatments were consisted of control, irrigation cut off after dough development, water stress of 75 percent of FC during vegetative phase and after dough development, water stress of 75 percent of FC during whole growth phase, water stress of 50 percent of FC during vegetative stage and after dough development and water stress of 50 percent of FC during whole growth phase. Results showed that mild drought stress (75% FC) at vegetative phase was not significantly effected growth and yield of corn. However, application of drought stress during the whole growth period significantly reduced morphological parameters as well as yield and yield components. Based on these results, flowering and grain filling stages were identified as more sensitive stages to drought stress in corn. Moreover, irrigation cut off after dough development terminated to a satisfactory yield. The results indicated that, overall, under Pasargad region and similar agro climatic conditions, it would be possible to save water to 75 percentage of corn water requirement through application of deficit irrigation after dough development stage.

  Keywords: Corn, Drought stress, Plant height, Yield.
 • F. Etemadi, Sh. Madah Hosseini, H. Dashti, A. Akhgar Pages 77-87
  In order to evaluate the effect of plant growth-promoting rhizobacteria) PGPR(on salt tolerance in vegetative and reproductive growth stages of safflower (Carthamus tinctorius), a randomized complete block design with a factorial combination of bacterial inoculation and salinity, each in three levels, and four replications was conducted in experimental glasshouse of Vali-e-Asr University of Rafsanjan. Bacterial inoculation treatment included control (non inoculation), inoculation with Pseudomonas fluorescens strains 12 and 52 and salinity stress treatment included (electrical conductivity of 1 (control), 6 and 12 dS.m-1 in soil). Results showed that leaf area decreased with increase in salinity, but Pseudomonas fluorescens strain 12 significantly increased leaf area. Both strains significantly increased leaf chlorophyll index at mid grain filling stage comared to to uninoculated control. Finally, grain number per capitol, grain yield per plant, mean grain weight, oil yield, and biological yield decreased with increasing in salinity level, but capitol number per plant and harvest index remained unchanged. Two bacteria strains applied in this study increased only oil concentration in control level of salinity and were uneffective on other yield components. It seems that bacterial inoculation may improve some vegetative indices of safflower but its impact on yield needs to be further studied.
  Keywords: PGPR, Salinity, Yield, Safflower.
 • A. H. Jalali, P. Jafari Pages 89-98
  To investigate the effect of polyethylene mulch, and manure on yield and yield components of cantaloupe, a two-year study (2007-2008) was carried out at Ardestan Agricultural Research Station by using split plot randomized based on complete block design with four replications. Three polyethylene mulch levels including clear polyethylene mulch, black polyethylene mulch and control treatment were assigned as main plots and three manure application including 30 t ha-1 of cow manure, 8 t ha-1 of chicken manure, and control treatment, were assigned made up of subplots. The results showed highest levels of sales yield, in condition of lack of soil cover, clear polyethylene mulch, and black polyethylene mulch respectively with 35700, 45800 and 43500 kg ha-1 was obtained by using 30 t ha-1 of cow manure. Soluble solids in fruit, with consumption of 8 t ha-1 of chicken manure or 30 t ha-1 of cow manure increased compared to control treatments, respectively, 11.8 and 12.3 percent. Two clear and black polyethylene mulch treatments by using 30 t ha-1 of cow manure were the highest amounts of earliness index with 47.5 and 46.5 percent, respectively. The results showed that the use of manure with polyethylene mulch (clear or black), in addition to producing higher yield could play an important role in early ripening and thus higher income for farmers.
  Keywords: Soluble solids in fruit, Earliness index, Salable yield, Fruit
 • H. Azh, M. R. Asghari, A. Aien Pages 99-107
  Citrus fruit quality preserve the post harvest cause marketability increased. In this research, the effect of putrescin and gibberellic acid concentrations on storage life of sweet orange fruit (Hamlen cultivar) was studied to in factorial design (3*3*6=54)based on randomized complete block with six replications. Putrescin at three concentrations(0, 1 and 2 mM) and three level of gibberellic acid (0, 50 and 100 mg/L) were sprayed on the tree at the physiological maturation stage and two weeks pre harvest. Fruit firmness, marketability, vitamin C, total acidity, total soluble solids (TSS) and ratio of total soluble solids (TSS) to total acidity were evaluated. The results showed that putrescin spraying at 1 mM significantly prevented fruit softening and preserved fruit firmness. Also putrescin treatment (1 mM) preserved ideal marketability and was superior than other treatments. Gibberellic acid significantly preserved total acidity and total soluble solids. The interaction of gibberellic acid and putrescine also preserved significantly vitamin C. Therefore, the application of putrescine at 1 mM and gibberellic at 100 mg/L was recommended for preserve marketability, appearance and quality of citrus sinensis cv. Hamlen.
  Keywords: Acidity, Firmness, Citrus, Total soluble solids, Vitamin C.
 • R. Shiravand, M. M. Majidi, F. Eghbali Babadi Pages 109-121

  Drought stress is one of the most important environmental factors affecting growth, development and production of crop plants. Drought tolerance in germination and seedling growth stage is very important especially for crop production in dry regions. Sufficient genetic diversity in cultivated species of safflower is limited and seems to be of potential benefit in search of wild species. In this study drought tolerance of three Crathamus species and their respective F2 hybrids (direct and reciprocal from paired crosses) was evaluated under four levels of osmotic potential of polyethylene glycol (0, -5, -10 and -15 bars) using a factorial experiment based on the completely randomized design with three replications. Increasing water stress levels caused significantly more reductions in the germination, root length, shoot length, root dry weight, shoot dry weight and seedling dry weight of cultivated genotypes as compared with wild species C. palaestinus (Cp), C. oxyacanthus (Co) and their F2 progenies indicating that wild species sustained more moisture stress tolerance than cultivated species. Results of drought tolerance indices (such as TOL and STI) also confirmed that wild species and F2 progenies had more drought tolerance in germination stage. Biplot analysis, according to principle component analysis (PCA), indicated that C. tinctorius was the most sensitive and the hybrids of C. oxyacanthus × C. palestinus were the most drought tolerant genotypes which can be due to heterosis. Results also showed that the F2 hybrids from crosses between cultivated species (C. tinctorius) and wild species (C. oxyacanthus and C. palestinus) had high tolerance to drought stress and can be used for developing drought tolerant genotypes in inter-specific hybridization breeding programs.

  Keywords: Drought, Wild safflower, Inter, specific hybridization, Seedling.
 • F. Salimi, F. Shekari, M. R. Azimi, E. Zangani Pages 123-131
  To evaluate the effect of spraying with methyl jasmonate on some morphological characters and flower dry weight of chamomile under salt stress an experiment was conducted at greenhouse. The experimental design was as factorial based on a randomized complete block design. Spraying with methyl jasmonate at five levels including, 0, 75, 150, 225 and 300 μM and salt stress applied at four levels including 2.1, 6, 10 and 14 dS/m by adding NaCl to each pots soil. The results showed that spraying with methyl jasmonate and salinity stress had significant effects (P≤ 0.05) on all measured traits. Application of methyl jasmonate in 75 µM and salinity in 6 dS/m leads the highest leaf area, S/R ratio, flower dry weight, length of shoot, biomass, stem diameter, branch numbers. The lowest, root length was recorded in 75 µM and 14 dS/m salinity treatment. According to the results, mild salinity (6dS/m) and low levels of methyl jasmonate in German chamomile had positive effects on morphological traits and flowers performance.
  Keywords: German chamomile, Salinity stress, Morphological characters, Yield flower, Methyl jasmonate.
 • B. Fattahi, V. Nazeri, S. Kalantari Pages 133-148
  Salvia reuterana Boiss of the Labiatae family is naturally distributed in many parts of Iran. Recent pharmacological studies have confirmed some medicinal properties of S. reuterana including antibacterial, carminative and anti-oxidant effects. In order to domestication of this valuable plant, morphological diversity were studied among seven S. reuterana population (Absard, Delichai, Shahmirzad, Chashm, Anjileh, Atashgah and Kasva) and S. palaestina population (Roodbarak) by using of 29 morphological treats and essential oil content. Treats including length of flowering stem, leaf length and width, collar diameter, length of calyx teeth, calyx diameter and sub stems length have shown highest genotypic and phenotypic coefficient of variation which demonstrate high diversity of mentioned treats among population. Some treats correlated with each other including plant height with flowering stem length and calyx length and diameter, essential oil content with plant height and flowering stem length. Based on all studied treats cluster analyses, in 12 unit distance were classed into four major groups. In order to essential oil extraction plant materials were subjected into Clevenger apparatus for 4 hours. Essential oil percentage was varying among evaluated population between 0.2-0.36 (v∕w). Plants grown in Chashm habitat have shown fallowing desirable treats; maximum plant height, highest leave length and width, maximum sub stem length and highest essential oil quantity in compare with other population.
  Keywords: S. reuterana Boiss, S. palaestina, Morphological treats, Essential oil content, Cluster analyses
 • Z. Amindeldar, S. M. R. Ehteshami, A. Shahdi Kumleh, K. Khavazi Pages 149-160

  To evaluate the effect of plant growth promoting bacteria (PGPB) on soil physical and chemical indices, yield and its components of two rice cultivars, an experiment was arranged in Rice Researches Institute of Guilan Province during 2009. The experiment design consisted of four randomized complete blocks in a factorial arrangement having 16 treatments in every block. In this research, two factors were evaluated: first, two cultivars (Khazar and Hashemi) and second, eight levels of seed inoculation with PGPB (P.fluorescens strain 168, P.fluorescens strain 93, P.fluorescens strain 177, P.fluorescens strain 136, P.fluorescens strain 103, P.fluorescens strain 169, P.fluorescens strain 4 and control (without inoculation)). Investigated characteristics consisted of: soil minerals, no.microorganisms in soil, grain yield, number of seed per panicle, number of seed per plant, 1000-seed weight, biological and economic yield. In this experiment, effect of cultivar and bacteria were significant in the most of studied characteristics, but effect of cultivar*bacteria (except yield components) wasn’t significant. The results of experiment showed that inoculation with bacterial strains had a stimulating effect on growth and development of rice cultivars. In this experiment, Khazar had positive effect on the most of studied characteristics in compared with Hashemi. Between bacterial different strains, seed inoculation with 168, 177 and 93 strains in compared with other strains increased evaluated characteristics significantly. Seed inoculation with PGPB improved studied characteristics and microorganisms in soil, too.

  Keywords: Pseudomonas, Rice, Yield, Yield components, Nutrients
 • K. Rafiee, S.A. Siadat, K. Alemi, Saied, A.R. Ebdali, K. Yousefi, M. Naghi, Zadeh Pages 161-171
  In order to study the effect of sowing date on grain yield and grain-filling duration of triticale cultivars, an experiment was conducted based on strip-plot experiment with four replicates at Ramin Agricultural Research and Educational Center (RAREC) during 2009-10. The sowing date treatments were November, 10th (Aban, 20th) and December, 4th (Azar, 14th) and the cultivars include: ET. 79-3،ET. 79-4،ET. 79-17،ET. 82-8،ET. 82-15،ET. 82-1،ET. 83-20،ET. 84-5،ET. 84-8،ET. 84-15،ET. 85-7، ET. 85-9, and Govanilo -91. Results showed that the sowing date had significant effect on the duration from planting to tillering, the duration from planting to spiking, and the amount of chlorophyll. There were significant differences between the cultivars for plant height, spike height, the duration from planting to spiking, and the amount of chlorophyll. The first sowing date with 34. 13-day duration of grain-filling had lower filling rate in comparison to the second sowing date. In the second planting date, due to more heat, the during of grain-filling period was reduced to 25. 5 days. Nevertheless, as a result of the proper temperature at the region, grain-filling rate increased to 1. 51 mg/day. Therefore, in order to increase the grain-yield and 1000 –seed-weight, one possible way is to use the cultivars which, along with the heat-stress tolerance, are capable of increasing the duration of grain-filling through increasing their photosynthesis. As a result, ET. 79-3, ET. 82-16, and Javanilo-92 cultivars in late-sowing time (Dec, 4th) and ET. 84-5 and ET. 79-17 in early-sowing (Nov, 10th) showed to have maximum grain yield.
  Keywords: Grain, filling rate, Sowing date, Duration of grain, filling, Yield
 • M. Vafakhah, S. A. Movahedi Naeini, E. Zeinali, O. Ghasemi Chapi Pages 173-183
  The objective of this study was determining the most limiting plant growth factor in the wheat root zone dominated by illite in clay fraction and a high specific surface with ample ammonium acetate extractible potassium. A completely randomized block design with 4 replicates was used in Seyed Miran Research Farm (Gorgan) during 2009-2010 growing season. Treatments were mineral fertilizers (to achieve different levels of yields), gypsum (1000 Kg/ha calcium), calcium chloride (1000 Kg ha-1 Ca), urea (93 Kg ha-1 N) and potassium chloride (105 Kg ha-1 K) combined, gypsum (1000 Kg ha-1 Ca) and potassium chloride (105 Kg ha-1 K) combined, calcium chloride (1000 Kg ha-1 Ca) and potassium chloride (105 Kg ha-1 K) combined and control. Wheat cultivar (N-80-19) was planted in experimental site at 2009/12/9. The results showed that potassium is the most limiting plant growth factor in the site of the experiment. Electric diffuse double layer is expected to be truncated with a high specific surface soil in this area minimizing the soil solution-diffuse double layer interface for rapid potassium diffusion. The highest yield grain and straw with urea and potassium chloride showed a greater effect on plant and soil potassium concentrations. A greater potassium diffusion rate may be achieved as a result of greater concentration gradients between the exchange sites and soil solution by potassium fertilization and more potassium excess. Ammonium from urea diminished potassium fixation with illite and increased potassium root uptake.
  Keywords: High specific surface, Potassium diffusion, Wheat
 • M. J. Arvin, Kh. Moslemi, M. Sarchashmepur, B. Karamat, H. Olumi, F. Daneshmand Pages 185-196
  Soil accumulation with toxic metals and their transmition into agricultural products as a world problem is ever expanding. Cadmium (Cd) content of soil has increased due to luxury consumption of phosphorous fertilizers application which enters human food chain. In present study which was conducted in college of agriculture, Kerman University in 2010, the effects of chemical treatments; namely salicylic (SA) at 0.1mM, silicon (Si) at 5 mM and SA+Si (0.1 mM and 5 mM) was studied on growth and development and cadmium accumulation in potato tubers grown under cadmium stress (0 and 12 mg/kg soil) in a pot experiment, using a factorial experiment with three replications. Compared with control treatment (No Cd), Cd decreased relative water content (RWC), photosynthetic and plant growth parameters. It also increased leaf malondialdehyde (MDA) and Cd accumulation in tubers. All chemical treatments improved plant performance under Cd stress and non-stress conditions and the effect of SA+Si was more pronounced for most recorded parameters. However, under Cd stress, combination of SA+Si increased tuber number (81%), tuber fresh weight (112%), chlorophylls (50%) and decreased MDA (50%) and Cd accumulation in tubers (85%), relative to corresponding control and therefore, this treatment (SA+Si) can be commercially used to improve plant performance and reduce tuber Cd contents under field conditions.
  Keywords: Salicylic acid, Silicon, Potato, Cadmium.
 • P. Tishezan, A. Torahi, M. R. Garshasbi Pages 197-206
  Drought is one of the most important stresses for crops that do not have same effects on growing stages. Recently, drought involved many various agriculture crops such as Date palm tree. This experiment carried out in a randomized complete blocks design with six treatments and five replications, in order to determine the critical and sensitive stages of date palm growth to water stress. The treatments were: 1) irrigation in whole of year 2) irrigation in whole of year without rest stage 3) irrigation in whole of year without pollination stage 4) irrigation in whole of year without fruit set to Kimri stage 5) irrigation in whole of year without Khalal stage 6) irrigation in whole of year without Rotab and Tamar stage. In harvest time, sample from 30 trees analyzed to determine different quality and quantity characteristics of fruit. Vegetative growth indices were measured every year. The four years results showed that the effects of treatments were significant in 5 percent level on leave and leaflet width, fruit diameter and shape and they were significant in 1 percent level on tree perimeter, leaflet number and length. Yield and other indices have not significant different. In conclusion, Khalal and pollination stages have sensitive least and most to water stress respectively. conditions
  Keywords: Cutting Irrigation, Yield, Growth stages of fruit.
 • Z. Dashagha, M. Mazaheri Tirani, M. Ghasemi Khorasghani Pages 207-216
  In this study, the difference between the resistance of wheat plants (c3) and maize (c4) the salinity was investigated. Research on environmental stresses (Hakimi, 2008) show thatstresses are considered as Limiting factors in crop production.and some phenolic compounds such as salicylic acid are used to improve or alleviate the negative effects of stress. In this study, plants were grown in plastic pots and the plants treated with salicylic acid, after two weeks and seven days later salinity was exerted.The effect of salinity treatmenton both plants, for some morphological and biochemical characteristics were studied. In biochemical tests, lipid peroxidation under salinity and salicylic acid treatments has increased for weat which represents the effect of salinity on the plant and the activetion of the defense mechanism, Howweverthese factors have reduced formaize. Moreover, the increase in total chlorophyll and flavonoids in wheatchlorophyll in wheat and maize shows the role of these pigments in quenching hydrogen peroxide and other active Oxygen types. This increases has not been concideralle in maize. The effect of treatment on the weight of … and root of both plants differed under the investigated concentration.
  Keywords: Biochemical parameters, Morphological, Salicylic acid, Salt
 • M. Rasouli, M. R. Fatahi Moghadam, Z. Zamani, A. Imani, A. Jodakhanloo Pages 217-230
  The efficiency of cross-breeding programs mainly depends on the choice of the progenitors and the knowledge on the transmission of traits that breeder wants to improve. In the present study heritability rate of 65 traits related to different parts of vegetative, reproductive, nut and kernel in 12 populations (320 progenies) derived from controlled crosses of 13 local and foreign almond genotypes and cultivars were assessed. Results obtained from parents evaluation showed that ‘Shahrood-12’ was the latest blooming while ‘15/5’ and ‘A’genotypes were the earliest blooming than the other parents. Among the 12 studied populations, in total 46 superior progenies were chosen in terms of heritability of evaluated traits with emphasis on flowering time. Heritability of some important traits such as flowering time, leafing date and bearing habit were obtained as 0.70, 0.80 and 0.75 respectively. Also fitted regression line of these traits was significant at 1% probability level. Close relationship between flowering time and leafing date were obtained in evaluated progenies. Heritability of some nut traits such as weight, length, width, softness and hardness and shell thickness were obtained to be 0.77, 0.60, 0.69, 0.73 and 0.60 respectively and the fitted regression lines to these traits were significant at the 1% probability level. Heritability of traits related to almond kernel such as length, width, weight, shape, double kernel percentage and shriveling were estimated 0.75, 0.79, 0.76, 0.96, 0.55 and 0.54, respectively.
  Keywords: Almond, Heritability, Morphological traits, Nut, Kernel
 • S. Mataei, R. Amirnia, M. Tajbakhsh, B. Abdol, Lahi Mandulakani Pages 231-240
  In order to evaluate effects of iron, zinc and manganese, and the methods of applying them on yield and yield components of sweet corn, an experiment was performed as factorial based on randomized complete block design with four replications at the Research Farm of Urmia University, during 2009-2010. Experimental factors were micronutrient fertilizers with four levels (control, iron, zinc and manganese) and micronutrient applying method with two levels (foliar and soil application). Results indicated that Interaction between experimental factors on plant height, ear diameter, grain size, 1000-grain weight, biological yield and protein percentage was significant. In most of these traits foliar application of Fe and Zn showed better results than foliar application of Mn. Also, by influenced of micronutrients applying method, foliar application was caused 13.25%, 5.38% and 24.84% increasing in numbers of grain per ear, grain yield and soluble sugar percentage. In additional soluble sugar percentage was influenced significantly by application of micronutrient elements. Based on the results, foliar application of micronutrient elements showed better results than soil application of them.
  Keywords: Micronutrients, Sweet corn, Yield components, Yield.
 • F. Karamnejad, J. Hajiloo, S. J. Tabatabaei, R. Naghshiband Hassani Pages 241-252
  In order to study the effect of CaCl2 treatment on postharvest quality and storage behavior of peach fruit cv. Anjiri Maliki, the fruits were dipped in CaCl2 solution, at concentration of 0 as control and 60mM, in different temperatures (4, 8, 16, 32 and 64°C) for 5 minutes. The trial was carried out as a factorial experiment if frame of complete randomized design (CRD) with three replications. The fruits were stored at 2-3°C and 85-90% R.H for finally 28 days, and then the fruit parameters were measured weekly. Traits such as titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), vitamin C, weight loss, tissue firmness and calcium concentration were determined. Results showed that in total storage period (four measurements times), treatment with CaCl2, at temperature of 64°C was the best treatment according to maintaining flesh firmness, maintaining TSS, preventing the degradation of ascorbic acid, reducing the TA changes, modulation of weight loss and increasing the amount of calcium content in fruits. Also thermal treatments at temperatures of 32 and 64°C, alone end without CaCl2, had significant effects on maintaining fruit firmness, TA and acid ascorbic and caused to modulation in weight loss. On the other hand the application of calcium chloride at temperatures of 4 and 32°C had significant effect on quality parameters.
  Keywords: CaCl2, Peach fruit, Storage, Temperature.
 • B. Modares, A. A. Ramin, C. Ghobadi Pages 253-268
  1-Methylecyelopropene (1-MCP) is a new material which prevents the ethylene from reacting in quite low concentration and is easily consumed and does not exert negative effects on the human health and the environments. Therefore the effect of using zero concentration (Control), 0.25, 0.5, 0.75 and 1 µL.L-1 of 1-MCP on the storage life (1°C) and shelf life (20°C) of the fruits under 90% humidity throuth the 27 and 3 days was studied respectivly. The study of storage life was done through the split plot in time within a complete randomized design and the shelflife within a complete randomized design both in 3 replications. The results of storage life experiment showed that the marketability, firmness, citric acid (TA), vitamin C and the the ratio of TSS/TA were protected desirable in 1-MCP treatment. Amount of appearance decay was significantly reduced.The pH of fruit extract and also the fewest anthocyanins in the treatment of 1 µL.L-1 of 1-MCP were seen. This observation depicts the positive and significant effect of 1-MCP over the reduction in the speed of physiochemical characteristics changes in the fruit tissue. The highest fruit color indices include brightness (L), color regions (a* and b*) and Chroma (C) were seen in 1 µL.L-1 treatment. Moreover, the result obtained from the study over the effect of 1-MCP on the shelf life of strawberries in 20°C showed that this substances relatively positive effect on the preservation of fruit and it seems that 1-MCP is able to keep the quality of fruits over longer periods of time in usual degrees of temperature.
  Keywords: 1, MCP, Physiochemical characteristics, Fruit color, Cold storage.
 • B. Heidari, B. E. Sayed Tabatabaei, M. Rahim Malek Pages 269-284
  Molecular mapping and construction of linkage maps in plants genome play important role in marker assisted selection and breeding programs of target traits. Eleven combinations of PstI and MseI primers were used to assign AFLP markers to the wheat (Triticum aestivum L.) linkage groups in 107 doubled haploid (DH) lines. The results of AFLP analysis indicated that amplified fragments (66 polymorphic bands) length of the primer combinations varied between 100 and 1000 base pairs (bp). Out of the 66 AFLP markers, 9.0% showed segregation distortion in the DH population that discarded from the linkage analysis. Linkage analysis for AFLP markers showed that after eliminating deviated markers from 1:1 segregation ratio, number of assigned markers to B and A genomes were respectively 21 (43%) and 20 (41 %), and a number of 6 markers were assigned to D (12%) linkage groups. A number of 12 markers were not assigned to any of wheat linkage groups. Number of assigned markers to the wheat homeologous chromosomes of 1 to 7 were 6 (12.5%), 7 (14.5%), 4 (8.7%), 5 (10.4%), 9 (18.7%) and 12 (25%), respectively. The highest number of AFLP markers were assigned to chromosomes 7A (7 markers) and 1B (5 markers). Among the mapped AFLP markers, P06m19-7-4, P01m19-8-6, P04m18-9-5, P03m22-9-6, P08m22-11-4, P03m22-8-3, P04m22-9-4, P01m24-8-2, P01m24-8-4 were located on those regions of A, B and D linkage groups that saturated the low dense intervals in previously available map and therefore, showed a better coverage on wheat genome compared with other AFLP markers.
  Keywords: AFLP, Linkage group, Wheat.
 • H. Shahbazi, A. Arzani, M. Esmailzadeh Moghadam Pages 285-294

  To study drought stress effect on grain quality properties of wheat, an experiment was conductedusing 169 recombinant inbreed lines (RILS) under water stress and non-stress condition and with two separated lattice designs. Grain yield, protein yield, protein content, volume of Zeleny sediment, grain hardness, water absorption, grain moisture content and grain dry matter were evaluated. Analysis of variance showed that there were significant differences among the lines for all traits. Moreover, comparison between two lines in two environmental conditions showed, the quality in bread wheat under drought stress conditions due to increment of protein yield is improved. Protein yield in both irrigation regimes has a significant and negative correlation with grain moisture and in the other hand, significant and positive correlation with the grain hardiness dry matter, Zeleny sedimentation and water intake in both conditions. The results showed that the identification of favorable quality characteristics in optimum and stressed conditions were possible and the lines with high grain quality can be used in breeding programs for improving of baking quality. Although some drought sensitive genotypes possessed a favorable baking quality but their grain yield was low.

  Keywords: Bakery quality, Zeleny sedimentation, Water absorption, Grain hardness
 • M. Askary, F. Amini, N. Mirmahmoodi Pages 295-304
  Uncontrolled use of fossil fuels in industries and the transport sector has led to an increase in concentrations of gaseous pollutants such as sulphur dioxide (SO2), nitrogen dioxide (NO2) and their derivatives and ozone (O3). In addition to dry and wet deposition of these gases has been the major route of influx in ionic form into the ecosystem. This investigation was evaluated the effects of simulated acid rain (SAR) with different pH (6.8 as control, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5, 4, 3.5, 3 and 2.5) on germination, growth, elements, protein, photosynthetic pigments contents of Lycopersicon esculentum in hydroponic culture. Experiments were conducted at research laboratory of arak university in summer of 1391. Results were showed that from pH=6.8 until pH=5/5 significantly increased P and K and protein content, root and shoot dry and wet weight. SAR exposure with high acidity (pH=5/5 until pH=2.5) significantly suppressed germination, growth index, measured elements as P and K, protein and photosynthetic pigments, while significant increased sulphur contect from 150% to 550% compared to controls. Maximal amounts sulphur were measured in pH=2/5. Acid rain in low pH were decrease plant growth and make protein and incearsed sulphur content in leaf. As regards, low acidity promoted the growth of tomato plants and high acidity inhibit, Therefore, it is recommended that tomato plants cultures in soils with low acidity.
  Keywords: Air pollution, Potassium, Phosphorous, Root, Shoot, Sulphur.