فهرست مطالب

Advances in Medical and Biomedical Research - Volume:24 Issue: 102, 2016

Journal of Advances in Medical and Biomedical Research
Volume:24 Issue: 102, 2016

 • تاریخ انتشار: 1395/01/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی یگانه، افشین احمدزاده حشمتی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  اختلال در جوش خوردگی استخوان یکی از مشکلاتی است که بیماران دچار شکستگی با آن مواجه می باشند. در روند جوش خوردگی استخوان عوامل متعددی نقش دارند که یکی از مهم ترین آن ها تغذیه است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر ناندرولون، کلسیم و ویتامین C بر روند جوش خوردن استخوان می باشد.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه 139 بیمار مرد 18 تا 50 سال که دچار شکستگی بسته تیبیا و فیبولا شده بودند و تحت عمل جراحی فیکساسیون تیبیا قرار گرفته بودند به طور تصادفی در 4 گروه تقسیم شدند. به بیماران گروه اول ناندرولون دکانوات، به بیماران گروه دوم کلسیم کربنات به همراه ویتامین D، به بیماران گروه سوم ویتامین C و به بیماران گروه چهارم به عنوان گروه کنترل هیچ دارویی داده نشد. بیماران بعد از 5 ماه از نظر شواهد رادیوگرافیکی و بالینی جوش خوردگی با هم مقایسه شدند. نتایج به وسیله ی نرم افزار SPSS 22 مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه ی گروه های سنی از تست ANOVA و برای مقایسه ی میزان جوش خوردگی در گروه های مختلف از تست های Chi Square و Binary Logisticاستفاده گردید.
  یافته ها
  در 3 ماه اول پس از جراحی، میزان جوش خوردگی در گروه ناندرولون به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود،ولی این اختلاف از ماه سوم به بعد معنی دار نبود، در حالی که در گروه های کلسیم و ویتامین C اختلاف معنی داری در کل طول دوره مطالعه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از ناندرولون می تواند روند طبیعی جوش خوردگی در استخوان را تسریع کند ولی استفاده از کلسیم و ویتامین C تاثیری بر روند طبیعی جوش خوردگی ندارند.
  کلیدواژگان: ناندرولون، کلسیم، ویتامینC، جوش خوردگی استخوان
 • حسین چیتی، الهه شکیبی، زهرا سلطانی، سعیده مظلوم زاده، سید نورالدین موسوی نسب صفحات 10-20
  زمینه و هدف
  سندروم متابولیک به مجموعه ای از ناهنجاری های متابولیک شامل: مقاومت به انسولین، هیپرتانسیون، دیس لیپیدمی و چاقی مرکزی اطلاق می شود. افراد مبتلا به سندروم متابولیک در معرض خطر بالاتری برای مرگ ومیر حاصل از بیماری های قلبی و عروقی قرار دارند. با توجه به اهمیت تشخیص زود هنگام سندروم متابولیک و در معرض خطر بودن جمعیت پزشکان و جایگاه سلامتی آنان در راستای سلامت سایر افراد جامعه، این مطالعه با هدف بررسی شیوع سندروم متابولیک و عوامل خطر قلبی- عروقی در پزشکان شهر زنجان انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه ی انجام شده یک مطالعه ی توصیفی مقطعی بود که در 321 نفر پزشک، شامل 182 نفر مرد و 139 نفر زن صورت گرفت. فراوانی سندروم متابولیک بر اساس معیارهای ATPIII و همچنین فراوانی فاکتورهای خطر قلبی و عروقی در این افراد بررسی شد و داده ها با نرم افزار 5/11 SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  شیوع سندروم متابولیک در پزشکان مورد مطالعه 7/18 درصد بود. شایع ترین معیار سندروم متابولیک در مردان را تری گلیسیرید بالا ودر زنان HDL پایین تشکیل می داد. همچنین فعالیت فیزیکی کم، به عنوان شایع ترین فاکتور خطر قلبی- عروقی در هر دو جنس به دست آمد. این مطالعه، خطر ابتلا به سندروم متابولیک در مردان پزشک را بیشتر از زنان پزشک نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در پزشکان شهر زنجان، باید تمهیداتی در خصوص رفع اختلالات قابل اصلاح و یا پیشگیری، تشخیص و درمان سریع فاکتور های خطر سندروم متابولیک، به ویژه در مردان پزشک انجام شود.
  کلیدواژگان: سندروم متابولیک، فاکتورهای خطر قلبی، عروقی، پزشکان، فراوانی ATPIII
 • صفورا صفاری، محمد هادی بهادری، سیده هاجر شارمی، پروین تراب زاده، مهدی گودرزوند صفحات 21-31
  زمینه و هدف
  با توجه به افزایش جهانی ناباروری استفاده از روش های کمک باروری برای حل آن پیشنهاد می شود. از آن جاکه ویتامین E آنتی اکسیدان قوی با نقش حفاظتی در بدن می باشد، هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین سطح ویتامینE مایع فولیکولی با مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین در بیماران IVF است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی توصیفی تحلیلی بر روی تخمک ها و جنین های حاصل از 50 زن تحت IVF در بیمارستان الزهرا رشت انجام شد. معیارهای ورود شامل زنان بین 20 تا 45 سال بودند که نازایی با علت فاکتور لوله رحم و اختلال در تخمک گذاری و همچنین فاکتور مردانه داشتند. بیماران تحت پروتکل مشابه تحریک تخمک گذاری قرار گرفته و سپس ده هزار واحد hCGبه آنان تزریق شده و پس از 36 ساعت تحت ساکشن فولیکول قرار گرفتند و تخمک های بالغ جهت لقاح جدا شدند و میزان ویتامینE مایع فولیکولی اندازه گیری شد. مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین با میکروسکوپ نوری معکوس مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 50 زن تحت درمانIVF، 583 تخمک و 275 جنین مورد بررسی قرار گرفتند. ارتباط معنی دار آماری بین سن، BMI، مدت نازایی و علت نازایی و ویتامین E مشاهده نشد (05/0P>). در سطح 5/0 تا 1 میلی گرم بر دسی لیتر ویتامین E تعداد تخمک MII به طور معنی داری نسبت به سایر گروه ها بیشتر بود (014/0P=). اگرچه میانگین تعداد جنین 2PN در این سطح بالاتر از سایرسطوح ویتامین E بود اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (872/0P=).
  نتیجه گیری
  به طور کلی می توان گفت در سطح 5/0 تا 1 میلی گرم بر دسی لیتر ویتامین E مورفولوژی تخمک و کیفیت جنین به طور معنی داری بهبود پیدا کرده است.
  کلیدواژگان: ناباروری، مایع فولیکولی، IVF، ویتامینE، تخمک، جنین، آنتی اکسیدان
 • سید یزدان اسدی، پویا پارسایی، سهیل شفیعی علویجه، محمود رفیعیان کوپایی، مهرداد کریمی صفحات 32-43
  زمینه و هدف
  اصلی ترین پیامد جراحی های لگنی ایجاد چسبندگی است. گیاه خارمریم به دلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانی می تواند مانع از چسبندگی گردد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر عصاره ی خارمریم بر مهار چسبندگی داخل شکمی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی تجربی، 30 سر موش صحرایی به طور تصادفی به سه گروه درمان با عصاره ی 1 درصد و 5 درصد خار مریم (گروه A و B) و درمان با آب مقطر (گروه C) تقسیم شدند. پس از انجام لاپاراتومی سه برش طولی و عرضی به طول 2 سانتی متر در سمت راست ایجاد و قطعه ای به ابعاد 2×2 سانتی متر از سمت چپ پریتوئن برداشته شد. در گروه A و B به ترتیب cc3 از عصاره ی 1 درصد و 5 درصد خارمریم و در گروه C، 3 میلی لیتر از آب مقطر، درون شکم ریخته و بسته شد. بعد از 14 روز چسبندگی ها بر اساس تعداد باند های آن (مقیاس کانباز) درجه بندی شدند. داده ها توسط SPSS 16 و با آزمون های Kruskal-Wallis و Mann-Whitney بررسی شدند.
  یافته ها
  در بین سه گروه اختلاف معناداری در کاهش چسبندگی مشاهده شد (023/0P=). چسبندگی در گروه A و B به طور معناداری از گروه C کمتر بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  عصاره ی خارمریم موجب کاهش قابل توجه در چسبندگی های داخل شکمی در موش صحرایی می گردد. لذا احتمالا در موارد مشابه در انسان نیز موثر است و می تواند با انجام تحقیقات بالینی بیشتر، در نهایت از این عصاره و یا مواد مشتق از آن در جراحی های شکمی برای این گونه ضایعات استفاده گردد.
  کلیدواژگان: چسبندگی داخل شکمی، خارمریم، موش صحرایی
 • سید باقر علیپور، رویا فتاحی، رمضان خان بابایی، روح الله عبدالله پور صفحات 44-56
  زمینه و هدف
  نانوذرات اکسید منیزیم به طور گسترده در زمینه های زیادی از جمله جذب، کاتالیز، الکترونیک، سرامیک و ضد باکتری مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از این مطالعه بررسی اثر نانوذره اکسید منیزیم بر تغییرات هیستوپاتولوژی و بیومارکرهای آسیب به کبد آمینوترانسفراز و آلکالن فسفاتاز (ALT،AST،ALP) در موش باردار نژاد NMRI می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی تجربی، 35 سر موش ماده نژاد NMRI به طور تصادفی به یک گروه کنترل و چهار گروه تیمار تقسیم شدند(7 n=). به موش های گروه های تیمار، نانو ذره اکسید منیزیم با غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی تزریق شد. پس از خونگیری از گوشه ی داخلی چشم و جدا کردن سرم، فعالیت آنزیم های کبد آنالیز شد. سپس، همه ی موش ها به وسیله ی جابجایی مهره گردن کشته شدند و نمونه های بافتی برای ارزیابی هیستولوژی با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. آنالیز آماری با استفاده از SAS انجام گردید.
  یافته ها
  غلظت های مختلف نانو ذرات اکسید منیزیم اثر معنی داری بر وزن کبد و وزن بدن نداشت. فعالیت آنزیم های سرم مرتبط با کبد در تمام غلظت های نانوذره اکسید منیزیم در سطح کمتراز پنج صدم نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری یافت (05/0 P<). در مطالعه ی هیستوپاتولوژی، تجمع و تقسیم سلولی در اطراف مجاری سینوسی، تخریب سلول های کبدی، ارتشاح سلول های التهابی و دژنرسانس در اطراف ورید مرکزی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  پارامترهای بیوشیمیایی و یافته های هیستوپاتولوژی کبد نشان داد که قرار گرفتن در معرض نانوذره اکسید منیزیم می تواند درجات مختلفی از آسیب کبدی در مسیر وابسته به دوز القا کند.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید منیزیم، موش NMRI، ارتشاح سلول های التهابی، آمینوترانسفراز، آلکالن فسفاتاز
 • پریسا حسنی، پریچهره یغمایی، نسیم حیاتی رودباری صفحات 57-67
  زمینه و هدف
  آنتی اکسیدان ها و سایر اثرات زیستی فعال در چای سبز و آویشن شیرازی حایز اهمیت است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات چای سبز و آویشن شیرازی بر یادگیری احترازی غیر فعال و نوروژنز هیپوکامپ در رت های نر نژاد ویستار می باشد.
  روش بررسی
  حیوانات آزمایشگاهی به سه گروه کنترل (دست نخورده)، شم و گروه تجربی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه شم میزان 1 سی سی آب مقطر را از طریق گاواژ به مدت 8 هفته دریافت کردند. گروه تجربی روزانه میزان 5/0 سی سی از دم کرده چای سبز و 5/0 سی سی آویشن شیرازی را با غلظت 04/0 گرم بر میلی لیتر از طریق گاواژ به مدت 8 هفته دریافت نمودند. پس از بررسی آزمون رفتاری (دستگاه احترازی غیر فعال)، تراکم نورونی در هیپوکامپ موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت و داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که چای سبز و آویشن شیرازی موجب افزایش معنی داری در به یادآوری حافظه در حیوانات گردیده اند. در بررسی های هیستولوژیک نیز افزایش تعداد نورون ها در نواحی هیپوکامپ مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها اثرات مثبت چای سبز و آویشن شیرازی را بر بهبود حافظه و نوروژنز نواحی CA3 و شکنج دندانه ای هیپوکامپ مغز رت ها نشان داد.
  کلیدواژگان: نوروژنز، چای سبز و آویشن شیرازی، یادگیری احترازی غیرفعال
 • ملیحه مرشدی، موج خالقی، مریم آذرمی، عقیله محمدزاده، علی گل صفحات 69-78
  زمینه و هدف
  گیاهان دارویی درطول تاریخ جایگاه خود را در زندگی انسان به عنوان عوامل دارویی و درمانگر تثبیت کرده اند. چای سبز حاوی ترکیب های پلی فنلی از جمله کاتچین ها و فلاونوئیدها است که اثرات بیولوژیکی دارند. با توجه به اثرات کاتچین های موجود در این گیاه بر سطح هورمون های جنسی در موش نر، این تحقیق با هدف بررسی این گیاه بر هورمون های جنسی و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی ماده انجام گرفت.
  روش برررسی: در این مطالعه ی تجربی، 15 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار به 3 گروه 5 تایی تقسیم شدند. دو گروه چای سبز را به ترتیب به میزان 5/1درصد و 5/3 درصد به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی دریافت کردند و گروه کنترل فقط از آب برای نوشیدن استفاده کرد. نمونه های خونی در پایان روز 28 تهیه و غلظت هورمون های LH، FSH، استروژن و پروژسترون اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت سرمی LH و استروژن در گروه دریافت کننده چای سبز نسبت به گروه نرمال کاهش معنی داری یافت (به ترتیب 001/0، P<05/0P<). غلظت سرمی FSH افزایش داشت اما معنی دار نبود. غلظت سرمی پروژسترون نیز در گروه های دریافت کننده ی چای سبز نسبت به گروه نرمال افزایش معنی داری یافت (001/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش چای سبز باعث کاهش غلظت LH و استروژن و افزایش پروژسترون و بر غلظت FSH نیز بی تاثیر است.
  کلیدواژگان: استروژن، پروژسترون، گنادوتروپین، چای سبز، موش صحرایی
 • فهیمه پورراستگوی حقی، محمدباقر قوامی، جمشید محمدی، بهروز تقی لو، حبیبه میرزاده صفحات 80-89
  زمینه و هدف
  کک انسان مهم ترین انگل خارجی است که با خونخواری از انسان بیماری های خطرناکی را منتقل می کند. به کارگیری حشره کش ها، مهم ترین شیوه ی کنترل این ناقل محسوب می شود. تعیین سطح حساسیت جمعیت های این گونه نسبت به سموم رایج در تدوین برنامه های کنترلی ضروری به نظر می رسد.
  روش بررسی
  از شهریور 1392 تا آبان 1393 نمونه های زنده ی کک از اماکن داخلی شهرستان های خدابنده و ماهنشان استان زنجان جمع آوری شدند. نمونه های کک انسان از بین آن ها تفکیک و با دوزهای مختلف پرمترین و لامبداسی هالوترین تماس یافته و بعد از 24 ساعت میزان تلفات آن ها مشخص گردید. مقادیر تلفات نمونه ها، در تماس با دوزهای مختلف سموم آنالیز پروبیت شد.
  یافته ها
  در این بررسی از 1074 نمونه کک، (1/88) درصد کک انسان (Pulex irritans)، (2/7درصد) کک سگ (Ctenocephalides canis) و مابقی (7/4 درصد) کک گربه (Ctenocephalides felis) بود. نتایج زیست سنجی مشخص کرد که پاسخ جمعیت های کک انسان نسبت به سموم پرمترین و لامبداسی هالوترین در مناطق روستایی استان زنجان یکسان بود. مقادیر LD50 در شهرستان های خدابنده و ماهنشان برای پرمترین به ترتیب 40/288 تا 15/295 میکروگرم بر سانتی متر مربع و برای لامبداسی هالوترین 54/0 تا 87/21 میکروگرم بر سانتی متر مربع دیده شد. که بیش ار 5 برابر دوز تمایزی این سموم است.
  نتیجه گیری
  بالا بودن مقادیر LD50 سموم پایرتروئیدی مورد بررسی، بیانگر وجود مقامت به این سموم در جمعیت های کک انسان در مناطق مطالعاتی است. لذا تغییر سیاست های مبارزه، و به کارگیری سموم با مکانیسم تاثیر متفاوت برای کنترل این انگل خارجی در منطقه ضروری می باشد. بدیهی است انتخاب حشره کش های موثر بعد از زیست سنجی آن ها در تحقیقات بعدی میسر است.
  کلیدواژگان: کک انسان، پرمترین، لامبداسیهالوترین، زیست سنجی
 • علی زینالی، احمد سوری، جمال عاشوری صفحات 90-100
  زمینه و هدف
  بازی های رایانه ای به عنوان یک روش درمانی جدید، با اصلاح ناهنجاری های موجود در نوار مغزی می تواند به بهبود تمرکز و سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه کمک کند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر توانایی تمرکز و سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه ی آماری این پژوهش همه ی دانش آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال نقص توجه مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر قرچک در سال 1393 بودند. در مجموع 30 دانش آموز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش 12 جلسه 60 دقیقه ای با روش بازی های رایانه ای آموزش دیدند. برای اندازه گیری تمرکز از آزمون کامپیوتری CPT و برای اندازه گیری سازماندهی از آزمون کامپیوتری برج لندن استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و با روش کوواریانس چند متغیری (مانکووا) تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که قبل از مداخله، میانگین و انحراف معیار تمرکز و سازماندهی در گروه بازی های رایانه ای به ترتیب 64/9±97/124 و 67/2±39/18 بود، اما پس از مداخله میانگین و انحراف معیار تمرکز و سازماندهی در گروه بازی های رایانه ای به ترتیب 70/11±66/143 و 24/3±51/27 شد. همچنین نتایج دیگر نشان داد که روش بازی های رایانه ای به طور معناداری منجر به افزایش توانایی تمرکز و سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه شد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  با استفاده از نتایج این پژوهش می توان از روش بازی های رایانه ای جهت افزایش تمرکز و سازماندهی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، تمرکز، سازماندهی، اختلال نقص توجه
 • ترانه نقیبی، شرمین قرنفلی صفحات 101-110
  زمینه و هدف
  لارنگوسکوپی و اینتوباسیون تراشه به دو صورت لارنگوسکوپی مستقیم و ویدئولارنگوسکوپ انجام می شود. عوارض ناشی از ویدئولارنگوسکوپی در بیماران مسن ناشناخته باقی مانده است. لذا در این مطالعه عوارض این دو روش لارنگوسکوپی در بیماران مسن با هم مقایسه شد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود. تعداد 60 بیمار کاندید عمل جراحی الکتیو و بالای 65 سال وارد یکی از دو گروه ویدئو لارنگوسکوپ یا لارنگوسکوپ مکین تاش شدند. در هر بیمار طول مدت لارنگوسکوپی، زمان تعبیه ی لوله تراشه، تعداد دفعات تلاش جهت لوله گذاری، تعداد ضربان قلب، فشار سیستولیک و دیاستولیک و فشار متوسط قبل القای بیهوشی و یک دقیقه بعد از اینتوباسیون ثبت گردید. در نهایت دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین تعداد ضربان قلب، فشارخون دیاستولی و فشار خون متوسط قبل از اینتوباسیون بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند، اما میانگین فشار خون سیستولی میان دو گروه تفاوت معنی داری داشت (02/0=P). تفاوت میانگین فشار خون سیستولی (005/0=P) و دیاستولی (015/0=P) قبل و بعد از اینتوباسیون به طور معنی داری در گروه ویدئو لارنگوسکوپ بیشتر از لارنگوسکوپ مکین تاش بود؛ اما تعداد ضربان قلب و فشار خون میانگین قبل و بعد از اینتوباسیون در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که تغییر در وضعیت همودینامیک بیماران بالای 65 سال در ویدئولارنگوسکوپی بیشتر از لارنگوسکوپی مکین تاش است.
  کلیدواژگان: عوارض قلبی عروقی، لارنگوسکوپی مستقیم، ویدیو لارنگوسکوپی
 • بهزاد حیدری، یحیی جوادیان، رقیه اکبری صفحات 111-120
  زمینه و هدف
  ضعف عضلانی اندام تحتانی خصوصا عضله ی چهار سر ران به عنوان یک فاکتورخطر شناخته شده در بروز و پیشروی استئوآرتریت زانو می باشد. هدف مطالعه ی حاضر، مقایسه ی قدرت عضلات چهارسر ران در بیماران استئوآرتریت زانو با شاهدان بدون علامت و بررسی ارتباط کاهش قدرت عضله ی چهارسر ران با درد زانو و شدت تغییرات رادیوگرافیک در استئو آرتریت زانو بود.
  روش بررسی
  تشخیص استئوآرتریت زانو توسط پزشک متخصص براساس معیارهای کالج روماتولوژی آمریکا بود. قدرت عضلات چهار سر ران در هردو اندام با روش دینانومتری و تغییرات رادیوگرافیک با معیار Kellgren-Lawrence (K/L) و درجه بندی (0 تا 4)، شدت درد زانو با اندکس WOMAC تعیین شد. در آنالیز آماری قدرت عضلانی بیماران با شاهدان مقایسه شد و ارتباط قدرت عضلانی با درد زانو و شدت تغییرات رادیوگرافیک تعیین شد.
  یافته ها
  77 بیمار با میانگین سنی 8/9± 6/53 سال و 75 شاهد بدون علامت با میانگین سنی 8/2±8/55 سال (06/0=P) و میانگین شاخص توده ی بدن 7/4±3/28 کیلوگرم بر متر مربع و 7/2±8/25 کیلوگرم بر متر مربع وارد مطالعه شدند. قدرت عضلات چهارسرران در هر دو اندام در بیماران به طور معنی داری به ترتیب 1/30 درصد و 6/31 درصد کمتر از شاهدان بود (001/0 P=برای هردو اندام). میزان کاهش قدرت عضلات چهارسرران راست و چپ در مردان به طور معنی داری کمتر از زنان بود (001/0=P). قدرت عضلانی با درد زانو و تغییرات رادیو گرافیک ارتباط معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  در استئوآرتریت زانو قدرت عضله ی چهارسر ران کمتر از شاهدان سالم است و با درد و تغییرات رادیو گرافیک ارتباط معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، قدرت عضلانی، عضلات چهار سرران، درد، تغییرات رادیوگرافیک
 • رحیم نوروزی، عباسعلی نوریان، علی هانیلو، کوروش کمالی صفحات 121-130
  زمینه و هدف
  یکی از علل گسترش آلودگی های انگلی، وجود آلودگی های بی علامت ناشی از آن ها است. جهت مبارزه و کنترل این موارد از آلودگی، نیاز به مطالعات منظم و مستمر اپیدمیولوژیکی می باشد. این مطالعه به منظور دستیابی به اطلاعات جدید از انتشار آلودگی های انگلی در شهر زنجان و همچنین مقایسه با مطالعه ی دو دهه ی پیش در شهر زنجان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی - مقطعی، 854 دانش آموز 6 تا 12 سال از 10 مدرسه ابتدایی شهر زنجان به روش خوشه ایو تصادفی ساده انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های به دست آمده در سه نوبت متوالی، با روش های گسترش مرطوب و رسوبی فرمالین- اتر مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 854 دانش آموز مورد مطالعه، 139 نفر (3/16 درصد) آلوده به انگل های روده ای بودند. از نظر شیوع تک یاخته های روده ای، آنتامبا کلی 56/4 درصد، کیلوماستیکس مسنیلی 33/4 درصد، بلاستوسیستیس هومینیس 04/3 درصد، ژیاردیا لامبلیا 34/2درصد، یدآمبا بوچلی 87/1 درصد، اکسیور 52/1 درصد، اندولیماکس نانا 46/0 درصد، دی آنتامبا فراژیلیس 23/0 درصد، همنولیپس نانا 11/0 درصد، سارکوسیستیس 11/0 درصد شایع ترین انگل ها بودند. بین شیوع انگل ها با سن و تحصیلات والدین ارتباط معنی دار وجود داشت اما با جنس، درآمد خانواده و محل سکونت ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که میزان شیوع آلودگی های انگلی روده ای در مدارس ابتدایی پایین بوده و در مقایسه با مطالعه ی سال 73 شهر زنجان، میزان آلودگی کاهش چشمگیری داشته است. با توجه به شیوع آلودگی های انگلی روده ای در منطقه ی مورد بررسی، ارتقای آگاهی بهداشت در زمینه ی بهداشت فردی به دانش آموزان و والدین ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: انگل های روده ای، دانش آموزان ابتدایی، زنجان
|
 • A. Yeganeh, A. Ahmadzadeh Heshmati Pages 1-9
  Background And Objective
  Delayed: :::::union:::::: and non::::::union:::::: account for the most common complications of fractures of extremities in human. There are several factors influencing normal process of bone: :::::union:::::: among which nutrition is of extreme importance. The objective of this study was to assess the effect of nandrolone, calcium-D and vitamin C on the process of healing of fractures.
  Materials And Methods
  139 male patients aged 18-50 years old with tibial and fibular shaft fractures treated surgically, were entered to this study and randomly assigned to 4 groups. Patients in group 1 received nandrolone decanoate, patients in group 2 received calcium carbonate plus vitamin D3, patients in groups 3 received vitamin C and group 4 as the control group did not receive any treatment. The groups were compared based on radiographic and clinical criteria for fracture: :::::union::::::. SPSS version 22 was used for statistical analysis. Anova was corporated for comparing groups in terms of their age along with Chi Square and Binary Logistic tests which were used for comparing: :::::union:::::: in groups.
  Results
  In the first 3 months following the surgery, patients in nandrolone group developed significantly better: :::::union:::::: compared to the control group, whereas there was no significant difference in calcium-D and vitamin C groups.
  Conclusion
  Nandrolone in the first 3 months after the surgery accelerates fracture: :::::union:::::: but calcium, vitamins D or C do not bring about any effect.
  Keywords: Nandrolone, Calcium, Vitamin C, Fracture: :::union::::
 • H. Chiti, E. Shakibi, Z. Soltani, S. Mazloomzadeh, Sn Mousavinasab Pages 10-20
  Background And Objective
  Metabolic syndrome comprises a collection of metabolic disorders such as insulin resistance, hypertension, dyslipidemia and central obesity. Patients with this syndrome are highly predisposed for mortality due to cardiovascular disease. The importance of prompt diagnosis of metabolic syndrome threatening the population of physicians and their health which stand in a close relationship to the health of the entire society led us to evaluate the prevalence of metabolic syndrome and cardiovascular risk factors among physicians of Zanjan city.
  Materials And Methods
  This cross- sectional study included 321 physicians (182 men and 139 women). Prevalence of metabolic syndrome was evaluated based on ATPIII criteria. Moreover, prevalence of cardiovascular risk factors was evaluated and the collected data were analyzed using SPSS 11.5 software.
  Results
  Prevalence of metabolic syndrome was 18.7%. Hypertriglyceridemia and low-HDL were the most common components of metabolic syndrome in men and women, respectively. Also, low physical activity was the most common risk factor in both genders. This study enlightened that the risk of developing metabolic syndrome in male physicians exceeded females.
  Conclusion
  In regard to the obtained results, provision of some facilities with a superior focus on the treatment of correctable disorders and inhibiting progression of the risk factors especially in male physicians is recommended.
  Keywords: Metabolic syndrome, Cardiovascular risk factors, Physicians, Prevalence, ATPIII
 • S. Saffari, Mh Bahadori, Sh Sharami, P. Torab Zadeh, M. Goudarzvand Pages 21-31
  Background And Objective
  As a result of globally increasing trend in infertility, taking advantage of reproductive technology to deal with this issue is recommended. Taking the well-founded claim about Vitamin E as a powerful antioxidant with a protective role in the body, this study was instigated to find the relationship between levels of vitamin E in Follicular fluid and morphology of oocyte along with embryo quality in IVF patients.
  Materials And Methods
  This cross-sectional analytical study was carried out on oocytes and embryos obtained from 50 women with IVF admitted to Al Zahra Hospital of Rasht city. Patients underwent a similar ovulation stimulation protocol and then ten thousand units of hCG injected. After 36 hours, they underwent Follicle suction and mature oocytes were isolated for fertilization. Vitamin E level was measured and consequently the morphology of oocytes and the quality of embryo were evaluated by means of inverted optical microscopy.
  Results
  Of 50 treated IVF women, 583 oocytes and 275 embryos were examined. No significant relationship was observed between age, BMI, duration or cause of infertility and Vitamin E (P>0/05). At 0.5-1 mg/dl level of vitamin E, there were higher MII oocytes in comparison with other levels (p= 0.014). Despite the mean number of 2PN embryos at this level of vitamin E was more than other levels, this difference was not statistically significant (P=0.872).
  Conclusion
  The results prove the evidence that at 0.5-1mg/dl level of Vitamin E, oocyte morphology and embryo quality were significantly improved.
  Keywords: Infertility_Follicular Fluid_IVF_Vitamin E Oocytes_Embryo_Antioxidants
 • Sy Asadi, P. Parsaei, S. Shafiei Alavijeh, M. Rafieian, Kopaei, M. Karimi Pages 32-43
  Background And Objective
  Adhesion formation is the commonest complication of abdominal surgery. Bearing an anti-oxidant activity, Silybum marianum may reduce adhesion formation. This study was an endeavor to shed light on the effect of Silybum marianum on intra-abdominal adhesions.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 30 rats were randomly assigned to three groups: treated by 1% and 5% concentrations of the S. marianum extract (groups A and B) and distillated water (group C). After laparotomy, three longitudinal and transverse incisions (2 cm in length) were made on the right wall of the abdomen and a 2×2 piece was removed from peritoneal surface on the left side of the abdominal wall. In groups A, B and C, 3 mL of 1% and 5% of S. marianum extract or distillated water were administered into abdominal cavity of the rats, respectively. After 14 days, adhesion degrees were determined according to the number of adhesion bands (Canbaz scale). Data analysis was performed through SPSS 16 using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
  Results
  There was a significant difference in adhesion formation among the groups (P=0.023). Adhesion degree in groups A and B were significantly lower than the control group (P<0.05).
  Conclusion
  S. marianum extract supported a preventive effect on intra-abdominal adhesion in rats, which gives rise to the evidence that it may be similarly effective for human cases. Throughout further clinical studies, this plant and its derived compounds might be applied in the treatment of such complications subsequent to abdominal surgeries.
  Keywords: Intra, abdominal adhesion, Silybum marianum, Rat
 • Sb Seyedalipour, R. Fattahi, R. Khanbabaee, R. Abdullahpour Pages 44-56
  Background And Objectives
  The MgO nanoparticles (MgO-NPs) are widely used in many fields such as catalysis, adsorption, electronics, ceramics and antibacterial. The aim of this study was to investigate the effect of MgO-NPs on histopathological and biomarker changes of liver injuries (ALT, ALP, and AST) in pregnant NMRI mice.
  Materials And Methods
  In this experimental study, thirty five female NMRI mice were randomly allocated to one control group and four experimental groups (n=7).The experimental mice received MgO-NPs at concentrations of 50, 100, 150 and 200 mg/kg intraperitoneally. Blood samples were taken from the inner corners of their eyes, serums were separated and then liver enzyme activities were analyzed. Subsequently, all animals were euthanized via cervical dislocation and tissue samples were stained with Hematoxylin and Eosin for histopathological evaluation. Statistical analysis was performed using SAS software.
  Results
  Findings assert that different concentrations of MgO-NPs did not bring about any significant effect on liver and body weight. Activity of liver-associated serum enzymes at all concentrations of MgO NPs exhibited a significant increase (P<0.05) compared to the control group. In histopathological study, cell accumulation and cell division around sinusoidal ducts, destruction of hepatocytes, inflammatory cell infiltration and cell degeneration around the central vein were observed.
  Conclusion
  The biochemical parameters and histopathological findings from liver indicated that exposure to MgO-NPs could induce different degrees of damage in a dose dependent manner.
  Keywords: MgO nanoparticles, NMRI mice, Inflammatory cell infiltration, Aminotransferase, Alkaline phosphatase
 • P. Hassani, P. Yaghmaei, N. Hayati Roodbari Pages 57-67
  Background And Objective
  Antioxidants along with other active biological effects of Green Tea and Zataria multiflora boiss deserve paramount consideration. This study was an attempt to evaluate the effects of Green Tea and Zataria multiflora boiss on passive avoidance learning and hippocampus neurogenesis in Wister male rats.
  Materials And Methods
  Upon assigning the rats to three groups of control (intact), sham and experimental, the sham group received 1 cc of distilled water by infusion for 8 weeks, whereas the experimental group received 0.5 cc of green tea and 0.5 cc of Zataria multiflora boiss infusion, with concentration of 0.04 g/ml via oral gavage daily for 8 weeks. Subsequent to administration of behavioral test (Passive avoidance learning), density of neurons in the rats’ hippocampus was microscopically assessed and one-way ANOVA test was implemented for data analysis.
  Results
  Green tea and Zataria multiflora boiss significantly enhanced memory recall in animals. In the meantime, over histologic analysis, augmentation in the number of neurons in the hippocampus regions was observed.
  Conclusion
  These findings verify the beneficial remedial effects of green tea and Zataria multiflora boiss on improvement of memory, neurogenesis of CA3 regions and dentate gyrus in rat hippocampus.
  Keywords: Neurogenesis, Green Tea, zataria multiflora boiss, Passive avoidance learning
 • M. Morshedi, M. Khaleghi, M. Azarmi, A. Mohammadzadeh, A. Gol Pages 69-78
  Background And Objective
  Throughout the history, medicinal plants have established their roles as therapeutic and remedial agents. Green tea contains polyphenolic compounds including flavonoids and catechins alleged to exert biological effects. Taking advantage of Green tea effects on male sex hormones, the study was an attempt to assess its effects on female sex hormones and gonadotropins in rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 15 female Wistar rats were allocated to 3 groups of 5. Two groups received green tea1.5% and 3.5%, respectively as the only source of drink whilst the control group received only tap water. Blood samples were taken at the end of the 28th day and serum concentration of LH, FSH, estrogen, and progesterone was measured.
  Results
  The results illustrated that serum LH and estrogen significantly decreased in groups receiving green tea compared to the control group (p<0.001, p<0.05, respectively). Serum FSH increased to a small extent, though not significantly. In the meantime, serum progesterone showed a significant increase in groups receiving green tea compared to the control group (p<0.001).
  Conclusion
  Our study asserts that green tea decreases LH and estrogen and increases progesterone without any significant effect on FSH level.
  Keywords: Estrogen, Progesterone, LH, FSH, Green tea, Rat
 • F. Pourrastgou Haghi, Mb Ghavami, J. Mohammadi, B. Taghiloo, H. Mirzadeh Pages 80-89
  Background And Objective
  Human flea is assumed as the most dominant ectoparasite associated with transmitting diseases via biting humans. Insecticides are widely employed to curb this vector. Assessment of susceptibility level of populations to various pesticides is necessary for taking appropriate control measures.
  Materials And Methods
  Subsequent to collection of human flee from indoor areas of Khodabandeh and Mahneshan located in Zanjan province from August 2013 to November 2014, they were kept under standard laboratory conditions. The samples were exposed to inconsistent doses of Permethrin and Lambdacyhalothrin and consequently their mortality rates were assessed after 24 hours.
  Results
  Out of 1074 collected fleas, 88.1% were Pulex irritans, 7.2% Ctenocephalides cani and 4.7% C. felis. Bioassay[s1] results gave evidence to homogeneity of study population. LD50 values for permethrin and lambdacyhalothrin were 288.40 – 295.15 µg/ cm2 and 21.87 – 24.54 µg/cm2, respectively.
  Conclusion
  High levels of LD50 values to pyrethroides of human flea in the studied area indicated the requirement of more attention of health workers to control the vector and Further[s2] research is necessary to assess the resistance status of human flea to alternative effective insecticides.
  Keywords: Pulex irritanse, Permethrin, Lambdacyhalothrin, Bioassay
 • A. Zeinali, A. Souri, J. Ashoori Pages 90-100
  Background And Objective
  While it is proclaimed that computer games function as a new therapy method via regulating electroencephalographic (EEG) abnormalities by sustaining attention and organization in students suffering from attention deficit disorder, the current study was a further endeavor to verify this impression.
  Materials And Methods
  In this queasy-experimental study with a pre-test and post-test design, all elementary students with attention deficit disorder referred to the counseling centers of Gharchak city in 2014 were entered and through available sampling method, 30 of the students were selected and were randomly assigned to two groups of the control and experimental whose subjects received instruction on computer games for 12 sessions each 60 minutes in duration. Computer-based tests of CPT and Tower of London were the instruments employed for the measurement of attention sustaining and organization, respectively. Consequently, the collected data was fed to SPSS-19 software and analyzed using multivariate analysis of covariance (MONCOVA) method.
  Results
  Mean and standard deviation of sustaining attention and organization ability prior to the intervention in the computer game group was 124/97±9/64 and 18/39±2/67, respectively, which extended to 143/66±11/70 and 27/51±3/24 subsequent to the intervention. In the meanwhile, computer games method significantly augmented sustaining attention and organization ability in students with attention deficit disorders (P<0/05).
  Conclusion
  The results of this study advocate that the computer games can recuperate for students’ attention deficit disorders and increase their sustaining attention and organization ability.
  Keywords: Computer games, Sustain attention, Planning, Attention deficit disorder
 • T. Naghibi, Sh Gharanfoli Pages 101-110
  Background And Objective
  Laryngoscopy and tracheal intubation can be achieved through both direct and video laryngoscopy. As video laryngoscopy complications still remain unknown among the elderly, this study was emerged to grasp the idea on the complications of two aforementioned methods among the elderly.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 60 patients over 65 years who had been scheduled for elective surgery were allocated to video or Macintosh laryngoscopy groups. Duration of laryngoscopy, tracheal tube insertion time, number of intubation attempts, heart rate, systolic, diastolic and mean arterial pressure prior to the induction of anesthesia were recorded for all patients one minute after the intubation and the results were compared.
  Results
  Average heart rate, diastolic blood pressure and arterial pressure before intubation were not significantly different in two groups. However, the mean systolic blood pressure between the two groups was significantly different (p=0.02). The mean difference in systolic (p=0.005) and diastolic (p=0.015) blood pressure, before and after the intubation was significantly higher in video laryngoscope group compared with Macintosh laryngoscope group. No significant difference was observed between two groups in terms of the heart rate and mean of arterial pressure before and after the intubation.
  Conclusion
  The results illuminate that variations in hemodynamic status in patients over 65 years old in the video laryngoscope group exceeds Macintosh laryngoscope group.
  Keywords: Cardio vascular complication, Video Laryngoscope, Direct Laryngoscopy
 • B. Heidari, Y. Javadian, R. Akbari Pages 111-120
  Background And Objective
  Muscle weaknesse particularly in association with quadriceps muscle is known as a risk factor in the development and progression of knee osteoarthritis (KOA). The objective of this study was to compare quadriceps muscle strength (QMS) between asymptomatic controls and KOA patients and to elucidate its relationship with knee pain and radiographic changes.
  Materials And Methods
  77 patients with mean age of 53. 6 ± 9. 8 years and 75 asymptomatic controls with mean age of 55. 8 ±2. 8 (p=0. 06) and respective BMI of 28. 3±4. 7 and 25. 8 ±2. 7 kg/m2 comprised the study. Diagnosis of KOA was confirmed by the criteria of American College of Rheumatology. QMS was determined by dynamometry method radiographic changes were assessed through Kellgren-Lawrence method, and Knee pain was measured using WOMAC index. Statistical analysis was performed to compare QMS between two groups and to evaluate the relationship of QMS to knee pain and radiographic changes.
  Results
  QMS in both limbs of the experimental group was significantly lower than the control group. The magnitude of reduction in both limbs was significantly lower in men (30. 1%) than in women (31. 6%) (p=0. 002 and p=0. 001, for both limbs). There was no relationship between QMS and knee pain or radiographic changes.
  Conclusion
  In knee osteoarthritis, quadriceps muscle strength is lower compared with healthy controls regardless of pain or radiographic changes.
  Keywords: Knee osteoarthritis, Quadriceps muscle, Knee pain, Radiographic changes
 • R. Norouzi, A. Nourian, A. Hanilo, K. Kamali Pages 121-130
  Background And Objective
  High prevalence of parasitic infections can be the result of asymptomatic infections. A number of regular and ongoing epidemiological studies are prerequisites in order to control these infections. This study was carried out with elementary school students to achieve an overview of the spread of parasitic infections in Zanjan city, Iran.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, using random cluster sampling, 854 of 6-12 year-old students were selected from 10 primary schools in Zanjan by three methods of direct smear, formalin-ether concentration and Scotch tape.
  Results
  Overall, 139 students (16.3%) were found to be infected by intestinal parasites. The protozoa Entamoeba coli (4.56%), Chilimastix mesnili (4.33%), Blastocystis hominis (3.04%), Giardia lamblia (2.34%), Iodamoeba butschlii (1.87%), Enterobius vermicularis (1.52%), Endolimax nana (0.46%), Dientamoeba fragilis (0.23%), Hymenolepis nana (0.11%), Sarcocystis (0.11%) were the most common parasite types. There was a significant difference in parasite prevalence between age and parents’ education. However, no significant difference was found with gender, family income, and residence.
  Conclusion
  The results indicated that the prevalence of intestinal parasitic infections in primary schools was in low level and in comparison with 1994’s study in Zanjan city it has significantly decreased. With regard to the prevalence of intestinal parasites in study areas, improvement of health awareness among students and parents especially in the field of personal health seems necessary.
  Keywords: Intestinal parasites, Primary school student, Zanjan