فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 375 (هفته سوم اردیبهشت 1395)
 • پیاپی 375 (هفته سوم اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • نوشین افشار مقدم، میترا حیدرپور، فهیمه صالحی، علی مهرابی کوشکی صفحات 232-237
  مقدمه
  تشخیص حین عمل جراحی به روش Frozen section و تعیین نوع ضایعه، اهمیت به سزایی در تصمیم گیری نوع و وسعت عمل جراحی و کاهش تعداد اعمال جراحی در برخی از توده های پستان و تخمدان دارد. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین میزان مطابقت بین تشخیص Frozen section و برش های دایمی در توده های پستان و تخمدان انجام شد.
  روش ها
  طی یک مطالعه ی مقطعی، 153 نمونه ی Frozen section حین عمل جراحی توده های پستان و تخمدان در بخش پاتولوژی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال های 93-1389 تحت بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل از Frozen section با نتایج برش دایمی مقایسه گردید.
  یافته ها
  از 153 نمونه ی بررسی شده، 46 نمونه مربوط به پستان و 107 نمونه مربوط به تخمدان بود. حساسیت، ویژگی، مثبت کاذب، منفی کاذب، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و صحت روش Frozen section به ترتیب 6/96، 8/96، 4/3، 2/3، 0/95، 8/97 و 7/96 درصد بود.
  نتیجه گیری
  روش تشخیصی Frozen section، در تعیین ماهیت توده های پستان و تخمدان، صحت بالا و قابل قبولی دارد. این روش، به تصمیم گیری صحیح جراح در تعیین نوع و وسعت جراحی در توده های پستان و تخمدان، کمک شایانی می کند
  کلیدواژگان: Frozen section، برش دایمی، پستان، تخمدان
 • شفق خادمی، فرهاد اسماعیلی، مهدی امینیان صفحات 238-244
  مقدمه
  هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b (HIb یا Haemophilus influenza b) یک ارگانیزم کپسول دار و عامل اصلی مننژیت در کودکان در جهان می باشد. آنتی ژن کپسول پلی ساکاریدی HIb یک پلیمر تکراری از ریبوزیل ریبیتول فسفات و مهم ترین عامل ویرولانس و مسبب عفونت های بسیار در کودکان زیر 5 سال به خصوص کودکان زیر 2 سال می باشد. کپسول پلی ساکاریدی کانژوگه با یک حامل پروتئینی، در جلوگیری از چنین عفونت هایی بسیار موثر است.
  روش ها
  در این مطالعه، HIb سویه ی Atf2 جدا شده از یک کودک مبتلا به مننژیت، در فرمانتور حاوی محیط اصلاح شده ی Giolitti-Cantoni broth (GC broth) کشت داده شد. کشت حاصل، بعد از غیر فعال شدن با استفاده از روش های مختلف تخلیص و آنتی ژن پلی ساکاریدی (PRP یا Polyribosylribitolphosphate) تهیه شده بعد از عبور از فیلتر 25/0 میکرومتری با توکسوئید کزاز (TT یا Tetanus toxoid) به عنوان حامل پروتئینی کونژوگه گردید. محصول کونژوگه، پس از عبور از ژل سفارز CL-4B جداسازی شد و به عنوان محصول کونژوگه PRP-TT مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  مقدار PRP موجود در محصول کونژوگه 402 میکروگرم از 109 باکتری در هر میلی لیتر تخلیص شد. مقدار پروتئین و اسیدنوکلئیک موجود در PRP مطابق با مقدار توصیه شده توسط World Health Organization (WHO) زیر 1 درصد بود. بازیافت PRP موجود در محصول کونژوگه بعد از استفاده از Sodium deoxycholate (DOC)، 58 درصد بود که نشان دهنده ی مقدار بالای اتصال PRP و پروتئین اولیه بود. پاسخ آنتی بادی علیه محصول کونژوگه (PRP-TT) تهیه شده در نوزاد رت با نژاد ویستار با روش Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) غیر مستقیم اندازه گیری و بالاترین تیتر برای محصول کونژوگه نسبت به PRP استخراج شده در آزمایشگاه و PRP استاندارد خریداری شده از موسسه ی بین المللی استانداردهای بیولوژی در لندن (National Institute for Biological Standards And Control یا NIBSC) به دست آمد. در تیتر آنتی بادی به دست آمده برای PRP تخلیص شده و خریداری شده از NIBSC در غلظت برابر آنتی ژن و رقت 200/1 آنتی بادی شباهت زیادی دیده شد که این نشانگر خلوص PRP تهیه شده در آزمایشگاه می باشد.
  نتیجه گیری
  روش تخلیص PRP، کونژوگاسیون و ایمنی زایی محصول کونژوگه در مدل حیوانی نوزاد رت روشی مقرون به صرفه و عملی با خلوص بالا است که می توان از آن درتولید واکسن HIb با حجم بالا (Scale up) استفاده کرد.
  کلیدواژگان: هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b، پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات، کونژوگاسیون، Enzyme، linked immunosorbent assay
 • سید محمدرضا صفوی، عظیم هنرمند، غزاله شیخانی صفحات 245-250
  مقدمه
  تعیین لارنگوسکوپی و لوله گذاری مشکل، از مهم ترین وظایف متخصص بیهوشی است. از این رو، هدف از انجام این مطالعه، پیش بینی دو وضعیت پیش گفته، از طریق مقایسه ی 5 روش نسبت قد به فاصله ی تیرومنتال (RHTMD یا Ratio of height to thyromental distance)، روش گاز گرفتن لب فوقانی (ULBT یا Upper lip bite test)، روش مالامپاتی تغییر یافته (MMT یا Modified Mallampati test) و محیط دور گردن با Acromio-axillo-suprasternal notch index (AASI) حین اعمال جراحی با بیهوشی عمومی بود.
  روش ها
  تعداد 728 بیمار بالغ که کاندیدای جراحی انتخابی و انجام بیهوشی عمومی با لوله گذاری تراشه بودند، وارد مطالعه شدند. بررسی راه هوایی پیش از عمل با روش های AASI، RHTMD، ULBT، MMT و نسبت محیط گردن به فاصله ی تیرومنتال (NC/TMD یا Neck circumference to thyromental distance) انجام شد. بعد از القای بیهوشی، دید لارنگوسکوپی با معیار Cormack-Lehane نیز ثبت شد. نمودار Receiver operating characteristic (ROC) و مقادیر حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی برای ارزیابی قدرت روش ها محاسبه گردید.
  یافته ها
  دید مشکل حنجره در لارنگوسکوپی، در 9/2 درصد بیماران وجود داشت. بهترین نقطه جهت جداسازی احتمال دید حنجره در AASI ≥ 6/0 بود که مقدار آن نسبت به بقیه ی روش ها بالاترین مقدار بود. AASI بیشترین ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی را دارد. RHTMD کمترین حساسیت را داشت. MMT، AASI، NC/TMD بیشترین حساسیت را نسبت به بقیه ی روش ها داشتند.
  نتیجه گیری
  AASI می تواند آزمون غربالگری مفیدی برای پیش بینی لارنگوسکوپی مشکل در اعمال جراحی با بیهوشی عمومی باشد.
  کلیدواژگان: لارنگوسکوپی مشکل، لوله گذاری مشکل، Acromio، axillo، suprasternal notch index، Modified Mallampati test
 • میترا جبل عاملی، محسن منصوری، عفت سادات حسینی صفحات 251-258
  مقدمه
  امروزه، بیهوشی اسپاینال به طور وسیعی در جراحی های ژنیکولوژی و ارتوپدی استفاده می شود. از طرفی، افت فشار خون در طول اعمال جراحی که با بی حسی نخاعی انجام می شود، بسیار فراوان اتفاق می افتد و به این علت، روش های مختلفی نظیر روش های فیزیکی مثل بانداژ اندام تحتانی و یا بالا بردن ساق پا، به عنوان پیش گیری و درمان پیشنهاد شده اند، که تاثیر این روش ها همچنان مورد تردید است. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر روش بالا بردن ساق پا بر میزان افت فشار خون به انجام رسید.
  روش ها
  در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، تعداد 105 بیمار کاندیدای عمل جراحی اندام تحتانی که تحت بیهوشی به روش اسپاینال قرار گرفتند، به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند و تاثیر روش بالا آوردن غیر فعال پا (Passive lumbar extension یا PLE) بر تغییرات نبض و فشار خون بیماران مورد بررسی قرار گرفت. در بیماران گروه اول، پای بیمار بالا آورده نشد. پای بیماران، در گروه دوم به میزان 15 درجه و در گروه سوم به میزان 30 درجه بالا برده شد. با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ANOVA، تغییرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی فشار خون بیماران از قبل از القای بی حسی تا دقیقه ی 60 در سه گروه پای صاف، زاویه ی 15 درجه و زاویه ی 30 درجه نشان داد که فشار خون سیستول، دیاستول و ضربان قلب در طی مدت بررسی در هر سه گروه به میزان مشابهی کاهش پیدا کرد، اما بر حسب آزمون One-way ANOVA، تفاوت معنی داری بین سه گروه، در هیچ یک از زمان ها وجود نداشت. میانگین فشار خون سیستول در قبل از عمل در سه گروه پای صاف، زاویه ی 15 درجه و زاویه ی 30 درجه، در قبل از عمل به ترتیب 4/24 ± 2/136، 0/32 ± 5/131و 3/25 ± 4/140 بود (24/0 = P). همچنین، میانگین فشار سیستول در دقیقه ی 60، در سه گروه پیش گفته به ترتیب 3/19 ± 8/109، 5/18 ± 6/118 و 8/16 ± 4/114 بود (64/0 = P).
  نتیجه گیری
  برابر نتایج مطالعه ی حاضر، بالا بردن اندام تحتانی در پیش گیری از افت فشار خون در بیماران تحت بیهوشی اسپاینال، تاثیر قابل توجه و معنی داری نداشت، اما با توجه به نتایج سایر مطالعات، احتمال می رود بالا بردن پا، در پیش گیری از افت فشار خون کمک کننده باشد. از این رو، لازم است مطالعات بیشتری در خصوص اثبات یا رد تاثیر این روش انجام گیرد.
  کلیدواژگان: بالا بردن پا، بی حسی نخاعی، عمل جراحی پایین شکم
 • مقاله مروری
 • رضا قویمی، وجیهه اکبری صفحات 259-269
  مقدمه
  کپسوله کردن سلول، روشی است که به منظور محبوس کردن سلول ها در داخل پلیمرهای نیمه تراوا استفاده می شود. به دلیل نیمه تراوا بودن این پلیمرها، اکسیژن و مواد مغذی مورد نیاز سلول ها می توانند عبور کنند، اما سلول های سیستم ایمنی که می توانند سبب رد سلول های پیوند شده شوند، قادر به عبور نمی باشند. از زمان ابداع مفهوم کپسولاسیون سلولی، بسیاری از دانشمندان از این فن آوری بیوتکنولوژی به عنوان یک جایگزین امیدوار کننده برای محافظت از سلول های پیوندی در مقابل پاسخ ایمنی میزبان یاد می کنند. انگیزه ی اصلی ایجاد این روش، غلبه بر مشکلات موجود در رد پیوند است و در نتیجه، نیاز به استفاده ی طولانی مدت از داروهای سرکوب کننده ی سیستم ایمنی پس از پیوند عضو کاهش می یابد. در این مقاله، با جستجو در مقالات منتشر شده سعی شد مرور گذرایی بر تکنولوژی کپسولاسیون سلولی و کاربردهای آن در زمینه ی انتقال دارو و سلول جهت کاربردهای درمانی انجام شود.
  روش ها
  جستجوی سایت Pubmed به منظور یافتن مقالات مرتبط انجام شد. تنها از مقالات انگلیسی استفاده شد.
  یافته ها
  جنبه های مختلف تکنیک کپسولاسیون سلول در زمینه ی درمان بیماری ها، پیش زمینه ی تاریخی، یافته های پژوهشی و پارامترهای مهم دخیل در این روش، به صورت اجمالی بررسی شده است.
  نتیجه گیری
  ویژگی های فن آوری کپسوله کردن سلول ها این اجازه را می دهد که بتوان از این فن آوری زیستی برای دارورسانی یا تحویل سلول استفاده کرد. در فن آوری کپسولاسیون سلولی، سلول های کپسوله شده، به عنوان کارخانه های سنتز کننده ی مولکول های درمانی مورد نظر عمل می کنند. با نگاه به آینده، انتظار می رود سلول درمانی با استفاده از کپسوله کردن سلول ها در داخل پلیمرهای نیمه تراوا، به طور قابل توجهی پیشرفت نماید. پتانسیل ذاتی و اثربخشی این تکنیک در زمینه ی محبوس سازی سلول ها با رونق گرفتن مهندسی بافت و پزشکی احیا کننده، به طور چشم گیری افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: کپسولاسیون سلول، دارورسانی، انتقال سلول، پزشکی بازساختی
|
 • Noushin Afsharmoghaddam, Mitra Heidarpour, Fahimeh Salehi, Ali Mehrabi, Koushki Pages 232-237
  Background
  Intraoperative consultation by frozen section method has an important role in decision making about the type and extent of surgery in almost all types of tissues and organs. This study was done to determine the diagnostic value of frozen section compared to permanent pathology in breast and ovarian masses.
  Methods
  In a cross sectional investigation, 153 breast and ovarian specimens were studied. The specimens had been submitted for frozen section to pathology lab of Alzahra Hospital, Isfahan, Iran during 2009-2014. Frozen section reports were compared with permanent pathology results as the gold standard method for accurate diagnosis.
  Findings: There was an agreement of 96.7% between frozen section and permanent pathology. Sensitivity, specificity, false positive, false negative, positive predictive value, negative predictive value and accuracy of frozen section were 96.6%, 96.8%, 3.4%, 3.2%, 95.0%, 97.8% and 96.7%, respectively.
  Conclusion
  The results show high accuracy of frozen section for intraoperative diagnosis of breast and ovarian masses. Intraoperative consultation by frozen section can be used as a standard and valuable method to determine the type and extent of surgery in breast and ovarian masses.
  Keywords: Frozen section, Permanent pathology, Breast, Ovary
 • Shafagh Khademi, Farhad Esmaily, Mehdi Aminian Pages 238-244
  Background
  Haemophilus influenzae type b (Hib) is an encapsulated bacterium cause meningitis in infants worldwide. The capsular Polysaccharide antigen of this organism is a polymer made of ribosylribitol phosphate and is the most important virulence factor and the causative agent of many infections in children under 2 up to 5 years of age. The capsular Polysaccharide conjugated to a carrier protein is effective in the prevention of such infections.
  Methods
  In this study Hib strain Atf2which was isolated and identified from a child with meningitis (previous studies), was cultured in a bioreactor (13-L Bio flo 2000(New Bruns Wick Scientific Co. USA)) containing Giolitti-Cantoni broth (GC broth). The culture was inactivated and polyribosylribitol phosphate (PRP) was extracted by various methods from the bacterial pellet and ultimately filtered through 0.25 µm filter. The filtrate was conjugated with tetanus toxoid (TT) as protein carrier and injected in to sepharos CL-4B gel. Fractions between 11 to 19 was pooled and used as a conjugate product (PRP-TT).
  Findings: The amount of 402 µg PRP was extracted from 109cfu/ml of bacteria. The amount of protein and nucleic acid was under 1% which is the amount recommended by World Health Organization (WHO) .The PRP recovery after conjugation which was measured by sodium deoxycholate (DOC) was 58%. The antibody response against PRP-TT raised in infant rats showed the highest titer against itself compare to extracted PRP in our own lab and the PRP purchased from National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC). The similarity between standard PRP and extracted PRP, was shown by antibody titer in 1/200 dilution.
  Conclusion
  The amount of 402 µg PRP was extracted from 109cfu/ml of bacteria. The amount of protein and nucleic acid was under 1% which is the amount recommended by World Health Organization (WHO). The PRP recovery after conjugation which was measured by DOC was 58%. The antibody response against PRP-TT raised in infant rats showed the highest titer against itself compare to extracted PRP in our own lab and the PRP purchased from NIBSC. The similarity between standard PRP and extracted PRP, was shown by antibody titer in 1/200 dilution.
  Keywords: Haemophilus influenza type b, Polyribosylribitol phosphate, Conjugation, Enzyme, Linked, Immunosorbent Assay (ELISA)
 • Seyed Mohammad Reza Safavi, Azim Honarmand, Ghazaleh Sheikhani Pages 245-250
  Background
  Prediction of difficult laryngoscopy is an essential part of airway management in general anesthesia .The purpose of the present study was comparison of commonly used tests of prediction of difficult laryngoscopy and endotracheal intubation ratio of height to thyromental distance (RHTMD), Modified Mallampati test (MMT), upper lip bite test (ULBT), ratio of neck circumference to thyromental distance (NC/TMD) with acromio-axillo-suprasternal notch index (AASI) in general anesthesia.
  Methods
  A total of 728 patients scheduled for surgery under general anesthesia with endotracheal intubation were enrolled in this study. The dimensional predictive test measurements (AASI, ULBT, RHTMD, NC/TMD, MMT) were accomplished on all patients. The laryngoscopic view was graded with Cormack-Lehane (CL) grading system. Receiver operating characteristic (ROC) curve, Sensitivity, specificity, and Positive predictive value (PPV) were used to compare the tests.
  Findings: Our study showed that the incidence of difficult view laryngoscopy (DVL) is about 2.9%. AASI had the highest specificity, positive likelihood ratio, PPV and NPV in comparison with the other predictive tests. AASI with cutoff point ≤ 0.6 had the higher cut off point. AASI has the highest ROC with significant difference to other prediction tests. RHTMD had the least sensitivity.
  Conclusion
  Our study showed that AASI can be a good screening test to predict difficult laryngoscopy in general anesthesia.
  Keywords: Difficult laryngoscopy, Endotracheal intubation, Acromio, axillo, suprasternal notch index (AASI), Modified Mallampati test (MMT)
 • Mitra Jabalameli, Mohsen Mansouri, Effatossadat Hoseini Pages 251-258
  Background
  Today, gynecologic and orthopedic surgeries under spinal anesthesia are widely used in the world but hypotension during anesthesia is abundantly accrued. Hence, several methods are prescribed to cure and prevent hypotension. Physical method such as leg wrapping or elevation of lower limb during surgery is one of the used methods, but its effects are suspected yet. Thus, the aim of this study was comparing the effects of different degrees of elevation of lower limb to prevent hypotension in patients under lower abdomen surgery with spinal anesthesia.
  Methods
  In a clinical trial study, 105 candidates for lower abdomen surgery were selected and randomly divided in three groups. In the first group, patients’ legs were not elevated but in the second and third groups, they were elevated for 15 and 30 degrees, respectively and incidence of hypotension was compared between the three groups. The SPSS software was used for data analysis.
  Findings: According to the results of this study, systolic and diastolic blood pressure and heart rate in the above three groups was decreased to the same extent. And according to one way ANOVA, no statistically difference between the three groups was seen. The mean of systolic blood pressure before anesthesia were 136.2 ± 24.4, 131.5 ± 32.0 and 140.4 ± 25.3, respectively in the three groups (P = 0.24). Also the mean of systolic blood pressure in 60th min were 109.8 ± 19.3, 118.6 ± 18.5 and 114.4 ± 16.8, respectively in the three groups
  (P = 0.64).
  Conclusion
  According to results of our study, elevation of patients’ legs during surgery under spinal anesthesia does not prevent hypotension but according to other studies, this action may help to prevent hypotension during spinal anesthesia; thus, other studies are need to approve this method.
  Keywords: Leg elevation, Spinal anesthesia, Lower abdomensurgery
 • Reza Ghavimi, Vajihe Akbari Pages 259-269
  Background
  Cell encapsulation is a method of entrapping cells in a semi-permeable polymer that allows influx of oxygen and nutrients, but effectively avoids immune cells and antibodies from reaching the graft, preventing rejection. Since the invention of cell encapsulation technology, many researchers bet on this biotechnology as a promising alternative to protect encapsulated cells from host immune response. The main purpose of technology is to solve the existing problem of transplant rejection and thus decrease the necessity of long-term use of immunosuppressant drugs after an organ transplant to reduce adverse effects. We carried out a search of published literature to review current information regarding cell encapsulation technology and how this technology could improve cell and drug delivery for therapeutic applications.
  Methods
  A computer-based literature search was performed using PubMed for relevant publications. Only English-language papers were considered.
  Findings: Current concepts of cell encapsulation technology including a historical perspective, its application for the treatment of diseases, research findings, and important parameters involved in this technique were discussed.
  Conclusion
  Different features of this technique would allow widening the applications from drug delivery to cell delivery. In this way, enclosed cells work as customized factories, synthesizing and releasing the desired therapeutic factor. Looking forward to the future, this technology is expected to evolve significantly. The substantial potential of cell encapsulation has increased with the boom in regenerative medicine and tissue engineering.
  Keywords: Cell encapsulation, Drug delivery, Cell delivery, Regenartaive medicine