فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهساسادات میرعلینقی*، طاهره سیری، الهام منیری صفحه 1
  در این پژوهش، ورقه های اکسید گرافن (GO) با اکسایش گرافیت به روش هامرز تهیه و برای حذف ماده رنگزای زرد مستقیم 50 (DY50) از محلول آبی به کار برده شد. ساختار شیمیایی و بلوری جاذب همراه با عوامل موثر بر فرآیند جذب سطحی (pH، دما، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه رنگزا) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که جذب DY50 روی سطح GO در pH های اسیدی، دماهای پایین تر، و غلظت های بالاتر رنگزا مطلوب تر است. مدل های سینتیکی شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم، نفوذ درون ذره ای، الوویچ، و تابع توانی برای پیش بینی ثابت های سرعت و ظرفیت های تعادلی جذب به روش غیرخطی توسعه داده شدند. داده های تعادلی جذب سطحی با مدل سینتیکی شبه مرتبه اول برازش بهتری نشان دادند.
  کلیدواژگان: رنگبری، زرد مستقیم، گرافن اکسید، تعیین مشخصات، عوامل عملیاتی، مدل سینتیکی
 • مصطفی رضایی، شیوا سالم*، امین سالم صفحه 13
  در پژوهش حاضر، کامپوزیت های دی اکسید تیتانیم- اکسید گرافن با درصدهای وزنی مختلف پیش ماده های اکسید گرافن و تترا بوتکساید تیتانیم به روش سل ژل سنتز شده و مشخصه یابی محصولات با استفاده از پراش سنجی پرتو ایکس و طیف جذبی فرابنفش- مرئی انجام شد. بررسی فعالیت کاتالیزور نوری کامپوزیت های تهیه شده به منظور تجزیه آلاینده متیلن آبی نشان می دهد که کامپوزیت های حاصل، ظرفیت جذب بالایی داشته و استفاده از گرافن موجب افزایش محدوده جذب نور شده است. همچنین بررسی مدل های ایزوترم جذب سطحی غیرخطی لانگمویر و فروندلیچ نشان می دهد که داده های جذب، تطابق بسیار خوبی با ایزوترم فروندلیچ داشته و جذب سطحی متیلن آبی روی سطح کامپوزیت به صورت شیمیایی اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: دی اکسید تیتانیم، گرافن، سل ژل، متیلن آبی، حذف، جذب سطحی
 • حسین حیدری، رحیم نقی زاده*، مریم حسینی زری، سجاد سبزکاری صفحه 23
  در این تحقیق با استفاده از روش سل- ژل و مواد اولیه الکوکسیدی و نمک نیترات آهن رنگدانه اینکلوژنی هماتیت- زیرکن سنتز شده و در ادامه جهت کاهش دمای کلسینه کردن و بررسی تاثیر کانی ساز بر ویژگی های آن، اثر کانی سازNaF بر کیفیت رنگدانه مورد بررسی قرار گرفت. کانی ساز به مقدار 0.2 مول در مرحله تهیه سل افزوده شد. پودر حاصله از روش سل- ژل در حضور کانی ساز و بدون کانی ساز در دماهای مختلف از 650 تا °C 1400 کلسینه گردیدند. ویژگی های ساختاری، ریخت شناسی و رنگی نمونه های تهیه شده با استفاده از آزمون های XRD،FTIR ،STA ، SEM و CIELab مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که افزودن کانی ساز باعث کاهش دمای بلوری شدن فازهای اولیه و در نتیجه دمای کلسینه کردن نهایی می گردد اما کانی ساز با سازوکار درشت کردن ذرات هماتیت تاثیر منفی بر روی کیفیت رنگدانه می گذارد.
  کلیدواژگان: کانی ساز، سل، ژل، رنگدانه، هماتیت، زیرکن
 • مریم محمدی زاد، حسین گنجی دوست*، بیتا آیتی صفحه 31
  در این تحقیق پس از ساخت نانوکامپوزیت پلی آنیلین/گرافن به روش پلیمریزاسیون در محل، از آن برای حذف کاتالیزوری نوری ماده رنگزای اسید قرمز 14 تحت تابش نور مرئی استفاده شد. آزمایش های SEM و XRDبرای بررسی ساختار نانوکامپوزیت انجام شد. در طی آزمایشات، غلظت اولیه ماده رنگزا، مقدار نانوکامپوزیت، pH و دما جهت رسیدن به شرایط بهینه بررسی شد. تحت شرایط بهینه غلظت نانوکامپوزیت برابرgr/l 0.6، غلظت اولیه ماده رنگزا mg/l 80، pH حدود 7 و دمای واکنش 25 درجه سانتی گراد، 98 درصد ماده رنگزا پس از 150 دقیقه حذف و پیوندهای اصلی ماده رنگزا شکسته شدند. بالغ بر 95 درصد COD نیز پس از 300 دقیقه حذف شد.
  کلیدواژگان: تصفیه فاضلاب، کاتالیزور نوری، نانوکامپوزیت پلی آنیلین، گرافن، حذف رنگزا، اسیدقرمز 14
 • زهرا سلطانی، حمید فرهمند بروجنی*، عباس عابد اصفهانی صفحه 43
  عدم مرغوبیت مرکب های معاصر باعث می شود که آثار ارزشمند خوشنویسان پس از گذشت مدت زمانی دچار آسیب های فراوانی شود. بنابراین، در مبحث حفاظت پیشگیرانه، آثار خوشنویسی با اهمیت می باشد و حفاظت از این آثار ضروری ست. از آنجا که کارهای پژوهشی صورت گرفته در این زمینه هنوز زوایای پنهان فنون ساخت مرکب را آشکار نکرده پس، پژوهش در این زمینه امری لازم و ضروری ست. آنچه در این پروژه مورد کنکاش قرار می گیرد بررسی تاثیر افزودنی عسل بر روی مرکب سنتی با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی (شیمیایی و فیزیکی) است و اینکه: عسل چه تاثیراتی بر روی مرکب خوشنویسی دارد؟ بویژه مقدار آن بر کیفیت مرکب تولیدی چه تاثیری دارد؟ همچنین چه تفاوت هایی از لحاظ چشمی میان مرکب حاوی بست عسل، مرکب حاوی بست صمغ عربی و مرکب حاوی بست صمغ عربی و عسل وجود دارد؟ در این پژوهش پس از ساخت سه نمونه مرکب مشکی با استفاده از رساله های کهن، پیرسازی تسریع شده شامل آزمون های نور، کپک و دما بر روی نمونه ها بر طبق استاندارد انجام شد؛ سپس با استفاده از دستگاه pH سنج و رنگ سنج، نمونه هاpH -سنجی و رنگ سنجی شدند. پس از بررسی شیمیایی، به بررسی ویژگی های فیزیکی نمونه ها از جمله کشش، پوشش، براقیت پرداخته شد. پس از بررسی های آزمایشگاهی معلوم شد، که افزودن عسل به مرکب نه تنها بر دوام مرکب می افزاید، بلکه از رنگ پریدگی، ریزش مرکب، و حتی از خوردگی کاغذ در طول زمان جلوگیری می کند. افزون بر این، کاربست نسبتی مناسب از عسل و صمغ عربی؛ براقیت، پوشش دهندگی وحجم دهندگی مرکب بر روی کاغذ را بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: افزودنی، عسل، مرکب سنتی ایرانی، خوشنویسی
 • محمد حق شناس، محمدرضا بمانیان*، زهرا قیابکلو صفحه 55
  هدف از این تحقیق، تکمیل مطالعات پیشین درمورد دلایل استفاده از شیشه های رنگی در معماری سنتی ایران است. روش تحقیق تلفیقی از اندازه گیری های آزمایشگاهی، برداشت میدانی و محاسبات عددی است. ابتدا طیف عبوری از نمونه شیشه های رنگی و ساده به وسیله دستگاه طیف سنج اندازه گیری شد، سپس درصد استفاده از هر رنگ شیشه در مجموعه ارسی ها با برداشت میدانی تعیین شد و درنهایت شاخص های مربوط به تابش عبوری از هریک از ارسی ها باتوجه به مشخصات نوری شیشه های منفرد و درصد استفاده از هر نوع شیشه در هر ارسی محاسبه شد. نتایج نشان داد انتخاب نوع شیشه در ارسی ها به صورتی بوده که بیش از آن که موجب کاهش عبور نور مرئی یا انرژی تابشی عبوری شود، عبور طول موج های مخرب برای پوست و سایر مواد و مصالح موجود در فضای داخلی ساختمان را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: شیشه رنگی، ارسی، انتقال طیفی، عبور نور مرئی، ضریب تخریب پوست، ضریب تخریب CIE
 • سلمان احمدی اسب چین *، حسنا مرادی، رضا تبارکی صفحه 65
  مواد رنگزای مصنوعی در صنایع به ویژه صنایع نساجی کاربرد دارند. در حدود 10 تا 15 درصد مواد رنگزای مصنوعی مورد استفاده، طی انجام فرآیند رنگرزی هدر رفته و به عنوان آلاینده ای مضر و سمی وارد فاضلاب های صنایع می شود. این مواد رنگزا علاوه بر اینکه تهدیدی برای منابع آبی، خاک و اتمسفر هستند، باعث بروز مشکلات جدی برای موجودات زنده در اکوسیستم و به ویژه انسان می گردند. بنابراین حذف این رنگزا ها از محیط زیست ضروری به نظر می رسد. روش های مختلف فیزیکی و شیمیایی برای تجزیه رنگزاهای موجود در پساب های نساجی وجود دارد اما از نظر اقتصادی پرهزینه هستند. از روش تجزیه زیستی به عنوان روش جایگزین و مطمئن درسال های اخیر استفاده گردید، زیرا روش های تجزیه زیستی ارزان، بی خطر و دوستدار محیط زیست هستند. در این روش ها از میکروب ها به ویژه باکتری ها جهت حذف ماده رنگزا استفاده می شود. در این مطالعه از باکتری اسینتوباکتر لووفی استفاده گردید، رنگ زدایی بوسیله این باکتری در سیستمی که شامل محیط کشت و رنگ است مورد بررسی قرار گرفت. عوامل بهینه سازی رنگ زدایی ایندیگوکارمین شامل زمان، غلظت اولیه ماده رنگزا، pH و دما بررسی گردید. بررسی نتایج نشان داد، در زمان 54 ساعت، دمای 50 درجه سانتی گراد و غلظت 150 میلی گرم در لیتر و 9 pH= بیشینه رنگ زدایی که برابر 99.02 درصد است صورت گرفت.
  کلیدواژگان: اسینتوباکتر لووفی، ایندیگوکارمین، تجزیه زیستی رنگزا
|
 • M. Miralinaghi*, T. Siri, E. Moniri Page 1
  In this research, graphene oxide nanosheets (GO) was synthesized via oxidation of graphite by Hummers method and it was used for the removal of Direct Yellow 50 (DY50) from aqueous solution. The chemical and crystalline structures of the adsorbent were studied along with influencing parameters (pH, temperature, contact time, adsorbent dosage, and initial dye concentration) on the adsorption process. The results showed that the uptake of DY50 onto GO surface is favored at lower pH values of solution, low temperatures, and higher dye concentrations. The pseudo-first order, pseudo- second order, intraparticle diffusion, Elovich, and fractional power kinetic models have been developed to predict the rate constants of adsorption and equilibrium capacity by non-linear method. Equilibrium adsorption data well fitted with pseudo-first-order kinetic model.
  Keywords: Decolorization, Direct yellow, Graphene oxide, Characterization, Operational parameters, Kinetic models
 • M. Rezaei, Sh. Salem*, A. Salem Page 13
  In this study, TiO2-graphene oxide composites with different weight ratio of Titanium (ІV) butoxide /Graphene Oxide were synthesized by sol-gel method. The products were characterized by X‐ray diffraction method and UV-Vis spectrophotometer. The TiO2-graphene oxide composites possessed a large adsorption capacity for methylene blue and extended light absorption range in comparison to the pure TiO2. Evaluation of non-linear adsorption isotherm models including Langmuir and Freundlich suggests that adsorption data can be well described by Freundlich isotherm models. Adsorption of methylene blue on the surface of composite is chemisorption.
  Keywords: TiO2, Graphene, Sol, Gel, Methylene Blue, Elimination, Adsorption
 • H. Heydari, R. Naghizadeh*, M. Hosseini Zori, S. Sabzkari Page 23
  In the present work, in order to decrease the calcination temperature and appraisal of mineralizer effect on final color properties of Hematite-Zircon pigment, the effect of NaF on pigment properties investigated. Mineralizer with 0.2 mole content added to pigment in solution preparation stage. The products of the sol-gel reaction with and without mineralizer were calcinated in different temperature from 650 to 1200°C. The structural, morphological and color characteristics of samples were determined by XRD, SEM, FTIR, STA and CIELab spectroscopy investigations. The results indicate that decrease of heat-treatment temperature with NaF mineralizer addition, despite the fact that addition of mineralizer do not have appropriate effect on color properties of pigment. The mineralizer with increasing the particle size of hematite have a negative effect on the pigment properties.
  Keywords: Mineralizer, Sol, Gel, Pigment, Hematite, Zircon
 • M. Mohammadizad, H. Ganjidoust*, B. Ayati Page 31
  In this research polyaniline/Graphene nano-compoite has been prepared through in situ polymerization and was used as a photocatalist to degrade acid red 14 dye under visible light irradiation. SEM and XRD tests were used to characterize the morphological properties of nano-composite. The effect of different parameters such as initial dye concentration, nano-composite dosage, pH and temperature on the activity of the nano-composite towards the degradation process was investigated. The optimum efficiency of 98 percent and breaking of the main bonds of dye molecule was happened under dye concentration of 80 mg/L, PANI/Gr dosage of 0.6 gr/L, pH=7 and T= 25 oC after 150 min irradiation time. Over 95 percent of COD was also removed after 300 minutes.
  Keywords: Wastewater treatment, Photocatalytic, Polyaniline, Graphene nano, composite, Dye removal, Acid red 14
 • Z. Soltany, H. Farahmand Boroujeni*, A. Abed, Esfahani Page 43
  Low quality current inks cause serious damages to valuable works of calligraphist after a while. Therefore, preventive protection of calligraphic works is of importance and it is essential to protect such works. Since former researches that have been done in this field did not reveal hidden aspects of ink construction, it seems necessary to do more investigation in this respect. The present study tried to investigate the impact of additive honey on Iranian traditional ink through (chemical and physical) laboratory techniques, and to answer questions such as how does additive honey affect calligraphy ink? Especially how does quantity of honey affects inks quality? And also what visual differences can be seen between honey-binder ink, gum Arabic binder ink and gum Arabic plus honey binder ink? In this study, after producing three samples of black ink using old books, according to the standards artificially accelerated aging including light, mold, and temperature tests were done on the samples. Then, pH and color of the samples were measured using a pH-meter and a colorimeter. After chemical examinations, the physical properties of samples, including viscosity, coverage and glossoness had been evaluated. The results showed that adding honey, not only increases the durability of ink, but also prevent it from fading, bleeding and even prevent the corrosion of the paper during the time. Additionally, a binder made up of proper proportion of honey and gum Arabic, improves glossiness and coverage of the ink on the paper surface.
  Keywords: Additive, Honey, Iranian traditional ink, Calligraphy
 • M. Haghshenas, M. R. Bemanian*, Z. Ghiabaklou Page 55
  This research aims to complete previous studies on advantages of stained glass used in traditional Persian architecture. A research method combined of laboratory measurements, field surveys and numerical calculations was employed. Firstly, spectral transmittance of glazing samples were measured by spectrophotometer. Next, percentage of using each glass in each Orosi window were specified by field surveys; ultimately, the solar transmittance factors of each Orosi window were quantified based on the optical characteristics of individual glass samples, and percentage of using each of them in the Orosi window. The results indicated that although Orosi windows decrease transmission of visible light, but they reduce transmission of wavelengths harmful to human skin and damaging for materials, more than the reduction of visible light transmittance.
  Keywords: Stained glass, Orosi, Spectral transmittance, Visible transmittance, Skin damage Factor, CIE damage factor
 • S. Ahmady, Asbchin, H. Moradi, R. Tabaraki Page 65
  Synthetic dyes are being employed by industries, especially by textile industries. About 10 to 15 percent of synthetic dyes are wasted during dying process and enter industrial wastewaters as toxic and harmful pollutants. These kind of dyes are not only a threat to water resources, soil and atmosphere, but also cause serious problems for living organisms particularly humans in the ecosystem. Therefore, removing them from environment is imperative. Various physical and chemical methods for textile dyes degradation from wastewaters have been developed but they are extremely costly. In recent years, biodegradation approach because of its cost-effectiveness and safety has been used as an alternative and safe method. In this method, microorganisms, particularly bacteria are used for removing dyes. In this study, however, we used Acinetobacter lwoffii bacteria. Decolorization by these bacteria was investigated by a system which contained both medium and dye. Furthermore, decolorization optimizing parameters of Indigo carmine including time, initial dye concentration, pH and temperature were investigated. The results demonstrated that over a period of 54 h, at 50 ° C, 150 mg/l of concentration and pH=9, maximum decolorization of 99.02 percent was performed.
  Keywords: Acinetobacter lwoffii, Indigo carmine, Biodegradation dye