فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زریر سعیدی*، مسعود اربابی صفحات 73-83
  این تحقیق به منظور تعیین مناسب ترین زمان سمپاشی براساس تراکم جمعیت کنه تارتن دولکه ای و تاثیر آفت کش های مختلف در کنترل آفت انجام شد. بررسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های یک بار خرد شده انجام شد. پس از رسیدن میانگین جمعیت به 3، 5 و 7 کنه پشت هر برگ در کرت اصلی، سمپاشی با تیمارهای کرت فرعی شامل کنه کش های فنازوکوئین (پراید® SC 20%) به نسبت 5/0 لیتر در هکتار، فن پیروکسی میت (ارتوس® SC 5%) به نسبت 5/0 لیتر در هکتار، بروموپروپیلات (نئورون® EC 25%) به نسبت 2 لیتر در هکتار و آب پاشی صورت گرفت. آمار برداری برای بررسی تغییرات جمعیت آفت، یک روز قبل، 3، 7 و 14 روز پس از سمپاشی انجام گرفت. برای آماربرداری 30 عدد برگ از هر تیمار به طور تصادفی انتخاب و تعداد کنه های بالغ و نمف در دو سانتیمتر مربع سطح پشتی هر برگ شمارش گردید. درصد تاثیر سموم به کمک فرمول هندرسون- تیلتون محاسبه و پس از نرمال کردن داده ها، مقایسه میانگین به وسیله آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت. در پایان فصل رویش نیز عملکرد تیمارها مقایسه شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف تراکم جمعیت آفت اختلاف معنی داری وجود دارد و سمپاشی در سطوح اول و دوم (سه و پنج کنه پشت هر برگ) موثرتر از سطح سوم بود. مقایسه میانگین درصد تلفات کنه تارتن دو لکه ای در تیمارهای مختلف آفت کش نشان داد که کنه کش بروموپروپیلات با 8/97 و 8/95 درصد تلفات در روز چهاردهم به ترتیب در نوبت های اول و دوم سمپاشی، موثرتر از کنه کش های فنازوکوئین و فن پیروکسی میت بود. رعایت زمان مناسب سمپاشی بر اساس تراکم آفت موجب افزایش کارایی کنه کش ها می گردد.
  کلیدواژگان: تراکم جمعیت، کنه تارتن دولکه ای، کنه کش، لوبیا، میزان خسارت
 • سید رضا فانی*، داریوش شهریاری، محمد مرادی، سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، ابولفضل سرپله صفحات 83-91
  سفیدک داخلی یکی از مهم ترین بیماری های اندام هوایی خیار در کشت های گلخانه ای است. این بیماری توسط شبه قارچ Pseudoperonospora cubensis ایجاد و به محصول خسارت وارد می کند. اثر پتاسیم فسفیت (فسفیت®WSL 53% ) در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار در مناطقی از یزد و ورامین با سابقه آلودگی به بیماری در شرایط گلخانه با پنج تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1391 بررسی شد. تیمارهای آزمایش، قارچ کش های فسفیت به میزان 3، 4 و 5 در هزار، فاموکسادون + سیموکسانیل (اکوییشن پرو®WG 52.5%) به میزان 3/0 در هزار و شاهد بدون سم پاشی بودند. سم پاشی تیمارها بعد از مشاهده اولین علایم بیماری در دو نوبت با فاصله زمانی10 و 7 روز به ترتیب در یزد و ورامین انجام و آماربرداری از کرت های آزمایشی، ده روز بعد از آخرین سم پاشی انجام شد. شدت آلودگی برای هرکرت براساس اندازه لکه ها روی سطح برگ و تشکیل و یا عدم تشکیل اسپورانژیوم محاسبه شد. تجزیه آماری داده ها با نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد بین فسفیت 5 در هزار و اکوییشن پرو 3/0 در هزار تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد وجود دارد ولی بین تیمارهای 3، 4 و 5 در هزار قارچ کش فسفیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد. کم ترین میزان کنترل بیماری نسبت به شاهد بدون سم پاشی به طور میانگین مربوط به تیمار اکوییشن پرو 3/0 در هزار با میانگین 11/64 درصد بود. تیمارهای 3، 4 و 5 در هزار فسفیت نیز به طور میانگین و به ترتیب موجب کنترل بیماری به میزان 57/81، 75/83 و 03/90 درصد گردید.
  کلیدواژگان: اکوییشن پرو، شدت بیماری، فسفیت، ورامین، یزد
 • مهران جوادزاده*، ولی الله بنی عامری صفحات 92-99
  مگس مینوز جالیز Liriomyza trifolii (Burgess)از آفات کلیدی و خسارت زا در کشت های گلخانه ای خیار در بسیاری از نقاط کشور محسوب می گردد. این تحقیق به منظور ارزیابی کارایی ترکیبات جدید حشره کش شامل آبامکتین (ورتیمک®EC 1.8% ) به میزان 600 میلی لیتر در هکتار، استامیپراید (موسپیلان®SP 20% ) به نسبت 750 گرم در هکتار و سیرومازین (تریگارد®WP 75% ) در دو میزان 100 و 200 گرم در هکتار در سال اول و در مقادیر 200 ، 300 و 400 گرم در هکتار در سال دوم علیه این آفت در شرایط گلخانه ای و بصورت محلولپاشی برگی روی مگس مینوز جالیز انجام گردید. بررسی ها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار انجام شد. در سال اول تیمارهای آبامکتین و سیرومازین با دز200 گرم در هکتار به ترتیب با 37/78 و 21/75 درصد کارایی بیشترین تاثیر و سیرومازین با دز 100 گرم در هکتار با 31/51 درصد و استامیپراید با 30/11 درصد کارایی در کاهش جمعیت آفت، کمترین میزان تاثیر را داشتند. در بررسی های سال دوم در دو نوبت نمونه برداری انجام شده در فواصل 8 و 12 روز پس از محلولپاشی آبامکتین به ترتیب با 100 و 32/94 درصد، سیرومازین با دز 200 گرم در هکتار با 64/99 و 14/98 درصد، سیرومازین 300 گرم در هکتار با 27/97 و 22/99 درصد و سیرومازین 400 گرم در هکتار با 90/98 و 100 درصد تاثیر، همگی تاثیر قابل قبولی در کنترل آفت داشتند در حالی که استامیپراید، بترتیب با 96/20 و 81/37 درصد تاثیر قابل توجهی در کاهش جمعیت آفت نداشته است.
  کلیدواژگان: تریگارد، کنترل شیمیایی، مگس های مینوز، موسپیلان، ورتیمک
 • حسین خباز جلفایی*، مسعود ذاکر، کاووس کشاورز، شیما عظیمی صفحات 100-108
  بیماری غربالی با عاملWilsonomyces carpophilus یکی از بیماری های مهم زردآلو در دنیا است که برای کنترل شیمیایی آن معمولا از قارچ کش های مسی استفاده می شود. در بررسی حاضر، کارایی قارچ کش جدید مسی (میشو بردوکس® SC 18%) در مقایسه با قارچ کش های رایج شامل مخلوط بردو (بردوفیکس®SC 18%)، اکسی کلرورمس (میشوکاپ® WP 35%) و کاپتان (WP 50%) برای کنترل بیماری غربالی زردآلو مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش در استان های البرز (ساوجبلاغ)، سمنان (شاهرود) و کهگیلویه و بویر احمد (یاسوج) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و هر تیمار شامل 4 تکرار اجرا شد. تیمارها شامل میشوبردوکس با دزهای 5، 10 و 15، در هزار، بردوفیکس با دز 15 در هزار، میشوکاپ با دز 3 در هزار و کاپتان با دز 3 در هزار و شاهدها (بدون هر گونه عملیات و با آب پاشی) بودند. سم پاشی در دو نوبت (نوبت اول، آخر پاییز پس از ریزش برگ ها و نوبت دوم، آخر زمستان در زمان تورم جوانه ها) انجام شد. درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری در هر سه استان محاسبه و تجزیه واریانس انجام گرفت. مقایسه میانگین های درصد وقوع بیماری و درصد شدت بیماری با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال یک درصد انجام شد. نتایج نشان داد که تیمارهای قارچ کش ها با هر دو تیمار شاهد در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی داری داشتند. در بین تیمارهای قارچ کش، کارایی قارچ کش میشو بردوکس با دزهای 15 در هزار و 10 در هزار در مقایسه با شاهدها بیش از سایر قارچ کش ها بود، به طوری که درصد شدت بیماری به ترتیب در استان های البرز 27/4 و 35/4، سمنان 00/7 و 25/9 و در کهگیلویه و بویراحمد 67/3 و 70/4 بود. درصد وقوع بیماری در درختان سم پاشی شده با قارچ کش میشو بردوکس با دزهای 15 در هزار و 10 در هزار به ترتیب در استان های البرز 00/15 و 75/15، سمنان 25/8، 25/10 و در کهگیلویه و بویراحمد 00/13 و 00/17 بود.
  کلیدواژگان: ترکیب مسی، درختان میوه هسته دار، کاپتان، کنترل شیمیایی، میشوبردوکس
 • داریوش قنبری بیرگانی، محمدرضا کرمی نژاد*، فریدون عجم گرد، اسکندر زند صفحات 109-122
  این آزمایش به منظور بررسی اثر چند علف کش بر کنترل علف های هرز در مزرعه گل مریم در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار در سه تکرار طی سال های 1385 و 1386در دزفول اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از علف کش های تریفلورالین (EC 48%) 10 روز قبل از کاشت و بلافاصله قبل از کاشت، ای پی تی سی (EC 82%) به صورت پیش کاشت، آکسی فلورفن (EC 24%) به صورت پیش رویشی، آیوکسینیل (EC 22.5%) به صورت پس رویشی، اکسادیازون (SL 12%) به صورت پیش رویشی، آلاکلر (EC 48%) به صورت پیش رویشی، دیورون (WP 80%) به صورت پیش رویشی، آترازین (WP 80%) به صورت پیش رویشی، آترازین به صورت پیش رویشی + یک بار وجین دستی، تو، فور- دی (SL 72%) به صورت پس رویشی + هالوکسی فوپ آر متیل (EC 10.8%) یک هفته بعد از مصرف تو، فور - دی، پاراکوات (SL 20%) در اوایل رویش گل مریم، و شاهدهای بدون وجین و با وجین. نتایج بررسی نشان داد در هر دو سال آزمایش، در مقایسه با شاهد با علف هرز، دیورون و آترازین به ترتیب با میانگین100 و 97 درصد در کاهش مجموع تعداد علف های هرز و تو، فور- دی + هالوکسی فوپ آر متیل نیز با کاهش وزن خشک کل علف های هرز به میزان 95 درصد موثرترین تیمارها بودند. پس از تیمار شاهد با وجین، آترازین + یک بار وجین دستی با میانگین 87/5 تن در هکتار بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد شاخه گل مریم داشت. در سال های 1385 و 1386، به ترتیب تیمارهای کاربرد آیوکسی نیل و آترازین + یک بار وجین دستی بیشترین وزن پیازچه را داشتند. در مجموع کاربرد هر یک از علف کش های آترازین 8/0 کیلوگرم ماده موثر در هکتار + یک بار وجین دستی علف های هرز، آکسی فلورفن 48/0 کیلوگرم ماده موثر در هکتار، آیوکسی نیل 68/0 کیلوگرم ماده موثر در هکتار،آترازین 2/1 کیلوگرم ماده موثر در هکتار، و یا وجین دستی علف های هرز در طول فصل رویشی گل مریم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پس رویشی، پیش رویشی، پیش کاشت، تراکم، وزن خشک
 • محمد جواد ارده*، محمدرضا باقری، مظاهر یوسفی، علی حسینی قرالری، عزیز شیخی گرگجان صفحات 123-132
  تریپس پیاز آفت کلیدی پیاز بوده و در مناطق مختلف کشور، سم پاشی های متعددی برای کنترل آن صورت می گیرد. به همین دلیل، جایگزین کردن حشره کش های کم خطر با کارایی بالاتر برای کنترل این آفت ضروری است. در این تحقیق کارآیی حشره کش ها برای کنترل تریپس در دو استان اصفهان و مرکزی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار (شامل حشره کش های رایج سایپرمترین (EC 40%) (5/0 در هزار)، دی کلرووس (EC 50%) (2 در هزار)، مالاتیون (EC 57%) (5/1 در هزار) و حشره کش جدید اسپیروتترامات (مونتو® SC 100) (با دو غلظت 72/0 و 60/0 در هزار) به همراه شاهد مقایسه شد. تراکم تریپس روی 10 بوته از هر کرت یک روز قبل و 3، 7 و 14 روز پس از سم پاشی ثبت شده و درصد کارایی تیمارها به روش هندرسون- تیلتون محاسبه و پس از تجزیه واریانس، گروه بندی میانگین تیمارها به روش آزمون چند دامنه ای دانکن انجام شد. شاخص های خسارت نیز با آزمون کرآسکال- والیس مورد مقایسه قرار گرفتند. تیمارها در استان اصفهان با هم اختلاف معنی دار داشتند و حشره کش مونتو (72/0 در هزار) بیشترین کارآیی (به ترتیب 95، 95 و 83 درصد) را در هر سه نوبت نمونه برداری داشت و غلظت 60/0 در هزار آن به ترتیب 88، 88 و 79 درصد در مرتبه بعد قرار گرفت. کارآیی دی کلرووس در روز سوم پس از سم پاشی، نزدیک به آنها (88 درصد) بود. شاخص خسارت در روز هفتم برای مونتو در هر دو غلظت به طور معنی داری کمتر بود. در استان مرکزی نیز میزان کارایی هر دو غلظت مونتو بیشتر از سایر تیمارها برآورد گردید، اما اختلاف معنی دار بین تیمارها مشاهده نشد. در مجموع حشره کش جدید اسپیروتترامات (مونتو® SC 100) با غلظت 60/0 در هزار، کنترل قابل قبول روی جمعیت تریپس پیاز در شرایط مزرعه ای نشان داد.
  کلیدواژگان: حشره کش کم خطر، سبزی و صیفی، شاخص خسارت، کنترل شیمیایی، مونتو
 • پوریا آبرون، ضرغام بی غم، احمد حیدری، حسین کیشانی فراهانی* صفحات 133-142
  عوامل مختلفی در افزایش کارایی آفت کش ها تاثیر دارند که از مهمترین آنها می توان به مواد افزودنی (ادجوانت ها) اشاره کرد. کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae، از مهمترین آفات محصولات گلخانه ای بخصوص خیار می باشد که سالانه هزینه های زیادی صرف مبارزه و کنترل خسارت آن می شود. به منظور بررسی اثرات دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات به عنوان یک ماده افزودنی (پخش کننده و خیس کننده) در کارایی کنه ش هگزی تیازوکس (نیسورون® EC 10%) روی کنه تارتن دولکه ای، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در دو منطقه چاه اکرمی و اشکذر یزد انجام شد. تیمارها شامل کنه کش هگزی تیازوکس در دز توصیه شده (100 میلی لیتر در 100 لیتر آب) به عنوان شاهد، کنه کش هگزی تیازوکس (با 5 درصد کاهش دز)+ دی-اکتیل سدیم سولفوسوکسینات، کنه کش هگزی تیازوکس (با 10 درصد کاهش دز) + دی-اکتیل سدیم سولفوسوکسینات، کنه کش هگزی تیازوکس (با 15 درصد کاهش دز)+ دی-اکتیل سدیم سولفوسوکسینات و کنه کش هگزی تیازوکس (با 20 درصد کاهش دز)+ دی-اکتیل سدیم سولفوسوکسینات بود. دی-اکتیل سدیم سولفوسوکسینات در دز توصیه شده 75 میلی لیتر در 100 لیتر آب بکار برده شد. نمونه برداری از کنه های زنده در فواصل یک روز قبل از سمپاشی، و به ترتیب با فواصل زمانی 1، 2، 3، 7، 10، 15 و 21 روز بعد از سمپاشی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد تیمار کنه کش به تنهایی در فواصل زمانی ابتدایی نمونه برداری کارایی خوبی دارد (اشکذر 57/0 ± 97 ، چاه اکرمی 8/0± 93/95) ولی با گذشت زمان از کارایی آن کاسته شده است. افزودن دی-اکتیل سدیم سولفوسوکسینات به کنه کش نقش بسزایی در افزایش کارایی (25 درصد نسبت به کنه کش با دز توصیه شده در 15 روز بعد از سمپاشی)، کاهش دز مصرفی (15 درصد دز توصیه شده) و همچنین دوام اثر بخشی کنه کش در طول مدت زمان آزمایش داشت.
  کلیدواژگان: پخش کننده، خیس کننده، گلخانه، ماده افزودنی، نیسورون
|
 • Saeidi Z.*, Arbabi M Pages 73-83
  The goal of this investigation was to study the effectivenessy of different acaricides on the control of twospotted spider mite (TSSM) at different mite population densities. Study was conducted based on the randomized complete block design (RCBD) using split plot experiment. When the pest population exceeded 3, 5 and 7 mites on the abaxial surface of each leaf in the main plot, spraying was done by sub plot treatments including: fenazaquin (Pride® SC 20%) at the rate of 0.5 lit/ha, fenpyroximate (Ortus® SC 5%) at the rate of 0.5 lit/ha, bromopropylate (Neoron® EC 25%) at the rate of 2 lit/ha and only water as control. Sampling was done 1 day before, 3, 7 and 14 days after each spraying. For sampling, 30 leaves were selected randomly from each treatment and the number of mites (adults & nymphs) was counted at 2 cm² area of under surfaces of the leaves. Mortality percentage of mites was calculated using Abbot and Henderson Tillton formulas. After normalizing the data, mean comparison was carried out using Duncan Multiple Range Test. Results indicate significant differences among the main plot factors, and treatment in the 1st and 2nd levels (3 and 5 mites on abaxial surface of each leaf, respectively) was more effective than the 3rd level 7 mites on abaxial surface of each leaf). Mean comparison of the mite mortality among different acaricides showed that bromopropylate with 97.8 and 95.8% mortality at day 14 (in the 1st and 2nd sampling time, respectively) was more effective than fenazaquin and fenpyroximate. It could be concluded that taking population density of the pest into consideration for choosing the right spraying time can increase the effectiveness of the acaricides.
  Keywords: Population density, Two, spotted spider mite, Acaricide, Bean, Damage rate
 • Fani S. R.*, Shahriari D., Moradi M., Esmailzadeh Hosseini S. A., Sarpeleh A Pages 83-91
  Downy mildew caused by Pseudoperonosprora cubensis is one of the most important foliar diseases of greenhouse cultivated cucumber which causes significant economic damages in Iran annually. For theassessment of the effect of potassium phosphate (Fosphite ® WSL 53%) on the control of the disease, two areas (Yazd and Varamin) with precedent infection were selected and experiment was performed in a completely randomized block design with 5 treatments and four replications during 2012. Treatments included Fosphite at the rates of 3, 4 and 5 ml/l, famoxadone cymoxanil (Equation ® pro 52.5% WDG) at the rate of 0.3 g/l and control without spraying. Spraying was carried out twice immediately after the appearance of the disease symptoms within 7-10 days. The disease severity was assessed by measurement of disease caused spots on the surface of leaves and sporangium formation 7 days after the second spraying. Data collected were analyzed by SAS software and Duncan's multiple range tests for mean comparison. Results indicate that fungicide application caused significant decrease in the disease severity compared with the control treatment. There is a significant difference between Fosphite 5 ml/l and Equation pro treatment but no significant differences are observed among 3, 4 and 5 ml/l treatments (P£0.05). Minimum disease severity occurred in Fosphite 3, 4 and 5 ml/l followed by Equation pro 0.3 g/l application in the control of downy mildew.
  Keywords: Equation pro, Disease severity, Fosphite, Varamin, Yazd
 • Javdzadeh M.*, Bani, Ameri V Pages 92-99
  Serpentine leafminer, Liriomyza trifolii (Burgess) is one of the most important pests of vegetables, especially on cucurbit in greenhouses. A study was conducted to determine the efficacy of some insecticides including acetamiprid (Mospilan® SP 20%) at the rate of 750 g/ha, abamectin (Vertimec® EC 1.8%) at the rate of 600 ml/ha and cyromazin (Trigard® WP75%) at the rates of 100 and 200 g/ha in the first year of the studies and at the rates of 200, 300 and 400 g/ha in the second year of the studies on L. trifolii. All the experiments were conducted in a completely randomized block design with 4 replicates. In the first year 3 days after applying the insecticides abamectin and cyromazin (200 g/ha) showed 78.37% and 75.21% mortality, respectively while acetamiprid showed 11.30% mortality which is the lowest effect against the pest larvae. In the second year of the experiments after two times of sampling (8 and 12 days after spraying), abamectin showed 100% and 94.32% mortality and cyromazin (200 g/ha) with 99.64%and 98.14% mortality, cyromazin (300g/ha) with 97.27% and 99.22% and cyromazin (400g/ha) with 98.90% and 100% mortality were the most effective insecticides, while acetamiprid with 20.96% and 37.81% mortality, did not show considerable efficacy.
  Keywords: Key words: Trigard, Chemical control, Leafminers, Liriomyza trifolii, Mospilan, Vertimec
 • Khabbaz Jolfaee H.*, Zaker M., Keshavarz K., Azimi Sh Pages 100-108
  Shot hole disease caused by Wilsonomyces carpophilus is one of the most important diseases of apricot in the world and copper-based fungicides are usually used as the chemical control of this disease. New copper-based fungicide (Misho Bordeaux® SC 18%) contains Bordeaux mixture active ingredient. In the present study, its efficacy was compared with common fungicides including Bordeaux Fix SC 18%, copper oxychloride (Mishocap® WP 35%) and captan (Captan® WP 50%) for the control of shot hole disease on apricot. The experiment was carried out in Alborz (Savojbolagh), Semnan (Shahrood) and Kohgiloyeh and Boyerahmad (Yasuj) provinces in a randomized complete block Design (RCBD) with 8 treatments and 4 replications. Treatments included 5, 10 and 15 ml/L of Misho Bordeaux, Bordeaux Fix 15 ml/L, Mishocap 3 g/L, Captan 3 g/ L and controls (without any spraying and with water spraying). Fungicides were applied at two stages (the first spraying time was after fall of the leaves and the second one was at bud inflation). Disease incidence percentage and disease severity percentage were measured and analyzed in the three provinces. Mean comparison of disease severity and disease incidence percentages were done by Duncan's multiple range test ( =1%). The results show that there are significant differencesbetween all the fungicide treatments and the controls. Misho Bordeaux 15 and 10 ml/L had better control effects than the other treatments. Disease severity percentages in Alborz province were 4.27 and 4.35, in Semnan province were 7.00 and 9.25 and in Kohgiloyeh and Boyerahmad province were 3.67 and 4.70 respectively. Disease incidence percentages in trees sprayed by Misho Bordeaux 15 and 10 ml/L in Alborz province were 15.00 and 15.75, in Semnan province were 8.25 and 10.25 and in Kohgiloyeh and Boyerahmad province were 13.00 and 17.00 respectively.
  Keywords: Copper components, Stone fruit trees, captan, Chemical control, Misho Bordeaux
 • Ghanbari Birganid., Karaminejad M. R.*, Ajamgardf., Zand, S Pages 109-122
  The experiment was conducted in 2006 and 2007 to evaluate the efficacy of some herbicides against weeds in tuberose fields in Dezful, Iran. The experimental design was a completely randomized block with 14 treatments and three replications. Treatments included application of paraquat POST at 0.6 kg ai/ha, oxyfluorfen PRE at 0.48 kg ai/ha, ioxynil POST at 0.66 kg ai/ha, trifluralin PPI at 1 kg ai/ha 10 days before planting, trifluralin PPI at 1 kg ai/ha, EPTC PPI at 4 kg ai/ha, oxadiazon PRE at 0.36 kg ai/ha, alachlor PRE at 2.5 kg ai/ha, diuron PRE at 1.6 kg ai/ha, atrazine PRE at 1.2 kg ai/ha, atrazine PRE at 0.8 kg ai/ha one handweeding, 2,4-D haloxyfop-r–methyl POST one week after 2,4–D applicationat 1.44 0.08) kg ai/ha, weedy and weed free checks. In both the years of the experiments, compared to the weedy check, application of diuron and atrazine, with 100% and 97%, were the most effective treatments in reducing the total number of weeds, respectively. 2, 4 - D haloxyfop - r – methyl with 95% was the most effective treatment in reducing total dry weight of weeds. Compared with the weedy check, after weed free check application of atrazine one handweedingwith 5.87 ton/ha-1 was the most effective treatmentinincreasing spike yield. In2006 and 2007, application of ioxynil and atrazine one handweeding had the highest level of corm weight respectively. Considering the results of this experiment, application of each of atrazine PRE at 0.8 kg ai/ha one handweeding, oxyfluorfen PRE at 0.48 kg ai/ha, ioxynil POST at 0.66 kg ai/ha, atrazine PRE at 1.2 kg ai/ha or handweedings throughout the growing season of tuberose are recommended.
  Keywords: Postemergence, Preemergence, Preplant incorporated, Density, Dry weight
 • Ardeh M. J.*, Bagheri M. R., Yousefi M., Hosseini Gharalari A., Sheikhi Garjan, A Pages 123-132
  Onion thrips, Thrips tabaci is a key pest of onion in Iran. Several spraying per season are applied against it. Therefore, replacing regular pesticides with more efficient and low-risk ones is necessary. In this study, the efficacy of insecticides against onion thrips was studied in two provinces (Esfahan and Markazi). The study was conducted in a completely randomized block design with six treatments including Cypermethrin® EC 40% (0.5L per 1000L), Dichlorvos® EC 50% (2L per 1000L), Malathion® EC 57% (1. L per 1000L), a new insecticide, spirotetramat “Movento® SC 100” (0.72L per 1000L and 0.60L per100 L) and control, in four replications. Sampling was done one day before treatment, 3, 7 and 14 days after treatment. Number of thrips per 10 plants per plot was recorded and efficacy of the treatments was calculated using Henderson- Tilton formula. Data were subjected to analysis of variance, followed by Duncan test. Damage indices were compared using Kruskal-Wallis non-parametric test. Efficacy of the treatments were different in Esfahan; Movento (0.72 L/1000L) had the highest efficacy in three sampling dates after spraying 95%, 95% and 83% respectively); it was followed by Movento (0.60 L/1000 L) (88%, 88% and 79%). The efficacy of Dichlorvos, three days after the treatment (88%), was close to the efficacy of Movento. Damage index for Movento, seven days after the treatment, was the lowest. In Markazi, the efficacy of Movento was the highest, while no significant differences were detected among the treatments. In summary, the new insecticide spirotetramat (Movento® SC 10%), at a rate of 0.60 L /1000 L, had an acceptable control rate against onion thrips.
  Keywords: Low, risk insecticide, Vegetable, Injury index, Chemical control, Movento
 • Abroon P., Bigham Z., Heidari A., Kishani Farahani H.* Pages 133-142
  Various factors may lead to pesticide efficiency increment, and adjuvant may be considered as the most important one. Spider mite, Tetranychus urticae, is a key pest in greenhouse especially on cucumber. Its damage and control measures involve high expenses annually. This research was conducted to study the effect of Dioctyl Sodium Sulfosuccinate as an adjuvant, dispersing and wetting agent, to evaluate the effects of hexythiazox (Nisoron® EC 10%) on T. urticae in greenhouses of Chah Akrami and Ashkezar, in Yazd province during the years 2013 and 2014. This experiment was performed based on randomized complete block design under greenhouse condition with 5 treatments including hexythiazox with recommended dosage (100ml/100L) as control, hexythiazox (5% dosage reduction)ǘꧭ, hexythiazox 10% dosage reduction) Adjuvant, hexythiazox (15% dosage reduction) Adjuvant and hexythiazox 20% dosage reduction) Adjuvant. Dioctyl Sodium Sulfosuccinate (Adjuvant) was used with recommended dosage (75 ml/100 L). Sampling was done after 1, 2, 3, 7, 10, 15 and 21 days after spraying. hexythiazox treatment as control showed significantly more efficiency at the initial sampling intervals (95.93±0.8; 97±0.57 in Chah Akrami and Ashkezar respectively), but dropped over time. According to the present results Dioctyl Sodium Sulfosuccinate application showed significant effects on efficiency increment (25% compared to recommended dosage of hexythiazox after 15 days), dosage reduction (15%) and duration of hexythiazox efficiency.
  Keywords: Dispersing, Wetting agent, Greenhouse, Adjuvant, Nisoron