فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/09
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علیرضا گریوانی، میرسامان پیشوایی* صفحه 21
  عسل محصولی است که از گذشته به داشتن فواید بسیار مشهور گشته است. کشور ایران دارای شرایط آب وهوایی مناسب برای پرورش زنبور عسل می باشد و در تولید عسل از جایگاه خوبی در میان کشورهای جهان برخوردار است. اما به دلیل رعایت نکردن مسائل مربوط به کیفیت، صادرات عسل از این کشور به سایر کشورهای جهان با مشکلات فراوانی همراه است. همچنین کیفیت عسل نقش مهمی در تعیین قیمت فروش آن دارد. در این پژوهش، سعی شده است با توجه به این موضوع، شبکه صادرات عسل طراحی گردد. برای این منظور یک مدل ریاضی عدد صحیح مختلط چند دوره ای ارائه شده است که در آن الگوی تقاضا در کشورهای واردکننده عسل براساس سطح کیفیت عسل در نظر گرفته شده است. به کارگیری این مدل در واقعیت موجب ساماندهی به وضعیت صادرات عسل ایران خواهد شد، چنان که بر اساس نتایج حل مدل، صادرات عسل به هر کشور براساس تقاضای آن کشور در سطح کیفیت خاصی صورت می-پذیرد که الزامات آن در فرآوری عسل باید مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طراحی شبکه، زنجیره تامین بین المللی، قیمت انتقالی، نرخ ارز، صادرات عسل
 • سیدمحمود حسینی، بهمن حاجی پور، هوشنگ نظامی وند چگینی* صفحه 41
  شناسایی استراتژی های ناب و مناسب از دغدغه های اصلی مدیران و رهبران سازمانها به شمار می رود و این موضوع در مدیریت نیز تبدیل به موضوعی مهم برای تحقیق و پژوهش شده است. بسیاری از اندیشمندان حوزه مدیریت استراتژیک تلاش کرده اند تا رویکردها یا سبک های متعددی برای خلق استراتژی در سازمانها ارائه کنند. یکی از شیوه های شناسایی رویکردهای خلق استراتژی بررسی نحوه هدایت و رهبری سازمان های موفق است. بررسی این سازمانها می تواند روش های قابل اتکای خلق استراتژی را معرفی نماید. این مقاله نتیجه یک مطالعه گسترده در خصوص رویکردهای خلق استراتژی در سازمان های ایرانی را ارائه می کند. ابتدا با بکارگیری روش آماری تاکسونومی تلاش شده است تا در بین 29 شرکت عضو گروه های مختلف صنعتی 5 شرکت موفق که در بیشتر سالهای 1380 تا 1392 رتبه های نخست گروه صنعتی خود را بدست آورده اند شناسایی شود. برای این منظور از 6 شاخص عملکرد بازده دارایی،حاشیه سود،بهره وری نیروی انسانی ،سهم بازار ، نرخ رشد فروش و نرخ رشد سودآوری استفاده شده است. پس از شناسایی این شرکت ها روند تحول آنها بررسی و مهمترین استراتژی هایی که موجب موفقیت آنها شده است تعیین شد. در نهایت با استفاده از مطالعه ای پرسشنامه ای و بهره گیری از مشارکت بیش از 150 مدیر ارشد و میانی این سازمانها رویکرد خلق استراتژی های آنها شناسایی شد. رویکرد کارآفرینی در خلق استراتژی برای این سازمانها و در مقایسه با رویکردرسمی یا برنامه ریزی استراتژیک، رویکرد اقدام اکتشافانه و رویکرد یادگیری استراتژیک کارآمد تر بوده است و در برخی از سازمانها نیز از تلفیقی از دو رویکرد رسمی یا برنامه ریزی استراتژیک و کارآفرینی است که منشاء استراتژی های آنها بوده است. بدین ترتیب پیداست که در مجموعه مورد بررسی این رویکرد کارآفرینی است که می تواند برای خلق استراتژی های موفق قابل اتکا باشد.
  کلیدواژگان: رویکرد خلق استراتژی، کارآفرینی، برنامه ریزی استراتژیک، یادگیری استراتژیک و اقدام اکتشافانه استراتژیک
 • کامران فیضی، محمدرضا تقوا *، علی خاتمی، سمیرا قندچی صفحه 63
  با توجه به گستردگی و پیچیدگی جامعه انسانی و همچنین با ورود فناوری اطلاعات به زندگی بشر سبک و سیاق زندگی تغییر چشمگیری داشته است و توانسته است ابعاد مختلفی از زندگی انسان را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تاثیر یکی از زمینه های فناوری اطلاعات تحت عنوان پرتال سبک زندگی و تاثیر آن بر تغییر سبک زندگی اختصاص دارد. هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن تاثیرگذاری طراحی مدل پرتال سبک زندگی بر تغییر سبک زندگی می باشد. بدین منظور ابتدا از مرور ادبیات به استخراج ابعاد تاثیرگذار بر سبک زندگی پرداخته سپس توسط خبرگان جامعه شناسی این ابعاد مورد تایید قرار گرفته است. با مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و روش دلفی توسط خبرگان فناوری اطلاعات عوامل تاثیرگذار بر طراحی پرتال سبک زندگی استخراج شده است. روش پژوهش پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق: دانشجویان دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی ، دانشگاه تهران، تربیت مدرس و دانشجویان ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و خبرگان فناوری اطلاعات در برخی از شرکت های انفورماتیک واقع در شهر تهران می باشند. از بین جامعه اماری 100 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نمونه گیری شده و اطلاعات مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش تاثیر طراحی پرتال را برتغییر سبک زندگی و عوامل موثر بر طراحی پرتال را با اطمینان 99 درصد مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، فناوری اطلاعات، فناوری ارتباطات، پرتال
 • محمدعلی هاتفی * صفحه 81
  مدیریت ریسک پروژه عبارتست از فرایندی نظام مند برای شناسایی و ارزشیابی ریسک ها و توسعه پاسخ ها جهت کاهش تهدید ها و افزایش فرصت ها، در راستای بهبود عملکرد پروژه. در ادبیات موضوع مدیریت ریسک پروژه، برخی فاکتورها برای موفقیت مدیریت ریسک، مطرح شده است اما تاکنون تلاشی برای رتبه بندی آنها صورت نگرفته است. مقاله حاضر، یک مدل کاربردی را ارائه می دهد که در آن با استفاده از نظرات خبرگان، فاکتورهای کلیدی موفقیت مدیریت ریسک یک پروژه مفروض، شناسایی شده و رتبه بندی می شوند. قطعا داشتن اطلاعات رتبه بندی این فاکتورها می تواند نگاه مد پروژه را برای تمرکز بر نقاط بحرانی مدیریت ریسک پروژه ه، هدایت نموده و از اتلاف منابع در این زمینه، جلوگیری نماید. مدل رتبه بندی ارائه شده در این مقاله می تواند برای تحلیلگران سایر حوزه های مدیریتی، علاوه بر مدیریت ریسک پروژه نیز سودمند واقع گردد. در انتهای مقاله، مطالعه موردی صورت گرفته با اعمال مدل پیشنهادی، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک پروژه، فاکتورهای کلیدی موفقیت، تصمیم گیری گروهی
 • فرزانه قاسمی *، حمید فرهادی راد، مسعود خداپناه، محمدرضا آخوند صفحه 97
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سازوکار تخصیص منابع مالی درون دانشگاهی بر عملکرد آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی بود. پژوهش حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیقات نظری- کاربردی بوده و ازنظر روش از نوع توصیفی- تحلیلی و روش همبستگی است. 13 دانشکده و 53 گروه آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان جامعه آماری انتخاب و داده های آماری در خصوص همه دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه گردآوری شده است. به منظور جمع آوری داده های موردنیاز در قلمرو زمانی 92-1389، چک لیست های ساخته شده و با مطالعه اسناد، اطلاعات و مدارک موجود در واحدهای سازمانی دانشگاه استفاده، داده ها جمع آوری گردید. به منظور تعیین روابط بین متغیرها و برازش الگوهای رگرسیونی موردنظر از آمار استنباطی و روش آماری الگو سازی چند سطحی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که: 1- داده ها از ساختار یکسان و همگنی برخوردار نبوده و بین واحدهای زمانی و بین گروه های آموزشی ناهمسانی وجود دارد. میزان آماره محاسبه شده برای عملکرد پژوهشی ( ) و عملکرد آموزشی ( ) نشان دهنده ضرورت به کارگیری الگوسازی چند سطحی است. 2- عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه های آموزشی به ازای هر عضو هیئت علمی در طول دوره موردبررسی با تغییراتی مواجه و روند کلی این شاخص ها افزایشی بوده است. 3- هر یک از گروه ها روند افزایش عملکردی متفاوتی را تجربه کرده است. 4- سازوکارهای تخصیص منابع مالی، عملکرد پژوهشی و عملکرد آموزشی گروه ها را به طور معنی داری تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: سازوکارهای تخصیص، تخصیص منابع، عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی
 • ابوالفضل دانایی*، سیده ناظره سیف هاشمی صفحه 109
  بر اساس اهمیت استراتژیک ارزشیابی عملکرد، امروزه تعداد محدودی از سازمان ها به دنبال آن هستند که از طریق ارزشیابی مناسب کارکنان خویش، بهسازی عملکرد کارکنان خود را تضمین نمایند. بر این اساس در پژوهش حاضر این موضوع در صندوق تامین اجتماعی استان سمنان دنبال شده است. تحقیق حاضر از نظر زمان انجام تحقیق مقطعی، از نظر نتایج کاربردی و توسعه ای، از نظر منطق اجرای تحقیق قیاسی، از نظر هدف، توصیفی (مطالعه موردی) است. مهم ترین روش انتخاب شده جهت استخراج اطلاعات، اسناد و اطلاعات سازمانی است. بر اساس مطالعات انجام شده مناسب ترین روش جهت تحلیل اطلاعات، روش تحلیل پوششی داده های فازی انتخاب شد. یافته های تحقیق نشان می دهد کارکنان در سال های اولیه ورود به سازمان وضعیت عملکردی مناسب تری دارند و با گذشت زمان از این کارایی کاسته می شود. همچنین نتایج تحقیق بیانگرآن است که سیستم ارزشیابی سنتی حاکم در صندوق تامین اجتماعی استان سمنان، از کارایی کافی برخوردار نبوده و در افزایش روحیه و تمایل کارکنان به کار تاثیری ندارد. بر اساس نتایج این تحقیق، صندوق تامین اجتماعی استان سمنان باید سیستم نوین ارزشیابی تدوین شده بر اساس مدل تحلیل پوششی داده های فازی را به دلیل نقاط قوتی چون استقلال از رای مدیران در ارزشیابی کارکنان، توان اجرایی در شرایط عدم اطمینان، امکان حضور واحد مجازی ایده آل و ارزشیابی کارکنان بر اساس اهداف از پیش تعیین شده، جایگزین سیستم سنتی موجود نماید.
  کلیدواژگان: ارزشیابی کارکنان، مدل تحلیل پوششی داده های فازی، صندوق تامین اجتماعی استان سمنان
 • جواد سلطان زاده *، کاوس حیدری، حمیده دباغی، حمید امین اسماعیلی، رضا انصاری صفحه 111
  عملکرد نظام نوآوری یکی از مهم ترین مولفه های برنامه ریزی برای شکوفایی اقتصادی، اجتماعی، تامین امنیت و رفاه جامعه است. دستاوردهای اندک در حوزه های نوآوری و اقتصادی، و عدم دستیابی به اهداف علمی کشور، حکایت از وجود چالش هایی در نظام نوآوری ایران دارد. حال آنکه بهبود وضعیت نظام ملی نوآوری ایران، نیازمند سیاست گذاری یکپارچه، همسو و مشخص است. نوعی از سیاست گذاری که بتوان بر اساس آن به تعیین سهم و نرخ مشارکت هر یک از بازیگران این نظام، و راهبردهای کلی پرداخت و بر بهره وری نظام ملی نوآوری افزود. اما حصول این امر مهم، جز در بستر سیاستی واحد، جامع و به دور از تشتت و تضاد سیاستی و فکری پشتیبان آن، ممکن نیست. در این راستا استفاده از معیارها و سنجه های تنظیم گر، تسهیل گر و مبتنی بر پذیرش اجتماع متخصصان این حوزه، حائز اهمیت است تا بتوان بر اساس آن به شناسایی کاستی های فعلی در نظام ملی نوآوری و همچنین ارزیابی سیاست های فعلی این نظام پرداخت و راه را برای سیاست های کاربردی و راهبردی در آینده نیز، بهبود بخشید. در مقاله حاضر با توجه به اهمیت مشخص نمودن سنجه ای معیار و کارکردی، ابتدا با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای به مروری بر ادبیات و مطالعات موجود پیرامون نظام ملی نوآوری پرداخته و پنج سطح کارکردی مبتنی بر رویکرد کارکردی تدوین شد. سپس با کاربست پنج سطح کارکردی به دست آمده که شامل سطوح مدیریت و سیاست گذاری، خلق و اخذ دانش، انتشار دانش، به کارگیری دانش و زیرساخت ها می باشد، به مروری بر کاستی ها و چالش های مطرح شده متخصصان حوزه نوآوری از خلال 16 مقاله داخلی پرداخته و برای هر سطح کارکردی هم از منظر نظری و هم کاربردی و کارکردی، مصادیقی ارائه شده است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که 159 ضعف و کاستی از منظر متخصصان داخلی در نظام ملی نوآوری ایران قابل بازشناسی است که در قالب 43 شاخص زیرمجموعه 5 سطح کارکردی فوق قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: نظام ملی نوآوری، تحلیل متون سیاستی، کارکردهای نظام نوآوری
 • مریم اخوان *، مجید باقری صفحه 125
  امروزه کیفیت خدمات، مزیت رقابتی پایداری را برای بانک ها به همراه می آورد زیرا به ایجاد ارزش و رضایت مشتریان کمک می کند. ازاین رو بهبود کیفیت خدمت رسانی به مشتری برای آن ها اهمیتی حیاتی یافته است.در این پژوهش با بررسی دقیق مطالعات اصلی و مدل های مختلف ارائه شده در خصوص کیفیت خدمات الکترونیکی، عوامل موثر بر نگرش مشتریان در خصوص بانکداری اینترنتی موردبررسی قرارگرفته و مدل بهینه جهت سنجش کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت طراحی گردیده است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت می باشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش با ابزار پرسشنامه انجام گردیده که روایی آن با استفاده از نظرات خبرگان تایید شده و روش آلفای کرونباخ در نمونه اولیه و در کل جامعه آماری نشان از پایایی بالای آن داشته است. در پژوهش حاضر، از تحلیل عاملی مرتبه دو برای آزمون فرضیه های تحقیق و اولویت بندی عوامل موثر در کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده شده است. که در نهایت یافته های این پژوهش نشان می دهد که طراحی وبسایت، پاسخگویی، همدلی، تضمین، کارایی، امنیت/اعتماد، جبران خسارت به ترتیب به عنوان مهم ترین ابعاد موثر در کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در بانک ملت می باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات الکترونیکی، بانکداری اینترنتی، رضایت مشتری
 • امیر غفوریان شاگردی*، امید بهبودی صفحه 161
  هدف این تحقیق بررسی نقش توانمندسازی کارکنان در رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهدسازمانی آنان است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده که به شیوه تمام شماری، تعداد 80 پرسشنامه بین پرسنل شاغل در بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان کلات توزیع شد. در این پژوهش ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی، پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) ، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و میر (1990) ،و پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1996) است. برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفاکرونباخ استفاده شده که مقدار ضریب بدست آمده برای سه پرسشنامه مذکور به ترتیب 85% ، 78% و 92% بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی در ارتباط بوده و بر آن اثر گذار است ، همچنین وجود رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان با احتمال 99 درصد شناسایی شده است. همچنین وجود رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی با احتمال 99 درصد شناسایی شده است. علاوه بر این تاثیرات، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر غیر مستقیم کیفیت زندگی کاری بر تعهدسازمانی است که این تاثیر با عدد 0. 45 و با احتمال 99 درصد مشخص شده است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، توانمندسازی کارکنان
 • علی محمدی، علی بنیادی نایینی، کمیل فتاحی، مهین ثابت سروستانی* صفحه 173
  احساس رضایت شهروندان از خدماتی که شهرداری ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت ایجاد انگیزه درآن ها برای مشارکت در توسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت آن ها است. در حال حاضر، در ایران شهرداری به عنوان سازمانی نیمه دولتی، ارائه دهنده خدمات مرتبط با پارک ها و فضاهای سبز شهری است. درک ابعاد مهم رضایت از ارائه این خدمات و میزان رضایت شهروندان از آن ها می تواند به سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری در برنامه ریزی های آینده برای تخصیص بودجه محدود خود کمک کند، از این رو هدف این پژوهش مدلسازی و تحلیل بخشی رضایت شهروندان ساکن شیراز از کیفیت خدمات پارک های شهری این شهر با روشی کمی مبتنی بر برنامه ریزی خطی به نام روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت است. جامعه آماری پژوهش تمامی شهروندان ساکن شیراز است که از پارک های شهری این شهر استفاده می کنند. نمونه گیری به روش چندمرحله ای و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است. نتایج پژوهش نشان داد، ابعاد موثر بر رضایت شهروندان از کیفیت خدمات پارک های شهری شامل زیبایی و جنبه های بصری، امکانات رفاهی، تسهیلات و خدمات، ایمنی بهداشتی و فیزیکی، ایمنی اجتماعی و روانی و مدیریت پویای پارک است، که با توجه به این ابعاد بیشترین سطح رضایت مربوط به پارک جنت و کمترین آن مربوط به پارک کوهپایه است. همچنین منحنی های عملکرد نیز نشان دادند که شهرداری شیراز در اکثر شاخص های مورد بررسی عملکرد ضعیفی دارد که نیاز به برنامه ریزی صحیح برای رفع نقاط ضعف خود دارد.
  کلیدواژگان: پارک شهری، سنجش رضایت، مدل تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت، کیفیت خدمات
 • علیرضا المئی، مهناز همتی نوعدوست گیلانی*، رقیه یوسف نژاد لزرجانی صفحه 183
  در جامعه ای متناسب با شرایط خود ، فرهنگ، رشد و انحطاط خود با انواعی از انحرافات و مشکلات روبروست که تاثیرات مخربی روی فرآیند ترقی آن جامعه دارد. شناخت چنین عواملی می تواند مسیر حرکت جامعه را بسوی ترقی و تعامل هموار سازد، بطوری که علاوه بر درک عمل آنها و جلوگیری از تداوم آن عمل با ارائه راه حل هایی به سلامت جامعه کمک نماید. آموزش و بالاخص آموزش منجر به اشتغال همانند علم در کنار عمل مانند دانشگاه علمی کاربردی از این امر مستثنی نیست. در این بین آموزشی موثر است که منجر به هدف و بازده مفید برای جامعه گردد، لذا برآنیم تا با رفع مشکلات پیش روی آموزش به این مهم نائل آییم. دراین پژوهش که به کمک خبرگان پرسشنامه ای طراحی و پس از مسجل شدن روایی و پایایی آن شاخص های موثر را می یابیم. ضریب آلفای کرونباخ نیز 0. 812گردیده که نشان از پایایی پرسشنامه اول با طیف لیکرت دارد و وزن آنها را به کمک تحلیل سلسله مراتبی در پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامه شماره 2) یافته و شاخص های آسیب پذیر را اولویت بندی و در اختیار مدیر برای تصمیم گیری قرار می دهیم.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، سه شاخگی، تحلیل سلسله مراتبی
 • میثم جعفری اسکندری *، مصطفی یوسفی طزرجان صفحه 199
  فرایند انتخاب تامین کننده مناسبی که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت، با قیمت مناسب و در زمان و حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تامین مناسب است. ماهیت این تصمیمات معمولا پیچیده و ساختار نیافته است. در این پژوهش تصمیم گیری با استفاده از شبکه عصبی خود سازمانده برای انتخاب تامین کننده مناسب در یک محیط تصمیم گیری ارائه شده است. با استفاده از تکنیک شبکه عصبی خود سازمانده تامین کنندگان موجود خوشه بندی می شوند و با توجه به معیار مد نظر، خوشه برتر معرفی می گردد. با حضور تامین کننده جدید معیارهای وی با خوشه برنده مقایسه گردیده و در مورد رد یا پذیرش تامین کننده تصمیم گیری می شود. خروجی این مدل انتخاب تامین کنندگان مناسب و بررسی شرایط تامین کنندگان جدید می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی خودسازمانده، انتخاب تامین کننده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم پشتیبان تصمیم
 • عطاالله رفیعی آتانی *، مژگان نظری صفحه 209
  مسئولیت اجتماعی، از موضوعاتی است که اخیرا موردتوجه بسیاری از سازمان ها قرارگرفته است. درواقع امروزه مدیران، مشتریان و سهامداران سازمان ها دریافته اند که تمام سازمان ها فارغ از نوع فعالیت خود در قبال تمام سهامداران، محیط زیست و جامعه ای که در آن فعالیت می کنند، مسئول هستند. این پژوهش که یک مطالعه توصیفی، کاربردی و پیمایشی است، به منظور ارائه چارچوبی برای وزن دهی و رتبه بندی مصادیق مسئولیت اجتماعی در نظام بانکی کشور انجام شده است. مسئولیت اجتماعی شامل 6 بعد مسئولیت های اقتصادی، انسان دوستانه، اخلاقی، حقوقی، شرعی و مسئولیت های تکنولوژی بانکداری است. این پژوهش همچنین بانک های کشور را در 4 دسته ی بانک های دولتی، نیمه-دولتی، خصوصی و قر ض الحسنه ای، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی (GAHP) مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. لذا بانک های کشور ازنظر میزان اهتمام به مسئولیت اجتماعی و ایفای تعهدات خود در این زمینه نیز رتبه بندی شده اند. سپس از منظر ابعاد 6 گانه مسئولیت اجتماعی هریک از 4 نوع نظام بانکی رتبه بندی شده اند. نهایتا در مرحله آخر، مصادیق مختلف مسئولیت اجتماعی را با توجه به دسته بندی های آن ها با یکدیگر مورد مقایسه و رتبه بندی قرار داده ایم. داده های جمع آوری شده، از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و به کمک نرم افزارExpert Choice موردبررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از میان ابعاد مسئولیت اجتماعی در ایفای مسئولیت اجتماعی در سیستم بانکی کشور، مسئولیت های اقتصادی بالاترین رتبه را دارند و نیز بانک های قرض الحسنه ای به عنوان شاخص بانکداری اسلامی، نسبت به سایر بانک ها در این زمینه پیشتاز هستند و بانک های دولتی در رتبه دوم قرار دارند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، نظام بانکی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی
 • کاظم نصیری کاشانی *، فضل الله جمالو، لیلا کیانی صفحه 227
  تغییرات و تحولات پر شتاب دنیای کنونی، نحوه رقابت شرکت ها را دگرگون ساخته و ذینفعان سازمانی را در مواجهه با دنیایی پر از چالش قرار داده است. در این محیط پر از تلاطم، کارآفرینی سازمانی قابلیتی است که به عنوان پدیده ای نوین در اقتصاد، می تواند نظام های امروزی را در این برهه حساس، نجات داده و نقش موثرتری در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها ایفا نماید. امروزه مدل های تعالی سازمانی نیز از نقش موثری در اشاعه عوامل کلیدی موفقیت سازمانی برخوردارند و بهبود عملکرد را به ارمغان می آورند. این مدل ها با ارایه معیارهای ارزیابی در دو بخش توانمندسازها و نتایج، خطوط راهنمایی برای سازمان ها ایجاد نموده اند تا آنها بتوانند پیشرفت و عملکردهای خود را در زمینه کیفیت و تعالی سازمانی اندازه گیری نمایند. پس با اتکا بر توانمندسازهای مدل تعالی سازمانی EFQM می توان زیرساخت ها و قابلیت های مورد نیاز کارآفرینی سازمانی را ایجاد نمود. لذا پس از شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی کارآفرینی سازمانی، این ویژگی ها با توجه به ماهیت شان در 4 معیار اصلی "رهبری"، "خط مشی و استراتژی"، "کارکنان" و "شراکت ها، منابع و فرآیندها" که همگی از ارکان توانمندساز مدل EFQM است، دسته بندی می شوند. این مقاله یک روش مدلسازی تحلیلی است که روابط بسیار کیفی میان عناصر کارآفرینی را عملیاتی می سازد. جهت تعیین روابط علی و معلولی و ضرایب وزنی اهمیت نسبی هر عنصر در مدل، از رویکرد یکپارچه سازی دیمتل فازی و مدل سازی فرآیند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در سطح معیارهای اصلی، "رهبری" دارای بیشترین شدت اثرگذاری و معیار "کارکنان" دارای بیشترین ضریب وزنی اهمیت نسبی است. همچنین در بخش زیرمعیارها "حمایت مدیریت ارشد" از لحاظ ضریب وزنی اهمیت نسبی و شدت اثرگذاری رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی ارائه شده در پژوهش مدلی جامع است که قابلیت بکارگیری در سازمان های مختلف را دارد. این مدل در سازمان توسعه برق ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی، مدل تعادلی سازمانی EFQM، فرآیند تحلیل شبکه ای فازی، دیمتل فازی
 • بررسی تاثیرهوش فرهنگی و سبک رهبری تحول آفرین مدیران بر مقاومت کارکنان درمقابل تغییر
  فخریه حمیدیان پور *، مجید اسماعیل پور، راضیه زارعی صفحه 249
  : یکی از مهم‏ترین چالش‏هایی که سازمان‏ها با آنها مواجه‏اند، تغییر عوامل محیطی و رقابت فزاینده‏ی جهانی است. در پاسخ به این چالش، مدیریت تغییر وظیفه بسیار دشواری است. غالب تغییرات سازمانی با شکست مواجه می‏شوند. عدم همراهی کارکنان با تغییر و مقاومت آنان در مقابل تغییر از جمله مهم‏ترین عوامل شکست تغییرات سازمانی می‏باشد.
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر دو عامل هوش فرهنگی مدیران و سبک رهبری تحول‏آفرین بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان است. روش‏شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان شرکت پتروشیمی‏جم (ایران) تشکیل می‏دهند. نمونه آماری این پژوهش شامل 260 نفر از کارکنان و 60 نفر از مدیران واحد‏های مختلف این شرکت می‏باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارSMART PLS استفاده شده است.
  کلیدواژگان: سبک رهبری تحول‏آفرین، هوش فرهنگی مدیران، مقاومت در برابر تغییر
|
 • Alireza Grivani, Mir Saman Pishvaee* Page 21
  From the past, Honey has been known as a healthy product for human life. Iran has a suitable climate for beekeeping and is among the high-ranked countries in honey production. However, due to failure to comply with quality issues, export of honey from this country is associated with many problems. Honey quality also plays an important role in determination of honey sale price. According to this issue, in this study, the design of honey export network is taken into account. For this purpose a mixed integer programming mathematical model is developed which is able to consider the impact of honey sale price on demand quantity of importing countries. The numerical results show that the proposed model can efficiently determine the strategic network design decisions and help the managers in this regard.
  Keywords: Network design, International logistics, Transfer prices, Exchange rates, Honey export
 • Seyed Mahmoud Hosseini, Bahman Hajipour, Hooshang Nezamivand Chegini * Page 41
  Identifying pure and favorable strategies is one of the main concerns of managers and leaders in organizations and this managerial issue has become an important field for research. Many scholars in strategic management field have tried to provide multiple approaches or styles for strategy formation in the organizations. An effective way to identify strategy formation approach is to investigate how successful organizations are directed and lead. In this way, the reliable methods of strategy formation can be achieved by investigation of the organizations. This paper presents the result of a wide study on strategy formation approaches in Iranian organizations. Firstly, using taxonomical statistic method, five successful companies among 29 companies from various industries were selected as a result of their first ranking in their industrial groups during 2011-2013. To do this, six performance indices including asset returns, profit margin, human productivity, market share and sale rate, and profit growth rate were employed. Through the identification of the companies, their revolution trends were examined and the most important strategies leading to their success were determined. Finally, using a questionnaire and a sample of 150 top and middle managers of the surveyed organizations, their strategy formation approaches were identified. Entrepreneurial approach in strategy formation was more effective than formal approach or strategic planning, strategic venturing approach, and strategic learning approach. In some organizations, a combination of two approaches, namely strategic planning approach and entrepreneurial approach were utilized to formulate their strategies. Hence, it is obvious that among investigated companies, this is entrepreneurial approach that can be considered as reliable to formulate successful strategies.
  Keywords: Strategy formation approaches, Entrepreneurial approach, Strategic learning approach, Strategic venturing
 • Kamran Feizi, Mommad Reza Taghva *, Ali Khatami Firoozabadi Page 63
  The emergence of information technology into human’s life, the lifestyle of human has gone through great changes and has influenced different dimensions of human life. In the meantime, as the portal is one of the most effective tools of information technology have been identified the research is going to investigating the influential of lifestyle portal design on the Human lifestyle changes. For this study, in the first Phase this research has looked into the literature of different dimensions of lifestyle and then been approved by the elite and experts of sociology science. After that, for extract of the effective variables of lifestyle portal, researcher used deep interview and understanding and also Delphi method and then these variables have been extracted by the experts of information technology. The research method is survey. The population of the research: doctorate students of Allameh Tababaei IT management, Tehran University, Master students of Khaje Nasir toosi University in IT management section and the experts in IT in some parts of Tehran. A number of 100 subjects were selected using random sampling method and the data were collected using a researcher-constructed questionnaire. The results showed that, the effect of the lifestyle portal on changing lifestyle with the certainty of 99% was approved.
  Keywords: Lifestyle, Information Technology, Communication Technology, Portal
 • Mohammad Ali Hatefi * Page 81
  The purpose of project risk management is to improve project performance by systematically identifying and assessing risks, developing strategies to reduce threats and to maximize opportunities. According to our review, some key success factors have previously been identified in project risk management literature, but their importance relative to each other has yet been uncovered. This paper introduces an applicable model to diagnose and to rank the project risk management key success factors of an assumed project, using group decision-making. Surely, having the obtained rank may lead the project manager view toward focusing on critical points of project risk management. The proposed model could be used by the analysts of the other management fields. The paper ends with explaining a case study
  Keywords: Project risk management, Key success factors, Group decision-making
 • Farzane Ghasemi *, Masoud Khodapanah, Mohammad Reza Akhound Page 97
  The main purpose of this research was to investigate the effect of internal financial resource allocation mechanisms on the educational and research performance of departments. Present study could be classified as a theoretical-applied research in terms of objectives and descriptive-analytic as well as correlational in terms of methodology. Shahid Chamran University was selected as the statistical population and all the required data concerning faculties and departments was collected. In order to collect the required data in the time domain of 2010-2013, documents and records held by different units of the university were scrutinized and reviewed. For data analysis, descriptive statistics tables including average growth rates, means, standard deviations and correlation coefficients were developed while to determine the relationships between variables and fit regression models of interest, inferential statistics and multilevel modelling methods were used. The results show that: (1) values do not have the same structure and homogeneity and there is a dissonance between time units and departments. The calculated statistics for research performance (ρ=0.68) and academic performance (ρ=0.52) indicates the necessity of using multilevel modeling. 2) Managerial and educational performance of the departments per faculty member during the study period has encountered some fluctuations and the general trend of these indices has been increasing 3) each department has experienced an individual trend. 4) The mechanisms of financial resource allocation significantly affect educational and research performances of the departments.
  Keywords: Allocation Mechanisms, Resource Allocation, Educational Performance, Research Performance
 • Abolfazl Danaei, Seyedeh Nazereh Seif Hashemi Page 109
  According to strategic importance of performance assessment, today a few limited numbers of organizations are going to guarantee the improvements of their personnel’s performance through an appropriate evaluation of their staff. For this purpose, the current research was done in social security fund of Semnan province. This research is a cross-sectional study in terms of time; a development-practical study in terms of results; a comparative study in terms of logic; a descriptive (based on a case study) in terms of goal. The most crucial selected method in order to extract the information is documents and the organization. The fuzzy data envelopment analysis was selected as the most appropriate method for analyzing the data based on the studies done. it was observed that employees have more appropriate performance in their first years of entrance and this efficiency is decreasing gradually. The results in this research indicate that the current traditional systems of assessment in the social security fund of Semnan province does not have enough efficiency and it does not have any effect on the increase of willingness and tendency of the staff. Therefore, a new system of assessment which was compiled on the basis of the fuzzy data envelopment analysis was represented to substitute the traditional system because of some strong points such as the personnel assessment without the manager`s verdict, having the ability to perform under the circumstance of uncertainly, the probable presence of an ideal virtual unit, and the evaluation of personnel based on the predetermined objects.
  Keywords: Personnel Assessment, Fuzzy Data Envelopment Analysis, Social Security Fund of Semnan province
 • Javad Soltanzadeh*, Kavous Heydari, Hamideh Dabbaghi, Reza Ansari Page 111
  Performance of Innovation system is one of the most important segments of planning in every country which is needed for economic and social prosperity, security and welfare. But the lack of achievement to scientific purposes in Iran indicates that there are many challenges toward innovation system and its progress. In the other word, it is necessary for improving national innovation system to be affected by consistent and clear policies. It means that a kind of policies is needed which can define the contribution of each players in the innovation system and the rate of their participation. Achieving to this goal, makes us to use a scale for measuring the policies and let us to evaluate and identify the pros and cones. Also, this approach toward the innovation system makes it better than the past and helps us to create more functional and strategic policies in the future. For this goal, we study a wide theoretic framework and 16 previous studies to suppose a functional scale consist of five levels named: Management and policy making, Knowledge creation and accumulation, Knowledge diffusion, Knowledge exploitation and Infrastructure. The results show that there are 159 weaknesses and shortcomings in innovation system according to the opinion of experts. In addition we supposed 43 indicators related to five levels scale for making functional policies of innovation in the future.
  Keywords: National Innovation System, Analysis of policy documents, Innovation system Functions
 • maryam akhavan *, majid bagheri Page 125
  Today, service quality, sustainable competitive advantage for the bank to bring it helps to create value and customer satisfaction. Therefore, improving the quality of customer service is vital for them. This study examined the factors affecting customers' perception of Internet banking through careful investigation of the main studies as well as different models provided for quality assessment of electronic services. Based on the findings, an optimal model for the quality assessment of Internet banking services provided by Mellat Bank was designed. The statistical population included customers of the Internet banking services provided by Mellat Bank in Isfahan. Data collection was done using a questionnaire whose validity was confirmed according to experts' opinions and the reliability of the test was assessed using Cronbach's alpha for the initial sample and for the main test performed on all subjects in the statistical population, showing a high reliability. The second-order factor analysis was used to test the research hypotheses and prioritize the factors affecting the quality of electronic banking services. The findings showed that website design, responsiveness, empathy, guarantee, efficiency, security/trust, and compensation for damage were the most effective factors (in the order of significance) in the quality of Mellat Bank on-line Internet banking services.
  Keywords: customer satisfaction, e-service quality, internet banking
 • Amir Ghafourian *, Omid Behboodi Page 161
  The aim of the present research, the role of employee empowerment in the relationship between quality of work life and their organizational commitment. The present research is of a descriptive- correlative type that is based on the Census; 80 questionnaires were distributed among Staff Imam Hasan Mojtaba hospitals in Kalat. The data collection tools were 3 questionnaires: quality of work life questionnaire (1973), the organizational commitment questionnaire of Allen and Meyer (1990), the Spreitzer’s empowerment questionnaire (1996). To determine the reliability coefficient of the questionnaires , Cronbach's alpha coefficient was used . Cronbach's alpha coefficients obtained for the three questionnaires, 85%, 78% and 92% respectively. To analyze the data, structural equation modeling and multiple regression was used. The findings show that the quality of work life and organizational commitment have a significant relationship .There is also a relationship between the quality of working life and employee empowerment ( with the possibility of 99% have been identified. The results also show that employee empowerment have significant relationship with organizational commitment( (with the possibility of 99% . In addition, research findings suggest an indirect impact the quality of working life on Organizational commitment this effect with the number 0.45 and is marked with 99% probability.
  Keywords: quality of work life, organizational commitment, employee empowerment
 • Ali Mohamadi, Mihan Sabetsarvestani * Page 173
  The purpose of this research is to use of multi criteria satisfaction method for segment analysis citizen satisfaction with service quality of urban parks of Shiraz. The statistical population consists of all citizens that visiting urban parks of Shiraz and sample size is 384. Method of sampling is stratified random sampling method. The researcher-made questionnaire was used to measure the variables of study. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach’s alpha test (α=0.91). The face validity and factor analysis was considered as validity of research. The result showed that dimension of citizen satisfaction with service quality of Shiraz҆ urban parks are Aesthetic and visual aspects, Park amenities, facilities and services, Physical health and safety of park, Social and psychological safety and Dynamic management of the park. Also the most satisfaction level in related to Jannat park and the least satisfaction level in related to Koohpayeh. In other hand, action diagrams indicated municipal of Shiraz almost in all of satisfaction criteria has low performance those requiring immediate improvement efforts for removing these weak points.
  Keywords: Urban park, Measuring satisfaction, Multi Criteria Satisfaction Analysis, Service quality
 • Alireza Almaee, Roghayeh Yousefnezhad Lazarjani, Mahnaz Hemati * Page 183
  In a society tailored to their circumstances, culture, growth and decline with a variety of diversions and problems facing a damaging effect on the development of the society. Understanding these factors can pave the path of society towards progress and interaction, so that in addition to understanding their function and prevent the continuation of the practice of offering solutions to the community health. In particular education and training leading to employment, such as science, alongside acts like the University of Applied Sciences is not exempt from this. In the meantime, effective training that leads to the target and output is beneficial to society, so we are going to achieve this important come the problems facing education. In this study, a questionnaire designed to help experts and then confirmed the validity and reliability of indicators can we effectively. Cronbach's alpha coefficient of 0.812, which has demonstrated the reliability of the Likert scale and their weight by AHP pairwise comparisons questionnaire (Questionnaire 2) and vulnerability indices to prioritize and to the manager to decide Put.
  Keywords: Pathology, three ramifications, Analytical Hierarchy Process
 • Mostafa Yousefi, Meysam Jafari * Page 199
  One of the most essential activities to create the appropriate supply chain is supplier selection process. The system must be capable of providing buyer's requirements in terms of quality products, at affordable prices and at the appropriate time and volume. The nature of these decisions is usually complex and unstructured. In this study, self-organizing neural networks for decision making for the supplier selection decision is provided in a decision support system environment. Using self-organizing neural networks as a clustering techniques, suppliers clustered. new supplier standards compared with spikes winner and will decide on accepting or rejecting provider. The output of the model is supplier selection and evaluation by appropriate conditions for new suppliers.
  Keywords: SOM, supplier selection, AHP, Decision Support System
 • Ataolah Rafiei *, Mojgan Nazari Page 209
  Social responsibility is one of the issues that have recently drawn many organizations’ attention. In fact, today, managers, customers and shareholders of organizations have realized that they are responsible towards all shareholders, environment and the society in which they operate regardless of their activity. This research is a descriptive, practical survey, which is performed in order to provide a framework for weighting and ranking of social responsibility in the country's banking system. Social responsibility includes 6 aspects of economic, humanistic, ethical, legal, religious responsibilities and banking technology responsibilities. In this study country's banks are also analyzed in 4 categories of state-owned, semi-governmental, private and Credit Union banks, using the Group Analytic Hierarchy Process (GAHP). So, these banks are ranked in terms of their commitment to social responsibility and fulfilling their obligations. Then regarding 6 aspects of social responsibility, each one of the 4 types of banking systems are given ranks. Finally, various examples of social responsibility have been put together to be compared and ranked with regard to their categories. The data collected was studied and tested by Analytic Hierarchy Process using “Expert Choice” software. Regarding the fulfillment of social responsibility in the banking system, the results of this study show that among different aspects of social responsibility, economic responsibilities are the best ranking, considering which, credit unions as an index of Islamic banking are leading other banks while the second rank belongs to the state-owned banks.
  Keywords: Social responsibility, Banking system, Group Analytic Hierarchy Process (GAHP)
 • Kazem Nasiri Kashani *, Fazlolah Jamalou, Leila Kiani Page 227
  In today's world, quick changes have varied the competition and also have faced organizational stakeholders with world’s challenges. In this turbulence environment, Intrapreneurship is functionality that can save today's systems as a new phenomenon in the economy at this critical period and play a more active role in economic development. Today, business excellence models also have an important role to deploy the key factors of organizational success and make performance improvements. These models provide the assessment criteria in both enablers and results and make guidelines for organizations to measure their progress and performance in the field of quality and organizational excellence. So it allows creating the needed infrastructure and capabilities for Intrapreneurship based on the EFQM Excellence Model. Therefore, after identifying the effective factors of implementation Intrapreneurship, these features are classified due to their nature at four main criteria include "leadership", "Policy and Strategy", "employees" and "partnerships, resources and processes" that all of them are the enablers of the EFQM model. This paper presents an analytical modeling method that makes practicable a qualitative relationship between the elements of Intrapreneurship. We used the integrated approach of fuzzy Dematel and fuzzy modeling network analysis to determine the relationship and weight relative importance of each element in model. The results indicated “leadership” at the main criteria level has the most highly effect and “employees” has the most important coefficient. Also "senior management support" has the highest importance coefficient and highly effect in the sub-criteria. In this study we presented individual entrepreneurs and Intrapreneurship assessment model that is a comprehensive model and can be used in different organizations and finally we evaluated this model in Iran Power Development Company.
  Keywords: Intrapreneurship, EFQM Excellence Model, Fuzzy analytic network process, Fuzzy Dematel
 • The Effects of Cultural Intelligence and Transformational Leadership Style of Managers on Employee Resistance to Change
  Fakhriyeh Hamidianpour *, Razie Zarei Page 249
  Background
  One of the most important challenges faced by organizations is the environmental factors’ change and increasing global competitions. In response to this challenge, it should be noted that change management is a difficult task. Most of organizational changes fail. Lack of personnel’s agreement with the change and their resistance are among the most important factors that cause the failure of organizational change.
  Objective
  The objective of this study was to evaluate the effect of two factors of cultural intelligence of managers and transformational leadership style on employee's resistance to change.
  Methodology
  The population of this research includes managers and employees of Jam Petrochemical Company (Iran). The sample consisted of 260 employees and 60 managers of various units of the company. Data were collected using the tool of questionnaire. To analyze the data SMART PLS structural equation modeling software was used.
  Results
  The findings of this study show that cultural intelligence of managers both directly and through transformational leadership style has a positive and significant impact on the resistance to change and also the transformational leadership style has a positive and significant impact on the resistance to change.
  Keywords: transformational leadership style, cultural intelligence of managers, resistance to change