فهرست مطالب

اصول بهداشت روانی - پیاپی 78 (اردیبهشت 1396)
 • پیاپی 78 (اردیبهشت 1396)
 • سومی ن کنفرانس بی ن المللی نوآوری های اخی ر در روان شناسی
 • تاریخ انتشار: 1396/02/01
 • تعداد عناوین: 42
|
 • حسین ملک محمدی*، حسن رحمانی شمس، قاسم حشمت، بهروز فرامرزی راد صفحات 21-28
  مقدمه
  خرد مفهوم جدیدی نیست که امروزه از نظر فنی در عصر اطلاعات پیشرفته ایجاد شده باشد. بلکه، خرد مضمونی ضمنی از باستان را به همراه دارد و ظاهرا فراسوی زمان، دانش و حتی فرهنگ است. هدف این مطالعه بررسی مفهوم خرد در بزرگسالان با استفاده از صفات شخصیتی است.
  روش کار
  این پژوهش شامل 1016 نفر از افراد به روش نمونه گیری در دسترس بود. دامنه سنی آن ها 71 - 18 سال و شامل 519 نفر زن و 497 نفر مرد بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات از یک پرسش نامه ی محقق ساخته شامل 206 صفت استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل عاملی انجام شده سه عامل موثر را نشان داد: خودمحوری، اندیشمندی و مردم‏دوستی، نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهد که میانگین عامل اول با مقدار 49/2 نسبت به دو میانگین عوامل اندیشمند بودن و مردم‏دوست بودن که 62/5 و 46/5 هستند بسیار کمتر است.   
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مفهوم خرد یک مفهوم چندبعدی است. مردم خردمند افرادی اندیشمند و مردم‏دوست هستند. در مقابل، مردم غیرخردمند افرادی هستند که خودمحور بوده و صفات توام با کینه‏توزی نشان می‏دهند.
  کلیدواژگان: بزرگسالان، خرد، صفات شخصیتی
 • مرضیه جمالی*، سلیمه فیض آبادی، مریم جمالی صفحات 29-38
  مقدمه
  جستجو و حفظ رابطه با نزدیکان، به ویژه همسر یک اصل مهم در تمام طول زندگی است. با وجود این که عوامل چندگانهی  روان زاد و متعدد زیستی را به عنوان زمینه ساز کاهش میل جنسی زنان معرفی کرده اند،روند تحقیقاتی در سال های  اخیر نشان داده است که تاثیر عوامل روان زاد  در بروز این مشکل پررنگ تر است. هدف پژوهش حاضر،  تاثیر مداخله شناختی رفتاری بر خودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی زنان است.
  روش کار
  در این پژوهش مداخله ای، 30 زن از مراجعه کنندگان به یکی از مراکز خدمات روان شناختی شهر کاشان در سال 1394 به صورت تصادفی به دو گروه مساوی آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در 8 جلسه درمان شناختی رفتاری شرکت کردند. داده ها با آمار توصیفی و روش های تحلیل چندمتغیری و کوواریانس تک متغیری با کمک نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین پس آزمون خودکارآمدی جنسی گروه شناختی رفتاری 19/1±78/3 و گروه شاهد 65/0±96/1 بود. هم چنین میانگین پس آزمون رضایت زناشویی گروه شناختی  3/23±0/91 و شاهد 1/68±0/70 بود.   
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مداخله شناختی رفتاری با بهبود خودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی، روابط زوجین را اصلاح می کند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی جنسی، درمان شناختی رفتاری، رضایت زناشویی، زنان
 • اعظم داورنیا، رحیم حمیدی پور*، علی اصغر اصغرنژاد فرید صفحات 39-45
  مقدمه
  یکی از مهم ترین عنصرها در استحکام روابط زناشویی به یاد داشتن همیشگی عشق است. هدف اصلی پژوهش، تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک های دل بستگی با ابعاد عشق استرنبرگ بود.
  روش کار
  جامعه آماری این پژوهش توصیفی، زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره بینش نوین به منظور شرکت در کارگاه های آموزشی بود که به صورت نمونه در دسترس 50 زوج انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی شوت، سبک های دل بستگی هازن و شیور و مثلث عشقی استرنبرگ،  داده ها جمع آوری شد.
  یافته ها
  بین عامل خوش بینی/تنظیم هیجان با صمیمیت، هیجان و تعهد، همبستگی مثبت وجود دارد. بین سبک های دل بستگی و ابعاد عشق، رابطه ای وجود نداشت و بین سن با میزان تعهد و بین مدت ازدواج با هیجان و تعهد، رابطه منفی دیده شد.   
  نتیجه گیری
  به طور کل نتایج پژوهش نشان داد که هوش هیجانی با ابعاد عشق، رابطه معنی دار دارد و سبک های دل بستگی نمی توانند ابعاد عشق را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: ازدواج، سبک های دل بستگی، عشق، هوش هیجانی
 • مهدیه ذکایی آشتیانی*، نصیره مقدم فر صفحات 46-55
  مقدمه
  خانواده تک والدی اخیرا رواج روزافزون یافته است. با توجه به شیوع طلاق و افزایش خانواده های تک والد و بدون والدین، پژوهشی حاضر با هدف بررسی مقایسه ای ذهن آگاهی، مهارت های جرات ورزی و بازداری رفتاری در پسران تک والد و بدون والدین 15 ساله شهر گرگان انجام شده است.
  روش کار
  نمونه آماری این پژوهش توصیفی علی مقایسه ای شامل 76 نفر از پسران 15ساله تک والد و بدون والد (40 تک والد و 36 نفر بدون والد) شهرستان گرگان است که در پاییز 1395 به روش غیرتصادفی هدفمند از نوع در دسترس انتخاب شدند و از آن ها خواسته شد تا به پرسش نامه های مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری، جرات ورزی گمبریل و ریچی (1975) و پرسش نامه ذهن آگاهی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آزمون ضریب تحلیل واریانس چندمتغیره مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع بین مشاهده، عدم قضاوت، از ابعاد متغیر ذهن آگاهی، جرات ورزی و فعال سازی رفتاری/ بازداری رفتاری در دو گروه در پسران تک والد و بدون والدین با توجه به تحلیل واریانس یک سویه تفاوت معنی داری در سطح (001/0>P) وجود دارد. همچنین نشان تفاوت معنی داری در حیطه های دیگر ذهن آگاهی هم چون عدم واکنش، توصیف، عمل همراه با آگاهی، در دو گروه در پسران تک والد و بدون والدین وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق به طور کلی می توان بیان نمود که عدم برخورداری از دو والد در سیر رشدی افراد تاثیر بسزایی در فرایند شناختی و رفتاری آنان می گذارد و وجود حتی یک والد به تنهایی نیز نقش کتمان ناپذیری را در این روابط ایفا می نماید.
  کلیدواژگان: پسران، ذهن آگاهی، جرات ورزی، رفتار، والد
 • مهدی ثقفی*، حسن محمدزاده مقدم صفحات 56-65
  مقدمه
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی با تعارضات بین فردی در کارکنان مالی دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند می باشد.
  روش کار
  جامعه آماری این پژوهش توصیفی شامل 178 نفر از کارکنان مالی دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند بوده که بر اساس جدول مورگان 118 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های هوش هیجانی و تعارضات بین فردی می باشد. برای تحلیل داده ها و آزمون سوالات تحقیق از نرم افزار  SPSS و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رتبه بندی فریدمن استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که در رتبه بندی مولفه های هوش هیجانی، مدیریت و کنترل هیجانی از اهمیت کمتری نسبت به شناخت و اظهار هیجانی، هیجان معطوف به شناخت، درک و فهم هیجانات بیرونی در بین کارکنان مالی دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند برخوردار است. در بین عوامل تعارضات بین فردی، تعارض با رئیس از اهمیت بیشتری نسبت به تعارض با مرئوس وتعارض با هم ردیفان برخوردار است. بین عوامل هوش هیجانی و بین عوامل تعارض بین فردی در کارکنان، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین مولفه های هوش هیجانی با عوامل تعارض بین فردی در کارکنان نیز رابطه معنی داری وجود دارد.  
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، هوش هیجانی با تعارضات سازمانی و عوامل تعارض بین فردی در کارکنان، رابطه دارد.
  کلیدواژگان: بین فردی، تعارض، سازمان، هوش هیجانی
 • کبری امامی ریزی*، لیلا برون صفحات 66-75
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش خودمتمایزسازی بر میزان رضایت زناشویی دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بود.
  روش کار
  تعداد آزمودنی های این پژوهش شامل 50 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمون (25 نفر) و شاهد (25 نفر) جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری رضایت زناشویی انریچ (1989) بود. در ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمون به مدت 8 جلسه در برنامه آموزش خودمتمایزسازی شرکت کرد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش خودمتمایزسازی بر میزان رضایت زناشویی زنان متاهل تاثیر دارد (01/0 P≤و26/30= F)   
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد آموزش خودمتمایزسازی می تواند میزان رضایت زناشویی زنان را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: تاهل، خودمتمایزسازی، دانشجویان، رضایت زناشویی
 • معصومه حسین نیا* صفحات 85-94
  مقدمه
  حل مسئله، مهارت مقابله ای و عملی است که موجب افزایش حرمت خود شده شود و با سازش یافتگی شخصی خوب، ارتباط دارد. با توجه به آمار بالای معلولیت در ایران و لزوم توجه به آن، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر سازگاری معلولین جسمی حرکتی انجام شد.
  روش کار
  طرح پژوهش از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. دراین پژوهش30 نفر از مراجعان به مرکز بهزیستی شهر گرگان درسال 95 در دو گروه آزمون (15نفر) و شاهد (15نفر) به طورتصادفی جایگزین شدند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه با توجه به مقدار (54/941=f) و سطح معناداری (001/0P<) تفاوت معنی داری بین میانگین دو گروه در نمره پس آزمون سازگاری وجود دارد، بنابراین مهارت حل مسئله بر سازگاری معلولین جسمی-حرکتی موثر بوده است.   
  نتیجه گیری
  با توجه به تفاوت معنی دار میزان سازگاری در دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله، می توان این گونه نتیجه گیری کرد آموزش مهارت حل مسئله، میزان سازگاری معلولین جسمی حرکتی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: حل مسئله، سازگاری، معلولیت
 • مریم رئیس زاده بجستانی، قاسم آهی* صفحات 105-114
  مقدمه
  اختلالات خوردن یکی از عوامل نگران کننده سلامت عمومی است که از دهه 1970 نرخ آن به سرعت رو به افزایش است.این پژوهش به بررسینقش میانجی خشم و کمال گرایی در ارتباط بین ویژگی های شخصیت و باورهای اختلال خوردن در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بجستان پرداخته است.
  روش کار
  در این پژوهش همبستگی نمونه ای با تعداد210 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان بجستان در سال تحصیلی 94-1393، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های نگرش های خوردن و شخصیتی چندوجهی مینه سوتا و مقیاس خشم چندبعدی و مقیاس چندبعدی کمال گرایی فراست بود.
  یافته ها
  در مدل یابی باورهای اختلال خوردن، اثر مستقیم شخصیت بر خشم و کمال گرایی مثبت و معنی دار است. به علاوه، خشم به طور مثبت و معنی دار بر باورهای خوردن تاثیر دارد، در حالی که رابطه کمال گرایی و باورهای خوردن، معنی دار نیست (05/0<P). همچنین بین کنترل دهانی اختلال خوردن و انتقاد والدین کمال گرایی، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد (05/0P<).   
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، ناهنجاری های شخصیتی می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم و با واسطه هیجان خشم و نه کمال گرایی، باورهای نابهنجار خوردن را تبیین نماید.
  کلیدواژگان: اختلال خوردن، خشم، کمال گرایی، ویژگی های شخصیتی
 • مهرآسا افرادی صفحات 106-115
  مقدمه
  شیوع بالای اضطراب وافسردگی در دوره سالمندی و کاهش بهزیستی روان شناختی در این دوره از زندگی بسیار چشمگیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی روان شناختی و سلامت روانی سالمندان بود.
  روش کار
  جامعه آماری این پژوهش بالینی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه شاهد را کلیه سالمندان شهرستان بابل تشکیل دادند. نمونه به تعداد 10 نفر به عنوان گروه آزمون و 10 نفر به عنوان گروه شاهد به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه بهزیستی روان شناختی ریف و سلامت روان گلدبرگ  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (کوواریانس) استفاده گردید.
  یافته ها
  پس از انجام درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، بهزیستی روان شناختی سالمندان به شکل معنی داری افزایش یافت. هم چنین در تمامی مولفه های این متغیر شامل عواطف مثبت، عواطف منفی، استرس-افسردگی، نوروز، اراده و سرزندگی نیز تفاوت های پیش آزمون و پس آزمون معنی دار بوده و سلامت روان سالمندان در گروه آزمون نیز به شکل معنی داری افزایش داشته است (05/0P<).   
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر بهزیستی روان شناختی، سلامت روان و مولفه های سلامت روانی سالمندان موثر است.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، درمان شناختی، ذهن، سلامت روان
 • زهرا مطلب، رحیم حمیدی پور* صفحات 116-125
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و راهبردهای مقابله با استرس در زنان خانه دار بوده است.
  روش کار
  در این مطالعه ی توصیفی-همبستگی 300 نفر از زنان خانه دار عضو دارالقرآن استان قم به شیوه نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های هزن و شیور، مقیاس سازگاری زناشویی اسپاینر و سبک های مقابله با استرس لازاروس بود. تحلیل داده ها با ضریب همبستگی و رگرسیون انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد بین سبک دلبستگی ایمن و سازگاری زناشویی رابطه ی مثبت معنی دار (536/0) وجود دارد، بین سبک دلبستگی اجتنابی و سازگاری زناشویی، رابطه ی معنی دار مشاهده نمی شود و بین سبک دلبستگی دوسوگرا و سازگاری زناشویی، رابطه ی منفی معنی دار (162/0-) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد سبک دلبستگی ایمن می تواند سازگاری زناشویی را پیش بینی کند. هم چنین سبک دوسوگرا با سازگاری زناشویی رابطه ی معنی دار و منفی داشته در حالی که دلبستگی اجتنابی و راهبردهای مقابله با استرس با سازگاری زناشویی رابطه ی معناداری نشان نمی دهند.
  کلیدواژگان: دلبستگی، راهبردهای مقابله، سازگاری زناشویی
 • فرهاد شیویاری*، آرزو صفریانی، محمود رستم زاده صفحات 128-135
  مقدمه
  اختلالات شخصیت مجموعه ناهمگن از اختلالاتی هستند که در محور دو چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی کدگذاری شده و به منزله الگوهای پایداری از رفتار و تجربه درونی هستند که با انتظارات فرهنگی، به میزان قابل ملاحظه ای مغایرت دارند. پژوهش حاضر در نظر دارد شیوع این اختلالات را در گروه های سوءمصرف کننده مواد، بازگشت کننده به اعتیاد و افراد عادی، مقایسه نماید.روش کار: جامعه آماری شامل کلیه مردان شهرستان میانه در سال 1392 بود. گروه نمونه متشکل از 300 نفر شامل100 نفر سوءمصرف کننده مواد خودمعرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد، 100نفر بازگشت کنندگان به سوءمصرف و100 فرد عادی بود که با روش نمونه گیری در دسترس  انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه چندمحوری بالینی میلون 3 بود. داده ها با تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل گردیدند.یافته ها: بین دو گروه سوءمصرف کنندگان مواد و افراد عادی در اختلالات شخصیت اسکیزوئید، افسرده، ضداجتماعی، پرخاشگر (دیگرآزار)، وسواسی (جبری)، اسکیزوتایپال و مرزی تفاوت معنی دار وجود دارد. هم چنین بین گروه های بازگشت کننده و افراد عادی و بین گروه های سوءمصرف کنندگان و بازگشت کننده در تمامی اختلالات شخصیت تفاوت معنی دار وجود دارد  (05/0>P).نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نقش مهم اختلالات شخصیت را نشان می دهد که می توانند با گرایش به سوء مصرف مواد و بازگشت به اعتیاد رابطه داشته باشند.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت، بازگشت، سوءمصرف مواد
 • رقیه بادامیان*، ندا ابراهیمی مقدم صفحات 133-138
  مقدمه
  بازی درمانی شناختی-رفتاری، با تلفیق روش های مختلف بازی درمانی با مدل شناختی - رفتاری به دنبال افزایش رفتارهای مطلوب و کاهش رفتارهای آسیب رسان در کودکان است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی - رفتاری بر انعطاف پذیری کودکان پرخاشگر است.
  روش کار
  تعداد 20 کودک پرخاشگر 9-6 ساله شهر تهران بر اساس پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) انتخاب و به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. ابزار پژوهش، فرم رایانه ای آزمون ویسکانسین بود که در مراحل پیش آزمون و پس آزمون، پس از دریافت 10 جلسه درمانی برای گروه آزمون در هر دو گروه اجرا شد.
  یافته ها
  بازی درمانی شناختی- رفتاری گروهی تاثیر معنی داری در کاهش پاسخ های نادرست و خطای درجاماندگی و افزایش پاسخ های درست دارد.  
  نتیجه گیری
  بازی درمانی گروهی شناختی-رفتاری سبب افزایش انعطاف پذیری در کودکان پرخاشگر می شود.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، بازی درمانی شناختی-رفتاری، پرخاشگری
 • مجید نعیماوی، غلامحسین مکتبی*، مرتضی امیدیان صفحات 136-141
  مقدمه
  قلدری، سوءاستفاده تعامل اجتماعی میان همسالان است که می تواند دربرگیرنده پرخاشگری باشد. هوش هیجانی پایین به دخالت در قلدری به عنوان قلدر/ قربانی قلدری مربوط می شود. پژوهش حاضر با هدف، تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه های هوش هیجانی دانش آموزان انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش در سال تحصیلی 94-1393 به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه شاهد (20 نفر آزمون و 20 نفر گروه شاهد) در یک جامعه ی دانش آموزی انجام شده است. آموزش هوش هیجانی در 10 جلسه 45 دقیقه ای، بر اساس مدل گلمن، انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی چندمرحله ای بوده و برای سنجش متغیر های این پژوهش از پرسش نامه قلدری اولویوس، پرسش نامه شایستگی اجتماعی و سیاهه ی بهره ی هوش هیجانی بار-آن و پارکر استفاده شد. روش آماری مورد استفاده کوواریانس چند متغیری بود.
  یافته ها
  بین مولفه های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه های هوش هیجانی، بین گروه آزمون و شاهد در سطح 001/0 تفاوت معنی دار وجود دارد که نشان دهنده تاثیر آموزش هوش هیجانی می باشد.  
  نتیجه گیری
  آموزش هوش هیجانی، مولفه های قلدری را کاهش داده و شایستگی اجتماعی و مولفه های هوش هیجانی را افزایش می دهد. این نتایج اهمیت به کارگیری آموزش هوش هیجانی بر بهبود شایستگی های اجتماعی، هوش هیجانی و کاهش قلدری دانش آموزان را مطرح می نماید.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، قلدری، هوش هیجانی
 • حسین یعقوبی، منیرالسادات ذاکرفرد*، زهرا افرا صفحات 139-145
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه گرایش به فعالیت های ورزشی انفرادی و گروهی در دانش آموزان بر اساس سبک های فرزندپروری، دلبستگی و بهزیستی روان شناختی والدین آنان انجام شده است.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر علی-مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه والدین دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ناحیه شش شهر اصفهان است که به غیر از درس تربیت بدنی و زنگ ورزش در مدرسه برای ورزش خاصی به باشگاه های ورزشی در شهراصفهان مراجعه کرده باشند. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 120 نفر از جامعه مذکور است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از پرسش نامه های سبک دلبستگی هازن وشیور (1987)، فرزندپروری بامریند (1989) و بهزیستی روان شناختی ریف (1980) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو با روش تحلیل واریانس چند متغیره چندراهه تحلیل شدند.
  یافته ها
  تفاوت معناداری در هیچ یک از مولفه های بهزیستی روان شناختی والدین در گرایش به ورزش های گروهی و انفرادی وجود نداشت (05/0<P). همچنین، یافته ها حاکی از آن بود که والدین دو گروه دانش آموزان با گرایش به ورزش های فردی و انفرادی در سبک دلبستگی ایمن و سبک فرزندپروری مقتدرانه، تفاوت معنی داری دارند (05/0>P).    
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سبک دلبستگی و فرزندپروری بر گرایش دانش آموزان به ورزش های انفرادی و یا گروهی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، سبک فرزندپروری، دانش آموزان، دلبستگی، والدین، ورزش
 • میثم زائری، مسعود محمدی* صفحات 142-146
  مقدمه
  اعتیاد یکی از جدی ترین معضلات بشری در سال های اخیر ویکی از پیچیده ترین پدیده های انسانی است، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت مدیریت خشم به شیوه شناختی-رفتاری بر سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر انجام شده است.
  روش کار
  در این پژوهش، نمونه شامل 30 نفر (15 نفر گروه آزمون و 15 نفر گروه شاهد) از سوءمصرف کنندگان مواد بودند که با روش نمونه گیری تصادفی مبتنی بر ملاک از بین 186 نفر از مراجعین به کلینیک های ترک اعتیاد شهر لامرد در سال 95-1394 انتخاب شدند. گروه آزمون طی 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش مهارت مدیریت خشم قرار گرفتند و نتایج با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد بین سیستم های مغزی-رفتاری گروه آزمون و گروه شاهد از نظر میزان سیستم های مغزی-رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0=P) و آموزش مهارت مدیریت خشم باعث می شود که میزان سیستم های مغزی -رفتاری افزایش پیدا کند.  
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش مهارت مدیریت خشم باعث می شود که میزان سیستم های مغزی-رفتاری افزایش پیدا کند، هم چنین آموزش مهارت مدیریت خشم موجب کاهش سیستم فعال سازی رفتاری و افزایش سیستم بازداری رفتاری در می گردد.
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی -رفتاری، شناختی رفتاری، مدیریت خشم
 • محمد مشکانی*، حسن موسی زاده، صنمبر کریمی راد صفحات 147-152
  مقدمه
  نوجوانان بزهکار معمولا در مدرسه مشکلات بسیاری دارند و تفاوت های آشکاری با نوجوانان غیر بزهکار نشان می دهند. پژوهش حاضر به منظور مقایسه تحلیلی ظرفیت هوش کلی، کلامی، عملکردی، خرده مقیاس های آن و پیشرفت تحصیلی نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار انجام شده است.
  روش کار
  نمونه این پژوهش تحلیلی-توصیفی شامل 71 نوجوان بزهکار پسر و 71 نوجوان بهنجار بودند که از میان بزهکاران کانون اصلاح و تربیت و نوجوانان مشغول به تحصیل در آموزشگاه های مقطع متوسطه، سال تحصیلی 1393-1392 شهرستان گرگان و ساری با روش نمونه گیری به ترتیب در دسترس و خوشه ای  انتخاب شدند. پرسشنماه های مورد استفاده پرسشنامه جمعیتشناختی، هوش وکسلر و پیشرفت  تحصیلی بودند. داده ها با روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره  و آزمون تی  تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین هوش کلی نوجوانان بزهکار و عادی تفاوت معنی دار وجود دارد (01/0>P). نتایج مقایسه بین دو  گروه در هوش کلامی نشان داد بین دو گروه در هوش کلامی و عملی تفاوت معنی داری وجود دارد (000/0=P). نوجوانان عادی در هوش کلی، کلامی و عملی نمره بیشتری دارند. هم چنین نوجوانان بزهکار، پیشرفت تحصیلی کمتری نسبت به گروه غیر بزهکار دارند.  
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که در مقیاس هوش کلی، کلامی، عملی و مولفه های آن ها و پیشرفت تحصیلی نوجوانان بزهکار نمرات کمتری به دست آوردند.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، ظرفیت هوشی، نوجوانان بزهکار
 • سمیرا جلالی شاهکوه، محمدعلی مظاهری*، علیرضا کیامنش، حسن احدی صفحات 153-159
  مقدمه
  از عوامل موثر در بروز ناسازگاری بین زوجین، عدم ارضای نیازهای دلبستگی است و هر یک از زوجین با انتظارات و تجاربی از گذشته ی خود، وارد رابطه می شوند که نقش مهمی در چگونگی پاسخ دهی آن ها به همسر دارد. پژوهش حاضر، با هدف تدوین بسته ی آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان مدار و بررسی اثربخشی آن بر سازگاری زناشویی زوجین تازه ازدواج کرده انجام شده است.
  روش کار
  در این پژوهش با طرح پیش آزمون-پس آزمون دو گروهی (شاهد-آزمون) از بین زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهر گرگان 30 زوج داوطلب به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به تصادف به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در 8 جلسه سه ساعته آموزش گروهی شرکت کردند و داده های پژوهش با استفاده از مقیاس سازگاری زناشویی لاک و والاس جمع آوری و با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان مدار در گروه آزمون به نسبت گروه شاهد، تاثیر بیشتری بر ارتفایء سازگاری زناشویی زوجین داشته است (01/0>P). هم چنین آزمون پی گیری نشان داد اثر این آموزش ماندگار بوده است و بین میانگین های مراحل پس آزمون و پی گیری تفاوت معنی داری مشاهده نشد.  
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان مدار را در افزایش سازگاری زوجین تازه ازدواج کرده، تایید می کند.
  کلیدواژگان: زوجین، سازگاری زناشویی، هیجان
 • نجمه طالبی، مهسا نایینی داورانی، رضا نوروزی کوهدشت، لیلا یعقوبی* صفحات 160-166
  مقدمه
  زنان نابارور با مشکلات هیجانی و استرس های روانشناختی زیادی روبرو هستند که سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. در این پژوهش هدف اصلی بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سازگاری اجتماعی زنان نابارور می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش بالینی  40 زوج ناباور مراجعه کننده به کلینیک خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی تهران انتخاب و در گروه های آزمون (20 نفر) و شاهد (20 نفر) قرار گرفتند. برای گروه آزمون، 8  جلسه درمان فراتشخیصی یکپارچه (هر جلسه 90 دقیقه) برگزار شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان و مقیاس سازگاری اجتماعی بود. همچنین مصاحبه بالینی برای اختلالات محور یک و دو استفادهشده است. داده های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس و نرم افزار آماری SPSS، تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  درمان فراتشخیصی یکپارچه اثر معنی داری بر افزایش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سازگاری اجتماعی در زنان نابارور دارد. این تغییرات برای متغیرهای تمرکز مثبت مجدد/برنامه ریزی،  ارزیابی مثبت/دیدگاه وسیع تر، پذیرش و سرزنش دیگران به ترتیب  35/0 ،    28 /0 ، 56/0 و 43/0 بوده است. همچنین برای متغیرهای سازگاری در خانه ، سازگاری عاطفی/ هیجانی و سازگاری اجتماعی تغییرات حاصل شده به ترتیب 53/0 ، 46/0  و 16/0 حاصل شد.   
  نتیجه گیری
  نتیجه این مطالعه نشان داد درمان فراتشخیصی یکپارچه یک رویکرد درمانی مبتنی بر هیجان است که استفاده از راهبردهای سازگارانه تنظیم هیجان در زنان نابارور را افزایش داده و از تکنیک های مختلف اجتناب از سرکوبی هیجانی،  انعطاف پذیری روانشناختی و پذیرش روانی به منظوری افزایش سازگاری اجتماعی در زنان نابارور استفاده می کند.
  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، شناخت، زنان نابارور، فراتشخیصی، هیجان
 • اعظم احمدپور*، تهمینه خالدی صفحات 167-171
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایتمندی زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود.
  روش کار
  نمونه آماری این پژوهش علی-مقایسه ای این شامل 246 نفر از زنان متاهل (124 نفر شاغل و 122 نفر غیر شاغل) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های رضایت زناشویی اینریچ و صمیمیت زوجین باگاروزی بود. داده ها از طریق تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمرات میانگین رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی زنان شاغل بالاتر از زنان غیر شاغل بوده  و این تفاوت، معنی دار است (05/0>P)   
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که زنان شاغل صمیمیت زناشویی و رضایت زناشویی بالاتری را نسبت به زنان شاغل گزارش نموده اند.
  کلیدواژگان: شاغل، رضایت زناشویی، زنان، صمیمیت زناشویی
 • عاطفه استادزاده، امرالله ابراهیمی*، مجید مظفری صفحات 168-173
  مقدمه

  دیابت نوع 2، یکی از شایع ترین اختلالات روان تنی و سومین عامل مرگ و میر در جهان می باشد که عوامل روان شناختی در ایجاد و تشدید علایم آن نقش مهمی ایفا می کنند، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کیفیت زندگی با همکاری درمانی و سابقه روان درمانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2مراکز بهداشتی درمانی شهرستان کاشان انجام گرفته است.

  روش کار

  جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به دیابت نوع2 شهرستان کاشان و حجم نمونه پژوهش حاضر شامل 165 نفر از بیماران این شهرستان می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل مقیاس های همکاری درمانی، کیفیت زندگی و مشخصات دموگرافیک محقق ساخته بودند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بیانگر آن است که میان متغیر کیفیت زندگی با ویژگی های دموگرافیک بیماران دیابت نوع 2 رابطه وجود ندارد اما سابقه دارودرمانی بدون روان درمانی دارای رابطه معنی دار و معکوس با کیفیت زندگی می باشد. هم چنین نتایج، رابطه مستقیم و معنی دار بین همکاری درمانی و کیفیت زندگی را نشان داد.   

  نتیجه گیری

  نتایج رابطه مستقیم بین همکاری درمانی و کیفیت زندگی و رابطه معکوس بین سابقه دارودرمانی بدون روان درمانی با کیفیت زندگی را نشان داد و بخش قابل توجهی از موفقیت های درمان در طولانی مدت به همکاری درمانی بیمار و توجه بر ابعاد روان شناختی بیمار، وابسته است.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، روان درمانی، کیفیت زندگی، همکاری درمانی
 • زهرا افرا، علیرضا بخشایش*، حسین یعقوبی صفحات 172-178
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین تاب آوری و رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی انجام شده است.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر علی-مقایسه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان زندانی و غیر زندانی شهر اصفهان در سال 1395 می باشد. 280 نفر (140 زن زندانی و 140 زن عادی) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های تاب آوری کانر و دیویسون (2003) و رضایت از زندگی داینر (1985) استفاده گردید. داده ها از نظر توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) و با کمک نرم افزار SPSSتحلیل شدند.
  یافته ها
  بین تحمل عاطفه منفی با رضایت از زندگی در زنان زندانی و بین زیرمقیاس کنترل و شایستگی فردی با رضایت  از زندگی در زنان عادی رابطه ی معنی داری یافت گردید (05/0P<). یافته های تحلیل واریانس نشان داد که در مولفه ی شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی و پذیرش تغییر مثبت و مولفه ی رضایت از زندگی بین دو گروه زنان زندانی و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0P<).  
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج در مولفه ی شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی و پذیرش تغییر مثبت و مولفه ی رضایت از زندگی بین دو گروه زنان زندانی و عادی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، رضایت از زندگی، زنان، زندانی
 • مرضیه برغمدی، جوانشیر اسدی، حسن موسی زاده* صفحات 174-183
  مقدمه
  داشتن سلامت روان از مولفه های پیشرفت و توسعه در هر کشوری می باشد و سلامت روانی، وضعیتی از بلوغ روان شناختی است. تحقیق حاضر با هدف بررسی ذهن آگاهی بر سلامت روان نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست شهر گرگان انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه بر روی 30 نفر از نوجوانان دختر بدسرپرست و بی سرپرست نمونه گیری به شیوه در دسترس از بین نوجوانانی که در مراکز شبانه روزی بهزیستی ساکن بودند به دست آمد. گروه آزمون تحت 8 جلسه 2 ساعتی ذهن آگاهی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ذهن آگاهی و سلامت روان بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف) تحلیل شد.
  یافته ها
  اثر ذهن آگاهی بر سلامت روان  از لحاظ آماری معنی دار بوده (001/0=P) و افزایش ذهن آگاهی به افزایش سلامت روان می انجامد.   
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که به طور کلی ذهن آگاهی تاثیر مثبت معنی داری در سلامت روان داشته است. هم چنین تاثیر مثبتی در کاهش نشانه های بدنی، بهبود کنش وری اجتماعی و توقف چرخه تجارب و افکار منفی، داشته است.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، سلامت روان، نوجوانان
 • محبوبه صنعتی، رخساره بادامی* صفحات 184-193
  مقدمه
  برخی از مشاغل از جمله ناجیان غریق به دلیل ماهیت کار در زمره ی مشاغل پراسترس جای می گیرند، هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثرآموزش ایمن سازی در برابر استرس بر اضطراب حالتی و عملکرد ناجیان غریق زن بوده است.
  روش کار
  این تحقیق مداخله ای با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. جامعه ی آماری آن را  ناجیان غریق زن فعال 25-30 ساله ی شهر اصفهان تشکیل می دادند. 30 ناجی به صورت در دسترس و هدفمند از جامعه ی مورد نظر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند. گروه آزمون، به مدت 6 جلسه 90 دقیقه ای در کلاس آموزش گروهی ایمن سازی در برابر استرس شرکت کردند و در نهایت از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش ایمن سازی، اضطراب شناختی و جسمانی را به طور معنی داری کاهش داده و باعث ارتقای اعتماد به نفس و عملکرد ناجیان شده است (001/0P<).   
  نتیجه گیری
  آموزش ایمن سازی در برابر استرس، اضطراب شناختی و جسمانی را کاهش داده و باعث ارتقای اعتماد به نفس می شود. لذا، شرکت در کلاس های ایمن سازی در برابر استرس برای کاهش اضطراب ناجیان غریق توصیه می شود.
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، ایمن سازی
 • اعظم موحدی*، حسن میرزاحسینی صفحات 194-203
  مقدمه
  تعارض، طرد، حسادت، رنجش همسران از جمله عواملی هستند که به سلامت جسمانی و روانی آنان آسیب می رساند. هدف این پژوهش تاثیر بخشش درمانی بر تعارضات و کیفیت زندگی زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره ی آرامش بود.
  روش کار
  در این مطالعه ی مداخله ای، از بین زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره آرامش درسال 1394که در آزمون زناشویی نمرات بالاتر از 25 کسب کرده بودند، نمونه ای با حجم 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون 10 جلسه 90 دقیقه ای برنامه بخشش درمانی را دریافت کرد و پس از اتمام مداخلات درمانی، دوباره تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی آزمودنی ها اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای نمرات افتراقی و تی تست  انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بخشش درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش کیفیت زندگی زنان به طور کلی تاثیر داشته و از لحاظ آماری معنی دار بوده است (05/0P<).   
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، بخشش درمانی می تواند اثر مثبتی در تعارضات زناشویی و کیفیت زندگی زنان داشته باشد.
  کلیدواژگان: بخشش درمانی، تعارضات زناشویی، کیفیت زندگی
 • خسرو بهرنگ*، پروانه گرداب، زهره نعمتی، غلامعباس صائمی، الهه پوراکبران صفحات 204-212
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه ی سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در زنان متاهل می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن شامل زنان مراجعه کننده به چند مرکز مشاوره در سطح شهرستان مشهد بودند که برای دریافت خدمات مشاوره ای به این مراکز مراجعه نموده بودند. تعداد 200 نفر از آنان به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ (انریچ 1986)، تعهد زناشویی آدامز و جونز و سبک زندگی ارتقاءدهنده ی سلامتی (والکسر 1990) بود. داده ها با آزمون های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سبک زندگی و تعهد زوجین با رضایت زناشویی در بین زنان متاهل، رابطه ی مثبت معنی داری وجود دارد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  می توان از طریق آموزش تغییر سبک زندگی به زوجین کمک کرد تا با انتخاب سبک زندگی درست، باعث افزایش رضایت زناشویی خود گردند.
  کلیدواژگان: تعهد، رضایت زناشویی، زوجین، سبک زندگی
 • اعظم احمدپور*، تهمینه خالدی صفحات 213-219
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه رضایتمندی زناشویی و صمیمیت زناشویی و سازگاری زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود.
  روش کار
  نمونه آماری این تحقیق علی-مقایسه ای شامل 246 نفر از زنان متاهل (124 نفر شاغل و 122 نفر غیر شاغل) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های سازگاری ازدواج دکتر هارمون سینک، رضایت زناشویی انریچ و صمیمیت زناشویی باگارورزی بودند. داده ها از طریق تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل شدند.
  یافته ها
  دانشجویان زن شاغل نسبت به غیر شاغل از رضایت زناشویی بالاتری برخوردارند (012/0=P و 36/6=F). هم چنین از لحاظ سازگاری نیز دانشجویان زن متاهل شاغل نسبت به غیر شاغل، از سازگاری بالاتری برخوردارند (005/0=P و 85/7= F).
  نتیجه گیری
  دانشجویان زن متاهل شاغل نسبت به دانشجویان غیر شاغل از رضایت زناشویی و سازگاری زناشویی  بالاتری برخوردارند اگر چه بین حیطه های صمیمیت در زمینه های عاطفی، عقلانی، معنوی و زیباشناختی، زنان شاغل از صمیمیت پایین تری نسبت به زنان غیر شاغل برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: سازگاری، شاغل، رضایت زناشویی، زنان، صمیمیت زناشویی
 • معصومه یاسایی سکه، عبدالله شفیع آبادی*، ولی الله فرزاد صفحات 220-230
  مقدمه
  هدف این تحقیق مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی می باشد.
  روش کار
  در این تحقیق مداخله ای از بین بیماران مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان امام خمینی (ره) شیروان و بیمارستان امام علی (ع) بجنورد 42 بیمار همودیالیزی با نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه ACT، MBCT و شاهد جایگزین شدند. گروه های ACT و MBCT تحت درمان 8 جلسه ی 90 دقیقه ای هفته ای قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های اضطراب و افسردگی بک استفاده شد و داده ها با تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که هر دو روش درمانی بر میزان اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی موثر بوده اند اما اثربخشی ACT بر متغیر افسردگی بیشتر از MBCT و کارایی MBCT بر متغیر اضطراب بیشتر از ACT بوده است.   
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی موثر هستند.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
 • ملیحه سرابندی* صفحات 241-250
  مقدمه

  اکتساب توالی اطلاعات بدون توجه به امر یادگیری، بیانگر یادگیری ضمنی است. مطالعات تجربی بسیاری یادگیری حرکتی ضمنی را در بیماران دارای بیماری آلزایمر نشان داده اند، اما نتایج به دست آمده در زمینه بیماران پارکینسون، کامل و جامع نیست.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی مقایسه ای، با نمونه گیری در دسترس، از میان سالمندان مراجعه کننده به مطب های متخصصین مغز و اعصاب شهر زابل در سال 1395، 11 نفر بیمار پارکینسون، 10 بیمار آلزایمر که با تشخیص پزشکان و بر اساس معیار NINCDS_ADRDA انتخاب می شدند و10 نفر نیز (4 مرد و 6 زن) به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. سپس آزمون مختصر وضعیت روانی-شناختی (MMSE) و آزمون هوشی بزرگسالان وکسلر برای سنجش میزان هوش و حافظه به کار برده شد. برای بیماران پارکینسون  مقیاس یکپارچه مرحله بندی بیماری پارکینسون و مقیاس Hoehn  و  Yahr استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج درصد خطا در بیماران پارکینسون با تغییر از بلوک های ثابت به بلوک تصادفی افزایش یافت که نشان دهنده ی یادگیری ضمنی است، ولی این گروه از بیماران یادگیری حرکتی ضمنی کمتری را در مقایسه با سایر گروه ها در زمان واکنش نشان دادند.

  نتیجه گیری

  زمان واکنش و درصد خطاهای ثبت شده می تواند نشان دهنده ی وجود فرایندهای جداگانه مانند اجزای فضایی و حرکتی در زمینه یادگیری توالی حرکتی باشد که در بیماران مبتلا به آلزایمر و پارکینسون می تواند به طور متفاوتی تحت تاثیر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آلزایمر، پارکینسون، یادگیری ضمنی
 • نسیم قوشچی، افسانه خواجوند خوشلی* صفحات 251-260
  مقدمه
  اعتیاد به مواد مخدر یکی از موضوعات خاص مورد توجه روان شناسان بالینی و روان پزشکان است زیرا این مسئله عواقب و اثرات منفی زیادی برای جوامع در پی دارد. تحقیق حاضر بررسی آموزش تکنیک درمانی (EMDR) بر خاطرات آزاردهنده و اضطراب و نگرانی در زنان الانان شهر گرگان بود.
  روش کار
  در این تحقیق بالینی تعداد 30 نفر به صورت در دسترس  از میان زنان عضو انجمن الانان گرگان در سال 95 انتخاب و به دو گروه شاهد و آزمون تقسیم شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های اضطراب ریموند برنارد کتل (CAQ)، نگرانی پنسیلوانیا (PSWQ) و خاطرات آزاردهنده ی برکویتز جمع آوری شد. تحلیل داده ها با آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  آموزش حساسیت زدایی با حرکات چشم و بازپردازش اطلاعات بر اضطراب و نگرانی زنان عضو انجمن الانان گرگان به طور معنی داری موثر بود  (05/0P<) در حالی که تاثیر معنی داری بر خاطرات آزاردهنده ی این زنان نداشت.  
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، آموزش حساسیت زدایی با حرکات چشم می تواند بر بهبود اضطراب و نگرانی زنان وابسته به سوءمصرف مواد موثر باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، تکنیک حساسیت زدایی با حرکات چشم، خاطرات، سوءمصرف مواد، نگرانی
 • فاطمه مقصودلو، مسعود عموپور* صفحات 261-270
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر رضایت از زندگی و تاب آوری زنان مطلقه ی تحت حمایت سازمان بهزیستی انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش بالینی، جامعه ی آماری شامل زنان مطلقه ی سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی بود که از بین آن ها 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در 2 گروه 15 نفری آزمون و شاهد، تقسیم شدند. گروه آزمون به مدت 10 جلسه 2 ساعته و 2 روز در هفته، تحت آموزش مهارت های مثبت اندیشی قرار گرفتند. ابزار پژوهش مقیاس تاب آوری 25 ماده کونور- دیویدسون (CD-RIS) و پرسش نامه رضایت از زندگی (SWLS) 5 ماده ای با مقیاس راخیر و سامانی (1383) بود.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش مثبت اندیشی، بر تاب آوری زنان سرپرست خانوار، تاثیر مثبت معنی دار داشته ولی بر رضایت از زندگی آن ها تاثیر معنی داری ندارد  (05/0<P).  
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، آموزش مثبت اندیشی اثر معنی داری بر تاب آوری دارد ولی بر رضایت از زندگی زنان مطلقه سرپرست خانوار، اثر معنی داری ندارد اما می توان روش به کار گرفته شده در پژوهش حاضر را روش مناسبی برای مداخلات روانی و مشاوره ای و درمانی قلمداد نمود.
  کلیدواژگان: تاب آوری، رضایت از زندگی، زنان مطلقه، مثبت اندیشی
 • طیبه حق پرست لاتی، عزت الله نادری*، مریم سیف نراقی صفحات 271-280
  مقدمه
  برنامه درسی معنوی به معنای القای معنویت از طریق محتوا و برنامه های درسی است. این برنامه درسی علاوه بر منطقی بارآوردن دانش آموزان، دست یافتن آنان به احساس عمیق تر و پربارتر را فراهم می کند. این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی دبستان و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان ذی ربط انجام گرفته است.
  روش کار
  در این پژوهش با توجه به مبانی نظری موضوع تحقیق، به شناسایی ویژگی های مطلوب چهار عنصر (هدف، محتوا، اجرا و ارزشیابی) در برنامه درسی مطالعات اجتماعی و ارایه الگو پرداخته شد. جامعه آماری شامل کلیه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوره ابتدایی استان گیلان (45 متخصص و 8641 معلم) در سال تحصیلی 95 1394 بود که متخصصان به شیوه نمونه گیری تمام شماری و 360 معلم با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن طبق نظر متخصصان برنامه درسی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (86/0) تایید شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل شدند.
  یافته ها
  الگوی پیشنهادی برای برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی از دیدگاه متخصصان برنامه درسی و معلمان دوران ابتدایی مطلوب بوده است. همچنین، بین دیدگاه این دو گروه در مورد میزان مطلوب بودن الگوی پیشنهادی تفاوت معناداری گزارش نشده است (05/0P>).   
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، می توان از الگوی مطلوب برنامه درسی معنوی در درس مطالعات اجتماعی برای پرورش معنویت در دانش آموزان دبستانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی معنوی، دبستان، مطالعات اجتماعی
 • علیرضا اسلامی*، پژمان بریمانی، سمانه دوست محمد صفحات 281-289
  مقدمه
  بیماری های قلبی- عروقی مانند سکته و حمله قلبی تقریبا در جهان صنعتی علت اصلی مرگ و میر می باشد. فشار خون بالا که از عوامل خطر مهم بیماری های قلبی-عروقی می باشد نیز به همین علت حائز اهمیت می باشد.
  روش کار
  جامعه آماری این پژوهش بالینی شامل کلیه بیماران مبتلا به پرفشاری خون است که طی سه ماهه شهریور تا آبان 1394 از میان پرونده های بیمارستان شهید بهشتی شهرستان بابل استخراج شده اند. از این میان 32 بیمار با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی، انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اضطراب بک و پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی استفاده گردید.  به منظور مقایسه میانگین نمرات دو گروه آزمون و شاهد از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون کوواریانس نشان داد درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی منجر به کاهش  معنی دار اضطراب و کاهش عدم تحمل بلاتکلیفی در گروه آزمون نسبت به شاهد شده است (05/0P<).  
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، استفاده از درمان های شناختی  مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند تاثیر مستقیم بر کاهش اضطراب و کاهش  عدم تحمل بلاتکلیفی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون داشته باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، پرفشاری خون، تحمل، درمان شناختی، ذهن آگاهی
 • مجتبی عقیلی*، هانیه میان آبادی، آرزو اصغری صفحات 290-295
  مقدمه
  این تحقیق با هدف بررسی رابطه ی طرحواره های ناسازگار، رفتارهای پرخطر و خوش بینی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در دانشجویان خانواده های طلاق و عادی شهر گرگان انجام شده است.
  روش کار
  در این پژوهش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر گرگان  که در سال تحصیلی 1393-1394 مشغول تحصیل بوده اند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.  ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های 7 سئوالی جمعیت شناختی محقق ساخته، طرحواره ی یانگ فرم کوتاه، رفتارهای پرخطر احمدپور و خوش بینی شییر و کارور  می باشد.
  یافته ها
  میانگین نمره ی خوش بینی و خطرپذیری در گروه طلاق کمتر از گروه عادی  است (05/0P<).   
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج در خانواده های عادی، متغیر خوش بینی به عنوان متغیری موثر در کاهش میزان استفاده از شبکه های اجتماعی عمل می کند در حالی که در گروه دیگر این عامل، بی اثر است. همچنین بین میزان و موقعیت زمانی استفاده از شبکه های مجازی در دو گروه دانشجویان، رابطه ی معنی دار بوده پس با توجه به چینش طیف های متغیرها هرچه میزان و زمان استفاده از شبکه های اجتماعی افزایش یابد گروه نیز از خانواده عادی به خانواده طلاق  تبدیل می گردد.
  کلیدواژگان: الگوهای ناسازگار اولیه، خوش بینی، رفتارهای پرخطر، شبکه های اجتماعی
 • حسن باقری نیا* صفحات 296-304
  مقدمه
  پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودپنداره و احساس مثبت به همسر با رضایت زناشویی زنان متاهل بود.
  روش کار
  این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش زنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهر بجنورد در سال 95-1394 که تعداد آنها حدود 1700نفر می باشد. تعداد 313 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه های خودپنداره بک (1978)، احساس های مثبت به همسر  (1975) و رضایت زناشویی انریچ می باشد. برای تحلیل نتایج از روش آزمون رگرسیون چندمتغیره با روش گام به گام و آزمون رگرسیون تک متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین خودپنداره و احساس مثبت به همسر با رضایت زناشویی رابطه وجود دارد. هم چنین بین خودپنداره و رضایت زناشویی و بین احساس مثبت به همسر و رضایت زناشویی، رابطه وجود دارد.   
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، خودپنداره و احساس مثبت به همسر بر رضایت زناشویی، موثر است.
  کلیدواژگان: خودپنداره، رضایت زناشویی، همسر
 • رویا قصدی*، کیوان اروندیان، فریده رضایی، حمیدرضا حاتمی صفحات 305-310
  مقدمه
  فشارهای ناشی از جنگ می تواند شکل گیری و رشد هویت فرزندان جانبازان به ویژه دختران نوجوان را به مخاطره اندازد، لذا هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه تحلیل بالینی در فرزندان دارای پدر جانباز و شهید (شاهد) با فرزندان عادی بود.
  روش کار
  روش مطالعه علی-مقایسه ای و جامعه آماری 60 نفر شامل دانش آموزان دختر خانواده های شاهد و عادی در سال های اول تا سوم راهنمایی مدارس شاهد و عادی در سال 1393 بود. با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی 30 نفر از دختران دارای پدر شاهد و برای همتاسازی با آن ها به صورت هدفمند 30 نفر از دختران دارای پدر عادی انتخاب و توسط ترسیم  آزمون خانه - درخت - آدم مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشانگر آن است که شاخص های ترسیمی در نقاشی های خانه-درخت-آدم فرزندان شاهد در مقایسه با گروه عادی بیشتر است و نمرات بالاتری را در میزان شاخص های ترسیمی از جمله اضطراب، افسردگی، تکانشگری و هم چنین سازش نایافتگی به دست آورده اند اما در زیرمقیاس های عزت نفس پایین، پرخاشگری و مشکلات ارتباطی، تفاوت معنی داری بین این دو گروه از دانش آموزان وجود ندارد.  
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، شاخص های ترسیمی در نقاشی های خانه-درخت-آدم فرزندان شاهد در مقایسه با گروه عادی بیشتر است.
  کلیدواژگان: شاخص های بالینی، کودکان، نقاشی خانه-درخت- آدم
 • فرشته علیخانی دارابی*، آرزو مهرابی، شیوا حسینی دشتی، علیرضا علیخانی صفحات 311-318
  مقدمه
  تحلیل ارتباط متقابل، تصویری از ساختار روان شناختی انسان ها به ما ارائه می دهد که می توان از آن برای افزایش صمیمیت و کاهش دلزدگی زناشویی استفاده کرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر تحلیل ارتباط متقابل بر دل زدگی زناشویی و صمیمیت زوجین انجام شد.
  روش کار
  جامعه آماری این مطالعه بالینی شامل کلیه زوجین شهر کرمانشاه در سال 1395 بودند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. تعداد 40 نفر (20 زوج) انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. تمام آزمودنی ها، قبل و بعد از مداخله به پرسش نامه های دل زدگی زناشویی و صمیمیت زناشویی و سوال های مرتبط با ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دادند. مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل ارتباط متقابل طی 10 جلسه ی 60 دقیقه ای و به صورت هفتگی اجرا شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، واریانس) و تحلیل استنباطی (تحلیل کوواریانس) با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره بین گروه آزمون و شاهد، تفاوت معناداری در نمره کل دلزدگی زناشویی (0001/0< ,P 45/28= (28و1) F)، خستگی جسمی (0001/0< ,P 49/34=(28و1) F)، ازپاافتادن عاطفی (001/0< ,P10/14=(28و1) F) و ازپاافتادن روانی (001/0< ,P 34/11=(28و1) F) وجود دارد.  
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن بود که رویکرد تحلیل ارتباط متقابل توانسته صمیمیت زناشویی زوج ها را افزایش و دلزدگی را کاهش دهد. یافته های این پژوهش می تواند برای تدوین برنامه های آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل ارتباط متقابل، دلزدگی زناشویی، صمیمیت زناشویی
 • نسیم برنده، عبدالله شفیع آبادی*، ولی الله فرزاد صفحات 319-326
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش رویکرد پذیرش و تعهد(ACT) و نظریه انتخاب بر تعلل ورزی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه صورت گرفت.
  روش کار
  جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع سوم متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی95-94 بودند. حجم نمونه مورد مطالعه 60 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. جهت سنجش تعلل ورزی از پرسشنامه سولومون و راث بلوم(1984) استفاده شد. اعضای گروه آزمون اول در هشت جلسه آموزش گروهی هفتگی به شیوه رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد واعضای گروه آزمون دوم در هشت جلسه  آموزش گروهی هفتگی به شیوه نظریه انتخاب شرکت کردند.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد و نظریه  انتخاب بر کاهش تعلل ورزی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه  موثر بود، اما بین  تاثیر دو نظریه برکاهش تعلل ورزی تفاوت معنادار وجود نداشت. آموزش رویکرد مبتنی  بر پذیرش و تعهد و نظریه انتخاب بر تعلل ورزی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه در طول زمان  از پایداری اثر مناسبی برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  رویکرد مبتنی  بر پذیرش و تعهد و نظریه انتخاب بر تعلل ورزی دانش آموزان، موثر هستند.
  کلیدواژگان: تعلل ورزی، رویکرد پذیرش و تعهد (ACT)، نظریه انتخاب
 • محمود جاجرمی، الهه پوراکبران* صفحات 327-334
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف رابطه نگرش مذهبی با سلامت روان و تاب آوری در زنان انجام شد.  
  روش کار
  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانشجویان زن متاهل دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل می دهند که از این میان تعداد 150 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش، از سه پرسشنامه تاب آوری کانرو دیویدسون، سنجش نگرش های مذهبی و پرسشنامه 28سوالی سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ و هیلر استفاده شده است. 
  نتایج
   بین نگرش مذهبی و سلامت روان (01/0> p) وبین نگرش های مذهبی و تاب آوری نیز رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد (p01/0>) 
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که نگرش مذهبی می تواند در افزایش سلامت روان و تاب آوری زنان، موثر باشد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، سلامت روان، زنان، نگرش مذهبی
 • حسین صمدی، هادی گورکی، رضا بیدکی، جلال دهقانی زاده*، سید حسین رضوی، زهرا افکاری شهرستانی صفحات 335-345
  مقدمه
  مطالعات اندکی روی اثر مداخلات شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران صورت گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی 6 هفته آموزش راهبردهای شناختی رفتاری و تمرینات ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان با پیگیری دو ماهه بود.
  روش کار
  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تیراندازان پسر استان یزد با دامنه سنی 22-17 سال بود. برای انجام تحقیق 24 تیرانداز حرفه ای به طور تصادفی در سه گروه آموزش راهبردهای شناختی رفتاری، مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی و کنترل (هر گروه 8 نفر) قرار گرفتند. برای اندازه گیری عملکرد ورزشی از فرم های مخصوص استفاده شد. برای بررسی تغییرات عملکرد در گروه های سه گانه از آنالیز واریانس با اندازه گیری های تکراری و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. داده ها به کمک نرم افزار spss 20تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
    نتایج نشان داد اگر چه گروه های آزمایش اثر مثبتی بر نمرات عملکرد ورزشی در مرحله ی پس آزمون داشته اند، این اثر در مرحله ی پیگیری از بین رفته است. مقایسه گروه ها در مراحل پس آزمون و پیگیری عملکرد ورزشی نشان می دهد که بین گروه ذهن آگاهی با گروه کنترل و گروه شناختی - رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین گروه کنترل و شناختی- رفتاری تنها در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  یافته ها پیشنهاد می کند که تمرینات ذهن آگاهی می تواند به عنوان یک روش جدید و نویدبخش در افزایش عملکرد ورزشی تیراندازان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شناختی رفتاری، ذهن آگاهی، عملکرد ورزشی
 • ناهید رحیمی، طیبه مهرابی*، سعید پهلوان زاده صفحات 346-354
  مقدمه
  ترس کودکان به دنبال بستری شدن، عوارض زیادی به دنبال دارد. این پژوهش با هدف تعیین رابطه ابعاد خودپنداره با ترس از بیمارستان در کودکان بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. نمونه پژوهش را120 نفر از کودکان 14-10 سال بستری در بخش های کودکان بیمارستانهای منتخب علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادند که جهت گردآوری داده ها از فرم جمع آوری مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه خودپنداره (SCQ) و پرسشنامه ارزیابی ترس از بیمارستان (HFRS) استفاده شد. برای تجزیه داده ها ازضریب همبستگی پیرسون،  آنالیز رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  بین نمره کلی ترس از بیمارستان با نمره کلی خودپنداره و ابعاد آن به جز اخلاقی رابطه معکوس داشتند (05/0 P<) اما با نمره خودپنداره در حیطه اخلاقی رابطه معنادار وجود نداشت (05/0P>). بین سن کودکان با نمره کلی خودپنداره رابطه معکوس معنیدار وجود داشت و بین سن کودکان با نمره کلی ترس از بیمارستان و ابعاد آن رابطه معنادار وجود نداشت. همچنین نتایج نشان داد که بین جنس کودکان با نمره کلی خودپنداره و ترس از بیمارستان رابطه معنادار وجود نداشت (05/0 P>).   
  نتیجه گیری
  هر چه خودپنداره کودک، مثبت تر باشد، کودک ترس کمتری را تجربه خواهد کرد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، خودپنداره، کودک
 • غلامحسین مکتبی*، مجید نعیماوی، خلیل توفانی زاده، محمدعلی قاسمی نیا، محمدمهدی قاسمی صفحات 355-363
  مقدمه
  اضطراب واکنش طبیعی به فشار روانی است و شخص را برای مقابله با منبع ترس و تهدید آماده می کند. این مطالعه با هدف آموزش هوش هیجانی بر اضطراب امتحان و هوش هیجانی دانش آموزان پسر انجام شد.
  روش کار
  آزمودنی ها 40 نفر از دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی بودند، بدین صورت که ابتدا 2 مدرسه پسرانه ابتدایی به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب و سپس از هر مدرسه 2 کلاس (پنجم ابتدایی) و از هر کلاس 20 نفر به طور تصادفی 20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه شاهد انتخاب شدند. گروه آزمون تحت 10 جلسه آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اضطراب بک و هوش هیجانی بار-آن پارکر بود.
  یافته ها
  پژوهش نشان داد که هوش هیجانی براضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی اثر مستقیم دارد (05/0P<).
    
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهند که آموزش مهارت های هوش هیجانی نقش مهمی در کاهش اضطراب امتحان  و افزایش هوش هیجانی دانش آموزان دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، دانش آموزان، هوش هیجانی
 • نجمه سادات شجاعیان، معصومه شجاعی*، عبدالله قاسمی صفحات 364-371
  مقدمه
  سبک زندگی فعال طی بارداری تاثیرات ماندگاری بر مادر و کودک وی خواهد داشت. تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی اثرات فعالیت بدنی طی بارداری بر رشد شناختی کودک طی سه ماه اول تولد انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، تعداد 40 جفت مادر-کودک انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، از یک دوره مداخله حرکتی 16 جلسه ای با حداکثر مدت 50 دقیقه سود برده و گروه کنترل نیز هیچ گونه فعالیت جسمانی هدف دار و منظمی را دنبال نمی کردند. سرانجام کودکان این دو گروه با استفاده از پرسشنامه سنین-مرحله (ASQ 3) در دو دوره یک و سه ماهگی مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی فرضیه ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه تکراری و برای بررسی تفاوت بین دو گروه از آزمونt  مستقل استفاده شد. کلیه محاسبات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS-22 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمرین منتخب بدنی مادران باردار در گروه آزمایش منجر به برتری مهارت شناختی حل مساله شده و اثرات اصلی زمان (55/27, F= 001/0P=) و گروه (13/78, F= 001/0P=) معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج کسب شده تایید کرد که فعالیت بدنی طی بارداری اثر منفی بر رشد کودک نداشته و می تواند باعث ارتقای رشد شناختی کودک گردد.
  کلیدواژگان: بارداری، رشد شناختی، شیرخوارگی، فعالیت فیزیکی
|
 • Hossein Malek Mohammadi *, Hassan Rahmani Shams, Ghasem Heshmat, Behrouz Faramarzi Rad Pages 21-28
  Introduction
  Wisdom is not a new concept that nowadays can be regarded as being technically advanced in the information age, but wisdom is also associated with an implicit concept of “antiquity” which is apparently beyond its own time, knowledge and culture. The presented study aimed to examine the concept of wisdom in adults using personality traits.
  Materials and Methods
  The study consisted of 1016 individuals using available sampling method with age range of 18 -71 (519 women and 497 men). A researcher- made questionnaire including 206 personality traits was used for data collection and exploratory factor analysis was used for data analysis.
  Results
  Factor analysis indicated three effective factors: self-centeredness, intellectuality, philanthropy. The results obtained from the present study indicated that the mean value of 2.49 for the first factor is less than the mean values of 5.62 and 5.46 for intellectuality and philanthropy, respectively.
  Conclusion
  The results of the present study revealed that wisdom is a multidimensional concept. In other words, wise people are also intellectual and philanthropic. In contrast, unwise people are those who are self-centered indicating traits associated with implacability.
  Keywords: adults, Personality traits, Wisdom
 • Marziyeh Jamali *, Salimeh Feiz Abadi, Maryam Jamali Pages 29-38
  Introduction
  One of the main and important principles throughout the life is to search and maintain the relationship with the relatives, particularly the spouse. Despite the fact that multiple biological and psychogenic factors have been introduced as  the underlying elements in reducing women’s sexual desire, research trends in recent years have indicated that the impacts of psychogenic factors is more highlighted in the occurrence of such problem. The present study aimed to determine the effect of cognitive behavioral intervention on cognitive behavioral intervention on women’s’ sexual self-efficacy and marital satisfaction.
  Materials and Methods
  This is interventional study with pre-test and post-test which consisted of 30 women referring to one of the psychological service centers in the city of Kashan in 2015-16. The participants were randomly assigned into two experimental and control groups.The experimental group participated in 8 sessions of cognitive behavioral therapy. Data analyzed via descriptive and analytical statistics such as multi variables and single variable covariance using SPSS software.
  Results
  The findings of the study indicated that the mean score of post-test for sexual efficacy was 3.78± 1.19 in behavioral cognitive group and 1.96±0.65 in control group. In addition, the mean score of post-test for marital satisfaction was 91.0±23.3 for cognitive group and 70.0±68.1 for control group.
  Conclusion
  The results of the study revealed that cognitive behavioral intervention with improved sexual self-efficacy and marital satisfaction can modify the couple’s relationship.
  Keywords: Cognitive behavioral therapy, Marital satisfaction, Sexual self-efficacy, Women
 • Azam Davar Nia, Rahim Hamidi Pour *, Ali Asghar Asgharnejad Farid Pages 39-45
  Introduction
  One of the most important elements in the strength of marital relationship is to remember love permanently. The present study is mainly aimed to determine the relationship of emotional intelligence and attachment styles with Sternberg’s dimensions of love.
  Materials and Methods
  The statistical population consisted of couples referring to Binesh-e-Novin Counseling Center in order to participate in educational workshops among which 50 couples were selected using available sampling method. In order to collect data, Shoot’s emotional intelligence questionnaire, Hazen and Shaver’s attachment styles inventory, and Sternberg’s love triangle scale were used.
  Results
  The results indicated that there is a positive correlation between the factor of optimism/emotional regulation and intimacy, emotion and commitment, while there is no positive correlation between the factor attachment styles and dimensions of love. There is a negative relationship between age and the level of commitment and also between duration of marriage and emotion and commitment.
  Conclusion
  In general, the results of the study indicated that emotional intelligence is highly correlated with dimensions of love, so that the attachment styles cannot predict the aspects of love.
  Keywords: Attachment Styles, Emotional intelligence, Love, Marriage
 • Mahdiyeh Zakaei Ashtiyani *, Nasireh Moghadam Far Pages 46-55
  Introduction
  Single parent families have been recently increased. Due to the prevalence of divorce and increased single-parent families and those with no parents, the present study aimed to compare the mindfulness, behavioral inhibition and assertiveness skills among 15 year old boys of single parent families and those without parents in Gorgan city.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-casual comparative study. The statistical samples consisted of 76 adolescent boys (15 year old) of single-parent families or those without parents (n=40 and n=36, respectively) in Gorgan city in autumn 2016, using non-random targeted sampling method. The participants were asked to respond to behavioral activation scale (BAS) and Behavioral inhibition (BIS), Gambrill and Ritchie (1975) assertiveness scale and Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Data were analyzed using Multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  The results of the present study indicated that there is a significant difference at the level of P
  Conclusion
  Due to the results obtained from the study, it can be concluded that lack of two parent families can highly affect the cognitive and behavioral process of the individual’s growth, and even single parent family plays an undeniable role in such relationships.
  Keywords: Assertiveness, Behavior, Boys, Mindfulness, Parent
 • Mahdi Saqafi *, Hassan Moqadam Zadeh Pages 56-65
  Introduction
  The purpose of the study is investigation of the relationship of emotional intelligence components with interpersonal conflicts on Birjand executive agencies’ financial staffs.
  Materials and Methods
  The population of this descriptive study consisted of 178 financial staffs of Birjand executive agencies financial that 118 were considered as samples base on Morgan table. Research tools were questionnaires of emotional intelligence and interpersonal conflicts. SPSS software and Pearson correlation coefficient and Friedman ranking were used for data analysis.
  Results
  The results of the research showed that in ranking the components of emotional intelligence, management and emotional control is less important over the cognitive and emotional expression, the focused excitement on the identification, understanding and realization of outer emotions among the Birjand executive agencies’ financial staffs. Among the interpersonal conflicts factors, conflict with boss is more important over the conflict with subordinate and conflict with peers. There is a meaningful and positive relationship among the emotional intelligence factors in staffs. Also, there is a meaningful and positive relationship among the factors of interpersonal conflicts. There is also a meaningful relationship among the components of emotional intelligence with the factors of interpersonal conflict in staffs.
  Conclusion
  The results showed that there is relationship between organizational and interpersonal conflicts among staffs.
  Keywords: Conflict, Emotional intelligence, Interpersonal, Organization
 • Kobra Emami Rizi *, Leila Borun Pages 66-75
  Introduction
  The present study aimed to investigate the effect of self-differentiation training on the level of marital satisfaction among married female students in Izeh branch, Azad Islamic University.
  Materials and Methods
  The sample size of this research consisted of 50 participants who were selected using simple random sampling method and were assigned into the experimental group (n=25) and control group (n=25). Measuring tool was Enrich Marital Satisfaction Scale (1989). The experimental group attended in self-differentiation training program for 8 sessions. The results analyzed by covariance test and SPSS software.
  Results
  The results indicated that Self-differentiation training influences the level of marital satisfaction in married women (F=30.26, P≤0.01).
  Conclusion
  It seems that self-differentiation training can improve marital satisfaction among female students.
  Keywords: Marital satisfaction, Marriage, Self-differentiation, Students
 • Masoomeh Hoseinniya * Pages 85-94
  Introduction
  Problem solving is a coping and practical skill that increases the person's reverence and it has a relation with his good adaptability. Based on high rate of disability in Iran and need to pay attention to it, this research tries to investigate the impact of problem solving skill on adaptability of physically disabled individuals.
  Materials and Methods
  This research conducted through pre test-past test model with control group. In this research, there are 30 people who attend in Gorgan welfare organization in 2016 and they divided in two groups of control (15) and test (15) randomly. Data analyzed by Covariance analysis.
  Results
  The results show that based on (f=941.54) and meaningful level (P<0.001), there is a significant difference between two groups in past test group. So problem solving skill has significant impact on adaptability of physically disabled individuals.
  Conclusion
  Based on the significant difference of adaptability between two groups of control and test, we conclude that problem solving skill increases the adaptability of physically disabled individuals.
  Keywords: Problem solving, Adaptability, Disability
 • Maryam Raeiszadeh Bajestani, Ghasem Ahi * Pages 105-114
  Introduction
  Eating disorders are considered as one of the worrying factors in public health at a rapidly increasing rate since the 1970s.The present study aimed to assess the mediating role of anger and perfectionism in relation between personality traits and eating disorders beliefs among high school students in Bajestan city.
  Materials and Methods
  In this correlational study, 210 girl highschool students of Bajestan city (academic year of 2014-2015) randomly selected using cluster sampling method. In order to assess the variables of the study, Eating Attitudes Questionnaire, the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Multidimensional Anger Scale and the Frost Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS) were used.
  Results
  The results obtained from the present study indicated that there is a direct (positive) significant effect of the direct impact of personality on anger and perfectionism in modeling eating disorders beliefs. In addition, the anger has a positive significant impact on eating beliefs, whereas, there is no significant relationship (P>0.05) between perfectionism and eating beliefs. There is also positive significant relationship between “oral control of eating disorder and parental criticism” and perfectionism (P<0.05).
  Conclusion
  The results of the study revealed that personality disorders can directly or indirectly explain the abnormal eating beliefs by mediating anger, not perfectionism.
  Keywords: Anger, Eating Disorder, Perfectionism, Personality traits
 • Mehrasa Afradi Pages 106-115
  Introduction
  The high prevalence of anxiety and depression in old age and reduction of psychological well-being in this period of life is very significant. The purpose of the present study was examining the effectiveness of cognitive treatment, based on the presence of mind on the psychological well-being and mental health among elderly individuals.
  Materials and Methods
  The statistical community of this clinical research with pre-test and post-test plan and the control group concluded all the elderly individuals of Babul city. Number of 20 cases (10: experimental group and 10: control group) were selected randomly. For collecting information, two psychological mental questionnaires of Ryff and mental health of Goldberg (GHQ) were used. To analyze the data, two descriptive statistics and the inference statistics (the covariance) were used. 
  Results
  The results showed that after applying the cognitive treatment based on the presence of mind, the psychological well-being was meaningfully increased.  Also all components including: positive emotions, negative emotions, stress-depression, neurosis, determination and happiness have been increased significantly. The mental health of elderly cases has been increased in experimental group (P<0.05).
  Conclusion
  The results of the study revealed that cognitive treatment, based on the presence of mind is effective on the psychological well-being, mental health and mental health components among elderly individuals.
  Keywords: Cognitive treatment, mind, Mental health, Psychological well-being
 • Zahra Matlab, Rahim Hamidipour * Pages 116-125
  Introduction
  This study aimed to prediction of marital adjustment based on attachment styles and coping strategies with stress in housewives.
  Materials and Methods
  This research conducted through descriptive and correlational method. Therefore, 300 housewives who were member of Dar Al-Quran of Qom province were studied by convenient sampling method. Data analyzed by correlational coefficient and regression. 
  Results
  Results showed the positive and significant relationship between security attachment style and marital adjustment (0.536). No significant relationship has seen between avoidant attachment style and marital adjustment, and there is a significant and negative relationship between ambivalent attachment style and marital adjustment (-0.162).
  Conclusion
  It seems that secure attachment style can predict marital adjustment. In addition, there is a negative and significant relationship between ambivalent attachment style and marital adjustment otherwise avoidant attachment and coping strategies don’t have a significant relationship with marital adjustment.
  Keywords: attachment, Coping strategies, Marital adjustment
 • Farhad Shiviari *, Arezoo Safaryani, Mahmod Rostamzadeh Pages 128-135
  Introduction
  Personality disorders are heterogeneous set of disorders that code in axis II of DSM-IV-TR and they are as stable models of internal behavior and experience that conflict with cultural expects significantly. The present study aimed to compare prevalence of personality disorders among individuals with substance abuse, regressed to abuse and ordinary people.
  Materials and Methods
  Statistic sample of this research includes all of the men of Mianeh city in 2014, sample group consists of 300 persons (100 cases with substance abuse among who referred to treatment centers, 100 people who abuse drug again and 100 ordinary individuals). The cases selected via convenient sampling method. The research instrument was Millon Clinical Multiaxial Inventory-3. Data analyzed through multivariable variance analysis.
  Results
  There is a significant difference between abusers and ordinary people in personality disorders such as schizoid, depression, anti social, aggressive (sadism), obsessive (compulsive) and schizotype disorders. Also, there is significant difference between people with regression to abuse substance and ordinary people, in addition between substance abusers and those with regression to abuse substance in all of the personality disorders (P<0.05).
  Conclusion
  According to the research findings, the main role of personality disorders can relate to tendency to substance abuse and regression to addiction.
  Keywords: Personality disorder, Regression, substance abuse
 • Roghayeh Badamian *, Neda Ebrahimi Moghaddam Pages 133-138
  Introduction
  Cognitive-behavioral play therapy is combination of various play therapy techniques with cognitive-behavioral model to increase desirable behaviors and reduce harmful behaviors in children. The objective of the present research is studying the effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on flexibility in aggressive children.
  Materials and Methods
  In this research, 20 aggressive children aged 6-9 years of Tehran were selected based on CSI-4 inventory and divided to test and control groups. Tool of research was computer form of Wisconsin test that was executed in both groups after receiving 10 therapy sessions for test group in pre-test and post-test steps.
  Results
  The results show that cognitive-behavioral group play therapy has significant effect on decreasing wrong responses and stopping mistakes and increasing correct responses.
  Conclusion
  It seems that cognitive-behavioral group play therapy increases flexibility in aggressive children.
  Keywords: Aggression, Cognitive-behavioral play therapy, Cognitive flexibility
 • Majid Naeimavi, Gholam Hossein Maktabi *, Morteza Omidian Pages 136-141
  Introduction
  The act of bullying is an abuse in social interaction among peers containing aggressiveness. Low emotional intelligence is associated with the involvement of bullying as a bully/victim of bullying. The present study aimed to investigate the effectiveness of emotional intelligence training on the factors of bullying, social competence and emotional intelligence among students.
  Materials and Methods
  The study (academic year of 2014-2015) conducted using pre-test and post-test with a control group among student population (experimental group: 20 cases, control: 20 cases). In this study, emotional intelligence training was performed in 10 sessions of 45 minutes based on Goldman’s model using multi-stage random sampling method. Olweus Bully/Victim questionnaire, social competence scale and Bar-On and Parker’s emotional-social intelligence (ESI) were used in order to assess the variables of the study. The statistical method wasmultivariate covariance (MONCOVA).
  Results
  The results of the present study indicated that there is a significant difference at the level of 0.001 between the variables of bullying, social competence and emotional intelligence among the experimental and control group, indicating the effectiveness of emotional intelligence training on the components of bullying, social competence and emotional intelligence among the students.
  Conclusion
  Emotional intelligence training can reduce the components of bullying and increase social competency and emotional intelligence. These results reveals the importance of applying emotional intelligence training on the improvement of social competency, emotional intelligence and students’ reduced level of bullying.
  Keywords: Bullying, Emotional intelligence, Students
 • Hosein Yaghoobi, Monir Alsadat Zakerfard *, Zahra Afra Pages 139-145
  Introduction
  The present study was carried out to compare tendency of performing individual and group-based sports among students, in accordance with parenting styles and parents' psychological attachment and well being.
  Materials and Methods
  This was a causative-comparative study. Participants was all parents of elementary pupils at Isfahan city, region six, that have been referred to athletic clubs for doing special sports, besides passing physical education lecture and sport course at the school. A total of 120 subjects were selected via multistage cluster sampling method. The Hazen and Shiver attachment style questionnaire (1987), Baumrind parenting questionnaire (1989) and Rif's psychological well being (1980) was used for collecting information. Data was analyzed using SPSS-21 software and multivariate variance analysis.
  Results
  The results of this study showed that there is neither significant difference in nor components of psychological well being with parents in tendency to group-based and individual sports (P>0.05). According to the results, there is a significant difference between parenting styles and attachment (safe attachment and assertive parenting style) in students tendency to individual and team sports (P<0.05).
  Conclusion
  It seems that parenting styles and attachment styles can impact on students' tendency to individual and team sports.
  Keywords: attachment, parents, Psychological well being, Sport, Parenting style
 • Meysam Zarei, Masoud Mohammadi * Pages 142-146
  Introduction
  Addiction is one of the most main human problems in the recent years and one of the most complex humanistic phenomena. So, the present study aimed to assess the Effect of anger management training based on cognitive-behavioral method on behavioral activator system and behavioral inhibitor system.
  Materials and Methods
  In this research, cases included 30 persons (experimental group: 15, control group: 15) selected among 186 substance abusers who referred to the clinics of Lamard city in 2015-16. The experimental group trained anger management skill through in 12 ninety-minute sessions. The results analyzed by covariance test.
  Results
  The results of single variable covariance analysis indicated that there is significant difference between two groups in brain-behavioral systems (P=0.001) and anger management training can enhance the function of brain-behavioral systems.
  Conclusion
  The results showed that anger management training can enhance function of brain-behavioral systems also it leads to reduced activator system and induced inhibitor system.
  Keywords: Anger management, Brain-behavioral systems, Cognitive-behavioral
 • Mohammad Moshkani *, Hassan Mousazadeh, Sanambar Karimi, Rad Pages 147-152
  Introduction
  Criminal juveniles usually have many problems in school and show obvious differences in comparison with non-criminal juvenile. This study has been carried out to compare the analytical capacity of general, verbal, performance intelligence and its subscales and academic achievement between criminal juveniles and non-criminal juveniles.
  Materials and Methods
  The sample consisted of 71 male criminal juveniles and 71 non-criminal juveniles who were selected among criminal juveniles of Correction and Rehabilitation Center offenders and high school juvenile, in the academic year 2013-2014, in Gorgan and Sari through convenient and clustering sampling method. Research instrument were demographic questionnaire, Wechsler intelligence scale and questionnaire of academic achievement. Data analyzed through multivariate variance and t test.
  Results
  There is a significant difference between the offender and ordinary/normal juveniles' general intelligence (P<0.01). The comparison showed a significant difference between two groups in verbal intelligence and performance intelligence (P=0.000). Ordinary/normal juveniles have more scores in general verbal and performance intelligence, as well as o juvenile offenders have less academic achievement compared to the other group.
  Conclusion
  The results showed criminal juveniles achieved less scores in general, verbal, performance intelligence and its components, as well as criminal juveniles have less academic achievement than non-criminal juveniles.
  Keywords: Academic achievement, Criminal juveniles, Intellectual capacity
 • Samira Jalali Shahkouh, Mohammad Ali Mazaheri *, Alireza Kiamanesh, Hasan Ahadi Pages 153-159
  Introduction
  One of the factors that cause maladjustment between couples is the lack of fulfillment of attachment needs and their limited expression of emotion. In other words, couples enter into their present relationship with their expectations and past experiences, which can play an important role in meeting their spouse’s needs. The purpose of the present study is to compile an educational package for enrichment of marital life based on emotional focused therapy (EFT) and thereby to investigate its efficacy on marital adjustment in newly-married couples.
  Materials and Methods
  The present study applied in the format of pre-test and post-test for the two groups of control and experimental. Thirty couples were selected purposefully among couples who referred to the counseling centers of Gorgan city. Then they were divided randomly to two groups of experimental and control. The experimental group participated in 8 three-hour sessions of group education. Data collected via Lock and Vallas (1995) questionnaire and analyzed based on covariance analysis.
  Results
  The results of the data analysis indicate that education based on EFT was more effective in couples’ marital adjustment for participants of experimental group than control group (P<0.01). Furthermore, the effect of education of enrichment of marital life based on EFT was stable and no significant difference was identified between the averages of pre-test and post-hoc test stages.
  Conclusion
  Overall, the results approved the effective role of education enrichment of marital life based on EFT on increasing the marital adjustment in newly-married couples.
  Keywords: Couples, Emotion, Marital adjustment
 • Najmeh Talebi, Mahsa Naeini Davarani, Reza Nourouzi Koohdasht, Leila Yaghoubi * Pages 160-166
  Introduction
  Infertile women faced high emotional problems and psychological stress that affected their social adjustment and quality of life. In this study our main purpose is assessment of effectiveness of transdiagnostic integrated treatment to improve cognitive emotion regulation strategies and social adjustment among infertile women.
  Materials and Methods
  In this clinical trial 40 infertile women referring to family clinic of Shahid Beheshti University were selected and located in the experimental group (n=20) and control group (n=20). Participants in the experimental group (each 90 minutes) received transdiagnostic integrated treatment for 8 sessions. Collection tool data in this study was cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) and social adjustment questionnaire, as well as Clinical Interview for Axis I and II disorders were used. Data were analyzed by using SPSS software and descriptive statistics methods.
  Results
  The findings showed that the treatment Unified transdiagnostic significant effect on cognitive emotion regulation strategies and social adjustment in infertile wome. This change of variables planning, positive evaluation, acceptance, and blaming the other, 0.35, 0.28, 0.56, 0.43 respectively. Also for compatibility variables at home, emotional adjustment and social adjustment changes made to the 0.53, 0.46 and 0.16 respectively.
  Conclusion
  The result of this study showed that transdiagnostic integrated treatment as an approach based on emotion and use the adaptive emotion regulation strategies in infertile women uses the different techniques, avoidance of emotional suppression, flexibility, psychological and social adjustment in infertile women to enhance mental acceptance.
  Keywords: Cognition, Emotion, Infertile Women, Social adjustment, Transdiagnostic
 • Azam Ahmadpur *, Tahmine Khaledi Pages 167-171
  Introduction
  The aim of this study was to compare martial satisfaction and martial intimacy among employed and unemployed married woman students of Islamic Azad University of Ahvaz.
  Materials and Methods
  The statistical sample of this causal-comparative study concluded 246 married women (124 employed and 122 unemployed) of Islamic Azad University of Ahvaz, who were selected by convenient sampling. Research instruments were Enrich martial satisfaction questionnaire and Bagarozzi martial intimacy questionnaire. Data analyzed by two way ANOVAs.
  Results
  The results showed that the differences between mean scores of martial satisfaction and marital intimacy among employed and unemployed women were significant (P<0.05).
  Conclusion
  Based on the results employed women had higher scores in martial satisfaction and marital intimacy compared to unemployed women.
  Keywords: Employed, Martial intimacy, Martial satisfaction, Women
 • Atefeh Ostadzadeh, Amrollah Ebrahimi *, Majid Mozaffari Pages 168-173
  Introduction

  Type 2 diabetes is one of the most common psychosomatic disorders and the third most common cause of death in the world. Psychological factors play an important role in causing and exacerbating its symptoms. The purpose of this study was to determine the relationship between quality of life and the therapeutic adherence and history of psychotherapy in patients with type 2 diabetes in Kashan city health centers.

  Materials and Methods

  The study population consisted of all patients with type 2 diabetes in Kashan and the sample size of this study was 165 patients in this city who were selected by convenient sampling. Research instruments were demographic form, adherence scale and short form of quality of life questionnaire (SF-36). Data analyzed through SPSS software version 20.

  Results

  The results indicate that there is no relationship between quality of life variable and demographic characteristics of type 2 diabetic patients but the history of drug therapy without psychotherapy has a significant and inverse relationship with quality of life. Also, the results of data analysis showed a direct and significant relationship between therapeutic adherence and quality of life.

  Conclusion

  The results showed the direct relationship between therapeutic adherence and quality of life and an inverse relationship between the history of non-psychotherapy and quality of life and a significant part of the success of treatment in the longtime depends on the adherence and the psychological aspects of the patient.

  Keywords: Adherence_Psychotherapy_Quality of life_Type 2 diabetes
 • Zahra Afra, Ali Reza Bakhshayesh *, Hossein Yaghoubi Pages 172-178
  Introduction
  This study aimed to compare between resilience and life satisfaction in normal and prisoner women.
  Materials and Methods
  The statistical population of this causal-comparative study included all of prisoner and normal women in Isfahan in the year of 2016. The sample of this research contains of 280 women (140 prisoners and 140 normal women) is who were selected with available sampling. To collect the required data this study from Connor and Davidson resilience (2003) and Diener Life Satisfaction (1985) questionnaire were used. In this research the data were analyzed in descriptive and deductive (Pearson correlation and ANOVA) statistics by using SPSS-21 software.
  Results
  The findings indicated that negative emotions tolerate have significant relationship with life satisfaction in prisoner women, also subscales of control and personal competence have significant relationship with life satisfaction in normal women (P<0.05). The results of analysis of variance showed significant difference between the category of personal competence, negative emotions tolerate and positive change acceptance in prisoners and normal women (P<0.05). Finally, these findings showed significant difference between the mean score of component life satisfaction between the two groups of prisoners and normal women (P<0.05). 
  Conclusion
  It seems that there are significant difference in personal competence, negative emotions tolerate, positive change acceptance and life satisfaction in prisoners and normal women.
  Keywords: Life Satisfaction, Prisoner, Resilience, Women
 • Marzieh Barqamadi, Javanshir Asadi, Hasan Mousazadeh * Pages 174-183
  Introduction
  Mental health is one of the development and advance components of every country and mental health is a state of psychological puberty. The current study aimed to examine mindfulness on mental health of derelict and unsupervised adolescents in Gorgan city.
  Materials and Methods
  The present study has been done on 30 derelict and unsupervised girls. Sampling was convenient among adolescents residing in well-being boarding centers. The experimental group received 8 two-hour sessions of mindfulness. Research instruments were mindfulness questionnaire and general health questionnaire. Data were analyzed by software SPSS-22 and by applying descriptive and inferential statistics (covariance analysis and Kolmogrove-Smirnov test).
  Results
  Findings of the research showed that the effect of mindfulness on mental health is statistically significant (P=0.001) and increased awareness of mind increases mental health.
  Conclusion
  Regarding findings of the research it can be stated that mindfulness had significant positive effect on mental health, also results of the research show that mindfulness had positive effect on reducing Physical symptoms, improving social activism and stopping the cycle of experiences and negative thoughts.
  Keywords: Adolescents, Mental health, Mindfulness
 • Mahboubeh Sanati, Rokhsareh Badami * Pages 184-193
  Introduction
  Some occupations such as lifeguards are considered as stressful jobs because of the nature of the task that they do, the aim of this study was to determine the effect of the training of the stress inoculation on state anxiety and performance of female lifeguards.
  Materials and Methods
  This experimental study was done with pretest-posttest design with control group. The population of this research was active female lifeguards aged 25-30 years old in Isfahan. Then 30 lifeguards were selected as convenient and purposeful from the intended community and were divided randomly in two groups. The experimental group attended in stress inoculation training class for six 90-minute sessions and ultimately post-test was performed for two groups and data were analyzed using covariance test.
  Results
  The results revealed that stress inoculation training has reduced cognitive and somatic anxiety, anxiety significantly and improved lifeguards ‘confidence and performance (P<0.001).
  Conclusion
  Stress inoculation has reduced cognitive and somatic anxiety, anxiety and improved confidence. Therefore, participating in stress inoculation training classes is recommended to reduce lifeguards’ stress.
  Keywords: Anxiety, Inoculation, stress
 • Azam Movahedi *, Hasan Mirza Hosseini Pages 194-203
  Introduction
  Conflicts, rejection, jealousy and couples resentment are factors that damage physical and mental health. The aim of this study is to investigate the effect of forgiveness therapy on conflicts and life quality of women who referred to the Aramesh counseling centers.
  Materials and Methods
  This experimental study was done in women referred to Aramesh counseling centers in 2015 and they had obtained the scores above 25 in the marital test. The sample size of 30 subjects (convenient method) selected and randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received 10 ninety minutes sessions of forgiveness therapy program. After intervention, the subjects' marital conflicts and quality of life were measured again. Analysis of data was performed by multivariate analysis test for differential scores and t-test.
  Results
  The results showed that forgiveness therapy had an impact on reducing women's marital conflicts and increasing life quality in general and this effect was significant  (P<0.05).
  Conclusion
  Based on the results, forgiveness therapy can impact positively on marital conflicts and quality of life among women.
  Keywords: Forgiveness therapy, Marital conflict, Quality of life
 • Khosro Behrang *, Parvaneh Gerdab, Zohreh Nemati, Gholamabbas Saemi, Elaheh Pourakbaran Pages 204-212
  Introduction
  The purpose of present study is to determine the relationship between the lifestyle and the commitment of married couples with the marital satisfaction in married women.
  Materials and Methods
  The research statistic society of this descriptive study included all women referred to several consultancy institutes in Mashhad, who had called on for receiving consulting services. Then 200 women among them were selected via convenient method.  Research instrument included the Enrich questionnaire of marital satisfaction (Enrich 1986), the marital commitment of Adams and Jones, and the questionnaire of health-improving lifestyle by Walkser (1990). Data analyzed through descriptive statistics and Pearson coefficient.
  Results
  The results showed that there is a significant positive relationship between lifestyle and the commitment of married couples with marital satisfaction among the married women (P<0.05).
  Conclusion
  The married couples can increase their marital satisfaction through shifting their life style to the correct style.
  Keywords: Commitment, Couples, lifestyle, Marital satisfaction
 • Azam Ahmadpur *, Tahmine Khaledi Pages 213-219
  Introduction
  The aim of this study was to compare martial satisfaction, marital adjustment and martial intimacy among employed and unemployed married woman students of Islamic Azad University of Ahvaz.
  Materials and Methods
  The statistical sample of this causal-comparative study concluded 246 married women (124 employed and 122 unemployed) of Islamic Azad University of Ahvaz, who were selected by convenient sampling. Research instruments were Enrich martial satisfaction questionnaire, Harmon Sink marital adjustment questionnaire and Bagarozzi martial intimacy questionnaire. Data analyzed by two way ANOVAs.
  Results
  The results showed that employed married students have more marital satisfaction than unemployed ones (P= 0.012; F=6.36). Also, they have more adjustment than unemployed married female students (P=0.005; F=7.85).
  Conclusion
  Employed married female students have more marital satisfaction and marital adjustment than unemployed ones but they have less emotional, intellectual, spiritual and aesthetical intimacy than unemployed married female students.
  Keywords: Adjustment, Employed, Martial intimacy, Martial satisfaction, Women
 • Masoumeh Yasaie Sokeh, Abdollah Shafiabadi *, Valiollah Farzad Pages 220-230
  Introduction
  This study compared the efficacy of Acceptance and Commitment Group Therapy (ACT) with Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on hemodialysis patients in terms of anxiety and depression.
  Materials and Methods
  In this experimental study, among the hemodialysis patients referred to Imam Khomeini in Shirvan and Imam Ali hospital in Bojnord, 42 hemodialysis patients were selected by convenient sampling method and they were randomly divided in three groups of ACT, MBCT and control (each group 14 people). ACT and MBCT groups were treated for 8 sessions of 90 minutes (one weekly session). In this study, Beck anxiety and depression inventories were used to collect data. Data was analyzed using analysis of covariance.
  Results
  The findings showed that both treatment methods were efficient on anxiety and depression in hemodialysis patients but the efficacy of ACT on the depression variable is greater than MBCT and efficiency of MBCT on anxiety variable is greater than the ACT.
  Conclusion
  It seems that Acceptance and Commitment Group Therapy (ACT) and Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) are effective on hemodialysis patients in terms of anxiety and depression.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Anxiety, Depression, Mindfulness-based cognitive therapy
 • Maliheh Sarabandi * Pages 241-250
  Introduction

  Acquiring the sequence of information without regard for learning is implicit learning. Many studies have shown implicit motor learning in Alzheimer’s patients, but the obtained results are not consistent about Parkinson’s patients.

  Materials and Methods

  In this descriptive-comparative study, through convenient sampling method among elderly patients who referred to the offices of neurologists in city of Zabol (2016), 11 Parkinson's patients, 10 patients with Alzheimer's disease based in NINCDS_ADRDA criteria and 10 cases as control group (4 males and 6 females) were selected. Then MMSE test was used to test the psycho-cognitive status test and the Wechsler Adult IQ test was used to measure the level of intelligence and memory. Parkinson's Disease Staging and Scale (Hoehn & Yahr) was used for Parkinson's patients.

  Results

  The results for the percentage of errors in Parkinson's patients increased with a change from the fixed blocks to the random block, which indicates tacit learning, but this group of patients responded less tacitly to moving learning compared to other groups at a time.

  Conclusion

  The errors and the reaction time may indicate separate processes like spatial and motor components of motor-sequence that can be influenced differently in Parkinson and Alzheimer's patients.

  Keywords: Alzheimer, Implicit learning, Parkinson
 • Nasim Qushchi, Afsaneh Khajvand Khoushli * Pages 251-260
  Introduction
  Addiction is one of the special issues for clinical psychologists and psychiatrists because it has many negative consequences for communities. The present study examined the teaching of EMDR technique on annoying memories and anxiety and worry in women members of Alanan Association of Gorgan city.
  Materials and Methods
  In this clinical study, 30 women of Alanan Association of Gorgan (2016) were selected by convenient method and divided into control and experimental groups. Data were collected using Raymond Bernard Cattle's Anxiety Inventory (CAQ), Pennsylvania Worrying (PSWQ) and Brequette's Annoying Memories. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics.
  Results
  Findings showed that EMDR was effective on anxiety and worry among women of Alanan Association (P<0.05) while it had not significant impact on annoying memories.
  Conclusion
  The results of the study revealed that EMDR technique can impact on anxiety and worry among addict women.
  Keywords: Anxiety, Eye movement desensitization technique, Memories, substance abuse, Worry
 • Fatemeh Maghsoodloo, Massoud Amoopour * Pages 261-270
  Introduction
  The present study aimed to assess the effectiveness of positive thinking training on life satisfaction and resilience in divorced women who are supported by Welfare Organization.
  Materials and Methods
  In this clinical study, the statistical population is comprised of all of the divorced women who were the heads of households and supported by Welfare Organization. Then 30 of these women were randomly selected and divided into two groups of experimental and control groups. The experimental group participated in 10 two-hour sessions of positive thinking skill training twice a week. A 25-item Connor-Davidson (CD-RIS) Resilience Scale and Satisfaction with Life Scale and a 5-item Satisfaction with Life Scale (SWLS) designed by Rakhir and Samani (2004) have been used as research instruments.
  Results
  Using a univariate analysis of covariance, the results indicated that positive thinking training has a significantly positive effect on the resilience of women as heads of households, but it does not have any significant effect on their life satisfaction (P>0.05).
  Conclusion
  The results of the study revealed that positive thinking training has a significant effect on resilience, but it did not impact on life satisfaction significantly but the method used in the present study can be considered as a proper method for psychological, therapeutic and consulting interventions.
  Keywords: Divorced women, Life Satisfaction, Positive thinking, Resilience
 • Tayebeh Haghparast Lati, Ezatollah Naderi *, Maryam Seif Naraghi Pages 271-280
  Introduction
  Spiritual curriculum means the induction of health through content and training programs. Such kind of curriculum, in addition to rational rising of students, provides them with a deeper and more productive feeling. This research aimed to design an optimal pattern of spiritual curriculum for social studies in primary school and evaluate from the perspective of specialists and relevant teacher.
  Materials and Methods
  In this research, firstly, regarding the theoretical foundations of the research subject, the optimal characteristics of four elements (goal, content, implementation and evaluation) are identified in the social studies curriculum and the model is presented. The study population consisted of all primary school teachers and curriculum specialists of Gilan province (consisting of 45 specialists and 8641 teachers) during the academic years of 2016-2017, meanwhile; all of the curriculum specialists were selected by using census sampling method and 360 primary school teachers were selected by using random sampling. The data collecting tool consisted of Self-made questionnaire whose validity was approved by curriculum specialists, in addition; its reliability was approved by Cronbach's alpha (0.86). Data analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  the results showed that the proposed model for spiritual curriculum in social studies has been satisfactory from the perspective of curriculum specialists and primary school teachers. Also, there was not a significant difference (P>0.05) between these two views on the desirability of the proposed model.
  Conclusion
  Based on the results, we can use this model in social studies for growing spirituality of students in primary school.
  Keywords: Primary school, Social studies, Spiritual curriculum
 • Alireza Eslami *, Pejman Barimani, Samaneh Doost, Mohammad Pages 281-289
  Introduction
  The present study aimed to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on anxiety and lack of tolerance of uncertainty in patients with hypertension.
  Materials and Methods
  The statistical population of this clinical study consisted of all patients with hypertension who had been extracted from Shahid Beheshti hospital in Babul during the three months from September to November 2013. Among them, 32 patients were selected using non-random sampling method and were randomly assigned to experimental and control groups. Data were collected through Beck Anxiety Scale and Uncertainty Tolerance Questionnaire. Covariance analysis was used to compare the mean scores of experimental and control groups.
  Results
  The results of the covariance test showed that mindfulness-based cognitive therapy reduced anxiety and lack of tolerance of uncertainty in the experimental group significantly (P<0.05).
  Conclusion
  The results of the study revealed that the use of mindfulness-based therapies can have a direct effect on reducing anxiety and lack of tolerance uncertainty in patients with hypertention.
  Keywords: Anxiety, Hypertention, Cognitive Therapy, Mindfulness, Tolerance
 • Mojtaba Aghili *, Haniyeh Mianabadi, Arezou Asghari Pages 290-295
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the relationship between comparing maladaptive schemas, high risk behaviors and optimism in students using social network in students of with divorced and ordinary families in Gorgan city.
  Materials and Methods
  In this research, 120 students from Islamic Azad University of Gorgan were studying during the academic years of 2015-2017 selected through convenient method. Data gathered by a researcher-made 7 demographic questionnaire, Yang's short form questionnaire, high-risk behaviors questionnaire, and Sheer and Carver optimism questionnaire.
  Results
  Findings showed that the mean scores of optimism and high risk behaviors in divorced group were lower than ordinary group (P<0.05).
  Conclusion
  Regarding the results in ordinary families, optimism acts as an effective variable in reducing the use of social networks, while in the other group this factor is ineffective. Also, there is a significant relationship between the amount and time of use of virtual networks in the two groups of students. Therefore, due to the variety of variables, the more amount and time of using social networks, the group also shifts to divorced group.
  Keywords: Early maladaptive schemas, High-Risk Behaviors, Optimism, Social networks
 • Hassan Bagherinia * Pages 296-304
  Introduction
  The aim of this study was to determine the relationship between self-concept and positive feeling to spouse with the marital satisfaction in married women.
  Materials and Methods
  This research was descriptive and correlational. The statistical population were about 1700 married women in Education Department of Bojnord city in 2015-2016. 313 cases were selected through simple random sampling. The research tool in this study included Beck self-concept questionnaire (1978), Positive Feelings Questionnaire (1975) and Enrich Marital Satisfaction Questionnaire. Multi-variables regression test with stepwise method and one-variable regression test were used to analyze data.
  Results
  The results showed that there was a relationship between self-concept and positive feeling to spouse with the marital satisfaction. Also, there was a relationship between self-concept and marital satisfaction and the same relationship was seen between positive feeling to spouse with the marital satisfaction.
  Conclusion
  The results of the study revealed that self-concept and positive feeling to spouse can affect on marital satisfaction.
  Keywords: Marital satisfaction, Self-concept, spouse
 • Roya Qasdi *, Keyvan Arvandian, Farideh Rezaei, Hamid Reza Hatami Pages 305-310
  Introduction
  The tension of war on veterans' children can be endangering the identity formation and growth, especially teenage girls. The aim of this study was to compare the clinical analysis among 12-14 years aged children in Shahid and ordinary groups.
  Materials and Methods
  The population of this causal-comparative study included 60 girl students in the first to third grades of median school during academic year of 2014-15 in Shahid families and matched ordinary girls. The samples selected via randomized cluster sampling. All girls evaluated through drawing of house-tree-person test.
  Results
  The results showed that the indexes of house-tree-person graphic drawings are higher among Shahid children compared to ordinary children such as anxiety, depression, impulsivity and lack of adaption but in the scale of low self-esteem, anger and relationship problems, there are no significant differences between two groups.
  Conclusion
  The results showed that the indexes of house-tree-person graphic drawings are higher among Shahid children compared to ordinary children.
  Keywords: Children, Clinical indexes, Home-tree-person drawing
 • Fereshte Alikhani Darabi *, Arezoo Mehrabi, Shiva Hosseini Dashti, Alireza Alikhani Pages 311-318
  Introduction
  Analysis of the interaction offers us an image of human psychological structure that can be used for increasing martial intimacy and decreasing marital boredom. This study aimed to study the effectiveness of group counseling based on an analysis of the interaction relationship between marital intimacy and couples’ intimacy.
  Materials and Methods
  The statistical population of this clinical trial included all couples living in Kermanshah in 2016. Simple randomized sampling was used as sampling method. 40 people (20 couples) were selected and were randomly placed in two experimental and control groups. All subjects responded to the questions of marital boredom and couples’ intimacy questionnaire and the questions related to the demographic characteristics before and after intervention. Group counseling with interaction relationship analysis was conducted weekly in 10 sessions (60 minutes). The descriptive statistics (mean, standard deviation and variance) and covariance analysis were used to analyze the data through SPSS.22mn software.
  Results
  According to univariate covariance analysis, there were significant differences between control and experimental groups in total score of marital boredom (F(1,28)=28.45, P<0.0001), physical fatigue (F(1,28)=34.49, P<0.0001), emotional fed up (F(1,28)=14.10, P<0.0001) and mental fed up (F(1,28)=11.34, P<0.0001).
  Conclusion
  The results showed that the interaction relationship analysis approach could increase the intimacy of married couples and decrease their boredom. The findings of this study can be used for education and health care programs.
  Keywords: Interaction relationship analysis, Martial boredom, Martial intimacy
 • Nasim Barandeh, Abdollah Shafiabadi *, Valiollah Farzad Pages 319-326
  Introduction
  The present study sought to compare the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and choice theory on the procrastination among female third-grade high school students. The population consisted of all female third-grade high school students of Shahriar County in the educational year of 2015-2016.
  Materials and Methods
  The sample of the study included 60 students selected through the multistage cluster sampling. Solomon and Rothblum questionnaire was used for procrastination assessment. The first experimental group was treated by an eight-session weekly group teaching based on the acceptance and commitment therapy and the second one was treated by an eight-session weekly group teaching based on the choice theory.
  Results
  The results of the study indicated that teaching based on the acceptance and commitment therapy as well as the choice theory was effective in reducing procrastination among female third-grade high school students, but there was not a significant difference between the effectiveness of the two theories on procrastination reduction. Teaching based on the acceptance and commitment therapy as well as the choice theory had a desirable stable effect on the procrastination among female third-grade high school students over time.
  Conclusion
  Teaching based on the acceptance and commitment therapy as well as the choice theory had a desirable stable effect on the procrastination among students.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Choice theory, Procrastination
 • Mahmoud Jajarmi, Elaheh Pourakbaran * Pages 327-334
  Introduction
  The present study aimed to determining the relationship between religious attitude, mental health and resiliency in women.
  Materials and Methods
  The research method is descriptive and correlative. The statistical society of this study consisted all married female students of Mashhad Ferdowsi University which 150 individuals were selected through convenient sampling. The measuring instruments were three questionnaires including Connor and Davidson resilience questionnaire (2003), religious attitude measurement questionnaire and Goldberg and Hiller general health questionnaire (1979) with 28 questions.
  Results
  Results demonstrated that there is a positive and significant relationship between religious attitude and mental health (p< 0.01), also there is a positive and significant relationship between religious attitude and resiliency (p< 0.01)
  Conclusion
  It can be concluded that religious attitude can be effective in increasing mental health and resiliency among women.
  Keywords: Mental health, Religious attitude, Resiliency, Women
 • Hossein Samadi, Hadi Georki, Reza Bidaki, Jalal Dehghanizadeh *, Seyyed Hossein Razavi, Zahra Afkari Shahrestani Pages 335-345
  Introduction
  There are few studies on the effect of cognitive-behavioral interventions and mindfulness on sport performance in athletes. The aim of this study was to investigate the effectiveness of 6 weeks training on cognitive-behavioral strategies and mindfulness exercises on shooter performance with 2 months follow-up.
  Materials and Methods
  The statistical population of this research included all male shooters in the Yazd province with a range of age from 17 to 22 years old. To conduct the research, 24 professional shooters were randomly assigned into three groups: cognitive-behavioral strategies, behavioral-mindedness-control, and control groups (each group was 8). Specific forms were used to measure exercise performance. The variance analysis with repeated measurements and one way analysis of variance was used to evaluate the performance variations in the three groups. Data were analyzed using SPSS 20 software. 
  Results
  The results showed that although the experimental groups had a positive effect on exercise performance scores in the post-test phase, this effect was eliminated in the follow-up phase. Comparison of the groups in the post-test and follow-up exercises shows that there is a significant difference between the mind and body group with the control group and the cognitive-behavioral group, but between the control and cognitive-behavioral groups only in the post-test There is a significant difference.
  Conclusion
  The findings suggest that mindfulness exercises can be used as a new and promising way to increase the performance of shooters.
  Keywords: Cognitive Behavior, Mindfulness, Sport Performance
 • Nahid Rahimi, Tayebeh Mehrabi *, Saeed Pahlavanzadeh Pages 346-354
  Introduction
  Introduction
  Children's fear of being hospitalized has many complications. The aim of this study was to determine the relationship between the dimensions of self-concept and the fear of the hospital in children admitted to selected hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. 
  Materials and Methods
  This is a descriptive-correlational study. The research sample consisted of 120 children aged 10-14 years old in Isfahan's selected hospitals. Data were collected using demographic characteristics, self-concept questionnaire (SCQ) and hospital's fear scoring questionnaire (HFRS). Pearson correlation coefficient, linear regression analysis and independent t-test were used to analyze the data.
  Results
  There was a significant negative correlation between the overall scores of fear of the hospital and the overall scores of self-concept and its dimensions except for ethics (P<0.05). However, self-concept scores were not significantly correlated with moral status (P>0.05). There was a significant negative correlation between the age of children with the total score of self-concept and there was no significant relationship between the age of the children with the general score of fear of the hospital and its dimensions. Also, the results showed that there was no significant relationship between the gender of children with general score of self-concept and fear of hospital (P>0.05). 
  Conclusion
  As the child's self-concept is more positive, the child will experience less fear.
  Keywords: Child, Hospital, Self-concept
 • Gholam Hossein Maktabi *, Majid Naeimavi, Khalil Toufani Zadeh, Mohammad Ali Ghasemi Nia, Mohammad Mehdi Ghasemi Pages 355-363
  Introduction
  Anxiety is regarded as a natural reaction to deal with the source of fear and threat. The present study aimed to assess the effect of emotional intelligence training on test anxiety and emotional intelligence among male students.
  Materials and Methods
  The present study consisted of 40 students of fifth grade selected randomly among two elementary schools using multivariate sampling  method, who were assigned into control and experimental group (n=20). The experimental group received 10 sessions of emotional intelligence training. The research instrument consisted Beck anxiety questionnaire and Bar-On emotional intelligence questionnaire. 
  Results
  The findings obtained from the present study indicated that emotional intelligence has a direct significant impact on test anxiety among the male students of fifth grade (P<0.05).
  Conclusion
  The results of the study revealed that emotional intelligence training plays a significant role in reducing test anxiety and increasing emotional intelligence of the students.
  Keywords: Emotional intelligence, Students, Test anxiety
 • Najmeh, Alsadat Shojaeian, Masoumeh Shojaei *, Abdollah Ghasemi Pages 364-371
  Introduction
  Active lifestyle during pregnancy will have a constant impact on mother and Infant. The research aimed to investigate the effects of maternal activity during pregnancy on the child's cognitive development during the three months after birth.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 40 mother-child pairs were selected and randomly divided into two experimental group and control group. The experimental group benefited from 16 sessions of 50 minutes of physical intervention and control group did not have regular physical activity. Finally, the infants of two groups were evaluated by Ages-Stage questionnaire (ASQ 3) in two periods of one and three months. In order to examine the hypothesis, they were used repeated measure analysis of variance and independent t test for the investigation of differences between the two groups. All statistical analysis was conducted with SPSS-22 software.
  Results
  The results showed that maternal physical exercise in the experimental group improved the problem solving skills and the main effect of time (F=27.55, P=0.001) and group (F=78.13, P=0.001) was significant.
  Conclusion
  The obtained results confirmed that physical activity during pregnancy can increase the infant's cognitive development.
  Keywords: Cognitive development, Exercise, Infancy, pregnancy