فهرست مطالب

میکروب شناسی مواد غذایی - سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پژوهشی
 • محمدرضا خانی*، امین ابوالحسن زاده، مریم فهیم دانش صفحات 1-18
  این تحقیق با هدف بررسی اثرات ضد میکروبی روغن سیاه دانه در سوسیس همراه با بررسی امکان کاهش نیتریت در آن انجام پذیرفت. به این منظور نمونه های سوسیس با غلظت های 2 و 3 درصد روغن سیاه دانه حاوی مقادیر مختلف نیتریت (شامل 0، 30، 60 و 90 پی پی ام) در قالب هشت تیمار و یک نمونه شاهد بدون روغن سیاه دانه و با ppm120 نیتریت تهیه گردیدند و برای مدت یک ماه در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. سپس ویژگی های میکروبی تمامی نمونه های تولیدی شامل شمارش های کلی باکتریایی، کلیفرم ها، سالمونلا، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس، کلستریدیوم پرفرینجنس، کپک و مخمر در طی روزهای 1، 11، 21 و 31 نگهداری و ویژگی های ارگانولپتیکی پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمارهای حاوی 2 و 3 درصد روغن سیاه دانه با مقادیر ppm90 وppm 60 نیتریت عمدتا در طی مدت نگهداری دارای نتایج شمارش های کلی باکتریایی، کلیفرم ها، اشریشیاکلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمری مشابه با نمونه شاهد بودند. اما شمارش های میکروبی انجام شده در تمامی نمونه ها تا انتهای زمان نگهداری افزایش معنی داری داشتند (05/0>P). سالمونلا و کلستریدیوم پرفرینجنس نیز در هیچ یک از نمونه ها جداسازی نگردید. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که افزایش روغن سیاه دانه از 2 به 3 درصد موجب کاهش بار میکروبی در غلظت های ثابت نیتریت شد. همچنین کاهش نیتریت در تیمارها همراه با افزودن روغن سیاه دانه عمدتا سبب کاهش معنی دار امتیاز رنگ، طعم و پذیرش کلی در مقایسه با شاهد گردید اما روی ویژگی های بافت و بو تاثیر معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: کاهش نیتریت، روغن سیاه دانه، سوسیس، ویژگیهای میکروبی
 • لاله رومیانی*، شیوا علیزاده صفحات 19-29
  این تحقیق با هدف بررسی شاخص های شیمیایی فساد و تعیین ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره ای گوشت مرغ) در دمای انجماد به مدت 6 ماه انجام شد. برای این هدف نمونه های ماهی و مرغ با 5 تیمار (تیمار 1: 75 درصد ماهی و بدون مرغ، تیمار 2: بدون ماهی و 75 درصد مرغ، تیمار 3: 25/56 درصد ماهی و 75/18 درصد مرغ، تیمار 4: 75/18 درصد ماهی و 25/56 درصد مرغ، تیمار 5: 5/37 درصد ماهی و 5/37 درصد مرغ) و 3 تکرار تهیه شدند. نتایج نشان داد که شاخص های کیفی فساد در طول دوره نگهداری روند افزایشی داشتند. بالاترین میزان پراکسید، بازهای نیتروژنی فرار، تیوباربیتیوریک اسید و اسیدهای چرب آزاد به ترتیب 01/0±08/4 میلی اکی والان در کیلوگرم، 92/0±26/20 میلی گرم در 100 گرم، 06/0±63/3 میلی گرم مالون در آلدئید در کیلوگرم و 03/0±94/3 درصد در ماه ششم در تیمار 1 به دست آمد. در مقایسه با ماه اول، رشد باکتری های سرمادوست و کل باکتری های زنده در ماه ششم در تیمارهای چهارم و پنجم به تاخیر افتاد. انعکاس رشد باکتری های برگرهای تلفیقی منجمدشده در دمای 18- درجه سانتی گراد نشانه کیفیت خیلی خوبی آنها بود. با توجه به نتایج به دست آمده بهترین زمان ماندگاری برگر تلفیقی (کپور نقره ای گوشت مرغ) طی شش ماه نگهداری در دمای انجماد 4 ماه و مربوط به تیمار 2 بود.
  کلیدواژگان: شاخص های فساد، زمان ماندگاری، برگر تلفیقی
 • علی محمدی ثانی*، خلیل بهنام، مهرناز اسماعیل پور صفحات 31-40
  هدف از این مطالعه تعیین ترکیب شیمیایی و خاصیت ضد میکروبی اسانس ریشه شلغم شیرازی در فارس_ایران بود. اسانس ریشه شلغم شیرازی به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر استخراج و آنالیز اسانس توسط کروماتوگرافی گازی-جرمی منجر به شناسایی 16 ترکیب گردید. اصلی ترین ترکیبات شامل متیل کاویکول با بالاترین درصد (32.31 درصد)، ترنس آنتول (19.58 درصد)، لینالول (15.46 درصد)، آلفا پینین (9.28 درصد)، آلفا توجون (6.59 درصد) و بتا پینین (3.34 درصد) بودند. به منظور ارزیابی خاصیت ضد میکروبی اسانس از دو روش میکرودایلوشن و انتشار دیسک استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اسانس گیاه شلغم شیرازی دارای اثر قابل توجهی در کاهش رشد باکتری های مورد آزمون بوده است. اگرچه اسانس حاصل حداقل غلظت بازدارندگی کمی (2.5 میلی گرم بر میلی لیتر) روی باکتری اشرشیاکلی داشت اما در مقابل باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بالاترین تاثیر (حداقل غلظت بازدارندگی 0.625 میلی گرم بر میلی لیتر) را از خود نشان داد. نتایج ارائه شده در این تحقیق، نشان دهنده خاصیت ضد باکتریایی اسانس ریشه شلغم شیرازی می باشد، بنابراین می توان از اسانس ریشه این گیاه به عنوان یک منبع بالقوه از یک ماده ضد میکروبی فعال برای صنعت غذا استفاده نمود.
  کلیدواژگان: خاصیت ضد میکروبی، اسانس، ترکیب شیمیایی، شلغم شیرازی
 • سولماز موسوی، فرهاد صفرپور دهکردی*، یوسف ولی زاده صفحات 41-53
  تا کنون راه های اتتقال و جنبه های اپیدمیولوژیکی هلیکوباکتر پیلوری به خوبی شناسایی نشده است. نقش آب و موادغذایی در انتقال هلیکوباکتر پیلوری به انسان محتمل است. مطالعه حاضر به منظور ژنوتایپینگ سوش های هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه های شیر خام و فراورده های لبنی جمع آوری شده از استان اصفهان انجام پذیرفت. در کل 250 نمونه شیر و فراورده های لبنی جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال داده شد. استخراج DNA انجام و ردیابی ژن 16S rRNA هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از آزمون PCR انجام پذیرفت. نمونه های مثبت از نظر حضور ژنوتیپ های VacA و CagA مورد ارزیابی قرار گرفتند. از کل 250 نمونه شیر و فراورده های لبنی، 37 نمونه (8/14 درصد) آلوده به هلیکوباکتر پیلوری بودند. شیر گوسفند بیشترین (25 درصد) و پنیر سنتی (2 درصد) کمترین میزان آلودگی را داشتند. اختلاف معنادار آماری (p <0.05) بین نوع نمونه و میزان شیوع هلیکوباکتر پیلوری دیده شد. VacA s1a (02/27 درصد)، VacA m1a (32/24 درصد) و CagA(62/21 درصد) فراوان ترین ژنوتیپ های ردیابی شده بودند. ژنوتیپ های s1am1a (21/16 درصد) و s1am2 (40/5 درصد) بیشترین فراورانی را در بین ژنوتیپ های ترکیبی داشتند. تشابه ژنوتیپی سوش های هلیکوباکتر پیلوری نمونه های مختلف نشانگر یکسان بودن منبع آلودگی آنهاست. تشابه الگوی ژنوتیپی مطالعه ما و مطالعات انجام پذیرفته روی نمونه ها بالینی انسان نشان دهنده انتقال سوش های هلیکوباکتر پیلوری از کارکنان آلوده مراکز شیردوشی و فروش شیر و فراورده های لبنی به نمونه هاست.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، ژنوتایپینگ، شیر، فراورده های لبنی
 • سید حمید نوربخش، مسعود یاورمنش *، سید علی مرتضوی، علی معظمی، پیمان ادیبی صفحات 55-67
  پروبیوتیک ها میکرواورگانیسم های زنده ای هستند که در صورت مصرف به تعداد کافی باعث افزایش سطح سلامت مصرف کننده می شوند، چالش اصلی در استفاده از پروبیوتیک ها زنده و فعال نگه داشتن آن ها در حین فرآیند مواد غذایی و دستگاه گوارش مصرف کننده است. هدف از این پژوهش مقایسه اثر تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم در ماست سین بیوتیک است. در این پژوهش اثر تنش های اسیدی (pH های 5/2، 5/3، 5/4، 5/5و5/6)، اسمزی (غلظت 2 و 4 درصد نمک)، صفرا (غلظت 2/0، 4/0، 8/0، 1 و 2/1 درصد) و سرما (4 درجه سانتی گراد) در مقیاس کمتر از حد کشندگی به عنوان تیمار افزایش دهنده مقاومت باکتری ها بررسی شد. میزان زنده مانی سویه های تیمار شده و تیمار نشده در ماست و دستگاه گوارش در طول یک ماه از طریق شمارش سلول زنده مقایسه گردید. نتایج بیانگر موثر بودن اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر افزایش مقاومت باکتری ها بود (P≤0.05). میزان مقاومت هر دو سویه در برابر تنش های اسیدی، نمک، صفرا و سرما افزایش یافت، علاوه بر این تعداد سلول های زنده لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم پس از یک ماه مصرف ماست در مدفوع مصرف کنندگان افزایش نشان داد. نتایج نشان داد به طور کلی استفاده از تنش های کمتر از حد کشندگی باعث افزایش زنده مانی باکتری ها در مواجه با تنش های گوارشی و سرما می شود، البته میزان افزایش زنده مانی در بین سویه های مختلف متفاوت بود.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، پری بیوتیک، سین بیوتیک، ماست، زنده مانی
 • محمد خدایی، شهلا سلطانی نژاد صفحات 69-79
  در سال های اخیر باکتریوسین ها به عنوان نگه دارنده های طبیعی در صنایع غذایی و دارویی و امروزه به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های شیمیایی در درمان عفونت ها اهمیت پیدا کرده اند. باکتری های پروبیوتیک موجود در لبنیات که تحت عنوان باکتری های اسید لاکتیک شناخته می شوند، گروه مهمی از باکتری های تولید کننده باکتریوسین هستند. در این پژوهش 15 جدایه از لبنیات بومی روستای قناتغستان از توابع شهرستان کرمان جداسازی گردید. باکتریوسین های تولیدی با استفاده از سولفات آمونیوم خالص گردیدند. اثر باکتریوسین های تولیدی بر سویه های اندیکاتور گرم منفی و گرم مثبت مختلف بررسی شد. اثر تریپسین، تغییرات pH و حرارت بر باکتریوسین تولیدی مطالعه گردید. جدایه ای که باکتریوسین آن بیشترین فعالیت ضدباکتریایی را داشت، به عنوان سویه انتروکوکوس فاسیوم Y1 شناسایی گردید. بیشترین تاثیر ضدباکتریایی علیه لیستریا مونوسیتوژنز و سودوموناس ائروژینوزا مشاهده شد. باکتریوسین تولیدی در حضور تریپسین فعالیت خود را از دست داده و در برابر تغییرات pH، از 2 تا 12 و در برابر تغییرات حرارت تا دمای اتوکلاو، فعالیت خود را حفظ نمود. با توجه به اینکه باکتریوسین تولیدی دارای طیف مهاری وسیع علیه باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، به ویژه باکتری های بیماری زا بوده، همچنین در برابر تغییرات حرارت و pH مقاوم می باشد، استفاده از آن به عنوان نگه دارنده زیستی در صنایع غذایی، دارویی و خوراک دام و همچنین به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک های شیمیایی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: فراورده های لبنی بومی، باکتریوسین، انتروکوکوس فاسیوم، فعالیت ضدباکتریایی
 • نفیسه سادات نقوی*، نجمه عکاف زاده، مهران مجلسی صفحات 81-92
  ورم پستان موجب تغییرات فیزیکی و شیمیایی در شیر و تغییرات آسیب شناسی در غده پستان می شود. این تحقیق با هدف شناسایی عوامل باکتریایی ورم پستان گاو در گاوداری های شهر اصفهان و بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره های بره موم و گرده گل زنبور عسل بر باکتری های جداسازی شده انجام پذیرفت. از 10 گاو دارای علائم ورم پستان با رعایت شرایط استریل نمونه شیر تهیه شد. باکتری های جدا شده بر اساس خصوصیات ماکروسکوپی، میکروسکوپی و آزمون های بیوشیمیایی شناسایی شدند. عصاره های اتانولی و استونی بره موم و گرده گل با استفاده از روش خیساندن تهیه و اثر ضدباکتریایی آنها با استفاده از روش چاهک پلیت و هم چنین براساس روش میکرودایلوشن تعیین شد. باکتری های جدا شده شامل استرپتوکوکوس آگلاکتیه، استافیلوکوکوس آرئوس، گونه ای از کورینه باکتریوم، گونه ای از لیستریا، سودوموناس آئروژینوزا و اشرشیا کلای بودند. عصاره های بره موم و گرده گل در روش چاهک پلیت بر روی جدایه های گرم مثبت موثر بودند اما روی انواع گرم منفی تاثیری نداشتند. میانگین نتایج حداقل غلظت مهارکنندگی نشان دهنده اثرات قابل توجهی از عصاره استونی گرده گل بر استرپتوکوکوس آگالاکتیه (غلظت mg/ml 5/12)و عصاره اتانولی گرده گل بر گونه کورینه باکتریوم (غلظت mg/ml 5/12) بود. عصاره استونی بره موم بر استافیلوکوکوس آرئوس با غلظت mg/m 25 و بر گونه لیستریا با غلظت mg/ml 5/12 بیشترین تاثیر را داشت. نتایج در بررسی حداقل غلظت کشندگی مورد تایید قرار گرفت. عصاره های بره موم و گرده گل بر روی باکتری های گرم مثبت جداشده از ورم پستان گاو تاثیر قابل توجهی داشتند و این تاثیر بیشتر توسط عصاره های استونی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ورم پستان گاو، اثرضد باکتریایی، بره موم، گرده گل
 • سعید دهقانی، مجید غلامی آهنگران*، ابراهیم رحیمی صفحات 93-102
  وجود بقایای آنتی بیوتیکی و سایر ترکیبات شیمیایی در گوشت مرغ یکی از اصلی ترین نگرانی مصرف کنندگان این منبع پروتئینی است. در این مطالعه به منظور بررسی ارتباط بین مصرف آنتی بیوتیک و آلودگی گوشت مرغ، در تابستان 1393، 10 مرغداری واقع در استان اصفهان که به شکل عادی اقدام به پرورش جوجه گوشتی کرده بودند و نیز 5 فارم پرورش جوجه گوشتی بدون مصرف آنتی بیوتیک از ابتدای دوره پرورش پایش شدند. در پایان دوره پرورش، در مرحله کشتار، از یک قطعه عضله سینه مرغ و محتویات کامل یک سکوم نمونه گیری شد. درصد آلودگی به اشریشیا کلی در عضلات و شمارش تعداد کلنی اشریشیاکلی در محتویات سکومی در دو گروه پرورش یافته در شرایط عادی و بدون آنتی بیوتیک محاسبه شد و به ردیابی اشریشیا کلی مولد شیگاتوکسین با PCR پرداخته شد. هم چنین، میزان آلودگی گوشت و تعداد کلنی اشریشیا کلی در محتویات سکومی فارم های با سابقه کلی باسیلوز و بدون سابقه رخداد کلی باسیلوز نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد درصد آلودگی گوشت به اشریشیا کلی و تعداد کلنی اشریشیا کلی در محتویات سکومی در دو گروه پرورش یافته در شرایط عادی و بدون آنتی بیوتیک تفاوت معنی دار ندارد اما این شاخص ها در مرغ های با سابقه کلی باسیلوز به طور معنی دار بیشتر از مرغ های بدون سابقه کلی باسیلوز است (P<0.05). در این مطالعه سویه اشریشیاکلی مولد شیگاتوکسین ردیابی نشد. بطورکلی، این مطالعه نشان داد آلودگی میکروبی در مرغ هایی که منجر به مصرف آنتی بیوتیک می شود می تواند بر کیفیت بهداشتی گوشت تاثیر بگذارد لذا لازم است ضمن رعایت زمان پرهیز از مصرف آنتی بیوتیک ها، دوره پرهیز از مصرف گوشت بعد از عفونت های باکتریایی به منظور کاهش اجرام میکروبی و جلوگیری از انتقال آن ها به زنجیره غذایی انسان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، بدون آنتی بیوتیک، گوشت مرغ
|
 • Mohammadreza Khani *, Amin Abolhasanzadeh, Maryam Fahimdanesh Pages 1-18
  This study was aimed to investigate the antimicrobial effects of black cumin oil in sausage and evaluate the possibility of reduction of its nitrite. For this purpose, sausage samples were prepared at concentrations of 2 and 3 percent of black cumin oil containing various amounts of nitrite (including 0,30,60,90 ppm) in eight treatments and a control sample without black cumin oil and with 120 ppm nitrite and all stored for a month at 4°C. Then microbial properties of all samples such as total bacterial counts, coliforms, Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, yeasts and moulds were examined on 1, 11, 21 and 31 days of storage time and organoleptic properties were evaluated after production of samples. The results showed that treatments containing 2 and 3 percent of black cumin oil with 90 ppm and 60 ppm nitrite, mainly had total bacterial counts, coliforms counts, E.coli, S.aureus, yeasts and moulds counts similar to those had control sample during the storage. But these microbial counts showed significant increase in all the samples at the end of the storage period (P
  Keywords: Nitrite reduction, black cumin oil, sausage, microbial properties
 • Laleh Romiani *, Shiva Alizadeh Pages 19-29
  This Study aimed to investigate the indicators spoilage chemical and shelf life of consolidated burger (silver carp- hen) during 6 months of storage at -18 ºC. For this purpose, fish and hen samples with 5 treatments: 1(75% fish숫憢 pen), 2(without fish% pen), 3(56.25% fish.75 pen), 4(18.75% fish 56.25% pen) and 5 (37.5% fish.5% pen) with 3 frequency were produced. The results showed quality deterioration indices were increased during storage. The most of PV (4.08±0.01 meq O2 kg-1), TVB-N (20.26±0.92 mg N2 100/g), TBA (3.63±0.06 mg Malonaldehyde/kg) and FFA (3.94±0.03%) were evaluated in the 1 treatment in sixth month. Comparing to the first month, the psychrophilic bacterial counts (PTC) and total viable count (TVC) values were significantly delayed in samples 4 and 5 treatments. Freezed silver carp burger stored at −18 °C retained very good quality, with respect to growth of PTC and TVC bacteria. Considering the results, the best shelf life of consolidated burger was fourth month in the 2 treatment.
  Keywords: Indicators spoilage, Shelf life, consolidated burger
 • Ali Mohamadi Sani *, Khalil Behnam, Mehrnaz Esmaeilpour Pages 31-40
  The aim of this study was to evaluate the chemical composition and antimicrobial activity of essential oil of Turnip (Brassica rapa) root in Fars-Iran. The essential oil was obtained by hydro-distillation and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) which revealed 16 compounds in which Methyl chavicol (32.31 %), Trans anethole (19.58 %), Linalool (15.46 %), α-Pinene (9.28 %), α- Thujone (6.59 %) and β- Pinene (3.34 %) were the main components. The antimicrobial activity was measured by disk-diffusion and micro-dilution method for determination of MIC and MBC. The results showed that the essential oil of turnip has a significant effect in reducing the growth of bacteria have been tested. However the essential oil had the lowest MIC on (MIC=2.5 mg/ml) E. coli but the results showed the highest effects against (MIC=0.625 mg/ml) S. aureus. Results presented here suggest that the essential oils of turnip possesses antibacterial properties, and is therefore a potential source of active ingredients for food industry.
  Keywords: antimicrobial activity, Essential oil, chemical composition, Shirazi turnip
 • Soolmaz Mousavi, Farhad Safarpoor Dehkordi *, Yousef Valizadeh Pages 41-53
  So far, transmission pathways and epidemiological aspects of Helicobacter pylori are not identified well. Role of water and food materials in transmission of Helicobacter pylori to human is probable. The present study was carried out to genotyping of Helicobacter pylori strains isolated from the samples of raw milk and dairy products collected from Isfahan province. In total, 250 samples of milk and dairy products were collected and transferred to the laboratory. DNA extraction was done and detection of 16S rRNA gene of the Helicobacter pylori was performed using from the PCR test. Positive samples were analyzed for presence of various genotypes of VacA and CagA. From a total of 250 samples of milk and dairy products, 37 samples (14.8%) were infected with Helicobacter pylori. Sheep milk had the highest (25%) and traditional cheese (2%) had the lowest rate of infection. Statistically significant difference was seen between the type of sample and prevalence rate of Helicobacter pylori. VacA s1a (27.02%), VacA m1a (24.32%) and CagA (21.62%) were the most frequently detected genotypes. S1am1a (16.21%) and s1am2 (5.40%) genotypes had the highest frequency amont combined genotypes. Genotypic similarity of Helicobacter pylori strains of various samples represented their similar source of infection. Genotypic similarity pattern of our study and conducted studies on clinical samples of human represented transmission of Helicobacter pylori strains from infected staffs of milking and saling of milk and dairy products to samples.
  Keywords: Helicobacter pylori, Genotyping, Milk, Dairy products
 • Hamid Noorbakhsh, Masoud Yavarmanesh *, Ali Mortezavi, Ali Moazzami, Payman Adibi Pages 55-67
  Probiotics are defined as a live microorganism that when administrated in an adequate amount promote the health status of consumers. The most important challenge in consumption of probiotics is how to keep them alive during food processing and throw the digestion system. The aim of this study is the comparison of the effects of sub-lethal pre-culturing on the viability of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus fermentum. in this study the effect of sub-lethal stresses such as low pH (2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5), Salt (2, 4 %), bile (0.2, 0.4, 0.8, 1 and 1. %) and Cold (4 °C) on increasing of viability of cells was investigated. The survival rate of treated and untreated cells in yogurt and digestion system using the enumeration of viable cells was also comprised. the results showed that sub-lethal pre-culturing had a significant effect on the viability of cells (P≤0.05). The viability of treated cells was increased in all stresses, moreover, the number viable cells in the stool sample of consumers showed a significant increase after one-month consumption of yogurt. the results demonstrate that sub-lethal pre-culturing was led to increasing the number of viable cells in all mentioned stresses, while the increasing rate of viability was different between two bacteria.
  Keywords: Probiotics, Prebiotics, Synbiotics Yoghurt, Viability
 • Mohammad Khodaii, Shala Soltani Nezhad Pages 69-79
  In recent years, Bacteriocins have been recognized as natural preservatives in food and drug industries, also, nowadays, they are used as substitutes of chemical antibiotics for treatment of infections. Bacteria in probiotic dairies recognized as “Lactic Acid Bacteria”, are significant group of bacteriocin producing bacteria. In this study 15 isolates have been isolated from native dairies of Kerman province. The Bacteriocins were purified by sulfate ammonium method. The effect of produced bacteriocins on different indicator gram negative and positive strains was investigated. The effects of trypsin, pH ranges, and heat on the produced bacteriocin were investigated too. The isolate that produced the most bacteriocin with the most antibacterial activity, identified as Enterococcus faecium Y1.The maximum antibacterial effect was observed against Listeria monocytogenes and Pseudomonas aeruginosa. The produced bacteriocin lost activity in presence of trypsin. It was resistant against pH ranges from 2 to 12 and heat ranges up to autoclave temperature. The produced bacteriocin had a wide antibacterial activity spectrum against the gram positive and negative bacteria, in particular pathogenic bacteria, also was resistant against heat and pH ranges. As a result, use of bacteriocin in food and drug industry, as animal feed, and as a substitute for chemical antibiotics is recommended.
  Keywords: native dairy products, Bacteriocin, Enterococcus faecium, Antibacterial activity
 • Nafiseh Sadat Naghavi *, Najme Akafzade, Mehran Majlesi Pages 81-92
  Mastitis is inflammation which causes physical and chemical changes in milk and pathological changes in mammary gland. The aims of present study were identification of bovine mastitis causative agents in Isfahan and survey of bee Propolis and Pollen antibacterial effect on the isolated bacteria. Milk samples were aseptically obtained from 10 mastitic cattle. The isolated bacteria were detected based on macroscopic, microscopic and biochemical characteristics. Ethanol and acetone extracts were prepared from Propolis and Pollen by soaking and the antibacterial effects of them determined using well plate and microdilution methods. The isolated bacteria included Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Corynebacterium sp., Listeria sp., Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli. Well plate method showed that Propolis and Polen extracts were effective on Gram-positive bacteria but had no effect on Gram-negative ones. The mean of results showed maximum effects of Pollen acetone extract on Streptococcus agalactiae (concentration of 12.5 mg/ml) and Pollen ethanol extract on Corynebacterium (concentration of 12.5 mg/ml). Acetone extract of Propolis showed maximum effect on Staphylococcus aureus (concentration of 25 mg/ml) and Listeria sp. (concentration of 12.5 mg/ml). The results were confirmed by minimum bactericidal concentration analysis. Extracts of propolis and pollen showed powerful effects on Gram-positive isolates and this effect was more detected by acetone extracts.
  Keywords: Bovine mastitis, Antibacterial effect, Propolis, Pollen
 • Saeed Dehghani, Majid Gholami-Ahangaran *, Ebrahim Rahimi Pages 93-102
  The residue of antibiotics and other chemical compounds in chicken meat is one of main concerns in consumers of this protein source. In this research, for study of correlation between antibiotic consumption and chicken meat contamination, in summer of 2014, 10 chicken farms in Isfahan province that reared under conventional condition and 5 chicken farms that reared broilers under without antibiotic consumption were monitored from start of growing period. At end of growing period, in slaughter stage, one piece of breast muscle and cecum content were sampled. The percentage of carcass contamination and number of Escherichia coli (E.coli) in cecal content were determined in chickens reared under conventional and without antibiotic condition. Also, the shigatoxogenic E.coli was examined by PCR.Furthermore, the carcass contamination and E.coli colony count in cecal content in chickens with or without colibacillosis background were determined. The results showed that the chicken meat contamination to E.coli and the E.coli population in cecal content in chickens reared under conventional condition were not significant different from chickens reared without antibiotic, while these indices in chickens with colibacillosis history were significant higher than chickens without colibacillosis history. In this study the shigatoxogenic E.coli was not detected. In overall, this study revealed microbial infection in chicken farms that lead to antibiotic consumption could decrease hygienic quality of chicken meat. Therefore, in addition to controlling of withdrawal time for antibiotic consumption, the withdrawal time for infections incidence must be observed for decrease the risk of transmission of pathogens along the food chain of human.
  Keywords: Escherichia coli, chicken meat, without antibiotic