فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا بیگ زاده، مهران پور حسین، سجاد سمیعی، رضا پوربابکی، بهمن پورحسن *، حامد معتمدی نژاد صفحات 323-332
  مقدمه

  صنعت ساخت وساز نقش مهمی در رشد اقتصادی یک ملت ایفا می کند و در میان مشاغل مختلف، این صنعت از لحاظ مواجهه با ریسک فاکتور های گوناگون من جمله آلاینده های تنفسی، یکی از خطرناک ترین صنایع در جهان به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ظرفیت تنفسی تعدادی از کارکنان مشاغل مختلف در کارگاه های ساختمان سازی و ارایه یک مدل رگرسیون جهت بررسی ارتباط حجم های ریوی و پارامتر های نوع شغل، سابقه کار و مصرف دخانیات بوده است.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بوده و در سال 1396 به منظور بررسی حجم های ریوی 628 نفر از کارکنان ساختمانی شهر تهران با استفاده از آزمون اسپیرومتری انجام گرفت. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و با کمک آزمون های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون هم بستگی انجام گرفت. میزان تاثیر متغیر های تاثیرگذار بر متغیرهای عمل کرد ریه نیز با رگرسیون خطی چندگانه Backward مشخص شد.

  یافته ها

  باتوجه به نتایج این مطالعه، ارتباط معنی داری بین متغیر سن و سابقه کار با شاخص های عمل کردی ریوی (FVC،FEV1، FEV1/FVCوFEF25-75%) یافت گردید (001/0>p-value). میانگین FEV1/FVC%،
  در بین گروه های مختلف شغلی اختلاف معنی داری داشت (001/0>p-value). در تحلیل یافته های آزمون عمل کردی ریوی با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه، برای هرکدام ازعمل کردهای ریوی به صورت جداگانه مدل سازی صورت گرفت و متغیرهای مستقل سن، سابقه کار، نوع شغل و اعتیاد به سیگار وارد مدل شدند.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان دهنده این امر می باشد که افراد شاغل در صنعت ساختمان سازی با تغییر قابل توجهی در پارامترهای عمل کرد ریوی مواجه بوده و احتمال ابتلا به اختلالات ریوی در آن ها بالاست.

  کلیدواژگان: اسپیرومتری، ساختمان سازی، مدل رگرسیون، FVC، FEV1
 • محمد جواد جعفری، نرمین حسن زاده رنگی ، یحیی خسروی، سهیلا خدا کریم صفحات 333-344
  مقدمه
  راهبری قطار به دلیل نیاز مداوم به پایش محیط پیرامون، مشاهده، تشخیص و تفکیک علایم موجود در اتاقک قطار، یکی از پرمطالبه ترین مشاغل فکری به شمار می رود. هدف این مطالعه ارزیابی بارکار فکری راهبران قطار با استفاده از شاخص های ضربان قلب و تغییرات ضربان قلب است.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، بارکار فکری 12 نفر از راهبران آموزش دیده متروی تهران در دو تراز مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور با استفاده از سناریوهای گوناگون کاری راهبران قطار در شبیه ساز مترو، دو سطح مختلف مطالبه فکری ایجاد شد. شاخصهای ضربان قلب و تغییرات ضربان قلب با استفاده از دستگاه ECG ثبت و تحلیل شد.
  یافته ها
  برخی از شاخص های تغییرات ضربان قلب شامل SDNNIX (01/0=p-value) ، RMSSD (00/0=p-value) ، %PNN50 (01/0=p-value) ، SDNN (07/0=p-value) و LF/HF (04/0=p-value) در عملیات عادی نسبت عملیات غیرعادی کاهش معناداری داشته اند.
  نتیجه گیری
  شاخص های تغییرات ضربان قلب (SDNN, SDNNIX, RMSSD, %PNN50 و LF/HF) به تغییرات بارکار فکری در راهبری قطار مترو حساس بودند. بنابراین، تغییرات ضربان قلب به عنوان شاخص بارکار فکری راهبران قطار مترو پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بارکار فکری، ضربان قلب، راهبری، مترو
 • مهران امیری ، عبدالله اردشیر، علی عباسی صفحات 345-358
  مقدمه
  ایمنی در محل کار یک موضوع مهم بوده و عدم استفاده از روش های موثر و کارآمد مدیریت ایمنی بر مبنای مطالعات علمی، همواره هزینه های بالایی را به صنعت ساخت وساز تحمیل می کند. با ارزیابی ریشه ای حوادث و تعیین عوامل اولیه تاثیرگذار در وقوع حوادث، می توان با صرف حداقل زمان و هزینه از رخداد حوادث جلوگیری نمود.
  روش کار
  در ابتدا حوادث عمده در پروژه های راه سازی با انجام مصاحبه و مطالعه ادبیات موضوع، شناسایی شد. سپس، درخت خطای مربوط به هر یک از این ریسک های اصلی ترسیم گردید. در مرحله بعد، پرسش نامه ای به منظور محاسبه احتمال وقوع و شدت اثر هر نوع حادثه تهیه و توزیع شد. با توجه به وجود عدم قطعیت در واژه های زبانی، از منطق فازی در محاسبات بهره گرفته شد. جهت محاسبه احتمال وقوع، از تحلیل درخت خطای فازی استفاده شد و به منظور تعیین شدت اثر هر نوع حادثه، درجه اهمیت هر معیار با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی تعیین گردید. درنهایت ریسک فاکتور برای هر نوع حادثه محاسبه و ریسک ها رتبه بندی شدند.
  یافته ها
  در بین یازده نوع حادثه موردبررسی، حوادث مربوط به سنگ شکن و کارخانه آسفالت، حوادث ترافیکی، گرمازدگی و عدم رعایت بهداشت و تصادف افراد با ماشین آلات به عنوان مهم ترین ریسک ها شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  با استفاده از نتایج حاصل از این تحقیق می توان با اعمال روش های موثر مدیریت ایمنی، نسبت به کاهش احتمال وقوع عوامل ریشه ای حوادث و درنتیجه تعدیل ریسک آن ها اقدام نمود.
  کلیدواژگان: ایمنی ساخت وساز، پروژه های راه سازی، مدیریت مخاطرات شغلی، تحلیل درخت خطای فازی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی
 • مریم رامین ثابت، مهران پورحسین، منیره خادم، فریبرز امیدی، فریده گلبابایی، سید جمال الدین شاه طاهری صفحات 359-370
  مقدمه
  تعیین مقدار سموم در مایعات زیستی به خاطر غلظت ناچیز سموم و پیچیدگی ترکیب نمونه ، یک مشکل جدی برای محققان می باشد. هدف مطالعه حاضر توسعه یک روش جدید آماده سازی نمونه با صحت و دقت بالا و مدت زمان کوتاه برای تعیین مقدار سم دیازینون می باشد.
  روش کار
  برای استخراج و تعیین مقادیر سم دیازینون در نمونه های ادرار، از روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی و دستگاه کروماتوگرافی مایع با عمل کرد بالا مجهز به شناساگر ماورا بنفش استفاده شد. برای بهینه سازی عوامل موثر بر استخراج دیازینون از روش یک عامل در یک زمان بهره برداری گردید. عوامل مختلف مانند نوع و حجم حلال استخراج کننده، نوع و حجم حلال پخش کننده، مدت زمان و سرعت سانتریفیوژ کردن، افزودن نمک و تاثیر pH، مورد مطالعه و بهینه سازی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بهینه سازی به دست آمده، سطوح بهینه متغیرهای نامبرده برای آفت کش دیازینون شامل 150 میکرولیتر تتراکلرید کربن به عنوان حلال استخراج کننده، 5/1 میلی لیتر متانول به عنوان حلال پخش کننده، pH برابر 6، 5 دقیقه زمان سانتریفوژ با سرعت 4000 دور در دقیقه و 0% وزنی-حجمی نمک افزوده شده به دست آمد.
  ضریب هم بستگی معادل 9965/0 حاصل شد که نشان دهنده خطی بودن در محدوده وسیعی از غلظت سم می باشد. LOD و LOQ به ترتیب کم تر از 7/0 و 5 میکروگرم بر لیتر محاسبه شد. مقادیر انحراف معیار برای تکرار پذیری روز به روز و هم چنین تکرار پذیری در یک روز برای سه غلظت انتخاب شده (50، 200 و 1000 میکروگرم در لیتر) ، کم تر از 4 درصد بود که نشان دهنده صحت و دقت بالای روش بهینه سازی است. مقادیر غنی سازی و راندمان استخراج برای دیازینون به ترتیب به طور میانگین معادل 245 و 99% می باشد.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج به دست آمده، روش میکرو استخراج مایع-مایع پخشی با موفقیت برای استخراج دیازینون از نمونه های ادرار توسعه یافته است. هم چنین در مقایسه با سایر روش های استخراج، روش ارایه شده در مطالعه حاضر دارای مزایایی از قبیل زمان استخراج کوتاه تر، تکرارپذیری بهتر و عامل غنی سازی بالاتر می باشد.
  کلیدواژگان: دیازینون، میکرو استخراج مایع مایع پخشی، ادرار، کروماتوگرافی مایع با عمل کرد بالا
 • روح الدین مرادی راد، مجتبی حقیقت، سعید یزدانی راد، روح الله حاجی زاده، زهره شبگرد، سیدمهدی موسوی * صفحات 371-382
  مقدمه

  صدا یکی از مهم ترین عوامل زیان آور صنعتی می باشد که روش های مختلفی جهت کنترل آن وجود دارد. تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) روشی مناسب برای انتخاب بهترین گزینه از بین چندین مورد می باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر انتخاب مناسب ترین روش های کنترل صدا با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی در یک پالایشگاه بود. بعد از مشخص نمودن منابع اصلی مولد صدا در پالایشگاه، با استفاده از پرسش نامه و روش دلفی 5 معیار و 10 روش کنترل صدا انتخاب گردید. سپس برای انتخاب مناسب ترین روش برای کنترل صدا از روش تحلیل سلسله مراتب فازی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که معیار کارایی با وزن نهایی 277/0 به عنوان مهم ترین معیار و معیار عدم تداخل در فرایند با وزن نهایی 06/0 به عنوان کم اهمیت ترین معیار می باشد. هم چنین از بین روش های کنترلی روش احداث پناهگاه صوتی بالاترین نمره (207/0) را به خود اختصاص داد.

  نتیجه گیری

  نتایج به طور کلی نشان داد که بهترین معیار جهت انتخاب روش مناسب برای کنترل صدا، کارایی آن می باشد. هم چنین بر اساس نتایج روش ساخت یک پناهگاه صوتی به عنوان بهترین روش کنترل صوت در پالایشگاه انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: صدا، تحلیل سلسله مراتب فازی، روش های کنترل صدا، مقایسه زوجی
 • داوود محمودی، سید شمس الدین علیزاده*، یحیی رسول زاده، محمد اصغری جعفرآبادی صفحات 383-396
  مقدمه

  برای صنایع و سازمان ها فجایع، حوادث و بحران ها مسایل پیچیده و بحث برانگیز می باشند. انعطاف پذیری سازمانی یک هدف موثری است که به طور مداوم به عمل کرد سازمان در طول کسب و کار، فجایع و موقعیت های بحرانی کمک می کند. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ انجام گرفت.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است. ابتدا مفهوم انعطاف پذیری سازمانی و ابعاد آن برای بررسی مشخص شد. سپس برای بررسی روایی محتوایی، پرسش نامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل خبرگان قرار گرفته و براساس نظرات اعلام شده، شاخص روایی محتوایی (CVI) و نسبت روایی محتوایی (CVR) محاسبه گردید. پایایی پرسش نامه نیز بعد از تکمیل آن توسط 272 نفر از کارکنان صنایع مورد مطالعه تعیین گردید.

  یافته ها

  میزان شاخص CVR در تمامی گویه ها از مقدار استاندارد (50/0) بالاتر بود. هم چنین تمامی حیطه های پرسش نامه به جز حیطه مسوولیت پذیری دارای CVI بالاتر از 90/0 بودند. ضریب آلفای کرونباخ برای همه ابعاد پرسش نامه به جز بعد مسوولیت پذیری، بالاتر از مقدار قابل قبول (70/0) بوده و این ضریب برای کل پرسش نامه نیز 967/0 به دست آمد که نشان دهنده عالی بودن این شاخص در مطالعه می باشد.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه نشان داد که پرسش نامه انعطاف پذیری سازمانی در مواجهه با حوادث بزرگ دارای روایی و پایایی قابل قبول بوده و برای بررسی انعطاف پذیری سازمانی در سازمان ها، می توان به عنوان یک ابزار جامع، قوی و قابل اعتماد از آن استفاده کرد

  کلیدواژگان: حوادث بزرگ، انعطاف پذیری سازمانی، پرسش نامه، روایی، پایایی
 • فاطمه دهقانی، فریده گلبابایی ، سید ابوالفضل ذاکریان، فریبرز امیدی، محمد علی منصوری نیا صفحات 397-408
  مقدمه
  اثرات سوء ترکیبات آلی فرار از اختلالات جزیی تا سرطان زایی برخی ترکیبات نظیر بنزن، شناخته شده اند. هدف از این مطالعه تعیین میزان مواجهه شغلی با ترکیبات BTEX در یک صنعت خودروسازی و ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با این ترکیبات بوده است. .
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی که در واحد رنگ یک صنعت خودروسازی شامل کابین، پیش رنگ و سالن رنگ انجام شد، پس از جمع آوری نمونه و تجزیه ی آن با دستگاه GC-MS ترکیبات BTEX به عنوان آلاینده های اصلی شناسایی شدند. در مرحله ی بعد از روش بهینه شده NIOSH1501 جهت نمونه برداری و آنالیز ترکیبات استفاده شد. به منظور ارزیابی ریسک سرطان زایی و غیر سرطان ترکیبات مورد مطالعه از روش EPA استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج آنالیز نمونه ها نشان داد که مقدار غلظت بنزن در کابین رنگ بیش تر از مقدار مجاز مواجهه شغلی می باشد. میزان ریسک سرطان زایی برای بنزن و اتیل بنزن به ازای هر 1000 نفر در کابین رنگ به ترتیب برابر با 10 و 5/2، در پیش رنگ برابر با 63/3 و 8/1 و در سالن رنگ برابر با 27/1 و 39/ 0 به دست آمد. ریسک غیر سرطان برای بنزن در کلیه بخش ها و برای زایلن در کابین رنگ و پیش رنگ بالاتر از حد مجاز توصیه شده می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن ریسک سرطان زایی ترکیبات بنزن و اتیل بنزن و هم چنین ریسک غیر سرطان برای دو ترکیب بنزن و زایلن، پایش بیولوژیکی کارگران، بهبود سیستم های کنترلی موجود و به کار گیری اقدامات کنترلی فنی و مهندسی مدرن برای کنترل میزان مواجهه با این ترکیبات توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک سرطان زایی و غیر سرطان زایی، ترکیبات آلی فرار، BTEX، صنعت رنگ
 • مهدی جهانگیری، حسین مولایی فر ، مرضیه هنربخش، پیام فرهادی، بهبود خانی، فاضل رجبی صفحات 409-419
  مقدمه
  بیماری های پوستی ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی یکی از مشکلات مهم سلامت در محیط های شغلی محسوب می شوند. این مطالعه با هدف اولویت بندی روش های کنترل مواجهه ی پوستی با مواد شیمیایی در یک کارخانه ی رنگ کاری انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه ی مقطعی- تحلیلی، ابتدا از طریق سوابق موجود و دیدگاه های خبرگان و هم چنین نتایج حاصل از مطالعات گذشته 7 معیار و 8 گزینه برای کنترل مواجهه پوستی انتخاب و به روش FAHP-TOPSIS اولویت بندی شدند.
  یافته ها
  در مقایسه ی زوجی، معیار ایمن بودن روش (w=0. 298) دارای بیش ترین اهمیت و معیار به روز بودن روش (w=0. 0138) کم ترین اهمیت را به خود اختصاص داد. از بین گزینه های کنترلی نیز بالاترین و پایین ترین اولویت به ترتیب مربوط به آموزش (w=0. 817) و برنامه ریزی کار و استراحت (0. 233) بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، در کارخانه رنگ مورد مطالعه، آموزش به عنوان بهترین راه کارهای کنترل مواجهه ی پوستی با مواد شیمیایی بر اساس معیارهای مورد بررسی شناسایی شد که می تواند در جهت ارتقاء سطح سلامت پوستی کارکنان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، کنترل مواد شیمیایی، رنگ کاری، FAHP-TOPSIS
|
 • Zahra Beigzadeh, Mehran Pourhossein, Sajjad Samiei, Reza Pourbabaki, Bahman Pourhassan, Hamed Motamedi Nejad Pages 323-332
  Introduction

  Construction industry plays a major role in the economic development of all countries and among the various occupations, this industry is one of the most dangerous industries, particularly respiratory contaminants, around the world. The aim of this study was to evaluate the respiratory capacity of construction workers, working in different workshops in Tehran city and developing a regression model to examine the relationship between pulmonary capacities with the type of occupation, work experience and tobacco smoking.
  Material and

  Method

  This study was a cross-sectional descriptive study conducted among 628 construction workers in Tehran city in 2017. After data collection, data analyses were performed using statistical independent t-test, one way ANOVA and correlation tests by SPSS software version 22. Also, multiple backward regression was used to check the effect of independent variables on lung function.

  Result

  According to the results of this study, a significant relationship was found between age and work history with the pulmonary function indexes (FVC, FEV1, FEV1/FVC and FEF25-75%) (P-value<0.001). The average of FEV1/FVC% was significantly different among various occupational groups (p-value<0.001). In the analysis of the findings of the pulmonary function test in the exposed group a separate model was made using multiple linear regression for each of the pulmonary functions, and the independent variables including age, work experience, job type and cigarette addiction were entered into the model.

  Conclusion

  The present study showed a significant change in the pulmonary function parameters of the construction workers and the chance of pulmonary disorders might be high among these individuals

  Keywords: Spirometry, Construction, Regression Model, FVC, FEV1
 • Mohammad, Javad Jafari , Narmin Hassanzadeh, Rangi , Yahya Khosravi , Soheila Khodakarim Pages 333-344
  Introduction
  Driving a train is one of the high demand job due to high vigilance task requiring the ability to long periods monitor surrounding environment and recognizing signals. The aim of this study was to assess train drivers’ mental workload using heart rate (HR) and heart rate variability (HRV) indices.
  Material and
  Method
  An experimental design was conducted among 12 well-trained subjects to induce two different levels of mental demands in a metro simulator and to monitor mental workload levels while driving the train. The HR and HRV parameters were recorded and analysis using ECG signals.
  Result
  The HRV parameters including SDNNIX (p-value=0.01), RMSSD (p-value=0.00), %PNN50 (p-value=0.01), SDNN (p-value=0.07) and LF/HF Ratio (p-value=0.04) were significantly reduced in a normal operation task comparing to the abnormal one.
  Conclusion
  The HR and HRV (SDNN, SDNNIX, RMSSD, %PNN50 and LF/HF Ratio) were found to be sensitive to mental workload in metro train driving .It is recommended to include the HRV parameters for mental workload assessment of train drivers
  Keywords: Mental Workload, Heart Rate, Driving, Subway
 • Mehran Amiri , Abdollah Ardeshir , Ali Abbasi Pages 345-358
  Introduction
  Safety at workplaces is an important issue, and lack of effective and efficient safety management methods based on scientific studies could cost the construction industry. An effective accident investigation and root causes analysis could prevent the occurrence of incidents at minimum cost and time.
  Material and
  Method
  First, major accidents in road construction projects were identified by interview and literature reviewing techniques. Then, fault tree was drawn for each main risks. In the next step, in order to calculate occurrence probability and severity of each accident type, a questionnaire was designed and distributed among the participants. Fuzzy logic was employed in calculations, due to the existence of uncertainty in linguistic variables. Fuzzy Fault Tree Analysis (FFTA) was used for calculating the occurrence probability, and importance of each criterion was determined using Fuzzy Analytical Hierarchical Process (FAHP) to calculate the severity of each accident. Finally, risk factors for each accident type was calculated and the risks were ranked accordingly.
  Result
  Accidents related to crusher and asphalt plant, traffic accidents, heat exhaustion and lack of hygiene and hit by machinery were identified as the most important risks among the eleven investigated accident types.
  Conclusion
  The findings in this research and also implementing effective safety management techniques, could be helpful on reduction of the probability of accidents root causes and to mitigate related risks
  Keywords: Construction Safety, Road Construction Projects, Occupational Hazard Management, Fuzzy Fault Tree Analysis, Fuzzy Analytical Hierarchy Process
 • Maryam Ramin Sabet , Mehran Pourhossein , Monireh Khadem , Fariborz Omidi , Farideh Golbabaei , Seyed Jamaleddin Shahtaheri Pages 359-370
  Introduction
  Measurement of pesticides in biological matrices is become a serious challenge for researchers due to their very low concentration in different matrices. The aim of this study was to develop a new sample preparation method with high accuracy and validity and short retention time for determination of diazinon.
  Material and
  Method
  Dispersive liquid-liquid micro-extraction technique coupled with high performance liquid chromatography equipped with ultra violet detector was developed for trace extraction and determination of diazinon pesticide in human urine samples. One variable at a time method was used to optimize parameters affecting the diazinon extraction. Different parameters such as extraction solvent, disperser solvent, and volume of the extraction solvent, volume of the disperser solvent, centrifugation time and speed, salt addition, and sample pH were studied and optimized.
  Result
  Findings showed that optimal levels of these variables for diazinon pesticide were 150 μl of carbon tetrachloride as extraction solvent, 1.5 ml of methanol as dispersive solvent, pH of 6, 5 minutes centrifuge time at speed of 4000 rpm , 0% (w/v) salt addition. Correlation coefficient was 0.9965 indicating the linearity of a wide range of concentrations of the toxin. LOD and LOQ was calculated less than 0.7 and 5 µg L-1 respectively. The relative standard deviation for six replicate experiments in intra-day and inter-day at tree selected concentrations (50, 200 and 1000 µg L-1) was less than 4% that indicates the accuracy and precision of the optimized method. Enrichment factor and extraction recovery for diazinon were 245 and 99% respectively.
  Conclusion
  According to the results, dispersive liquid-liquid micro-extraction procedure was successfully developed for the extraction of diazinon from human urine samples. Compared to other extraction techniques, the proposed procedure had some advantages such as shorter extraction time, better reproducibility, and higher enrichment factor
  Keywords: Diazinon, Dispersive Liquid–Liquid Micro-Extraction, Urine, HPLC
 • Rouhaldin Moradirad, Mojtaba Haghighat, Saeid Yazdanirad, Rouhalah Hajizadeh, Zohre Shabgard, Seyed Medi Mousavi Pages 371-382
  Introduction

  Noise is one of the most harmful industrial agents and there are different methods to control it. Fuzzy analytical hierarchy process is an appropriate technique for selecting the best choice among several control methods. Therefore, the aim of this study was the selection of the most suitable sound control method using fuzzy hierarchical analysis (FAHP) technique in a refinery plant.
  Material and

  Method

  The present study was a cross-sectional research in a refinery plant. After identifying the main sources of the noise in the studied palnt, five criteria and ten noise control methods were selected using a questionnaire and Delphi methods. Then, Fuzzy hierarchy analysis was applied for the selection of the best noise control alternative.

  Result

  The results showed that the performance with a final weight of 0.277 and the non-interference in the process with a final weight of 0.06 were most and least important criteria, respectively. Meanwhile, worker enclosure had highest score (0.207) of the control methods.

  Conclusion

  In general, the results showed that best criterion for selection of the suitable noise control method is performance. What’s more, based on the results, worker enclosure was selected as best noise control method in the refinery

  Keywords: Noise, Fuzzy Hierarchical Analysis Process, Noise Control Methods, Paired Comparison
 • Davoud Mahmoudi, Seyyed Shamsaddin Alizadeh, Yahya Rasoulzadeh, Mohammad Asghari Jafarabadi Pages 383-396
  Introduction

  Disasters, incidents and crises are complex and controversial issues for the industries and organizations. Organizational resilience is an effective goal that continuously helps the organization’s performance throughout business, disasters and critical situations. Therefore, the present study aimed to investigate the validity and reliability of organizational resilience questionnaire in dealing with major accidents.
  Material and

  Method

  The present study was a descriptive-analytic study. At first, the concept of organizational resilience and its dimensions were determined for the review. Then, for evaluating the content validity, the designed questionnaire was distributed among members of the expert’s panel and the Content Validity Index (CVI) and Content Validity Ratio (CVR) were calculated based on the comments. The reliability of the questionnaire was determined after completing it by 272 employees of the studied industries.

  Result

  The CVR was higher than the standard value (0.50) considering all items. Also, all dimensions of the questionnaire, except for the responsibility dimension the CVI’s were above 90%. Cronbach’s alpha coefficient for all questionnaire dimensions except for the responsibility dimension was higher than the acceptable value (0.70). This coefficient for the whole questionnaire was 0.967 indicating that this index was in excellent level.

  Conclusion

  The findings showed that the organizational resilience questionnaire in dealing with major accidents had an acceptable validity and reliability and in order to examine the organizational resilience in organizations, it could be used as a comprehensive, strong and reliable tool

  Keywords: Major Accidents, Organizational Resilience, Questionnaire, Validity, Reliability
 • Fateme Dehghani , Farideh Golbabaei , Seyed Abolfazl Zakerian , Fariborz Omidi , Mohammad Ali Mansoutiniai Pages 397-408
  Introduction
  Adverse effects of volatile organic compounds (VOCs) have been known, including general as well as carcinogenic effects of benzene. The aim of this study was to evaluate occupational exposure to BTEX compounds in the painting unit of an automotive industry and subsequently health risk assessment of exposure to these compounds.
  Material and
  Method
  In this cross-sectional study which was conducted in the painting plant of an automotive industry, including cabin painting, pre-painting and painting sections, BTEX compound were identified as the main contaminants by analyzing samples by GC-MS from those sections,. In the next step, NIOSH1501 method was used to measure and analysis the BTEX compounds. EPA method was applied to assess the risk of cancer and non-cancer.
  Result
  Sample analysis indicated that benzene concentration in painting cabin was higher than occupational exposure limits provided by Iranian Environmental and Occupational Health Center. Life time cancer risk for benzene per 1000 has been reported 10, 3.63 and 1.27 in the painting cabin, pre-painting salons, respectively. For ethyl benzene it was 2.5m 1.8 and 38.0, respectively in above-mentioned sections. Also, the non-cancer risk for benzene and xylene in the painting cabin and pre-painting sections were higher than the recommended allowable level.
  Conclusion
  Regarding the high level of cancer risk values obtained for benzene and ethylbenzene in the studied units, and also high values of non-cancer risk for benzene and xylene, it is recommended to conduct a biological exposure of the workers and improve existence control systems using an advanced engineering control to control the exposures to those compounds
  Keywords: Cancer, Non-cancer Health Risk Assessment, Volatile Organic Compounds, BTEX, Painting Industry
 • Mehdi Jahangiri , Hossein Molaei Far , Marzieh Honarbaksh , Payam Farhadi , Behboud Khani , Fazal Rajabi Pages 409-419
  Introduction
  Skin disease caused by exposure to the chemicals is one of the major health-related problems in the workplaces. This study has done to prioritize the strategies for skin exposure with chemical in a painting company.
  Material and
  Method
  In this analytical cross-sectional study 7 criteria and 8 selection control methods were initially chosen by surveying the existing records and through the assessments of expert panel and checking the result of previous studies. Subsequently, control strategies were prioritized according to the criteria using Fuzzy Analytical Hierarchy process & Topsis.
  Result
  Results of the paired comparison showed that the safety of the control strategy (w=0.298) and it’s up to date (w=0.0138) were the most and least important criteria for skin control strategies. Among skin control strategies for chemical exposure, the highest and lowest importance were for training (w=0.817) and work-rest schedule (w=0.233), respectively.
  Conclusion
  In this study, training was determined as the best control strategies for skin chemical exposure in the studied painting company according to the investigated criteria. This decision-making process could be applied for promotion of the skin health among workers
  Keywords: Skin Exposure, Chemical, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Topsis