فهرست مطالب

آموزش علوم دریایی - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نجمه مهدی بیگی، نورمحمد یعقوبی *، مسعود دهقانی، اسماعیل یعقوبی صفحات 1-12
  تعارض به عنوان جزء اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی امروز مطرح است و بی شک توانایی مدیریت و کنترل آن در سازمان ها، از مهم ترین مهارت های مورد نیاز مدیران امروز به شمار می رود. هدف این پژوهش تبیین نقش میانجی اعتماد سازمانی در تاثیرگذاری عدالت زبانی مدیران بر راهبردهای مدیریت تعارض کارکنان بود که به روش پیمایشی و مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری Lisrel 8. 8 انجام شد. نمونه آماری پژوهش حاضر را 137 نفر از مدیران و کارکنان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های موردنیاز با استفاده از پرسشنامه های استاندارد عدالت زبانی نرگسیان و محمدزاده (اعتبار 80/0) ، اعتماد سازمانی الونن و همکاران (اعتبار 89/0) و مدیریت تعارض رابینز (اعتبار 84/0) جمع آوری گردید؛ روایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از روایی محتوا مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد عدالت زبانی به طور مستقیم بر راهبردهای مدیریت تعارض تاثیری ندارد، بلکه از طریق اعتماد سازمانی بیشترین تاثیر را بر راهبرد همکاری (با ضریب تاثیر 54/0) و بعد از آن بر راهبرد اجتناب (با ضریب تاثیر 46/0) و راهبردکنترل (با ضریب تاثیر 45/0) مدیریت تعارض دارد.
  کلیدواژگان: عدالت زبانی، اعتماد سازمانی، راهبرد همکاری، راهبرد اجتناب، راهبرد کنترل
 • حامد دهقانان *، مرتضی خان محمدی اطاقسرا صفحات 13-22
  سیستم مدیریت عملکرد نقش برجسته ای در تحقق اهداف و ماموریت های موسسات آموزشی دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه علی و معلولی مولفه های اصلی مدیریت عملکرد مبتنی بر رویکرد ساختاری- تفسیری انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق، موسسات آموزش عالی می باشد. در مرحله کیفی محقق با استفاده از روش تحلیل مضمون به شبکه مضامین مدیریت عملکرد در چهار بعد رشد و یادگیری، فرایند داخلی، مشتریان و مالی دست یافت. در مرحله کمی با بهره گیری از روش ISM و تحلیل MICMAC، روابط میان مضامین شناسایی شد. براساس نتایج تحلیل های ساختاری- تفسیری و یافته های تحقیق، پنج عامل عقد قرارداد بلندمدت، کاهش قیمت تمام شده دوره های آموزشی، تنوع منابع درآمدی، سرعت در پاسخگویی به نیازهای آموزشی و بهبود فرایند ارتباط با ذینعفان بیشترین تاثیرپذیری از سایر عوامل وکمترین تاثیر گذاری بر آنها را دارد. براساس روابط شناسایی شده مولفه های مربوط به بعد مشتری و مالی در سطح اول و فرآیندهای داخلی و بعد رشد و یادگیری، به ترتیب در سطوح بعدی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: رابطه علی و معلولی، مولفه های اصلی، ارزیابی عملکرد، روش ساختاری- تفسیری، مدیریت عملکرد
 • عباس خاکپور *، اعظم عجمی صفحات 23-32
  این پژوهش به منظور شناسایی و تبیین روابط متغیرهای مدیریت دانش و متغیرهای کیفیت خدمات و عملکرد شغلی کارکنان اداره بنادر و دریانوردی شهرستان بندرلنگه انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی میباشد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره بنادر و دریانوری شهرستان بندرلنگه به تعداد 151 نفر می باشد. حجم نمونه پژوهش با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، 113 نفر محاسبه شده است که به روش تصادفی از بین کارکنان انتخاب گردیده اند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (1983) ، کیفیت خدمات پاراسومن (1988) و عملکرد شغلی کول کوئیت و همکاران (2011) می باشد. یافته های پژوهش نشان میدهد که بین متغیرهای مدیریت دانش و میزان کیفیت خدمات و عملکرد شغلی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیرهای مدیریت دانش40 درصد از واریانس کیفیت خدمات را تبیین می نمایند. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام متغیر کسب دانش بیشترین تاثیر را بر میزان کیفیت خدمات داشته (383/0 =) و انتقال دانش و کاربرد دانش هم در گام های بعدی پیش بینی کننده معتبری از کیفیت خدمات هستند. بر اساس یافته های پژوهش، متغیرهای مدیریت دانش حدود 33 درصد از واریانس عملکرد شغلی را تبیین می کنند. در مقایسه میزان پیش بینی کنندگی متغیرهای مدیریت دانش از منغیر عملکرد شغلی، متغیر کاربرد دانش بیشترین تاثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان داشته (442/0 =) و پس از آن کسب دانش و خلق دانش هم به طور معناداری پیش بینی کننده معتبری از عملکرد شغلی کارکنان می باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، کیفیت خدمات، عملکرد شغلی، سازمان بنادر و کشتیرانی
 • حسن موحدی، محمدصادق حسن زاده * صفحات 33-48
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و تبیین ارتباط بین سبک رهبری تحول گرا و تبادلی با درگیر شدن کارکنان در کار (موردمطالعه: نیروی دریایی گیلان) می باشد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار مورداستفاده جهت جمع آوری اطلاعات با توجه به پیمایشی بودن تحقیق پرسشنامه است که در پژوهش حاضر از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری و درگیر شدن در کار استفاده شده است. جهت به دست آوردن روایی پرسشنامه، از شاخص CVR و جهت پایایی پرسشنامه، از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد و نتایج، حاکی از مطلوبیت روایی و پایایی پرسشنامه بود. جامعه آماری این تحقیق از کارکنان نیروی دریایی استان گیلان می باشند که تعداد کل آن ها 826 نفر بوده و از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 262 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند، شیوه نمونه گیری مورداستفاده تصادفی طبقه ای می باشد. با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS داده های جمع آوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون هشت فرضیه در این پژوهش نشان داد که سبک های رهبری تحول گرا و تبادلی با درگیر شدن کارکنان در کار، رابطه مثبت و معناداری دارند و از میان ابعاد رهبری تحول گرا ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و ملاحظات فردی با درگیری کارکنان در کار ارتباط معنی دار داشته و از هر دو بعد رهبری تبادلی یعنی پاداش های مشروط و مدیریت بر مبنای استثنا با درگیری کارکنان در کار، رابطه معناداری دارند.
  کلیدواژگان: سبک رهبری تحول گرا، درگیرشدن کارکنان در کار، رهبری تبادلی، نیروی دریایی انزلی
 • محمدتقی امینی، پیمان اخوان *، محمدرضا مهدوی حاجی، حمیدرامین شایگان صفحات 49-63
  با توجه به اینکه نیروی دریایی ارتش یک نیروی تجهیزات محور است و تجهیزات پیچیده و گران قیمتی دارد، لازم است عواملی را که می توانند منجر به عمردهی انقلابی به این تجهیزات شوند شناسایی و از آنها در تدوین برنامه های آموزشی مرتبط استفاده کرد. در همین راستا هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر شاخص های فنی عمردهی انقلابی به تجهیزات در نداجاست.
  سه شاخص فنی برای عمردهی انقلابی به تجهیزات تعریف گردید که شامل کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات؛ تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات؛ و بهینه سازی، به روزرسانی و ارتقاء تجهیزات می باشد. مدیریت دانش نیز براساس مدل هیکس با چهار مولفه خلق دانش، ذخیره دانش، اشتراک و تسهیم دانش، و استفاده و به کارگیری دانش در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش معاونان، فرماندهان، مدیران و افسران فنی ستاد نداجا و مناطق یکم، دوم، سوم و چهارم هستند که بر اساس روش نمونه برداری تصادفی طبقه ای 122 پرسشنامه توسط آنها تکمیل گردید. برای جمع آوری داده ها پرسش نامه ای حاوی 32 پرسش طراحی که 17 پرسش آن مربوط به مدیریت دانش و 15 پرسش آن مربوط به شاخص ها و مولفه های مختلف عمردهی انقلابی به تجهیزات بود. در این تحقیق که از جنبه هدف کاربردی و از جنبه ماهیت توصیفی- پیمایشی است برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که پیاده سازی مدیریت دانش بر عمردهی انقلابی به تجهیزات در نیروی دریایی ارتش تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عمردهی انقلابی، تجهیزات، نیروی دریایی، نگهداری و تعمیر
 • علیرضا عالی پور *، ترانه عنایتی، محمدرضا طالعی پور صفحات 64-76
  دوران تحصیل در دانشگاه علوم دریایی به عنوان یک دانشگاه نظامی برای برخی از دانشجویان با چالش-هایی همراه است که مستلزم سازگاری مجدد آنان می باشد. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه علوم دریایی در سال 1396 به تعداد 200 نفر می باشد. با توجه به اینکه در دانشگاه علوم دریایی، دانشجویان به دوره تحصیلی و سال تحصیلی، به صورت همگن در سامانه آموزشی و تربیتی دانشگاه قرار می گیرند، محققین به روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از جدول کرجسی مورگان 130نفر را به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته سازگاری دانشجویان با محیط دانشگاه علوم دریایی با 12 مولفه و در چهار بعد سازگاری آموزشی، سازگاری اجتماعی، سازگاری فردی – عاطفی و دلبستگی نظامی جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مولفه های پشتکار از بعد سازگاری آموزشی؛ احساس غربت و دلتنگی از بعد سازگاری اجتماعی؛ محیط اجتماعی از بعد سازگاری اجتماعی؛ دلبستگی عمومی و دلبستگی به محیط دانشگاه نظامی از بعد دلبستگی نظامی، پایین تر از میانگین نظری به دست آمده است. دانشجویانی که وارد دانشگاه علوم دریایی می شوند در سازگاری نظامی با محیط این دانشگاه با چالش مواجه هستند که نیاز است مسئولین تربیتی و آموزشی دانشگاه، برای محیط اجتماعی دانشگاه علوم دریایی، برنامه ریزی ویژه داشته باشند و تلاش نمایند دانشجویان دلبستگی بیشتری نسبت به محیط نظامی و شغل دریانوردی داشته باشند.
  کلیدواژگان: سازگاری آموزشی، سازگاری اجتماعی، سازگاری روانی - فردی، دلبستگی نظامی
 • سید احمد پورنصرانی، جعفر قهرمانی * صفحات 77-92
  این پژوهش به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر روند آموزشی مراکز آموزش نیروی دریایی راهبردی آجا پرداخته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان و اساتید دانشگاه نیروی دریایی امام خمینی (ره) نوشهر تشکیل داده است که در مجموع شامل 615 دانشجو و 80 استاد می باشد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن از طریق ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت که طبق نتایج حاصل، تمامی ابعاد مورد تایید قرار گرفتند. لذا عامل شبکه های اجتماعی شامل پنج بعد اطلاع رسانی، تسهیل در ارتباطات، تداوم بحث های کلاسی، حمایت عاطفی و تشکیل گروه بوده که هر یک از ابعاد و بعد روند آموزشی از طریق پرسشنامه 22 سوالی سنجش شدند. تعداد 111 پرسشنامه بدون نقص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای انجام تحلیل های لازم از تکنیک مدل سازی معادله ساختاری نسل دوم، حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% شبکه های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر روند آموزشی دارند. همچنین از میان ابعاد پنج گانه شبکه های اجتماعی تداوم بحث های کلاسی بیشترین تاثیر و حمایت عاطفی کمترین تاثیر را بر روند آموزشی دارند. البته لازم به ذکر است که تاثیر تمامی ابعاد پنج گانه بر روند آموزشی مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، روند آموزشی، اطلاع رسانی، تسهیل در ارتباطات، تداوم بحث های کلاسی
 • کامیان خزایی * صفحات 93-102
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان کاربست الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور (مجزا، وسیع، مارپیچی) در برنامه درسی از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی به انجام رسیده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع زمینه‏یابی است. جامعه‏ی آماری پژوهش را مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی و نمونه‏ی این مطالعه را 160 نفر از مدرسان رسمی و مدعو تشکیل داده اند که به شیوه‏ی نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. برای جمع‏آوری اطلاعات مورد نظر و آزمون سوالات از پرسشنامه‏ی محقق ساخته استفاده شده است. روایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید مجرب و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ (85/0) مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون t تک گروهی و با استفاده از نرم افزارSPSS مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته‏های این پژوهش نشان داده‏اند که از دیدگاه مدرسان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور (مجزا، وسیع، مارپیچی) در حد قابل توجهی در برنامه‏ی درسی این دانشگاه بکار بسته شده است. همچنین، از دیدگاه آنها بین الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع‏های مجزا، وسیع و مارپیچی تفاوت معنی‏داری وجود دارد (05/0P). به طور کلی، الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور در هر سه سطح مجزا، وسیع و مارپیچی به صورت قاعده‏مند و مدون در برنامه‏ی درسی به کار گرفته شده است.
  کلیدواژگان: الگوهای سازمان‏دهی محتوای موضوع محور، الگوهای مجزا، الگوهای وسیع، الگوهای مارپیچی. دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
 • رمضان جهانیان * صفحات 103-117
  هدف پژوهش حاضرمطالعه استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمان های آموزشی دریایی بودکه به روش توصیفی ازنوع پیمایشی اجراشد. جامعه آماری کلیه کارکنان سازمان های آموزشی دریایی که 255 نفربه روش تصادفی ساده به عنوان نمونه اماری انتخاب گردید. ابزارجمع آوری داده هاپرسشنامه محقق ساخته بود. به منظورشناسائی مولفه های موثردراستانداردسازی توسعه منابع انسانی دریایی ازآزمون T یک متغیره استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه، استانداردهای توسعه منابع انسانی درسازمان های آموزشی دریایی عبارتنداز: تعهد سازمان به حمایت از منابع انسانی، تشویق منابع انسانی دربهبودعملکرد،تقدیرازمشارکت منابع انسانی درسازمان ،تعهد سازمان به تضمین برابری فرصت هابرای منابع انسانی ،داشتن برنامه وهدفهای روشن سازمان درتوسعه منابع انسانی،همسویی اهداف ومقاصدسازمان با توسعه منابع انسانی ، آگاهی منابع انسانی ازنقش مشارکت در تحققق هدفهای سازمانی ،حمایت مدیران ازتوسعه منابع انسانی درسازمان ،یادگیری مستمرمنابع انسانی درسازمان، بهبودعملکردتیمی وفردی ،درک منابع انسانی از تاثیرعملکردتیمی وفردی درسازمان وبهبود عملکردسازمان درتوسعه منابع انسانی می باشد.
  کلیدواژگان: استاندارد، استانداردسازی، توسعه، منابع انسانی ، سازمان آموزشی دریایی
|
 • N Mehdibeigi, N. M yaghoubi *, M Dehghani, E Yaghoubi Pages 1-12
  Conflict is an inevitable component of today organizational life and undoubtedly the ability to manage and control it in organizations is considered as one of the most important needed skills of today's managers. This research aimed to explain mediator role of organizational trust in the effect of managers' linguistic justice on conflict management strategies which was conducted using Survey method and based on Structural Equation Modeling using Lisrel 8.8 software. The statistical sample of this research included 137 managers and employees of Chabahar Maritime and Marine University who were selected by random sampling method. Required data were collected using Linguistic justice standard questionnaire of Nargesian and Mohammadzadeh (Reliability .80), organizational trust standard questionnaire of Ellonen et al. (Reliability .89) and conflict management standard questionnaire of Robbins et al. (Reliability .89); also, the validity of the questionnaires was confirmed by content validity. The results showed that linguistic justice does not have directly effect on conflict management strategies, but through organizational trust, it has the most effect on cooperative strategy (impact coefficient: 0.54) and then on avoidance strategy (impact coefficient: 0.46) and on control strategy (impact coefficient: 0.45) of conflict management.
  Keywords: Linguistic justice, Organizational trust, Co-operation strategy, Avoidance strategy, Control strategy
 • H Dehghanan *, M Khanmohammadi Otaghsara Pages 13-22
  The performance management system has a prominent role in achieving the goals and missions of educational institutions. This research is conducted with the aim of investigating the cause and effect relationship of the main components of performance management based on the structural-interpretative approach. The location of the research is higher education institutions. At the qualitative stage, the researcher achieved the content of performance management in the four dimensions of growth, learning, internal processes, customers and finance by using the content analysis method. In the quantitative stage, relationships between the themes are identified by using the ISM method and the MICMAC analysis. Based on the results of structural and interpretative analysis and research findings, five factors of long-term contracts, reduced price of training courses, income diversity, the speed of responding to educational needs, and improving the process of communicating with the stakeholders have the most impact from other factors and the least impact on them. Based on the identified relationships, the components of the customer dimension and financial dimensions are located at the first level and the internal processes, the growth and learning dimension are respectively located at the next levels.
  Keywords: the cause, effect relationship, main components, performance evaluation, Structural-Interpretative Method, Performance Management
 • A khakpour *, A ajami Pages 23-32
  This research was conducted to identify and explain the relationships of KM with service quality and job performance in the port and maritime staff.The research method is descriptive-correlational. The sample size was calculated 113, using Cochran sampling formula, which was randomly selected from among employees of Bandar lengeh Ports and Maritime Organization. The instruments of the research were Knowledge Management questionnaire (Nonaka & and Takuchi, 1983), Quality of Service Scale (Praenomen, 1988) and Job performance scale (Cole Quiet et al, 2011). the results show that there is a significant relationship between KM and the quality of services and job performance. The results of multiple regression analysis showed that KM variables explain 40% of the variance in service quality. Based on the results of stepwise regression, knowledge acquisition had the greatest impact on the quality of services (= 383/0), and knowledge transfer and knowledge use were also a significant predictor of quality of service respectively in the next step. According to the research findings, KMs explain about 33% of the variance of job performance. In KM variables, knowledge application had the greatest impact on employee's job performance (= 0.442), and then knowledge acquisition and knowledge creation were significantly predictive of Job performance. According to research findings, considering the predictive power of knowledge management variables from the quality of services and job performance, organizations and in particular, its top managers, should provide socio-technical bases in accordance with the requirements of knowledge management.
  Keywords: Knowledge Management, Service Quality, Job Performance, Ports, Maritime Organization
 • H movahedi, M. S. Hasan Zadeh * Pages 33-48
  The purpose of this study was to investigate and explain the relationship between transformational leadership style and exchange with the involvement of employees in work (case study: Gilan Navy). The tool used to collect information was survey questionnaire, which was a standard questionnaire of leadership style and engagement in the work. In order to obtain the validity of the questionnaire, the CVR index was used and the reliability of the questionnaire were determined by Cronbach's alpha. The results showed that the validity and reliability of the questionnaire were desirable. The statistical population of this research is Naval Navy staff of Guilan province, with a total of 826 people. Of these, 262 people have been selected as the sample size using the Cochran formula. Random classification sampling method was used. Data were analyzed by structural equation modeling and AMOS software. The results of the test of eight hypotheses in this study showed that, Transformational and exchange leadership styles have a positive and significant relationship with employees' engagement in work. Among the dimensions of transformational leadership, mental stimulation, inspirational motivation and individual considerations have a significant relationship with employee engagement in work, and from both dimensions of exchange leadership - contingent and Exceptional management has a significant relationship with employee engagement in work.
  Keywords: Transformational Leadership Style, Employee Engagement at Work, Exchange Leadership, Anzali Navy
 • M. T. Amini, P Akhavan *, M Mahdavi Haji, H Shayegan Pages 49-63
  The Navy is an equipment-centric force dealing with complex and expensive equipment; therefore, it is necessary to identify the factors that can lead to revolutionary longevity of this equipment and utilize them in planning associated training programs. Accordingly, this study aims to investigate the effect of knowledge management on the technical indicators of revolutionary longevity of equipment in the IRI Navy.
  Three indicators for revolutionary longevity of equipment are defined, namely: correct driving and proper usage of equipment, proper repair and maintenance of equipment, and optimization, updating and upgrading of equipment. Knowledge management was also considered based on the Hicks model consisting of four components: knowledge creation, knowledge storage, sharing of knowledge, and the application of knowledge. The statistical population of this research comprises deputies, commanders, managers and technical officers of the IRI Navy headquarters and the 1st, 2nd, 3rd and 4th naval districts. Using random stratified sampling method, 122 samples were chosen to fill questionnaires. For collecting the relevant data, a questionnaire containing 32 questions was designed, 17 of which related to knowledge management and the other 15 related to different indicators and components of revolutionary longevity of equipment. To analyze the data obtained from the questionnaires for this research paper – applied in purpose, descriptive-survey in nature – structural equations modeling method and path analysis technique have been used using LISREL software. The results of this research demonstrated that the implementation of knowledge management has a positive effect on the revolutionary longevity of equipment in the IRI Navy.
  Keywords: knowledge management, revolutionary longevity, equipment, navy, maintenance, repair
 • A Alipour *, T Enayati, M.R Talei pur Pages 64-76
  Studying at the University of Marine Sciences as a military campus for some students faces challenges that require their adaptation. This research studies the degree of compatibility of students with the environment of the University of Marine Sciences. This study is a descriptive survey. The statistical population of the study was 830 students in the University of Marine Sciences in 2017. , the researchers selected by stratified sampling method and using the Cochran formula 130 subjects as the statistical sample. They were The data were collected through a questionnaire of students' compatibility with the environment of the University of Marine Science with 12 components and in four dimensions of educational compatibility, social adjustment, individual-emotional compatibility and military attachment. Data analysis was done using one-sample t-test. Findings of the research indicate that the components of perseverance from the educational adaptation point; the sense of excitement and lack of sense of social adjustment; the social environment from the point of social adjustment; the general attachment and attachment to the military environment of the military attachment aspect, below the average An opinion has been obtained. Also, the results of the research show that students entering the University of Marine Sciences face a challenge in military adaptation to the campus environment, which requires the educational and training authorities of the university to plan and work for the social environment of the University of Marine Sciences. Students have more attachment to the military environment and sailing jobs.
  Keywords: Educational Adjustment, Social Adjustment, Psychological-Individual Adaptation, Military Attachment
 • s. a. pournasrani, J Ghahramani * Pages 77-92
  This research investigates the impact of social media on training trends in training centers of the strategic navy of the IRI. This research is applicable in terms of objective, descriptive-survey in terms of nature, and field research in terms of data collection. The statistical population of the research is all students and professors of Imam Khomeini University of navy force in Noushehr, which include 615 students and 80 professors. In order to collect data, the researcher-made questionnaire is used. The questionnaire validity is examined using experts' opinions and its reliability is explored using Chronbach's alpha and composite reliability. With respect to the results, all dimensions are confirmed. The social media factor is consist of 5 dimensions of awareness, facilitation in communication, class discussion sustainability, emotional support, and group forming, which were evaluated using 22 questions proposed in the questionnaire. Random sampling is used for distributing 120 questionnaires. 111 questionnaires were collected. The second generation Structural Equation Modeling using Partial Least Square approach is employed for data analysis. Findings show that in the significance level of 95% social media has the positive and significant impact on training trend. It was also determined that class discussion sustainability, and emotional support, have the highest and lowest effects on training trend, respectively. However, all social media dimensions have the significant and positive effect on training trend.
  Keywords: Social Media, Training Trend, Awareness, Facilitation in Communication, Class discussion sustainability
 • K Khazaei * Pages 93-102
  The present study aimed to investigate the extent of application of subject-oriented content organization (separate, broad, spiral) from the viewpoints of the instructors of Imam Khomeini University of Marine Sciences. The research method is applied in terms of purpose, and in terms of method, descriptive is a field survey. The statistical population of the study was the instructors of Imam Khomeini Marine Science University and 160 students from formal and instructive instructors who were selected by stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used to collect the information and to test the questions. Validity of the questionnaire was confirmed by qualified professors and reliability using Cronbach's alpha (0.85). Data were analyzed using one-group t-test and SPSS software. The findings of this research have shown that from the perspective of the instructors of Imam Khomeini University of Marine Sciences, the subject-centered (separate, broad, spiral) content organization patterns have been significantly used in the curriculum. Also, there is a significant difference between the patterns of organizing the contents of separate, broad, and spiral subjects (P0.05). In general, the subject-oriented content organization patterns are applied at all three levels of distinct, broad, and spiral in a systematic and structured manner in the curriculum.
  Keywords: Subject-centered content organization patterns, Separate patterns, Wide patterns, Spiral patterns. Imam Khomeini University of Marine Sciences
 • r jahanian * Pages 103-117
  The purpose of this research was to study the standards of human resource development in marine training courses conducted by a descriptive survey method.
  The statistical population of all employees of Marine Educational Organizations was selected as 255 random sample members. Data collected via was a questionnaire that made by the researcher .To determine effective component of "one sample t test" was used to standardize human resource development .The results showed that Standards for human resource development in Marine educational organizations are : Organizational commitment to supporting human resources,promote human resources in improving performance,Appreciation of participation of human resources organization,Organizational commitment to guarantee equality of opportunity for human resources, Having clear goals and programs for human resource development,Attunement of Goals and Objectives whit human resource development,human resources awareness of roles of participation to achieve organizational goals,supporting by the manager of human resources development organization,Human resources continuous learning in organization, Improving individual and team performance,Understanding the effects of individual and team performance in organizations and improving organizational performance in human resource development.
  Keywords: : standard, standardization, development, human resources, Marine educational organizations