فهرست مطالب

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) - سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا نعمت الهی*، فریده عصاره صفحات 1-24
  هدف
  هدف از پژوهش حاضرسنجش میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شیراز به منظور اطلاع از وضعیت به کارگیری و بهره مندی این کتابخانه ها از فناوری های اطلاعاتی است.روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی است و روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی طراحی شده توسط نورافروز، حریری و حنفی زاده (1389) استفاده شده است. در این پژوهش از روش های آمار توصیفی شامل توزیع فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف معیار با رسم جدول و نمودار استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با امتیاز 86/0 بیشترین میزان آمادگی الکترونیکی را بین کتابخانه های دانشگاهی شیراز داشته اما در مقابل کتابخانه دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد با امتیاز 09/1- پایین ترین میزان آمادگی الکترونیکی را دارد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان می دهند که اکثر کتابخانه های دانشگاهی شیراز، آمادگی الکترونیکی در سطح متوسط به پایین دارند که این امر نشان دهندهآمادگی الکترونیکی اندک این کتابخانه ها است.
  کلیدواژگان: آمادگی الکترونیکی، کتابخانه های دانشگاهی شیراز، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • شبنم شاهینی*، غلام رضا حیدری، عبدالحسین فرج پهلو صفحات 25-50
  هدف این پژوهش بررسی میزان آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از دیدگاه مدیران و کتابداران به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف این کتابخانه ها و ارائه پیشنهادهایی جهت بهبود و ارتقاء خدمات و اطلاع رسانی بهینه و روزآمد مطابق با ابعاد و شاخص های آمادگی الکترونیکی است. این پژوهش مطالعه ای پیمایشی است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه ی پژوهش متشکل از تمام مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز است. با به کارگیری مدل نورافروز، حریری و حنفی-زاده (1389) و مدل مبتنی بر IUP (میوتولا و ون بریکل، 2006) ارائه شده توسط نوروزی و جعفرپور (1390) و مدل بین المللی «استوپ» به کارگرفته شده در پژوهش بادامچی وایقان (1391) سه پرسشنامه تدوین نموده که روایی آن ها از طریق روایی صوری و پایایی آن ها از طریق فرمول آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که به طور کلی این کتابخانه ها در آمادگی متوسطی به سر می برند که به نظر می رسد هر کدام از این ابعاد در این کتابخانه ها نیازمند بازنگری و توجه بیشتری تا رسیدن به وضعیت مناسب با عصر حاضر هستند. کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز از لحاظ بعد سخت افزار و امکانات ارتباطی؛ خدمات؛ نفوذ فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛ برنامه ها و راهبرد؛ و اعتبارات در وضعیت مناسبی به سر نمی برند و پایین تر از سطح متوسط هستند. آن ها در بعد کیفیت زیرساخت و آمادگی نیروی انسانی به صورت معناداری بالاتر از حد متوسط هستند، و از لحاظ ابعاد نرم افزار؛ امنیت و حفاظت از اطلاعات؛ منابع و محتوای اطلاعاتی؛ سازمان در حد متوسط هستند.
  کلیدواژگان: آمادگی الکترونیکی، کتابخانه های دانشگاهی شهر اهواز، مدیران، کتابداران، فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی
 • صدیقه محمداسماعیل، محبوبه قربانی* صفحات 51-64
  هدف این این پژوهش تعیین میزان تاثیرگذاری کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی در اجرای راهبردهای مقابله با جنگ نرم است.روش و جامعه پژوهش و ابزارگردآوری اطلاعات: این پژوهش مروری - کتابخانه ای و پیمایشی کاربردی است با استفاده از ابزار پرسشنامه که از متون و پژوهش های مرتبط استخراج شده و روایی آن توسط چند تن از اساتید تایید شده است اطلاعات مورد نیاز گردآوری شده و در نرم افزار اس پی اس تجزیه و تحلیل شده است. جامعه این پژوهش بالغ بر65 نفر از استادان و اعضای هیات علمی و متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پژوهشگاه ها، سازمان های پژوهشی و دانشگاه-های دولتی به صورت گروه هدف در دسترس بوده است که ، تعداد 45 پرسشنامه دریافت گردیده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داده است که 2/82٪ پاسخ دهندگان شبکه های ماهواره ای را دارای بیشترین کارایی نسبت با سایر ابزارهای جنگ دانسته اند. 7/66 ٪ جامعه پژوهش ایجاد تغییر در اعتقادات و باورهای جامعه را مهم ترین هدف جنگ نرم می دانند، 84/4 ٪ پاسخ-دهندگان جوانان و نوجوانان را مهم ترین گروه هدف در جنگ نرم می-دانند و 80٪ افزایش آگاهی های عمومی را موثرترین راهبرد برای مقابله باجنگ نرم دانسته و نیز 64/4٪ اظهارنموده اند که کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی در ایجاد سرویس های آگاهی رسانی جاری به عنوان راهبرد مقابله با جنگ نرم بیشترین تاثیر را دارند. از نظر جامعه پژوهش بین میزان اهمیت اهداف جنگ نرم و اهمیت راهبردهای عمومی مقابله با آن ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: جنگ نرم، متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی، آگاهی رسانی عمومی
 • محبوبه شکوهیان*، عاصفه عاصمی، احمد شعبانی صفحات 65-86
  هدف
  شناخت و تعیین میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی نوجوانان از کتابخانه های عمومی شهر اصفهان بوده است.
  روش
  تعداد328 عضو از میان 9418 نفر اعضای نوجوان به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته چند گزینه ای با طیف لیکرت جمع آوری شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که کتاب های کمک درسی مهمترین منبع مورداستفاده نوجوانان در رفع نیازهای اطلاعاتی است و مهمترین منبع نیز در برآوردن نیاز اطلاعاتی آنان محسوب می شوند. خدمات امانت دهی به عنوان مهمترین خدمات عمومی تعیین شد که مهمترین خدمت در برآوردن نیاز اطلاعاتی آنان نیز است. مهمترین مشکل در رفع نیازهای اطلاعاتی عدم آگاهی نوجوانان از منابع جدید است. بیشترین موضوع مورد علاقه آنان تکنولوژی است .
  نتایج
  نتایج پژوهش حاکی از این است که کتابخانه های عمومی تقریبا در برخورد با نیازهای اطلاعاتی مراجعان نوجوان خود و نیزدر خدمات امانت دهی موفق عمل نمودند، اما در سایر خدمات ضعیف عمل نموده اند.
  کلیدواژگان: خدمات کتابخانه ای، کتابخانه عمومی، منابع کتابخانه ای، نوجوانان، نیازهای اطلاعاتی
 • امیر رضا اصنافی*، سلما کشاورزیان صفحات 87-102
  هدف
   هدف این مقاله، پس از مروری کلی بر مفهوم نسب شناسی علمی، معرفی پروژه های مهم نسب شناسی علمی در جهان، و توصیف نرم افزارهای مرتبط با این حوزه است. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت مروری و بر اساس بررسی متون انجام شده است.
  نتیجه گیری
   .مطالعات نشان داد که پروژه های متعددی در خصوص نسب شناسی علمی عملیاتی شده است که از طریق روابط علمی استاد راهنما-دانشجو ترسیم شده است که می تواند الگویی برای اجرای پروژه های مشابه در ایران باشد. از سوی دیگر، در این مقاله مشخص شد نرم افزارهای متعددی وجود دارد که پژوهشگران برای مشخص کردن نسب شناسی علمی و ترسیم روابط علمی پژوهشگران می توانند از آنها بهره بگیرند. در نسب شناسی دانشگاهی، تاکید روی رابطه علمی افراد مثل همکار، یا استاد-دانشجو است. بنابراین، در اکثر پروژه های نسب شناسی، تلاش بر این است که در یک حوزه علمی، روابط افراد مشخص شود. طی دهه های اخیر، روش های تحلیل استنادی و هم تالیفی برای تحلیل همکاری علمی بین نویسندگان استفاده شده است با این حال، نسبت علمی نویسندگان در این روش ها به صورت دقیق مشخص نمی شود.
  کلیدواژگان: نسب شناسی دانشگاهی، پروژه های نسب شناسی، نرم افزارهای نسب شناسی
 • عزتاللهقدم پور، مریم زندکریمی* صفحات 103-128
  با نقش میانجی اعتماد سازمانی در میان دبیران مدارس انجام شد.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دبیران مدارس دوره اول و دوم متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی 1395 به تعداد 500 نفر تشکیل داد. نمونه آماری 217 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با حجم متناسب انتخاب شد. شاخص و مبنای طبقات دبیران مرد و زن بوده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ارتباط سازمانی دعایی(1372) با آلفای(91/0)، تسهیم دانش بوک، زمود، کیم و لی(2005) با آلفای(75/0) و اعتماد سازمانی الونن، بلومکویست و پومالاینن(2008) با آلفای(94/0) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی smartpls2 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباط سازمانی به صورت مستقیم(185/0=β) و غیرمستقیم(103/0=β) بر تسهیم دانش تاثیرگذار است (در مجموع288/0=β). ارتباط سازمانی به صورت مستقیم(521/0=β) بر اعتماد سازمانی تاثیرگذار می باشد(در مجموع521/0=β). اعتماد سازمانی به صورت مستقیم(198/0=β) بر تسهیم دانش تاثیرگذار است(در مجموع198/0=β). همچنین تاثیر ارتباط سازمانی بر تسهیم دانش به صورت غیرمستقیم توسط متغیر میانجی، اعتماد سازمانی با(35/0=β) تبیین شد.
  نتیجه گیری
  در این رابطه زمانی که اعتماد سازمانی به عنوان متغیر میانجی وارد معادله می شود، دارای قدرت بیشتری است. به عبارت دیگر، می توان گفت که ارتباط سازمانی با نقش میانجی گری اعتماد سازمانی موجب افزایش تسهیم دانش در میان دبیران می شود.
  کلیدواژگان: ارتباط سازمانی، تسهیم دانش، اعتماد سازمانی
 • زهرا بتولی، فاطمه فهیم نیا* صفحات 129-162
  هدف
  مرور مقاله های حوزه بازی در کتابخانه و ارائه طرحی کلی از موضوعهای مورد پژوهش است. جامعه پژوهش 86 مقاله ای است که دراین حوزه دراسکوپوس نمایه شده است.اطلاعات هر مقاله ها در اکسل ذخیره شد. عنوان و چکیده مقاله ها و در صورت در دسترس بودن، متن کامل مقاله مطالعه شد.نتایج نشان دادکمترین و بیشترین تعداد مقاله منتشرشده توسط هر پژوهشگر،به ترتیب یک و 6 مقاله است.نیمی از مقاله ها از سال2012 به بعد منتشر شده است. 3/66درصد مقاله ها را مقاله پژوهشی تشکیل میدهند.نتایج تحلیل مقاله ها بر اساس نوع کتابخانه،روش پژوهش،سبک بازی وموضوع مقاله نیز ارائه شده است. موضوعهای موردبحث حول وحوش آموزش مبتنی بر بازی،مجموعه گستری کتابخانه،برنامه بازی،طراحی بازی،تحلیل بازی،آموزش سواد اطلاعاتی،آموزش کتابخانه،آموزش اخلاق حرفه ای و سرقت علمی،حمایت کتابخانه از بازی و گیمیفیکیشن است. بدون شک به منظور موفقیت در پروژه های مرتبط با بازی و کتابخانه،نگاه به ابعاد متفاوت آن و برنامهریزی در آن زمینه ها بسیار مثمر ثمر خواهد بود و پژوهش هایی نظیر پژوهش حاضر می توانند دیدی همهجانبه بهمنظور برنامه ریزی بلندمدت برای ارائه برنامه های بازی در کتابخانه و استفاده از بازی در آموزش کتابخانه ارائه نماید.
  کلیدواژگان: بازی، کتابخانه ها، سواد اطلاعاتی، آموزش کتابخانه، آموزش مبتنی بر بازی
 • هانیه زارع*، سعیده ابراهیمی، عبدالرسول جوکار صفحات 163-178
  هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش، بررسی نقش مولفه های مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز می باشد. روش شناسی: ابزار پژوهش مورد استفاده شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیر (1390) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی هومن (1381) می باشد. ضرایب پایایی آلفای کرونباخ که برای محاسبه همسانی درونی پرسشنامه های مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی استفاده گردید، به ترتیب برابر با 89/0 و 92/0 به دست آمد. جامعه مورد مطالعه، کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز (87 نفر) می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد از بین مولفه های مدیریت دانش، بین مولفه های "افراد" ، "فرایند" و "فرهنگ" با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد، در حالیکه بین مولفه "فن آوری" با "کارآفرینی سازمانی" رابطه معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  کتابخانه ها نیاز به پیاده سازی مدیریت دانش و بهره گیری از سرمایه های فکری خود، در ایجاد کارآفرینی سازمانی در طول زمان می یابند که، بستگی به فرآیند تبادل دانش دارد. در این مسیر مهم ترین عامل موفقیت کارآفرینی سازمانی، مدیریت کردن اثر بخش دانش در سازمان است. به عبارت دیگر، مدیریت دانش در کتابخانه ها می تواند به عنوان بستر ظهور کارآفرینی سازمانی تلقی گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، فرایند، فرهنگ، افراد
 • پریسا کامرانیان مارنانی*، مظفر چشمه سهرابی صفحات 179-200
  هدف
  هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی سرمایه روانشناختی و نقش صفات مثبت را در افزایش عملکرد افراد در محیطهای کاری با نگاهی علمی مورد توجه و بررسی قرار میدهد. لذا تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی و تعهد سازمانی در کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان پرداخته است. روش تحقیق: روش تحقیق همبستگی با شیوه ی نمونه گیری طبقه ای تصادفی میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کتابداران دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بودند. 128 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر بر اساس پرسشنامه های استاندارد و با کمک نرم افزار spss 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان داد که بین میزان خودکارآمدی(اعتمادبه نفس)، امیدورای، خوش بینی، و انعطاف پذیری و تعهد سازمانی آنها رابطه معنادار وجود دارد. اما بین سرمایه روانشناختی و تعهدسازمانی و ویژگی های جمعیت شناختی رابطه معنادادری وجود ندارد.
  نتایج
  نتایج این تحقیق بر آنست تا راهکارهای جدید بر اساس علوم نوین در برابر مدیران و سرپرستان کتابخانه ها قرار دهد تا گامی هر چند کوچک در جهت بهبود شرایط کاری همکاران عزیز شاغل در کتابخانه ها برداشته شود.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، تعهدسازمانی، روان شناسی مثبت گرا، امیدواری، خودکارآمدی
 • محبوبه فرزین یزدی*، رویا برادر، امیر غائبی صفحات 201-224
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی جامع در خصوص عوامل موثر بر پذیرش فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در کتابخانه های دانشگاهی ایران است.
  روش
  پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا، پیمایشی-تحلیلی است که با رویکرد ترکیبی (کمی-کیفی) انجام شده است. در بخش اول، از روش تحلیل محتوا و در بخش دوم از تکنیک دلفی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش اول، 3922 مدرک شناسایی شده در پایگاه وب آو ساینس و در بخش دوم، 40 نفر از متخصصان فناوری اطلاعات به روش نمونه گیری هدفمند هستند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در 82.93 درصد پژوهش ها، 9 مدل پذیرش فناوری به کار رفتند و از بین آنها مدل تم (TAM) با فراوانی 694 بیشترین کاربرد را دارد. دیگر یافته ها نشان داد که چارچوب نهایی پذیرش فناوری ها در کتابخانه های دانشگاهی ایران شامل 42 مولفه است. سودمندی استفاده درک شده، کیفیت سیستم (ویژگی های فناوری) و رضایت کاربر به ترتیب با کسب میانگین رتبه ای 32.10، 28.63 و 26.97 مهمترین مولفه ها در پذیرش فناوری هستند.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر، با شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر پذیرش فناوری می تواند نقش بسزایی در رضایت کاربران و افزایش اثربخشی فناوری ها در کتابخانه ها به هنگام تغییر، توسعه و یا دگرگون سازی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، پذیرش فناوری، کتابخانه های دانشگاهی
 • امیرحسام رادفر*، مریم ناخدا صفحات 225-252
  هدف
  پژوهش حاضر درصدد است تا شاخص‏ های یادگیری خودراهبر در دانشجویان علم اطلاعات و دانش‏شناسی را بررسی کرده و میزان اثربخشی تکنیک نقشه‏ های مفهومی و روش مشارکتی را بر آن‏ها ارزیابی نماید.
  روش
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و به لحاظ شیوه‏ی گردآوری داده‏ها شبه تجربی همراه با پیش آزمون و پس آزمون است. در ابتدا با استفاده از روش تحلیل متن عوامل موثر بر یادگیری خودراهبر و مولفه‏های مربوط به آن کشف شده و پرسشنامه استاندارد فیشر و همکاران جهت سنجش میزان آمادگی یادگیری خودراهبر دانشجویان مورد بهره‏برداری قرار گرفت. به منظور ارتقای مولفه‏های مذکور، با پیاده‏سازی تکنیک نقشه‏های مفهومی و آموزش مبتنی بر روش مشارکتی مداخله‏ی آزمایشی صورت پذیرفت.
  نتیجه‏ گیری
  در شرایطی که آموزش با استفاده از تکنیک نقشه‏ های مفهومی بر یادگیری خود راهبر و هیچ‏یک از مولفه‏ های آن تاثیر معناداری نداشت، بهره‏ گیری از روش یادگیری مشارکتی تاثیر معناداری را بر تمامی آن‏ها نشان می‏دهد. با آموزش به شیوه ی یادگیری مشارکتی انگیزش یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانشجویان افزایش یافته و انتظار می‏رود روحیه‏ی خوداتکایی، رضایت از فرایند آموزشی و موفقیت تحصیلی دانشجویان فزونی یابد.
  کلیدواژگان: آموزش، یادگیری خودراهبر، یادگیری مشارکتی، علم اطلاعات و دانش‏ شناسی، نقشه‏ ی مفهومی
 • فیروزه زارع فراش بندی، عذرا دایی* صفحات 253-276
  هدف
  در پژوهش حاضر، برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با برنامه های درسی رشته ها و گرایش های مشابه موجود در ایران مورد مقایسه قرار گرفته است.
  روش
  روش پژوهش تطبیقی بود. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست تهیه شده از سرفصل ها و گرایش های مصوب کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی بود.
  یافته ها
  رشته مورد بررسی با رشته مشابه آن در دانشگاه آزاد مشابهت بیشتری نسبت به رشته مشابه در وزارت علوم دارد. مقایسه گرایش های موجود، نشان داد این رشته بیشترین تطابق را با گرایش اطلاع رسانی(93.75 %) و کمترین تشابه را با گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال(37.5 %) دارد.
  نتیجه گیری
  وجود سرفصل های مشابه این رشته با دو رشته بررسی شده نشان می دهد این رشته نمی تواند پاسخگوی نیازهای متعدد و متفاوت جامعه پزشکی و علوم وابسته باشد. تغییر سرفصل های این رشته و ایجاد گرایش هایی مانند کتابدار بالینی، کتابدار بیمارستانی، کتابداری مبتنی بر شواهد و غیره در مقطع کارشناسی ارشد می تواند خلاءهای موجود را پر کند.
  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، آموزش کتابداری، سرفصل دروس، برنامه آموزشی
|
 • Zahra Neamatollai *, Faride Asare Pages 1-24
  This research project aims to evaluate different universities' libraries in Shiraz in providing information technology and communication services. This study is based on a model which is designed by Noorafrooz, Hariri and Hanafizadeh. The present project is analytical and descriptive, and the method used in this research is based on information collated (in the year 1389) via a questionnaire prepared by the above mention authors. The statistical packages used in this survey were SPSS and Microsoft Excel.The findings of this survey demonstrate the strong and weak points of all the university. The library of the College of Dentistry of Shiraz University of Medical Sciences ranked first among all of the surveyed libraries. In contrast, the library of the College of Human Sciences of Shiraz University had the lowest score of -1.09. Overally, the results of this study show that the majority of the libraries of universities in Shiraz have average or below average electronic facilities and services offered to their users.
  Keywords: Shiraz University Libraries, E-readiness, Information technology
 • Shabnam Shahini *, Gholamreza Heidari, Abdolhosein Farajpahlou Pages 25-50
  This research attempted to investigate the e-readiness of academic libraries in Ahvaz from the viewpoints of their directors and librarians to identify their strengths and weaknesses in terms of e-readiness dimensions, and to offer suggestions to improve their services. The research is of a descriptive-analytic type and a survey method was used. This study used Noorafruz, Hariri, and Hanafizadeh model (2010) and the model based on IUP (Mutula & Van Brakel, 2006) presented by Noroozi and Jafarpur (2011) as well as the international STOPE model used in Badamchi Wayghan (2012) to formulate three questionnaires. The validity of the questionnaires was determined using facial validity method and the reliability of the questionnaires was measured through Cronbach’s Alpha. Descriptive statistics including frequency, frequency percentage and mean were used. To determine the normality of distribution of the data, Kolmogorov-Smirinov test was applied. To measure the e-readiness dimensions of the libraries One-sample t-test was used. Findings showed that in general, the libraries are at “medium’ level in e-readiness. The libraries were not significantly different in terms of different dimensions of e-readiness; however, directors were significantly different in their e-readiness. It seems that libraries need to reconsider every aspects of e-readiness to reach a level of readiness appropriate for the information society of today. Since it is important to pave the path for every dimension of e-readiness to serve the clients better, library directors and university chancellors must focus on these dimensions.
  Keywords: E-readiness, Ahvaz academic libraries, directors, Librarians, information & communication technologies
 • Mahbobeh Ghorbani Pages 51-64
  The purpose of this research is to determine effect of librarians and information professional's deal with soft war with achieves insights of them about soft war characteristics. This research library study and survey using questionnaire that has been confirmed by a number of teachers and professionals. Collected data analyzed in SPSS software. Population study is over 80 faculty members at governmental LIS research institutes, organizations and universities that about 45 questionnaires has been received. The findings show that 82.2% of population study believes the satellite TV's has the highest efficiency compared with other tools of soft war. 66.7% state that changing in beliefs is the most important goal of soft war. 84.4% state that young people are the most important of target group of soft war , and also 80% state increasing public awareness is the most effective strategies to address soft war and 64.4% believe that librarians and information specialists have the main role in creating current awareness services to deal soft war. At the end, there is a significant relationship between importance of war objectives and general strategies.From the results of this article, it is obvious that the role of librarian and information specialists is momentous in strengthening the incentive and awareness-raising strategies.At the same time, these groups must act and be effective in modifying controlling and limiting policies that can sometimes lead to resilience and negative impacts.
  Keywords: soft war, librarians, information professionals, general awareness
 • Mahbobeh Shokohian Pages 65-86
  Purpose
  The main purpose of the study was to identify the teenagers' need from the public libraries' services and resources under supervision IPLF
  Methodology
  This study was a descriptive-survey and the research population contained teenager's members in the public libraries. Random sampling method was used. A researcher-made questionnaire formed the major instrument for data gathering.
  Finding
  The findings show that first preference and most using LR were Educational Extra Books and the last preference is Indexed Journals Database. first priority of teenagers' use of the LS belongs to the Lending services and the last priority belongs to extra services. the first priority meeting teenagers' need by the LR is for Educational Extra Books and the last priority is for Indexed Journals Database. the first priority teenagers’ answers to the question of how much their needs are met by the LS is for Lending Services and the last priority is for Familiarity to Library service. first priority of the problems of teenagers in using the library is for lack of knowledge about new resources and the last priority is for lack of providing training programs to get familiar to the library. finally The most favorite topic for teenagers is technology.
  Conclusion
  comparing the results of the questionnaires with the adolescents' needs, recognize that libraries under IPLF are almost successful in meeting the needs of the customers based on their priorities. Also we can conclude that public libraries have been successful in lending services but couldn’t meet other needs of the public services.
  Keywords: Llibrary Services, Public Library, Library resources, Teenagers, Information Need
 • Amir Reza Asnafi Pages 87-102
  Purpose
  In current research, after a comprehensive review on academic genealogy, some important projects were introduced and related software was described. Research
  Methodology
  This is a review paper and in current research literature review was used.
  Results
  The present study revealed that several projects have been operating on the genealogy of the scientific supervisor-student relationship is drawn through that can be a model for similar projects in Iran. On the other hand, in this study it was found there are several software programs that genealogy researchers to identify scientific and scientific relations researchers can draw benefit from them. In the genealogy of the emphasis on the relationship of people like peer, or teacher-student. Thus, in the majority of genealogy projects, is working in a scientific field, relationships can be determined. In recent decades, citation analysis and synthesis methods have been used to analyze scientific collaboration between writers However, the authors of these methods cannot be determined.
  Keywords: Academic Genealogy, Genealogical Projects, Genealogy Softwar
 • Maryam Zandkarimi Pages 103-128
  This study aimed to investigate relationship between organizational communication and Knowledge sharing with the role of positive organizational trust in teachers. This research is of descriptive correlational study. Research community is included all highschool teachers of first and secund class in the year of 1395 in bijar city whom were 500 people. The statistical sample was 217 people. For data collection questionnaires, a organizational communication doaee (1372) with alpha (0.91), Knowledge sharing Bock, Zmud, Kim & Lee(2005) with alpha (2006) with alpha (0.75) and organizational trust Ellonen, Blomqvist & Puumalainen (2008)with alpha (0.94) was used. For data analysis of structural equation modeling using pls was used. The results show that organizational communication directly (β=0.185) and indirect(β= 0.103) on In other words it can be said that organizational communication with role mediator organizational trust of the Increase Knowledge sharing placed school teachers.In this regard, when the organizational trust as a mediating variable in the equation is treated with more power
  Keywords: Knowledge sharing, organizational communication, organizational trust
 • Zahra Batooli, Fatemeh Fahimnia * Pages 129-162
  Purpose
  review of articles in the field of Game in libraries and provide scientometric and content analysis of this field.The study population included 86 articles in the field of Game in libraries that indexed in Scopus by the end of 2016.Articles information saved in Excel to be analyzed in the final stage. Title and Abstracts and If availability, the fulltext of the articles were studied. 66.3 percent of articles were "Research paper". Collection of these articles was cited 134 times. The results of articles analysis are provided based on the type of library, research methods, game style and Subject. The most important subjects in in the field of "Game in libraries" were Game-based learning, Game collection development, Game programs, Game design, Game analysis, Information literacy, Library instruction, search ethics, plagiarism and gamification. Identify different subjects of the field of game in libraries Will be most effective to the success of research projects in this field and to provide long-term planning for Implementation of game programs in libraries and using game in education such as library instruction, information literacy education
  Keywords: Game, Libraries, Information literacy, Library instruction, Game-based learning
 • Hanieh Zare Pages 163-178
  Objective
  The aim of the study is to investigate the role of knowledge management components in corporate entrepreneurship of information science specialists, employed in shiraz university libraries.
  Methodology
  The used tools of the study include KM questionnaire of Nayyer (1390) and the CE questionnaire of Hooman (1381). Stability alpha coefficient of Cronbach was used to measure internal parallelism of KM and CE questionnaires, which gained 0/89 and 0/92, respectively. The studied society includes the librarians, employed in shiraz university libraries (87 people).
  Findings
  Results indicated, among the components of KM, components "people", "process" and "culture" had a significant and positive relationship with corporate entrepreneurship, but between the component of the "Technology" with corporate entrepreneurship, there was no significant relationship.
  Conclusions
  Libraries need to implement knowledge management and utilization of its intellectual capital, In creating entrepreneurship in the over time that, depends on the knowledge exchange process. In this way the most important factor of corporate entrepreneurship achievement effective management of knowledge in the organization. In other words, knowledge management in libraries could be considered as the bedrock of corporate entrepreneurship.
  Keywords: Knowledge management, corporate entrepreneurship, process, culture, people
 • Parisa Kamranian Pages 179-200
  This research examines the relationship between psychological capital and organizational commitment in public university librarians in Isfahan.
  Materials and Methods
  the methoe of reaserch is correlation with stratified random sampling method. The population of this research were all librarians in Isfahan universities which 128 employees were selected. Data is based on standard questionnaires were analyzed according to the statistical society. The data collected used with software spss 21.
  Results
  The findings of the analysis showed self-efficacy (confidence), hoped, optimism, and flexibility librarians of Isfahan public universities and their organizational commitment there is a significant relationship but The relationship between psychological capital and organizational commitment there is no significant relationship between demographic characteristics librarians of Isfahan public universities.
  Conclusion
  The results of this research is to discover new solutions based on modern science to managers and supervisors libraries, so that is a step,  to improve the working conditions of workers and librariansbecome better.
  Keywords: Psychological Capital, self-efficacy, organizational, commitment, Positive Psychology
 • Mahboobeh Farzinyazdi *, Roya Baradar, Amir Ghaebi Pages 201-224
  Purpose
  The purpose of this study is to provide a comprehensive framework on the factors affecting the acceptance of information and communication technologies (ICTs) in Iranian academic libraries.
  Method
  The present research is applied in terms of its purpose and in terms of its implementation method is an analytical survey that has been carried out with a mixed (quantitative-qualitative) approach. In the first part, content analysis method and in the second part, the Delphi technique and a researcher-made questionnaire were used. The research community in the first part includes the title, abstract, and keywords of the 3922 records identified in the Web of science as Citation Database. The research community in the second part consists of 40 IT experts that were selected using objective sampling method.
  Findings
  The findings indicate that in 82.93% of the research, 9 technology acceptance models have been used; among them, TAM with the frequency of 694 has been the most used model in previous research. Other findings showed that the acceptance framework of ICTs in Iranian academic libraries includes 42 components. Also, perceived of usefulness, system quality (technological features) and user satisfaction with mean rank of 32.10, 28.63 and 26.97 were respectively recognized as the most important components influencing the acceptance of technology in Iranian academic libraries.
  Result
  The present research, by identifying and prioritizing the effective components of technology acceptance, can play a significant role in user satisfaction and increase the effectiveness of technologies in libraries when changing, developing or transforming.
  Keywords: information, communication technology, technology acceptance, Academic libraries
 • Amir Hessam Radfar * Pages 225-252
  Goal
  This study aims to discover self-directed learning’s components among the university students studying in the field of Information Science and Knowledge Studies, as well as to apply two new teaching methods including concept maps and collaborative learning.
  Method
  Considering the type of data collection, this research is classified as the semi-experimental method along with pre-test and post-test. Firstly, the influential elements impacting on self-directed learning and its different components were discovered by text analysis method. Then, the Fisher’s questionnaire was used to measure the self-directed learning’s components of the mentioned students in the pre-test stage. Improving the self-directed learning’s components, two new teaching methods including concept maps and collaborative learning were applied. Finally, the Fisher’s questionnaire was used for the post-test stage.
  Results
  The findings indicate that utilizing collaborative learning has a meaningful impact on the self-directed learning’s components among the students studying in the field of Information Science and Knowledge Studies in University of Tehran, while concept map method has no such meaningful impact.
  Keywords: Collaborative Learning, Concept Map, Information Science, Knowledge Studies, Self-Directed Learning
 • Firoozeh Zare, Farashbandi, Azra Daei * Pages 253-276
  Purpose
  It’s essential to review and update medical library and information science curriculum, because of influence from developments in other related sciences. This study aimed to compare and implement the curriculum of the Master of Science curriculum of medical library, with curriculums of similar fields in Iran.
  Methods
  This research used comparative method. Checklist of curriculums was used for data collection, medical library and information science, knowledge and information science, library and information science.
  Results
  Medical Library and information science curriculum was mostly similar with field of study curriculum in Islamic Azad University. Compare in current areas of study showed this medical librarianship had most closely match with information science area of study (93.75%) and the lowest similarity with digital library management (37.5%).
  Conclusion
  Similarity between medical library and information science curriculum with other curriculums showed this field couldn’t fulfill numerous and varied needs of the medical community and related sciences. Changing in curriculum and creation of area of study like medical librarianship, hospital librarianship, evidence base librarianship and etc. could fill the gaps.
  Keywords: Comparative Study, Educational program, Master of Science, official curriculum, medical, information science