فهرست مطالب

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران - سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 96، بهار 1398)
 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 96، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زینب میرزایی دوستان*، یداله زرگر، آرش زندی پیام صفحات 2-13
  اهداف
  این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرگ و سلامت روان زنان مبتلا به HIV شهر آبادان انجام شد.
  مواد و روش ها
   طرح این پژوهش، شبه تجربی از نوع پیش آزمون و پس آزمون، با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 30 نفر از بیماران مراجعه کننده به مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهر آبادان در سال 1394 بودند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر)، قرار گرفتند. گروه آزمایش هشت جلسه درمان پذیرش و تعهد را به صورت دو جلسه90 دقیقه ای در هفته دریافت کرد. اطلاعات با استفاده از مقیاس اضطراب مرگ تمپلر و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ در سه مرحله قبل از مداخله، پایان مداخله و پیگیری یک ماه و نیمه جمع آوری شدند. دراین پژوهش برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
   نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمان پذیرش و تعهد باعث کاهش اضطراب مرگ (001/0P<) و افزایش سلامت روان (001/0P<) در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری شد.
  نتیجه گیری
   به نظر می رسد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در کاهش اضطراب مرگ و افزایش سلامت روان بیماران مبتلا به HIV موثر باشد. بنابراین، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان های دارویی در این بیماران، برای بهبود علائم روان شناختی، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، اضطراب، سلامت روان، HIV
 • ابوالقاسم یعقوبی*، بیان نسایی مقدم صفحات 14-24
  اهداف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی روش مداخله ای روان شناسی مثبت گرا بر بهزیستی روان شناختی نوجوانان اجرا شد. 
  مواد و روش ها
   این پژوهش آزمایشی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه سریش آباد کردستان بودند که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه های این پژوهش شامل 30 دانش آموز دختر دوره متوسطه بودند که به طور نمونه گیری دردسترس گزینش شدند. سپس این تعداد نمونه به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارت از پرسش نامه 84 سوالی بهزیستی روان شناختی ریف بود. پیش آزمون در هر دو گروه آزمایش و کنترل انجام شد. سپس روش مداخله ای روان شناسی مثبت گرا به مدت 10 جلسه روی گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد و پس آزمون بعد از اجرای روش مداخله ای در هر دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد. داده ها به روش تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
   نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مانوا نشان داد آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در متغیر بهزیستی روان شناختی بعد از اجرای روش مداخله ای روان شناسی مثبت گرا افزایش معناداری را نشان دادند (001/0>P). نتایج این پژوهش نشان داد روش مداخله ای مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا، بهزیستی روان شناختی نوجوانان را افزایش می دهد. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد روش مداخله ای روان شناسی مثبت گرا بر رشد شخصی، خودمختاری، تسلط بر محیط، روابط مثبت با دیگری، هدف در زندگی و پذیرش خود، تاثیر معناداری داشت (001/0>P). 
  نتیجه گیری
   روش مداخله ای روان شناسی مثبت گرا می تواند بهزیستی روان شناختی نوجوانان را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: روان شناسی مثبت گرا، بهزیستی روان شناختی، نوجوانان
 • حورا مطیعی*، محمود حیدری، فاطمه باقریان، فریبا زرانی صفحات 26-40
  اهداف
  اهمال کاری تحصیلی، تمایلی غیرمنطقی در به تاخیرانداختن انجام تکالیف تحصیلی و شیوع آن بسیار گسترده است. این پژوهش به منظور ساخت و بررسی اثر بسته آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی و تاثیر این بسته بر کاهش اهمال کاری تحصیلی تدوین شده است.
  مواد و روش ها
   بسته آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی کاهش اهمال کاری تحصیلی، بر اساس تکنیک های ذهن آگاهی و پیشینه پژوهشی مربوط به اهمال کاری تحصیلی با درنظر گرفتن سازه های موثر بر آن، از جمله خودکارآمدی، اضطراب امتحان، عزت نفس و کمال گرایی ساخته شد. جامعه این پژوهش تمام دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بودند که در سال تحصیلی 97-1396 در این دانشگاه مشغول تحصیل بودند. در طرحی شبه آزمایشی 36 آزمودنی انتخاب شدند و برای بررسی اثر بسته آموزشی، از دانشجویان در گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد و مرحله پیگیری نیز روی آن ها اجرا شد.
  یافته ها
   آزمون تحلیل واریانس آمیخته نشان داد بسته آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی کاهش اهمال کاری تحصیلی بر افزایش ذهن آگاهی (001/0P<، 87/02F=) و کاهش اهمال کاری تحصیلی (001/0P<، 67/44F=) تاثیر داشته است. نتایج نشان داد خودکارآمدی ، اضطراب امتحان، عزت نفس و کمال گرایی شرکت کنندگان در پس آزمون و پیگیری تغییر معناداری نسبت به پیش آزمون داشته اند.
  نتیجه گیری
   به طور کلی این پژوهش نشان داد بسته آموزشی در دو مرحله پس آزمون و پیگیری باعث افزایش ذهن آگاهی و کاهش اهمال کاری تحصیلی در مقایسه با گروه کنترل می شود؛ از این رو بسته آموزشی می تواند روشی موثر در کاهش اهمال کاری تحصیلی باشد. این نتایج برای متخصصان بالینی و تربیتی کاربردی است.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، ذهن آگاهی، خودکارآمدی، اضطراب امتحان، عزت نفس، کمال گرایی
 • الهام مصباحی، مجتبی امیری مجد*، محمد قمری، سعیده بزازیان صفحات 42-54
  اهداف
   ضربه عشقی در دانشجویان پدیده ای رایج است که باعث مسائل تحصیلی و روان شناختی در آن ها می شود. این پژوهش با هدف تعیین نقش ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی در پیش بینی نشانگان ضربه عشقی انجام شد.
  مواد و روش ها
   روش پژوهش همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد رودهن با شکایت تجربه شکست عاطفی بودند. تعداد 200 نفر نمونه با روش هدفمند انتخاب شدند. افراد بر اساس نمره برش مقیاس نشانگان ضربه عشق غربالگری شدند و به پرسش نامه های پژوهش پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل انجام شد.
  یافته ها
   یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داد شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب برابر 047/0 است و مدل برازندگی خوبی دارد.
  نتیجه گیری
   مدل پیشنهادی مربوط به عوامل پیش بینی کننده نشانگان ضربه عشقی، برازنده داده هاست و ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه و کیفیت روابط دلبستگی، نشانگان ضربه عشقی را پیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: نشانگان ضربه عشقی، کیفیت روابط دلبستگی، ویژگی های شخصیتی، طرح واره های ناسازگار اولیه
 • مرضیه پهلوان، محمدعلی بشارت*، احمد برجعلی، حجت الله فراهانی صفحات 56-71
  اهداف
   هدف از این پژوهش، پیش بینی شدت درد بر اساس میزان ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به درد مزمن بود؛ به گونه ای که در این رابطه، سیستم بازداری رفتاری نقش میانجی و اهمیت زیادی داشت. 
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع همبستگی و با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری عبارت بود از بیماران 20 تا 60 ساله مبتلا به درد مزمن که در بهار تا پاییز 1396 به کلینیک درد ماهان و کلینیک جامع طب فیزیکی و کلینیک توان بخشی آرمان در تهران مراجعه کرده بودند. 488 بیمار مبتلا که سابقه حداقل 3 ماه دردهای مزمن اسکلتی عضلانی داشتند، به صورت هدفمند انتخاب شدند و پرسش نامه های ناگویی هیجانی تورنتو، سیستم بازداری/ فعال ساز رفتاری و مقیاس درجه بندی عددی شدت درد را پاسخ دادند. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام شد.
  یافته ها
   شدت درد با ناگویی هیجانی و سیستم بازداری رفتاری در سطح 0/01، و با سیستم جنگ/ گریز در سطح 0/05 همبستگی مثبت معنادار داشت. ناگویی هیجانی با سیستم بازداری رفتاری در سطح 0/01 همبستگی مثبت معنادار داشت. ناگویی هیجانی (34/6=t و 29/0=β)، میزان فعالیت سیستم بازداری رفتاری (77/3=t و 17/0=β) و میزان فعالیت سیستم جنگ/ گریز (26/4=t و 18/0=β) توانستند واریانس شدت درد را تبیین کنند. ناگویی هیجانی توانست تبیین کننده میزان فعالیت سیستم بازداری رفتاری (03/8=t و 30/0=β) و سیستم فعال ساز رفتاری (83/2=t و 14/0-=β) باشد. 
  نتیجه گیری
   رابطه میان ناگویی هیجانی و شدت ادراک درد، رابطه خطی ساده نیست، بلکه سیستم بازداری رفتاری که برون دادی از سنخ اجتناب های رفتاری دارد، می تواند این رابطه را تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: درد مزمن، هیجان، مغز، رفتار
 • آرش زندی پیام*، زینب میرزایی دوستان صفحات 72-83
  اهداف
   بازی های آنلاین در سال های اخیر با توجه به ویژگی های متنوع و جذاب خود به یکی از پرطرفدارترین سرگرمی ها بین نوجوانان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش تحریف شناختی، سبک فرزندپروری و ویژگی شخصیتی خودشیفته در اعتیاد به بازی آنلاین در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهرستان صحنه است.
  مواد و روش ها
   این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه های این پژوهش شامل 200 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان صحنه هستند که به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه اعتیاد به بازی آنلاین، پرسش نامه تحریف شناختی، پرسش نامه سبک های فرزندپروری و پرسش نامه ویژگی شخصیتی خودشیفته استفاده شد. در این پژوهش به منظور تحلیل داده ها از همبستگی متعارف و رگرسیون چندگانه استفاده شد. داده ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
   نتایج نشان داد اعتیاد به بازی آنلاین را می توان با ترکیب خطی متغیرهای پیش بین، پیش بینی کرد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، سبک فرزندپروری (001/0 ≥P، 46/0=β)، ویژگی شخصیتی خودشیفته (001/0 ≥P، 34/0=β) و تحریف شناختی (025/0 ≥P، 11/0=β) به طور معناداری پیش بینی کننده اعتیاد به بازی آنلاین در دانش آموزان هستند. 
  نتیجه گیری
   از آنجا که متغیرهای مذکور می توانند نقش موثری در اعتیاد به بازی داشته باشند، ضروری است مدارس و دیگر ارگان های آموزشی با درنظر گرفتن این متغیرها، برنامه های نظارت و کنترل مناسبی برای این مشکل شایع طراحی و اجرا کنند.
  کلیدواژگان: ازی ویدئویی، تحریف شناختی، فرزندپروری، خودشیفتگی
 • لیلا کهتری هرزنق، حمید پورشریفی*، رسول حشمتی صفحات 84-95
  اهداف
   این پژوهش با هدف تمایزگذاری افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به اختلال پرخوری بر اساس تکانشگری و اجتناب تجربه ای انجام گرفت.
  مواد و روش ها
   این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر جمع آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی بود. در این مطالعه 68 نفر از زنانی که اضافه وزن داشتند از خانه های سلامت و باشگاهای ورزشی به روش نمونه گیری دردسترس و با استفاده از فرمول فیدل و تاباخنیک (N≥50+8M) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های پرخوری گورمالی، تکانشگری بارت و پذیرش و عمل و برای تجزیه تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل ممیزی استفاده شد. 
  یافته ها
   نتایج نشان داد از بین پنج مولفه بررسی شده در دو گروه بدون اختلال پرخوری و با اختلال پرخوری مولفه تکانشگر بی برنامگی در سطح 01/0 و اجتناب هیجانی و کنترل در سطح 05/0 معنادار هستند. با توجه به مقدار لامبدای ویلکز کوچک و مقدار زیاد مجذور کای و سطح معنی داری می توان نتیجه گرفت تابع ممیزی به دست آمده قدرت تشخیص خوبی برای تبیین متغیرهای وابسته (در دو گروه) دارد. در دو گروه افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به اختلال پرخوری مولفه تکانشگری بی برنامگی، اجتناب هیجانی و کنترل معنادار هستند. این بدان معناست که بین افراد چاق که اختلال پرخوری دارند با آن هایی که فاقد اختلال پرخوری اند تفاوت معناداری در این مولفه ها مشاهده شده است. 
  نتیجه گیری
   بر اساس متغیر های تکانشگری و اجتناب تجربه ای می توان دو گروه افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به اختلال پرخوری را از هم تفکیک کرد.
  کلیدواژگان: چاقی، اختلال پرخوری افراطی، تنظیم شناختی هیجان، اجتناب تجربه ای، تکانشگری
 • نرجس هندویی*، مهران ضرغامی، فاطمه ثقفی، مهدیس امیری فر، منیره مهام، علی فرموده صفحات 96-120
  دارو درمانی هسته اصلی درمان اختلال های روان پزشکی است. داروهایی که در روان پزشکی استفاده می شوند فقط در صورتی که به درستی مصرف شوند، می توانند شدت بیماری های روانی را کاهش دهند و به بهبود پیامدهای این اختلال ها در بیماران منجر شوند. یکی از مهم ترین چالش ها در بیماران روان پزشکی، مخصوصا بیمارانی که نسبت به بیماری خود بینش کافی ندارند، تبعیت نکردن از درمان است. در این مطالعه آموزشی سعی شده است در قسمت اول به اصول کلی در زمان استفاده داروهای روان پزشکی با رویکرد پنهان کردن داروهای خوراکی روان پزشکی و در قسمت دوم به طور اختصاصی به خصوصیات فیزیکوشیمیایی هر دسته از داروهای روان پزشکی پرداخته شود تا با حفظ خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماده موثر، بیشترین پاسخ درمانی و کمترین عارضه جانبی را برای بیماران تحت درمان با رویکرد داروهای پنهانی به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: دارودرمانی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی داروهای روان پزشکی، تبعیت نکردن از درمان
|
 • Zeynab Mirzaeidoostan*, Yadola Zargar, Arash Zandi Payam Pages 2-13
  Objectives
   The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on death anxiety and mental health in women with HIV in Abadan City, Iran.
  Methods
   This study has a quasi-experimental design with pre-test and post-test and control group. A sample of 30 patients referring to Abadan Behavioral Disease Counseling Center in 2015, were randomly assigned to either experimental (n=15) or control group (n=15). The experimental group received 8 sessions of acceptance and commitment treatment in two 90-minute sessions per week. The study data were collected using Templar death anxiety scale and Goldberg general health questionnaire in 3 time points; before the intervention, immediately after the intervention, and one and a half months later as the follow-up. The obtained data were analyzed by analysis of covariance in SPSS V. 16.
  Results
   The results of covariance analysis showed that acceptance and commitment treatment reduced death anxiety (P<0.001) and increased mental health (P<0.001) in the experimental group compared with the control group at the post-test and follow-up period.
  Conclusion
   Acceptance and commitment therapy can be effective in reducing death anxiety and improving the mental health of patients with HIV. Therefore, acceptance and commitment treatment as a complementary therapy along with therapeutic treatments in these patients is recommended to improve the psychological symptoms.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Anxiety, Mental health, HIV
 • Abolghasem Yaghoobi*, Bayan Nesai Moghadam Pages 14-24
  Objectives
  The purpose of this research was to determine the effect of positive psychological well-being of adolescents. 
  Methods
  The research method was quais experimental. The statistical population of this study was all high school girl students in Serishabad of Kurdistan Province, Iran studying in the academic year of 1995-1996. The sample consisted of 30 high school female students who were randomly selected. Then they were randomly assigned to two groups: the experimental (n=15) and control (n=15) groups. The study tools used in this research was Ryff’s Psychological Well-being Scale (RPWS). A pretest was administered to both the experimental and control groups. Then, the positive psychology intervention was administered to the experimental group, and the control group did not receive any intervention. At the end of the training, the post-test was taken for both groups.
  Results
  The results of the Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) indicate that positive psychology significantly increased psychological well-being among the experimental group compared to the control group. The results also showed a significant difference between the mean scores of RPWS of psychological well-being in the experimental and the control group in the post-test (P<0.001). The positive psychology intervention method had a significant effect on autonomy, environmental mastery, personal growth, positive relation with others, purpose in life, and self-acceptance (P<0.001).
  Conclusion
  The interventional method of positive psychology can increase the psychological well-being of adolescents.
  Keywords: Positive psychology, Psychological well-being, Adolescents
 • Hoora Motie*, Mahmood Heidari, Fatemeh Bagherian, Fariba Zarani Pages 26-40
  Objectives
   Academic procrastination is an unreasonable delay in the submission of academic assignments, which is very common. This research was designed to develop and study the effect of a mindfulness-based educational package on reducing academic procrastination. 
  Methods
   The educational package based on mindfulness for reducing academic procrastination was designed by using mindfulness-based techniques and the relevant literature of academic procrastination considering the effective constructs, including self-efficacy, test anxiety, self-esteem, and perfectionism. In a quasi-experimental study, 36 subjects were selected. In order to study the effect of the educational package on students, the experimental and control groups were put into pre-test, post-test, and follow-up categories. 
  Results
   Mixed ANOVA revealed the effectiveness of the provided educational package on improving mindfulness (F=20.87; P<0.001) and reducing academic procrastination (F=44.67; P<0.001) whose effect was significant. 
  Conclusion
   Based on the results, self-efficacy, test anxiety, self-esteem, and perfectionism of the participants in the post-test and follow-up were significantly different from the pre-test. The findings of this study are consistent with the findings of previous studies. These results are applicable to clinical and educational practitioners.
  Keywords: Academic procrastination, Mindfulness, Self-efficacy, Test anxiety, Self-esteem, Perfectionism
 • Elham Mesbahi, Mojtaba Amirimajd*, Mohammad Ghamari, Saeedeh Bazazian Pages 42-54
  Objectives
   Love trauma is a common phenomenon among university students which causes educational and psychological problems in them. This study aimed to determine the role of personality traits, early maladaptive schemes, and the quality of attachment relationships in predicting Love Trauma (LT) syndrome.
  Methods
   In this correlational study, the statistical population consisted of all patients referring to counseling centers of Iran University of Medical Sciences, Tehran University, and Islamic Azad University of Roudehen branch, with a complaint of emotional breakdown. Using purposeful sampling method, a total of 200 patients were selected as study samples. They were screened based on the cut-off point of Love Trauma Index (LTI). Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) method in LISREL Software.
  Results
   SEM model showed a root mean square error of 0.047 which indicate good model fit.
  Conclusion
   The provided model for predicting LT syndrome was a good fitting model. Personality traits, early maladaptive schemes, and the quality of attachment relationships could predict LT syndrome.
  Keywords: Love Trauma, Quality of attachment relationships, Personality characteristics, Early maladaptive schemes
 • Marzieh Pahlevan, Mohammad Ali Besharat*, Ahmad Borjali, Hojjatollah Farahani Pages 56-71
  Objectives
   This study aimed to predict the intensity of pain based on the amount of alexithymia in patients with chronic pain, and in this relationship, the behavioral inhibition system has a mediating role.
  Methods
   The present study has a correlational design and carried out with a structural equation modeling approach. The statistical population comprised all 20-60 years old patients with chronic pain who had referred to Mahan Clinic and the physical medicine and rehabilitation clinic of Arman in Tehran, from spring to autumn of 2017. Of them, 488 patients who had experienced the musculoskeletal pain for at least 3 months, were chosen purposefully and asked to respond the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20), the inhibition/activation system scale, and Numeric Rating Scale (NRS). The analysis was done in SmartPLS.
  Results
   The intensity of pain had a positive relationship with inhibition system (P<0.001) and fight/flight system (P<0.05). Alexithymia had the positive a relationship with inhibition system (P<0.001). Alexithymia (t=6.34, β=0.29), inhibition system (t=3.77, β=0.17), and fight/ flight system (t=4.26, β=0.18) could explain the variance of the pain intensity. Alexithymia could explain the activity of inhibition system (t=8.03, β=0.30) and the behavioral activation system (t=2.83, β=-0.14). 
  Conclusion
   The relationship between alexithymia and the intensity of pain was not a simple direct relationship, but the inhibition system with its avoidance behavior output could affect this relationship.
  Keywords: Chronic pain, Emotion, Brain, Behavior
 • Arash Zandi Payam*, Zeynab Mirzaeidoostan Pages 72-83
  Objectives
   Online games in recent years have become one of the most popular hobbies among teenagers due to their diverse and attractive features. The purpose of this study was to investigate the role of cognitive distortion, parenting style, and narcissistic personality traits in online games in high school boy in Sahneh City, Iran.
  Methods
   This is a survey and a correlational study. The study sample consists of 200 male high school students in the city of Sahneh, Iran who were selected randomly by a multi-stage sampling method. For data collection, online gaming addiction questionnaire, cognitive disturbance questionnaire, parenting styles questionnaire, and narcissistic personality traits questionnaire were used. In this research, the correlation and multiple regression were used to analyze the obtained data in SPSS V. 21.
  Results
   The findings showed that online addiction can be predicted by a linear combination of predictive variables. Based on regression analysis, parenting style (P≤0.001, β=0.46), narcissistic personality traits (P≤0.001, β=0.34), and cognitive disturbance (P≤0.025, β=0.11) could significantly predict students’ addiction to online games. 
  Conclusion
   These variables can play an effective role in addiction to play online games. Considering these variables, authorities of schools and other educational institutions should design and implement appropriate monitoring and control programs for this common problem.
  Keywords: Video game, Cognitive distortion, Child-rearing, Narcissism
 • Leila Kehtari Harzangh, Hamid Poursharifi*, Rasoul Heshmati Pages 84-95
  Objectives
   This research aimed to compare impulsivity and experiential avoidance in obese individuals with and without Binge Eating Disorder (BED). 
  Methods
   We obtained data from 60 severely obese women referring to health centers and gyms. They were selected by convenience sampling method. The participants completed Gormally Binge Eating Scale (BES), Barratt Impulsiveness Scale (BIS), and Bond Acceptance and Action Questionnaire (AAQ). The obtained data were analyzed by the discriminant analysis method. 
  Results
   Among 5 investigated components in two groups of with and without binge eating disorder, the components of non-planning impulsivity (P<0.01), and emotional avoidance and control (P<0.05) were found significant. 
  Conclusion
   In the two groups of with and without binge eating disorder, the components of non-planning impulsivity, emotional avoidance and control were found significant. This means that significant differences exist between individuals with and without binge eating disorder.
  Keywords: Binge Eating Disorder, Obese, Experiential avoidance, Impulsivity
 • Narjes Hendouei*, Mehran Zarghami, Fatemeh Saghafi, Mahdis Amirifar, Monireh Maham, Ali Farmoudeh Pages 96-120
  Drug therapy is the base of the treatment of psychiatric disorders. Psychotropic drugs can reduce the severity of mental illnesses and improve the outcomes of these disorders if they are used properly. One of the main challenges in psychiatric patients, especially patients who lack enough knowledge about their illness, is the non-compliance with the treatment. In the present study, we first tried to explain the general principles of using psychotropic drugs and then the physicochemical characteristics of each category of psychiatric drugs.
  Keywords: Pharmacotherapy, Physicochemical properties of psychotropic drugs, Non-compliance with treatment