فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 66، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن اشرفی ریزی * صفحات 49-50
 • مهری سیروس، اصغر بکرانی، میترا مومن زاده، الهام معظم * صفحات 51-56
  مقدمه
  ماموگرافی به عنوان موثرترین روش غربالگری و تشخیص ابتدایی سرطان پستان شناخته میشود. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر
  اصفهان از نظر تجهیزات و الزامات کیفی فیزیکی و ارایه راهکارهای بهبود انجام شد. -
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، کلیه مراکز ماموگرافی فعال دیجیتال شهر اصفهان)شامل 19 دستگاه در 17 مرکز(در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده
  از چکلیست کنترل کیفی سازمان انرژی اتمی و چکلیست محقق ساخته)شامل 40 گویه و سرفصلهای کالیبراسیون، شرایط عمومی دستگاه، وضعیت دزیمتری، کیفیت تصاویر و
  چاپگر(از طریق بررسی مستندات و مصاحبه، جمعآوری و با استانداردهای مرتبط مقایسه گردید.
  یافته ها
  کلیه مراکز ماموگرافی استانداردهای کیفی سازمان انرژی اتمی را گذرانده بودند. مهمترین مشکل مشاهده شده در مراکز ماموگرافی دیجیتال، عدم استفاده از اتاق تشخیص
  تجهیز شده با مانیتورهای استاندارد بود. از جمله دیگر مشکلات این مراکز میتوان به تفاوت در روش بررسی رزولوشن و اعلام نتیجه متفاوت توسط شرکتهای کنترل کیفی، توجه
  ناکافی به تاریخ اعتبار فیلم، عدم وجود فانتوم جهت کالیبراسیون دورهای اپراتور، عدم وجود نشانگر دز غدهای و سطحی، عدم توجه به نشانگرها، چاپ چهار تصویر بر روی یک
  فیلم و آموزش ناکافی کاربران اشاره کرد.
  نتیجه گیری
  در راستای ارتقای ایمنی بیماران، بهتر است تمهیدات لازم جهت رعایت استانداردهای نصب و تجهیز مراکز ماموگرافی دیجیتال از جمله تامین مانیتور و اتاق تشخیص
  فراهم آید و بازدیدهای دورهای منظم از این مراکز انجام شود. با وجود این که کنترل کیفی در زمان نصب دستگاه توسط شرکتهای دارای مجوز انجام میگیرد، به نظر میرسد این
  کنترلها به تنهایی کافی نمیباشد.
  کلیدواژگان: تجهیزات و لوازم، ماموگرافی، سرطان پستان، ایران
 • میلاد شفیعی، فاطمه سادات هاشمی، روحاله عسکری، محسن پاکدامن، سجاد بهارینیا * صفحات 57-64
  مقدمه
  با توجه به این که نیروی انسانی اساسیترین بخش مراقبتهای بهداشتی درمانی را تشکیل میدهد، برنامهریزی جهت توزیع منابع انسانی در بخش سلامت، باید به عنوان -
  یک جزء اصلی محسوب گردد. پژوهش حاضر با هدف برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانهای منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت،
  درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود. نیروی انسانی بیمارستانهای شهید صدوقی و شهید رهنمون بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت در سال - 1396 برآورد و
  با وضعیت موجود مقایسه گردید. به منظور جمعآوری داده ها، چکلیستهای محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری که در این چکلیستها مشخصات عمومی و
  شاخصهای عملکردی بیمارستان، وضعیت موجودی بخشهای بستری، اداری، مالی، پشتیبانی و پاراکلینیکی بررسی شد. پس از جمعآوری داده ها، مقایسه وضعیت موجود با
  استانداردهای وزارت بهداشت با یک جمع و تفریق ساده ریاضی صورت گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 37 بخش بستری در بیمارستانهای شهید رهنمون و شهید صدوقی، 28 بخش) 75 درصد(دارای کمبود نیرو و 9 بخش) 25 درصد(دارای مازاد نیرو بودند.
  نتیجه گیری
  توزیع نیروی انسانی موجود وضعیت مناسبی نداشت. به منظور ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی، داشتن اطلاعات صحیح از تعداد نیروی انسانی مورد نیاز، اقدامی
  ضروری برای مدیران است تا برنامهریزی های لازم در رابطه با توزیع عادلانه و مبتنی بر نیاز نیروی انسانی و رساندن بخشها به سطح استاندارد انجام شود. نتایج به دست آمده میتواند
  مورد استفاده مسوولان، مدیران بیمارستانی و سیاستگذاران بخش سلامت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استانداردهای مرجع، نیروی کار، بیمارستانها
 • علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی *، حمیدرضا یزدانی صفحات 65-72
  مقدمه
  کانال توزیع یکی از مهمترین عناصر در هر زنجیره ارزش به شمار میرود. از طرف دیگر، گیاهان نیز از اهمیت فوقالعادهای در درمان بیماری ها برخوردار میباشند.
  ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از جهت ضعف در عرضه و توزیع این داروها و کمبود مقالات در زمینه بازاریابی و توزیع داروهای گیاهی احساس میشود. هدف از انجام
  پژوهش حاضر، شناسایی مشکلات سیستم توزیع داروهای گیاهی از دیدگاه مصرفکنندگان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و مشکلات کانال توزیع داروهای گیاهی شناسایی گردید. 40 نفر از مصرفکنندگان داروهای گیاهی به صورت
  هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. پس از استخراج کدها و شناسایی عوامل، فراوانی و درصد پاسخها مشخص گردید.
  یافته ها
  از جمله مهمترین مشکلات مصرفکنندگان میتوان به عدم انتشار نتایج و تبلیغات علمی، موجود نبودن داروهای گیاهی مورد نظر در همه داروخانه ها، نسخه نشدن آنها
  توسط پزشک، عدم اطمینان به اثربخشی داروها، عدم رضایت از عطاری ها و قیمت گران داروهای گیاهی، اشاره کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده میتواند برای شرکتهای تولیدکننده و پخشکننده داروهای گیاهی و داروخانه ها از این جهت مفید باشد که بر اساس نیازها و مشکلات مشتریان،
  سعی در بهبود رابطه با مصرفکنندگان خود داشته باشند که این امر به بقا و سودآوری شرکتها میانجامد.
  کلیدواژگان: توزیع دارو، داروهای گیاهی، تحقیق کیفی
 • زاهدی، نوروزی، فهیمی فر صفحات 73-80
  مقدمه
  تجزیه و تحلیل استناد در پروانه های ثبت اختراع به پژوهشهای علمی و مجلات، یکی از روش های موجود برای اندازهگیری رابطه بین علم و فنآوری محسوب میشود. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان استناد به مجلات انگلیسی زبان ایرانی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پروانه های ثبت اختراع موجود در پایگاه ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا USPTO (United States Patent and Trademark Office (صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی و با رویکرد علمسنجی انجام شد. جامعه تحقیق متشکل از 268 مجله انگلیسی زبان زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بود که عناوین آنها در USPTO مورد جستجو قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع، فقط به 49 مورد از مجلات وزارت بهداشت استناد شده بود که تعداد پروانه های ثبت اختراع استنادکننده، 207 مورد بود. مجله Advanced Pharmaceutical Bulletin بیشترین استناد را از سوی پروانه های ثبت اختراع دریافت کرده بود. 65 درصد از پروانه های ثبت اختراع استنادکننده به مجلات وزارت بهداشت، در رده اصلی A نیازهای « یعنی قرار گرفتند. بیشتر پروانه های ثبت اختراع استنادکننده به مجلات وزارت بهداشت متعلق به آمریکا و مالک بیشتر آنها دانشگاه استنفورد میباشد. » انسانی
  نتیجه گیری
  مجلات انگلیسی زبان ایرانی با بهرهگیری از فرایند و راهبردهای لازم طبق سیاستها و نظارت بر آنها، میتوانند در سطح بین المللی جایگاه بهتری از لحاظ وضعیت مقالات و فنآورمحور بودن داشته باشند. بنابراین، با توجه به انتشار روزافزون مقالات در کشور، باید به کیفیت آنها بیشتر از کمیت توجه شود.
  کلیدواژگان: نشریات ادواری، استناد، پروانه ثبت اختراع، پایگاه ثبت اختراع علایم تجاری آمریکا، ایران
 • مریم سهامی، سجاد امینی منش * صفحات 81-86
  مقدمه
  کتابدرمانی استفاده از فن کتاب خواندن برای راهنمایی فرد و گروه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی کتابدرمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان شهر شیراز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان مراجعهکننده به فرهنگسرای - شهرداری شیراز در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1397 تشکیل داد) 60 نفر(. نمونه آماری شامل زنانی بود که اظهار میکردند اضطراب، استرس یا افسردگی دارند. شرکتکنندگان پرسشنامه 21 - DASS (21 - Depression Anxiety Stress Scales (را تکمیل نمودند و از بین آنان، زنانی که نمره استرس، اضطراب و افسردگی بالاتر از حد طبیعی)نمره 7) داشتند، 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره)آزمایش و شاهد(قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 هفته آموزش دریافت نمود و سپس پسآزمون اجرا گردید.
  یافته ها
  کتابدرمانی به شیوه گروهی، منجر به کاهش معنیدار افسردگی، استرس و اضطراب در زنان مراجعهکننده به فرهنگسرای شهرداری شهر شیراز شد.
  نتیجه گیری
  با همکاری کتابداران و روانشناسان و بهرهمندی از روش های کتابدرمانی، میتوان برای بهبود برخی علایم همچون افسردگی، استرس و اضطراب برنامهریزی و اقدام نمود.
  کلیدواژگان: کتابدرمانی، استرس، اضطراب، افسردگی، زنان
 • لیلا شاهمرادی، رویا نعیمی * صفحات 87-93
  با جمع آوری داده های دقیق در فرایند رجیستری، دولت ها قادر به پیشگیری از بروز بیماری های خطرناک می باشند. از طرف دیگر، نگرانی در زمینه افشای اطلاعات افزایش یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جوانب قانونی و اخلاقی رجیستری بیماری در قالب عناصر اساسی حفاظت از محرمانگی رجیستری بیماری، ارزیابی تاثیرات حریم خصوصی، اقدامات حفظ محرمانگی داده ها، مالکیت داده ها و رضایت شرکت کنندگان انجام شد. مطالعه از نوع مروری دامنه ای بود و داده ها از طریق جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Scopus، Web of Science و Google Scholar بدون محدودیت زمانی جمع آوری شد. برآیند مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است که اطمینان مردم از محرمانگی اطلاعات، ارایه اطلاعات به رجیستری را به همراه دارد و تحلیل اطلاعات حاصل از آن، موجب حفاظت از سلامتی مردم خواهد شد. بنابراین، تدوین الزاماتی در خصوص نحوه استفاده، تجزیه و تحلیل ، به اشتراک گذاری و حفاظت از داده های رجیستری ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: جوانب قانونی، اصول اخلاقی، رجیستری، بیماری
 • فاطمه پرچمی پور، حمزه علی نورمحمدی *، سعید اسدی صفحات 94-100
  مقدمه
  با توجه به اهمیت حوزه سلامت و سیاستهای در نظر گرفته شده برای این حوزه در نقشه جامع علمی سلامت، پژوهش حاضر با هدف تعیین همگرایی موضوعی تولیدات
  علمی ایران در حوزه سلامت طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  برای تحلیل اطلاعات این مطالعه مروری، از تحلیل همرخدادی واژگان و تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده گردید. جامعه تحقیق، کلیه تولیدات علمی حوزه
  سلامت ایران نمایه شده در پایگاه استنادی Scopus طی بازه زمانی سالهای 2007 تا 2016 متشکل از 8616 مدرک بود.
  یافته ها
  بیشترین سهم تولید علم در میان زیرحوزه های تشکیل دهنده حوزه سلامت مربوط به حوزه Sports Science بود. از نظر همگرایی و نزدیکی موضوعی، حوزه Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation با همه حوزه های تشکیل دهنده حوزه سلامت همگرایی داشت. بیشترین میزان همگرایی از نظر مفاهیم مشترک نیز بین دو حوزه Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation و Radiological and Ultrasound Technology مشاهده گردید. در نهایت، تحلیلها منجر به ایجاد سه خوشه همگرایی موضوعی در حوزه سلامت شد.
  نتیجه گیری
  بین تعدادی از زیرحوزه های سلامت، همگرایی موضوعی یا محتوایی وجود دارد که نشان دهنده وجود مفاهیم و موضوعات مشترک بین آنها میباشد. ترسیم و
  مشخصسازی حوزه های همگرا میتواند به برنامهریزی برای انجام تحقیقات بین رشتهای و ایجاد حوزه های جدید مطالعاتی در حوزه سلامت کمک کند.
  کلیدواژگان: تحقیقات زیستپزشکی، کتابسنجی، تحقیقات بین رشتهای، ایران
|
 • Hasan Ashrafi, Rizi Pages 49-50
 • Mitra Momenzade, Mehri Sirous, Asghar Bakrani, Elham Moazam * Pages 51-56
  Introduction
  Mammography is the cornerstone of breast cancer screening and early detection. This study was conducted to investigate the status of digital mammography facilities in Isfahan City, Iran, in terms of equipment and physical-quality requirements, to offer solutions to improve the current situation.
  Methods
  In this descriptive study, all 15 active digital mammography facilities (DMF) in Isfahan City were visited by a medical physicist. Data were collected using a researcher-made checklist including 40 items and topics of calibration, general condition of equipment, dosimetry, quality of images, and printers. Instructions and quality control reports of devices were evaluated and compared with the guidelines of Atomic Energy Organization of Iran (AEOI).
  Results
  All the DMFs passed the standards of AEOI. The most important problem was that in majority of DMFs, the diagnosis room was not equipped with standard medical monitors or these monitors were not utilized. The differences between evaluated resolution measures of the device with results reported by quality control companies, lack of attention to expiration dates of received films by operator, lack of phantom for periodic calibration by operator, lack of attention to mean glandular dose and surface dose indicator, and printing four images on one film were the other observed problems.
  Conclusion
  It is recommended to pay more attention to installation and operational standards of the equipment and conduct periodic surveys of DMFs. Moreover, equipping the centers with the diagnostic rooms is essential. Although all the medical imaging centers are obliged to conduct annual quality control tests on their equipment by qualified companies, investigating DMFs revealed that these quality control tests are not sufficient.
  Keywords: Equipment, Supplies, Mammography, Breast Neoplasms, Iran
 • Milad Shafii, Fatemeh Sadat Hashemi, Rouhollah Askari, Mohsen Pakdaman, Sajjad Bahariniya * Pages 57-64
  Introduction
  Considering that human capital is the most important part of health care, planning for distributing human resources in the health sector should be considered as an integral part. The aim of this study was to evaluate the required maternal force in selected hospitals in Yazd City, Iran, according to the standards of Iranian Ministry of Health and Medical Education in year 2017.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional stud, the maternal strength of the Shahid Sadoughi and Shahid Rahnemoon hospitals were estimated according to the standards of the Iranian Ministry of Health and Medical Education in year 2017. Researcher-made checklists were used to assess general specifications and performance indicators of the hospital, the status of administrative, financial, supportive, and paraclinical sections of the hospitals. After collecting data, information was analyzed through simple tables.
  Results
  Out of 37 departments in Shahid Sadoughi and Shahid Rahnemoon hospitals, 28 (75%) had shortage and 9 (25%) had excess of personnel.
  Conclusion
  The distribution of power was not in good condition. In order to improve the quality of hospital services, having the right information about the number of required human resources is an essential step for managers to make the necessary plans for fair distribution based on human resource requirements, and delivering the sectors to the standard level. The results of the study can be used by authorities, hospital managers, and policymakers of the health sector.
  Keywords: Reference Standards, Workforce, Hospitals
 • Ali Abedini, Hamidreza Yazdani, Hamidreza Irani * Pages 65-72
  Introduction
  Distribution channel is one of the most important elements in each value chain. Plants also have tremendous importance in the treatment of diseases. The necessity of this research was weakness in the supply and distribution of these drugs, and lack of articles in the field of marketing and distribution of herbal medicines. The purpose of this study was to identify the problems of the distribution system of herbal medicines from the perspective of consumers.
  Methods
  In this qualitative study, by using qualitative content analysis method, the problems in distribution channel of herbal medicine were identified. By judgmental sampling method, 40 herbal medicine users subjected to semi-structured interviews. After extracting the codes and identifying the factors, in the next stage, the frequency and percentage of responses were determined.
  Results
  The lack of scientific advertisement, unavailability of products in pharmacies, not being prescribed by the physicians, uncertainty about their effectiveness, lack of satisfaction with the Ittars, and high cost of these drugs were the main problems from consumers’ viewpoints.
  Conclusion
  The results of this study can be useful for manufacturers, distributors of herbal medicines, and pharmacies; based on consumer’ needs and problems, they can try to improve the relationship with their consumers, which leads to the profitability of the companies.
  Keywords: Drug Distribution, Herbal Medicine, Qualitative Research
 • Shirin Zahedi, Alireza Noruzi, Sepideh Fahimifar Pages 73-80
  Introduction
  Assessment of the citations to scientific researches and journals by invention patents is a way to analyze the relationship between the science and technology. The purpose of this research was to investigate citations to English-language journals approved by Iranian Ministry of Health and Medical Education in patents registered in the United States Patent and Trademark Office (USPTO) database.
  Methods
  This descriptive survey was conducted based on citation analysis and scientometrics techniques. The study population included 268 English-language journals approved by the Iranian Ministry of Health and Medical Education. The title of each journal was used to search at the USPTO database.
  Results
  207 patents cited to 49 English-language journals approved by Iranian Ministry of Health and Medical. Note that 65% of patents in this group were in the class A (i.e., human necessities). Most patents citing Iranian medical journals belonged to the United States, and were assigned by Stanford University.
  Conclusion
  Iranian journals, using the necessary processes and strategies according to their policies, can have a better internationally position in terms of article status and being technology-centered. Therefore, due to the increasing publication rate of articles in the country, their quality should be considered (focused on) more than quantity.
  Keywords: Periodical, Citation, Patent, United States Patent, Trademark Office, Iran
 • Maryam Sahami, Sajad Amini Manesh * Pages 81-86
  Introduction
  The bibliotherapy is to use the technique of reading to guide the individual and the group. The aim of this study was to determine the effectiveness of the bibliotherapy on stress, anxiety, and depression in women in Shiraz City, Iran.
  Methods
  This was a semi-experimental study with pretest-posttest design and control group. The statistical population included all women clients (60) referred to Shiraz Municipality Cultural Center in the first six months of the year 2018, and the statistical sample included women who said they had anxiety, stress, or depression. The Depression, Anxiety and Stress Scale-21 items (DASS-21) was completed by participants. Among the women who had a stress, anxiety, and depression score of higher than the normal (score of 7), 30 were selected and then randomly divided into two groups of 15 (experimental and control). The experimental group, received educations for 8 weeks, and then the questionnaire was implemented in both groups.
  Results
  Group therapy significantly reduced depression, stress, and anxiety in women referring to Shiraz Municipality Cultural Center.
  Conclusion
  Librarians and psychologists together with the use of bibliotherapy techniques can be used not only to treat depression, stress and anxiety, but also to treat other diseases.
  Keywords: Bibliotherapy, Stress, Anxiety, Depression, Women
 • Leila Shahmoradi, Roya Naemi * Pages 87-93
  Collecting accurate data in registries enables the governments to prevent dangerous diseases. However, concerns regarding disclosure have increased due to government involvement. The purpose of the present study was to investigate the legal and ethical aspects of the disease registry including the key elements of confidentiality in disease registry, privacy impact assessment, actions to preserve confidentiality, data ownership, and the consent of participants. This was a scoping review, collecting information through a search in Scopus, PubMed, Web of Science, and Google Scholar databases without time limitation. The findings declare that people's sureness in the confidentiality of information increases the information offered to the registry, and consequently, analysis of this information will improve people's health. Therefore, it is necessary to develop requirements for the use, analysis, sharing, and protection of registry data.
  Keywords: Legal Aspects, Ethics, Registries, Disease
 • Fatemeh Parchami Pour, Saeid Asadi, Hamzeali Nourmohammadi * Pages 94-100
  Introduction
  This study focuses on the status of the constituent parts of the health domain in terms of convergence and the proximity of content between them. The purpose of the study was to investigate the convergence of subjects in Iranian scientific productions in the field of health indexed in the Scopus during 2007-2016 period.
  Methods
  For data analysis, co-occurrence analysis of vocabulary and drawing a scientific map and social network analysis methods were used. The study population included all scientific productions in the field of health indexed in the Scopus which contained a total of 8616 documents. Co-word occurrence and pair matrix between subfields or health domain categories as well as the scientific map of the health domain were drawn using different methods and software.
  Results
  The largest share of science production among the sub-domains of the health was observed in the field of Sports Science. In terms of convergence and proximity, the topics of Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation were convergent with all the constituents of health domain, which suggests that this area is an area which includes the concepts from other constituent areas of the health domain. The highest degree of convergence in terms of common concepts was observed between Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation, and Radiological and Ultrasound Technology. Finally, the results of conceptual maps created by VOSviewer software showed 3 clusters.
  Conclusion
  There are a number of sub-areas of health that have a thematic or content convergence, which indicates that there are common concepts between them. Therefore, this study will help specialists in this field to create interdisciplinary fields or new research fronts between the areas with higher convergence.
  Keywords: Research, Bibliometrics, Interdisciplinary Research, Iran