فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - پیاپی 57 (تابستان 1399)
 • پیاپی 57 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 14
|
 • پرویز ضیائیان فیروز آبادی، ایوب بدراق نژاد*، رضا سارلی، محبوب بابایی صفحات 1-24

  پخش سیلاب یکی از راهکارهای مدیریت منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک است. همچنین در کاهش خسارات ناشی از سیل، افزایش حجم سفره آب زیر زمینی، احیاء مراتع و بیابان زدایی موثر است. پخش سیلاب بر آبخوان یک روش ساده برای استحصال سیلاب های حامل از رسوبات است.که در بیشتر نقاط کشور از دسترس خارج می شوند. درحالی که به نظر می رسد سیلاب ها دارای مواد غنی بوده و می توانند در حاصلخیزی مخروط افکنه و دشت های سیلابی متشکل از رسوبات دانه درشت موثر واقع شده و بهره برداری اقتصادی از آنها را امکان پذیر سازد. بدین منظور استفاده از اطلاعات ماهواره ای و تکنیک GIS سرعت و دقت دست یابی به این مناطق را زیادتر می کند. ازاین رو شناسایی مناطق سیل خیز و بخش سیلاب در اراضی مستعد پایین دست حوضه بیرجند باعث کمک به تغذیه  محیط حوضه آبخیز می شود. هدف پژوهش حاضر شناسایی مناطق مستعد پخش سیلاب از منظر سازند های  زمین شناسی است. تمامی فرایندها و تجزیه و تحلیل داده ها  در محیط GIS به کمک سه روش saw  AHP و منطق بولین برای وزن دار کردن و تلفیق لایه هایی همچون(شیب،فرسایش،کاربری اراضی،شبکه آبراهه،خاک،پراکنش گسل،واحد زمین شناسی،سطح آب های زیرزمینی،تصاویر ماهواره ای)  استفاده گردید. و مناطق پر مخاطره آن مشخص شد. با توجه به نقشه نهایی بدست آمده 2765 هکتار از مساحت تعیین شده در حوضه آبخیز بیرجند در اولویت اول(مناسب برای پخش سیلاب) و19452 هکتار در اولویت دوم(نامناسب برای پخش سیلاب) قرار گرفت. بهترین روشی که توانست، ارزیابی و نتیجه گیری بهتری را در این مورد ارائه دهد، روش منطق بولین در مکان یابی بخش سیلاب بود.

  کلیدواژگان: سنجش، سازندهای زمین شناسی، پخش سیلاب، حوزه آبخیز بیرجند، RS، GIS
 • بهروز سبحانی*، وحید صفریان زنگیر، اخضر کرمی صفحات 25-37

  محدودیت ها و مرزهای تولید محصولات کشاورزی وابسته به شرایط اقلیمی است. آب و هوا یکی از مهم ترین عوامل موثر در فعالیت انسان به ویژه بخش کشاورزی است. کشت ذرت در تامین نیاز غذایی کشور نقش اساسی دارد. استان کرمانشاه با دارا بودن پتانسیل های اقلیمی مطلوب، شرایط بهینه را جهت کشت ذرت دارا می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی نقش بارش و درجه حرارت در تعیین تقویم زراعی و تعیین مناطق مساعد برای کشت ذرت است. برای انجام این کار از داده های اقلیمی 10 ایستگاه سینوپتیکی در طول دوره آماری20 ساله (1390-1371) استفاده شد. با استفاده از آزمون هتلینگ و آزمون T مشاهده ای، داده ها تجزیه و تحلیل شدند. براساس یافته های تحقیق، بارش ایستگاه های مورد مطالعه، نیاز آبی محصول ذرت را در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور تامین ننمود و دما نیز در نواحی مرتفع به علت کاهش مکرر در ماه های اردیبهشت و خرداد  و در نواحی پست به علت افزایش شدید آن در موقع گل دهی، دانه دهی و رسیدگی مشکلاتی را در طول دوره رشد این گیاه زراعی ایجاد نموده است. براساس نتایج تحلیل آزمون هتلینگ 62 درصد از مساحت استان کرمانشاه مناسب، 24 درصد متوسط و 14 درصد نامناسب برای کشت ذرت بود، هم چنین براساس نتایج تحلیل آزمون تی مشاهده ای 47 درصد مناسب، 38 درصد متوسط و 15 درصد نامناسب برای کشت ذرت داشته در نتیجه، نواحی مرکزی استان که دمای معتدل دارد برای کاشت مناسب، نواحی شرقی و شمالی به علت سردسیری و نواحی جنوبی و غربی استان  به علت گرمسیری برای  کشت ذرت مناسب نبوده است.

  کلیدواژگان: آزمون هتلینگ، آزمون T مشاهده ای، عناصر اقلیمی، ذرت، استان کرمانشاه
 • نازلی پاکرو، آرش ثقفی اصل* صفحات 39-66

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مداخله های تجربی در بهبود بافت های تاریخی شهر بیرجند در تطابق با شهر تاریخی پنسیکولا در اسپانیا می باشد. در این پژوهش به صورت مطالعات کاربردی و روش آینده پژوهی به بررسی پژوهش پرداخته شد. طبق روش دلفی سه مرحله بررسی تهیه شد. مرحله اول بررسی باز همه عوامل موثر در نظر گرفته شد. مرحله دوم بررسی وزن دهی انجام شد و مرحله سوم با سناریوهایی مناسب و مطلوب راهبردی برای توسعه بافت تاریخی و کاهش و بازافرینی ارائه گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به صورت توصیفی و سپس به صورت استنباطی توسط نرم افزارهای سناریو ویزارد، میک مک و همچنین جهت تهیه نقشه شهر و منطقه مورد مطالعه از سامانه اطلاعات جغرافیایی ARC GIS بهره گیری شده است. نتایج نشان داد که بافت تاریخی بیرجند در تطابق با شهر تاریخی پنسیکولا در اسپانیا از نظر دسترسی شهروندان به کاربری های شهری (آموزشی، فرهنگی، تفریحی، فضای سبز و ورزشی) در وضعیت مطلوبی قرار دارد. براساس نتایج سرمایه گذاری بخش خصوصی، مشارکت مردم، یکپارچه سازی سازمان ها و هماهنگی آنها و ایجاد سازوکارهای سنتی در حفظ آثار تاریخی تاثیر زیادی دارد و در جهت حفظ آثار تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد. با وجود مشکلات در محله شهروندان از محله رضایت دارند که با رفع مشکلات و ساماندهی به بافت می توان میزان رضایت را افزایش داد. براساس نتایج سناریو اثرات متقاطع در نرم افزار میک-مک از میان 28 سناریو کلیدی شناسایی شده، 10 سناریو توانایی مالی شهروندان، عملکرد شهرداری، ضوابط و مقررات ویژه بافت های فرسوده و تاریخی، میزان سواد و آگاهی عمومی، تراکم جمعیت، قیمت زمین، ضوابط طرح تفصیلی، تجانس فرهنگی محدوده با بافت های مجاور، به صورت مستقیم و غیر مستقیم از میزان تاثیرگذاری بیشتری در رابطه مداخله تجربی در احیا برخوردار هستند. سناریو جنبش بنیادی برای احیای بافت تاریخی بیرجند در تطابق با شهر تاریخی پنسیکولا در اسپانیا مطلوبترین سناریو است و احیای بافت تاریخی بیرجند در تطابق با شهر تاریخی پنسیکولا در اسپانیا به بهترین شکل تنها با این سناریو دست یافتنی است.

  کلیدواژگان: تجارب فنی و عملیاتی، بافت تاریخی، بازآفریتی، بیرجند، پنسیکولا، سناریو
 • سیدرضا آزاده*، فاطمه علوی زاده شالکوهی صفحات 67-90

  هدف اصلی از انجام این پژوهش ارزیابی کیفیت خدمات رسانی سامانه اتوبوس های تندرو شهر رشت از دیدگاه شهروندان است. در این راستا، روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. در جهت رسیدن به هدف اصلی پژوهش پس از بررسی مبانی نظری و تدوین مدل مفهومی تحقیق، شاخص های مطلوبیت سیستم BRT شهر رشت شناسایی شد. در گام بعدی، پرسشنامه پژوهش براساس 17 شاخص اصلی طراحی و در ادامه با بهره گیری از نظرات اساتید دانشگاهی روایی پرسشنامه، مورد تایید قرار گرفت. درمرحله بعد، تعداد 400 پرسشنامه در بین شهروندان شهر رشت در محدوده ایستگاه های BRT این شهر توزیع و در نهایت  389 پرسشنامه کامل و بدون خطا جمع آوری گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری (آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی و آزمون وی کرامر) مورد تحلیل و پردازش قرار گرفت. نتایج پژوهش براساس آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که کیفیت کلی ارائه خدمات در سامانه اتوبوس رانی تندرو شهر رشت پایین تر از حد متوسط است. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که مجموعه 17 شاخص مورد مطالعه را می توان در سه عامل (عوامل آسایش مسافران، عوامل مدیریتی و امکانات داخل اتوبوس ها) خلاصه کرد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای مستقل جنسیت افراد، سن افراد و سطح تحصیلات هر سه با سطح معنی داری صفر با متغیر عوامل آسایش مسافران رابطه معنادار دارند. همچنین متغیرهای تحصیلات و نوع شغل افراد به ترتیب با سطح معنی داری صفر و 003/0 با متغیر وابسته یعنی عوامل مدیریتی رابطه دارند. همچنین متغیر امکانات داخل اتوبوس ها با متغیرهای مستقل سن افراد و سطح تحصیلات رابطه معنادار دارد. تحلیل فضایی دسترسی به خطوط حمل و نقل عمومی شهر رشت نیز نشان داد که حدود 11 درصد از این شهر، دسترسی کمتر از 500 متر به این خطوط دارند. حدود 8 درصد نیز 500 تا 800 متر تا خطوط حمل و نقل عمومی تندرو فاصله دارند.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حمل و نقل پایدار، سیستم BRT، رشت
 • حسن کامران دستجردی*، مرجان بدیعی ازنداهی، یاشار ذکی، عباس احمدی، نرجس سادات حسینی نصرابادی صفحات 91-111

  در جهان امروز، فرآیند جهانی شدن و نوآوری های ارتباطی و اطلاعاتی سبب شده تا «شهرها»؛ به بازیگر رقابت های ملی تا جهانی تیدیل گردد. هیچ نقطه شهری در جهان نمی تواند به حفظ جایگاه و نقش سنتی خود در سلسله مراتب شهری تکیه نماید، زیرا سایر نقاط شهری در ساختار شبکه ای با سایر شهرهای دیگر در رقابتند تا جایگاه خود را در شبکه ارتقا داده و بر سایر رقبا خود غلبه کنند. در شهرهای معاصر، نیروها، کنشگران و بازیگران شهری با توجه به علایق و منافع مدرن و کاملا حساس خود در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با نقش آفرینی متفاوتی روبرو هستند و به همین دلیل رقابت هایی از نوع مثبت یا منفی بین آنها پدید آمده یا در حال پدید آمدن است. با توجه به اهمیت این موضوع، جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها به مطالعه و بررسی فرآیند مهمی که در واقع همان «ژئوپلیتیک شهری» است و در پی رقابت های شهری ایجاد شده و باتوجه به افزایش رقابت کنشگران شهری در حال رشد و پیشروی به جلو است، می پردازند. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بیان این موضوع است که ژئوپلیتیک شهری از سویی شامل مجموعه ای از رقابت ها، ایده ها و برداشت هایی مشترک از جناح های سیاسی، فرقه های مذهبی و یا کانون های دیگر اجتماعی است که گروه های اجتماعی را به جنب و جوش واداشته و جهان بینی آنها را جهت داده و سامان می بخشد. از سویی دیگر مفهوم این بررسی نشان می دهد، چگونه این برداشت ها، زمینه اتخاد تصمیمات توسط شهروندان و وقوع رقابتها، تغییرات و تحولات و حتی گاهی اعتراض هایی را در محیط های شهری فراهم می کند و سپس با الهام گرفتن از وضیعیتهای ژئوپلیتیکی تغییر می یابد. از این رو نوعی ژئوپلیتیک در مقیاس شهری، شهرها را به بازیگران مهمی در فضاهای گوناگون جغرافیایی تبدیل کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، پدیده شهر بصورت چندبعدی از سوی جغرافی دانان سیاسی و ژئوپلیتیسین ها با تاکید بر عناصر محوری فضا، سیاست و قدرت و رقابت  مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: شهر، فضا، ژئوپلیتیک، قدرت، رقابت
 • فریبا اسفندیاری درآباد*، مسعود رحیمی، خداداد لطفی، الهامه عبادی صفحات 113-124

  تغییرات مورفولوژیکی و عرضی رودخانه قزل اوزن در طی سال های اخیر مشهود بوده و مشکلاتی را ایجاد کرده است. در این پژوهش آشکاری سازی تغییرات کناری رودخانه قزل اوزن با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجنده های TM  وOLI  لندست 5 و 8 در دوره زمانی 1993 تا 2013 انجام شد و طی آن بازه ای به طول 158 کیلومتر از رودخانه قزل اوزن، با استفاده از روش ترانسکت مورد ارزیابی قرار گرفت. در این روش، خطوطی با فواصل مشخص از هر دو طرف مجرا به عنوان خطوط مبنا ترسیم شد. این خطوط برای دوره های زمانی موردمطالعه ثابت بوده و از این رو جابجایی های مجرا نسبت به این خطوط به صورت کمی محاسبه گردید. در ادامه جهت بررسی دقیق تر، مجرای بازه مورد مطالعه براساس مورفولوژی و رند تغییرات، به 24 ترانسکت تقسیم بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین میزان مهاجرت مجرای رودخانه قزل اوزن در طول 20 سال گذشته در حدود 47/4 متر در سال بوده است. بیشترین شدت جابجایی عرضی مجرا بین سال های 1993 تا 2013 به میزان  58/10 متر در سال، مربوط به ترانسکت شماره 16 بود، که  در نتیجه آن 51/52 هکتار بر ساحل سمت راست رودخانه افزوده شده بود. در کل، نتایج نشان داد که در طی دوره 1993 تا 2013، نزدیک 14/207هکتار به ساحل سمت راست رودخانه افزوده و نزدیک به 31/215 هکتار از ساحل سمت راست کاسته گردید.

  کلیدواژگان: مورفولوژی رودخانه، تغییر مسیر، رودخانه قزل اوزن، مهاجرت جانبی
 • مهدی رازجویان، صدرالدین متولی*، غلام رضا جانباز قبادی صفحات 125-145

  برنامه ریزی برای زمین به عنوان اصلی ترین عنصر محیط و اساسی ترین رکن یک سکونتگاه ، از آنرو که زمینه حیاتی توام با سلامت ، آسایش و رضایت ساکنان است حایز اهیمت شایانی است . گردشگری با طیف گسترده ای از آثار زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی از جمله عوامل اثر گذار بر الگوی کاربری زمین می باشد که بسته به توان منطقه در جذب گردشگر و همچنین نوع ، حجم و اشکال گردشگری ، شدت و کیفیت این اثر گذاری تغییر می یابد. از جمله عوامل گوناگونی که می تواند توسعه پایدار شهری را تحت تاثیر قرار دهد، گردشگری و پیامدهای حاصل از آن می باشد، به طوری که بررسی جامع پیامدهای گسترش گردشگری در یک منطقه شهری، مستلزم بررسی آن در قالب توسعه پایدار شهری است. روش پژوهش  پس از جمع آوری اطلاعات میدانی که با استفاده از ابزار پرسشنامه تکمیل شده ، با استفاده از نرم افزارSPSS   اطلاعات پرداخته شده سپس با استفاده از آزمونهای ((آمار توصیفی و استنباطی))  اقدام به تحلیل روابط بین متغیرها خواهد شد.  و همچنین برای نمایش نتایج داده های تحلیلی و توصیفی از نرم افزار Gis   و  Excel  استفاده شده است. در نهایتا در محیط نرم افزار GIS  اطلاعات پهنه بندی بهترین مکان برای توسعه گردشگری مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.  نتایج این تحقیق نشان میدهد که از دیدگاه نیمی از مسوولین و کارشناسان دولتی، گسترش صنعت گردشگری از یک سو سبب رونق اقتصادی منطقه و از سوی دیگر سبب کاهش امنیت منطقه و آلودگی محیط زیست است.

  کلیدواژگان: کاربری های اراضی ساحلی، گردشگری شهری، شهر سرخ رود
 • حمدالله سجاسی قیداری*، حمیده محمودی، محبوبه شیرمحمدی صفحات 147-167

  آموزش یکی از راحت ترین، بهترین و سریع ترین شیوه های توان افزایی جامعه به شمار می آید. آموزش مدیران روستایی نیز از این قاعده مستثنی نیست برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی، توانمندسازی دهیاران از طریق آموزش و برگزاری دوره های آموزشی مسئله اساسی است. بر این اساس برای بهبود عملکرد دهیاران دوره های آموزشی متعددی توسط سازمان های مختلف مرتبط به امور روستایی در طول خدمت برگزار می شود. لذا سنجش کیفیت خدمات آموزش، پیش شرط اساسی بهبود کیفیت خدمات آموزشی آتی و به دنبال آن عملکرد دهیاران است. در این مطالعه برای بررسی مسئله از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه دهیاران بخش نصرآباد تربت جام بوده که به علت محدود بودن جامعه، از شیوه تمام شماری استفاده شده است. مطابق نتایج حاصل از آزمون همبستگی، هر دو بخش انتظارات و ادراکات با ویژگی های فردی دهیاران رابطه ای مثبت و معنادار برقرار ساختند. همچنین نتایج آزمون T تک نمونه ای نشان داد که میانگین نظر پاسخگویان در دو بخش ادراکات و انتظارات از خدمات آموزشی در حد متوسط به بالا است. یافته های حاصل از کاربست مدل سرکوال به منظور انجام فرآیند تحلیل شکاف در تمام ابعاد کیفیت خدمات آموزشی نشان داد که میان انتظارات و ادارکات دهیاران از خدمات آموزشی، نوعی شکاف منفی وجود دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات آموزشی، توسعه روستایی، دهیاران روستایی، سروکوال، نصرآباد
 • شهاب حسیبی*، وحید شجاعی صفحات 169-186
  توسعه و بهبود وضعیت صنعت گردشگری کشور و یا مناطق مختلف آن، به مکانیسم های موثر بازاریابی وابسته است. هدف از این تحقیق، تحلیل استراتژیک بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی در استان مازندران با رویکرد 7 پی است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که به شیوه پیمایشی و با رویکرد جامع انجام شده است. 235 نفر از مدیران سازمان های ورزشی و گردشگری، مدیران دفاتر جهانگردی، راهنمایان گردشگری و خبرگان دانشگاهی در حوزه های مدیریت ورزشی و توریسم مازندران به عنوان نمونه این تحقیق که به صورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند، پرسشنامه محقق ساخته 57 سوالی  و 7 موبفه، روا و پایا (0.792= α) را به صورت داوطلبانه تکمیل نمودند. یافته های حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که عناصر بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی در استان بر اساس اولویت، تفاوت معناداری با هم دارند. عنصر قیمت بالاترین اولویت(میانگین 69/4) و فرآیند یا برنامه ریزی پایین ترین اولویت (میانگین 69/3)  را به خود اختصاص داده اند. سایر عناصر ترکیب بازاریابی گردشگری ورزشی استان به ترتیب اولویت عبارتند از: محصول یا خدمت (میانگین 21/4)، توزیع (میانگین 05/4)، شواهد فیزیکی (میانگین 91/3)، افراد (میانگین 76/3) و ترویج (میانگین 61/3). با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان نمود، به منظور رونق گردشگری ورزشی در استان باید به مفهوم توسعه پایدار در این صنعت توجه نمود و بدون تردید توسعه جامع و پایدار این صنعت منبعث از رویکردی سیستمی و متناسب با کلیه عناصر بازاریابی آمیخته گردشگری ورزشی می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل استراتژیک، بازاریابی آمیخته، بازاریابی گردشگری ورزشی، آمیخته 7 پی، مازندران
 • نسرین جعفری، رضا برنا*، فریده اسدیان صفحات 187-204

  هدف اساسی این تحقیق شبیه سازی میزان کاهش مصرف انرژی جهت سرمایش فضای داخلی ساختمان در سناریوهای مختلف جهت گیری ساختمان، نسبت باز شو به دیوار، نسبت ابعادی و مواد پوششی نمای ساختمان در شرایط میکرواقلیم دو منطقه 12 و 22 شهر تهران میباشد. در این راستا با استفاده از مدل اقلیم معماری Climate Consultant، اقدام به شبیه سازی بار سرمایشی مصرفی فضای داخلی ساختمان در حالات مختلف جهت گیری ساختمان، نسبت باز شو به دیوار، نسبت ابعادی و مواد پوششی نمای ساختمان، برای دو میکرواقلیم متفاوت منطقه 12 و 22 شهر تهران گردید. در این راستا نتایج بدست آمده از مقایسه نمونه های موردی بررسی شده نشانگر کاهش مصرف انرژی گرمایی تا حدود 67% می باشد. همچنین نتایج شبیه سازی در طراحی واحدها با یک دیوار بیرونی به جای دو واحد می تواند به کاهش مصرف انرژی بین 25% تا 41% منتهی گردد. بنابراین تصمیمات معماری تاثیر بالایی بر مصرف انرژی در هر فضا دارند، نتایج تحقیق بیانگر آن بود که دو میکرواقلیم منطقه 22 و 12 تاثیر معنی داری در نیاز سرمایشی داخل ساختمان نداشته اند. نتایج حاصل از شبیه سازی فاکتورهای معماری ساختمان بیانگر آن بود که از لحاظ جهت گیری ساختمان تنها در صورتی که جهت گیری ساختمان شمالی باشد به صورت معنی داری بار سرمایشی ساختمان کاهش پیدا میکند در حالی که در جهات دیگر تفاوت معنی داری در کاهش بار مصرفی مشاهده نگردید و از طرف دیگر هرچه ابعاد بازشوها به دیوار کوچکتر میبود، میزان پرت انرژی سرمایشی داخل ساختمان کاهش یافته و بارسرمایشی داخل ساختمان کاهش پیدا میکرد.

  کلیدواژگان: عناصر معماری، ساختمان، مصرف انرژی، سرمایش داخلی، شهر تهران
 • پژمان محمدی* صفحات 205-222

  هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت شاخص های زیست پذیری شهری در شهرکرد بر مبنای جایگاه مدیریت شهری می باشد. پژوهش از لحاظ هدف (نوع استفاده) یک تحقیق کاربردی است. روش مورد استفاده در این تحقیق یک روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری مورد پژوهش در این تحقیق شامل ساکنان شهرکرد می باشد و محدوده آماری کل منطقه در بردارنده شهرکرد می باشد. تعداد جامعه آماری برابر با (160000) در نظر گرفته شده اند. تعداد نمونه برابر 383 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه تصادفی در دسترس تعیین شدند. داده های گردآوری شده بر اساس آزمون تی تست و فریدمن با نرم افزار spss و تحلیل مسیر معادلات ساختاری با AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که بر اساس تحلیل مسیر معادلات ساختاری مدیریت شهری بر شاخص اجتماعی با ضریب مسیر 22/0، بر شاخص اقتصادی با ضریب مسیر 85/0 و بر شاخص زیست محیطی با ضریب مسیر 30/0 اثرگذار بوده است. بر این اساس شاخص اقتصادی بیشترین تاثیر و شاخص اجتماعی کمترین تاثیر را پذیرفته است. بر اساس آزمون تی تست شاخص اقتصادی در بهترین وضعیت و پس از آن شاخص مدیریت، شاخص اجتماعی و در مرتبه آخر شاخص زیست محیطی قرار دارد. بر اساس آزمون فریدمن هم مشاهده گردید که شاخص اقتصادی دارای رتبه نخست، شاخص اجتماعی رتبه دوم و شاخص زیست محیطی دارای رتبه سوم می باشد.

  کلیدواژگان: زیست پذیری، شهر، مدیریت شهری، شهرکرد
 • محبوبه پورآتشی*، محمد مرادی، ابراهیم فتاحی صفحات 223-241

  هدف از این تحقیق بررسی عوامل دما و باد در سامانه کم فشار جنوبی و بارش ناشی از آن سامانه در مناطق جنوبی ایران می باشد. سامانه کم فشار جنوبی با عبور از مناطق جنوبی ایران سبب ریزش بارش های متوسط و سنگین در این مناطق می شود. در این مقاله دو سامانه کم فشار جنوبی که سبب ریزش باران شدید در تاریخ 11 مارس2015 و 17 ژانویه 2000 در مناطق جنوبی ایران شده، انتخاب و پس از تحلیل همدیدی، با استفاده از مدل عددی WRF شبیه سازی گردید. از آنجاییکه میدان باد و دما درتغییرات سامانه های کم فشار جنوبی نقش موثری دارند، با استفاده از چهار آزمایش شبیه سازی اثر تغییرات دما و باد در تقویت و تضعیف سامانه کم فشار جنوبی بررسی شد. نتایج شبیه سازی ها نشان داد که افزایش (کاهش) دمای ورودی مدل نسبت به دمای اولیه سبب تضعیف (تقویت) کم فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه شده است. این نتیجه نشان داد که در هر دو مورد، ساختار قائم کم فشارهای جنوبی و خصوصیات فیزیکی آن مشابه چرخندهای عرض های میانی است. افزایش (کاهش) سرعت باد ورودی مدل نیز سبب افزایش (کاهش) حرکت چرخندی شد و کم فشار جنوبی در منطقه مورد مطالعه تقویت (تضعیف) گردید. بررسی نتایج خروجی بارش مدل نشان داد در مورد اول، 12-10 مارس 2015 که سیستم با کم فشارهای بریده همراه بود، کاهش دما سبب تقویت سامانه مورد نظر شد و با کاهش پذیرش بخار آب موجود در جو میزان بارش در مدت کوتاه به مقدار زیادی افزایش یافت. در مورد دوم، 18-16 ژانویه 2000 با وجود تقویت سامانه چرخندی در اثر کاهش دما، اما به دلیل جریان های جنوبی شرق ناوه فشاری در سطح زمین و فرارفت هوای گرم در ایستگاه های مورد نظر، دمای منطقه مطالعاتی افزایش یافته و در نتیجه فعالیت سیستم سرد کاهش و میزان بارش در این شبیه سازی تغییر زیادی نداشت. در هر دو مورد با افزایش سرعت باد، سامانه تقویت و مقدار بارش بیشتر شده است. در مورد دوم به دلیل وجود شرایط برای فرارفت نم ویژه، با افزایش سرعت باد، مقدار فرارفت نم ویژه افزایش یافته و میزان افزایش بارش بسیار بیشتر شد.

  کلیدواژگان: بارش شدید باران، کم فشار جنوبی، مدل WRF، جنوب و جنوب غرب ایران، چرخندهای جنوبی
 • مهرناز رضوانی، یوسفعلی زیاری*، ناصر اقبالی، حسین مجتبی زاده خانقاهی صفحات 243-264

  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت استفاده بهینه از امکانات موجود و فضاهای شهری ،یکی از هسته های اصلی برنامه ریزی شهری می باشد که معمولا به صورت یک مسئله چند هدفه تعریف می شود.در راستای نبود نظام طبقه بندی مشخص برای کاربری زمین در ایران ، به کارگیری رویکردهای به روز جهانی به منظور بهینه سازی نظام برنامه ریزی کاربری اراضی شهرهای همانند استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و هوش مصنوعی الزامی می باشد. یکی از الگوریتم هایی که در سالهای جدید معرفی شده است، الگوریتم بهینه سازی مبتنی بر جغرافیای زیستیBBO1 میباشد.این الگوریتم، نشات گرفته شده ازطبیعت است. پژوهش جاری از گروه تحقیقات کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی-تحلیلی میباشد که با به کارگیری الگوریتم جغرافیای زیستی به بررسی و تحلیل کاربری اراضی شهری می پردازد. دراین الگوریتم هر منطقه شهر به عنوان یک عضو منفرد شناخته میشود و دارای"شاخص میزان مطلوبیت " مخصوص به خود است . روش تجزیه و تحلیل داده ها بااستفاده از الگوریتم جغرافیای زیستی خواهد بود که در نرم افزار متلب(Matlab) نوشته و اجراخواهد شد.هدف پس از شناسایی اثرگذارترین متغیر ، بهبود وضعیت جاری شاخص های نظام توزیع کاربریها و همجواری آنها در سطح شهر خواهد بود. برای این امر توزیع نامناسب شاخص های کاربری اراضی شهری باید از حالت تمرکز یافته در نواحی خاص  به نواحی دارای ضعف منتقل شود که این امر بر اثر این بهینه سازی کاهش مقادیر متغیرها حاصل می شود. برای مقایسه نتایج تحقیق جاری به لحاظ کاربری های مورد نیاز منطقه مورد نظر با طرح توسعه شهر سمنان، باید برای هریک از ابعاد تحقیق لایهGIS2آن تهیه شود،سپس باتوجه به اوزان هریک از این ابعاد که بدست آمده اند و نشانگر بهینه شدن توزیع متناسب ابعاد جغرافیای زیستی در سطح شهر هستند، همپوشانی لایه ها صورت میگیرد، نتایج حاصل از این همپوشانی با طرح توسعه مقایسه خواهد شد.

  کلیدواژگان: کاربری اراضی شهری، بهینه سازی، الگوریتم جغرافیای زیستی BBO، سمنان
 • هنگامه شیراوند*، شهریار خالدی، سعید بهزادی، حجت اله شکری سنجابی صفحات 265-280
  پدیده زوال یکی از مهم ترین دلایل تخریب و مرگ و میر درختان بلوط در جنگل های زاگرس است که به دلیل گستردگی و تنوع توپوگرافی تعیین آن از طریق پایش و عملیات میدانی به آسانی امکان پذیر نیست. بنابراین تصاویر ماهواره ای یکی از منابع مهم جهت نمایش تغییرات محیطی و مدیریت آن است. تغییرات در یک اکوسیستم اغلب به صورت تدریجی می باشد اما گاهی در زمانی کوتاه تغییرات فاحشی صورت می گیرد. که این تغییر می تواند باعث به وجود آمدن فاجعه ای شود که شناسایی آن کاری بسیار دشوار می باشد. یک روش پیشنهاد شده برای این وضعیت استفاده از مدل BFAST می باشد که با تجزیه سری زمانی در روند، فصلی و اجزای باقیمانده، تغییرات را در سری زمانی شناسایی می کند و به طور مکرر زمان و مقدار تغییرات را تخمین زده و مسیر و مقدار تغییرات را شناسایی می کند. لذا در این پژوهش با استفاده از این مدل و تصاویر ماهواره ای به پایش و ارزیابی تغییرات پوشش و زوال جنگل های بلوط در استان لرستان در دوره آماری (2017-2000) پرداخته شد. نتایج نشان داد در طول دوره مورد بررسی بیش از 42804 هکتار (5/1 درصد) از جنگل های بلوط استان در اثر پدیده زوال از بین رفته است. همچنین بر اساس روش BFAST نمودار روند تغییرات دارای شکست بوده و تغییرات فرکانسی آن ها نیز نامنظم است. بررسی و مقایسه پوشش های مختلف جنگل نیز بیانگر کاهش میزان NDVI است که نشان دهنده فراگیر بودن روند کاهش پوشش جنگلی است. همچنین بررسی نمودار خودهمبستگی و ضریب کندال تاو و روند آن حاکی از تغییرات زیاد و شدت شکست (7/0-) در منطقه مورد مطالعه است. نمودار فصلی نیز دارای تغییرات غیریکنواخت و نامنظم است که ناشی از وجود تغییرات در جنگل های بلوط منطقه است. از نتایج حاصل از این پژوهش می توان در بررسی تغییرات پوشش جنگل های بلوط منطقه و مدیریت و چاره اندیشی برای این پدیده استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بلوط، تصاویر ماهواره ای، زوال، لرستان، مدل بی فست
|
 • Parviz Ziaiian Firouz Abadi, Ayoub Badragh Nejad*, Reza Sarli, Mahboub Babaie Pages 1-24

  Rivers are the natural flow of surface waters that flow in a certain bed seasonal or permanently. Rivers include a vast range of narrow waterways and with mountainous high steep to low steep and wide beds flowing in plains. However, rivers have had an effective role in urban development and human civilization, therefore, identification of flood prone areas and flood part in the potent lower fields of Birjand watershed would lead to aid feeding the artificial environment of the water shed and would also lead to increase of quality in the environment fields. The purpose of this study is to identify the environment about the river and evaluating the danger in case of occurrence of flood crisis. All of the processes and analyses of data were performed in the GIS atmosphere utilizing the three methods of saw Fuzzy, AHP and Boleyn logic for weighting data such as (gradient, erosion, land application, watershed system, soil, geological fault distribution, quaternary unit, level of underground waters, and satellite imagery) and the potent areas in terms of confronting danger were located. The results of the study showed that the areas that the effort for exploiting floods was made have characteristics such as (existence of alluvium and colluvium sediments in the high steep feet of the slopes and watersheds with major stone occurrences, existence of fan-shaped sediments and alluvial fan in the external aperture of dry rivers and water ways with mountainous watersheds and hills leading to low steep fields, existence of low fields from the manner of altitude in proportionate to fields near). Finally, the best model that could present a better evaluation and conclusion about this matter was the Boleyn logic model in locating the flood part.

  Keywords: flood, Birjand watershed, evaluation, GIS, RS, Fuzzy, Boleyn combination method
 • Behroz Sobhani*, Vahid Safarian Zengir, Akhzar Karami Pages 25-37

  The limitations and boundaries of agricultural production is dependent on climatic conditions. Weather is one of the most important factors in human activities, especially agriculture. Corn cultivation in the country's food supply is essential.  Kermanshah province, with the potential favorable climate, optimum conditions for corn are cultivated. The aim of this study was to investigate the role of precipitation and temperature in determining the agricultural calendar and to determine suitable areas for planting corn. To do this, climate data from 10 synoptic stations during the period of 20 years (1390-1371) were used. Use, Hoteling test and test observational data were analyzed. According to research, the station is under study, corn crop water demand in the months of June, July, August and September not secure and High temperature areas due to reduced need frequent in the months of May and June and in the lowlands due to a sharp increase in flowering time, seed maintenance and handling problems during the growing season makes this crop. Based on the results of Hotelling test 62 percent of the land area suitable Kermanshah province, 24 percent and 14 percent for maize is unsuitable. And also based on the results of t-test found 47 percent good, 38 percent moderate and 15 percent are unsuitable for corn. As a result, the central area of moderate temperatures for planting, eastern and northern areas of the southern and western areas of the province due to tropical cold and not suitable for maize cultivation.

  Keywords: Hotelling test, T-test observation, Climate elements, Corn, Kermanshah Province
 • Nazli Pakro, Arash Saghafi Asl* Pages 39-66

  The purpose of this research was Historical Urban Texture Study based on the Experiences of Intervention of Birjand in accordance with the historic city of Pennsylvania. Therefore, in this study, we had uses of library study. In this research, according to the Delphi method, three stages of field survey were prepared. The first stage of open field study is considered to be all effective factors. The second stage of the field survey is weighted and the third stage with appropriate and desirable strategic scenarios for the development of the historical texture and reduction and redevelopment of the presentation. In this research, The data were analyzed using descriptive and then inferential statistics using SPSS 21, MICAC and MICAC software, as well as for mapping the city and the study area using the ARC GIS Geographic Information System (GIS). The results showed that the historical context of Birjand is in good condition in terms of citizens' access to urban uses (educational, cultural, recreational, green spaces and sports) which this matter was same adaptive with Pennsylvania. According to the results of private sector investment, people's participation in the creation of traditional mechanisms has a great influence on the preservation of historical works, and this should be taken into account in preserving historical works. Despite the problems in the neighborhood, citizens are happy with the neighborhood, which can increase satisfaction by fixing problems and organizing the textures. According to the results of the cross-correlation matrix in the MIC-Mac software, among the 28 key factors identified, 10 factors of citizens' financial ability, municipality performance, specific rules and regulations for exhausted and historic textures, literacy rates, population density, price Land, detailed design criteria, cultural convergence with adjacent tissues, have a direct and indirect effect on regeneration. The scenario of the fundamental movement to revive Birjand's historic texture in line with the historic city of Pennsylvania is the best scenario, and the revival of Birjand's historic texture is best achieved in this scenario, in line with the historic Pennsylvania city.

  Keywords: Technical, Operational Experiences, Historical Texture, Revitalization, Birjand, Pennsylvania, Scenario
 • Seyedreza Azadeh*, Fatemeh Alavizadeh shalkoohi Pages 67-90

  The main goal of this research is to measure the quality of services in the Rasht city BRT from the citizen's point of view. In this regard, the research with respect to goal is practical and with respect to method is descriptive-analytical. A questionnaire technique was used to collect information. In this regard, 400 questionnaires were distributed, and in which 389 complete and error-free questionnaires were collected. After collecting questionnaires, the data were entered into SPSS software and analyzed by using statistical tests (one sample t test, factor analysis, and Cramer's V test). The results of the survey showed that out of the 389 respondents, 178 people (45.8%) evaluated the overall quality and efficiency of the BRT system in Rasht city at a moderate level and also 99 respondents (25.4%) evaluated the quality and efficiency of the BRT system in Rasht city at a desirable level. The average quality and overall efficiency score of the BRT system in Rasht city has been 2.87 out of the citizen's idea. The results of one-sample t-test indicate that there is a significant difference between the mean quality variable and overall efficiency of the BRT system in Rasht city with the test statistic. Based on the results of factors analyzes, 17 studied indicators are summarized in three factors. Based on the extracted factors, the first factor has the greatest impact on health and safety. The second factor has been the load factor on bus working hours, waiting time, cost of payment, total number of buses and distance between bus stations indicators. Finally, the third factor has its impact on cleanliness of buses, cooling system, heating system and the number of seats on buses. Using v Kramer test showed that there is a meaningful relationship between the five independent variables age variables, type of occupation and personal car ownership with dependent variable (quality and overall efficiency of BRT system in Rasht).

  Keywords: Sustainable Development, Sustainable Transport, BRT System, Rasht
 • Hasan Kamran Dastjerdi*, Marjan Badiee Azandehie, Yashar Zaki, Abbas Ahmadi, Narjessadat Hossainy Nasrabady Pages 91-111

  In today's world, the process of globalization and communication and information innovations has brought the "cities" into an actor of national and global competition. No urban point in the world can rely on maintaining its traditional role in the urban hierarchy, as other urban areas compete in a network structure with other cities in order to enhance their position on the network and overcome other competitors. In contemporary cities, forces, activists, and urban actors face a different role in their political, economic, social, and cultural domains, with a view to their modern and highly sensitive interests, and therefore competition between the positive and the negative ones It has emerged or is underway. Given the importance of this, political geographers and geopolitics are studying the important process, which is in fact the "urban geopolitics", created in the wake of urban competition, and with the growing competition of urban action-makers and forwards ahead. , Pay. The present paper uses a descriptive-analytical method to make it clear that urban geopolitics, on the one hand, includes a set of common rivalries, ideas and perceptions of political factions, religious denominations, or other social centers that social groups It brings to the fore and creates a worldview for them. On the other hand, the concept of this survey shows how these perceptions, the field of decision-making by citizens, and the occurrence of competition, change, and sometimes even protests in urban environments. It then changes with inspiration from geopolitical conditions. Hence, a kind of geopolitical measure on a city scale has made cities important actors in diverse geographic areas. The results of this research show that the multi-dimensional phenomenon of the city is studied by political geographers and geopolitics, with emphasis on the pivotal elements of space, politics, power and competition.

  Keywords: city, space, geopolitics, power, competition
 • Fariba Esfandiary Darabad*, Masoud Rahimi, Khodadad Lotfy, Ebadi Elhameh Pages 113-124

  So that the morphological and transverse changes of the Ghezelozan River have been evident in recent years and caused some problems. In this study, the detection of river side changes was carried out using satellite imagery of TM and OLI Landsat 5 and 8 in the period 1993 to 2013, during which an interval of 158 km from the Ghezelozan River, using the transect method evaluated. The channel duct was divided into 24 transects based on morphology and the process of change. The average migration rate of the Gezelozan River duct has been around 4.47 m / year over the past 20 years. The highest transhumance rate between 1993 and 2013, at 10.58 m / year, is related to transect 16, resulting in 52.51 hectares on the right bank of the river. Overall, the results show that during the period 1993 to 2013, close to 207.14 hectares was added to the right bank of the river and nearly 215.31 hectares from the right bank were decreased. Also, in this study, sinusoidal index was used to study the shape of the duct flat, based on which there are 15 sinusoidal transects.

  Keywords: River Morphology- Avulsion - Ghezelozan River- Lateral Migration
 • Mehdi Razjouyan, Sadralddin Motavali*, Gholamreza Janbaz Ghobadi Pages 125-145

  Planning for land, as the main element of the environment and the most basic pillar of a settlement, for being the background of a life with health, comfort and satisfaction of the inhabitants, is very important. Tourism with a wide range of environmental, economic, social and physical impacts is one of the factors affecting the pattern of land use which, depending on the region's ability to attract tourists, as well as the type, volume and forms of tourism, the intensity and quality of this change effect varies. One of the many factors that can affect sustainable urban development is tourism and its consequences, so that a comprehensive study of the implications of tourism development in a metropolitan area needs to be considered as a sustainable urban development. The method of research is after collecting field information. Using a completed questionnaire, SPSS software is used to analyze the data. Then, using descriptive and inferential statistics, we analyze the relationships between the variables. And also, to show the results of analytical and descriptive data GIS and Excel software were used.  Finally, in GIS software environment, the zoning of the best places for tourism development will be analyzed. The results of this research show that from the perspective of half of the officials and government experts, the expansion of tourism industry, on one hand, causes the region's economic prosperity and, on the other hand, reduces regional security and causes pollution of the environment.

  Keywords: coastal land use, urban tourism, Sorkhrood city
 • Hamdolah Sojasi Qedari*, Hamide Mahmoodi, Mahboobe Shirmohamadi Pages 147-167

  Training is one of the most convenient, and fastest ways to enable a society. Rural administrators are no exception; therefore, in order to achieve sustainable rural development, it is essential to enable Dehyars (rural administrators) through education and training courses. Accordingly, to improve Dehyar’s performance, they are provided with some training courses held by various organizations dealing with rural issues. Therefore, measuring the quality of training services is a prerequisite for improving the quality of training services and their performance. The research was conducted in a descriptive-analytic method. The population was comprised of all Dehyars in Nasrabad District, Torbat-e-Jam County. Nevertheless, due to small number of the participants, all Dehyars were included in the study. According to the results of the correlation test, both dimensions of ‘expectations’ and ‘perceptions’ have a positive and significant relationship with the individual characteristics of the Dehyars. The results of single sample t-test indicate that the mean of respondents' views in two dimensions of perceptions and expectations from training services is moderate to high. Further, according to the gap analysis (using the SERVQUAL model), in all aspects of the quality of training services, there is a negative gap between the perceptions and expectations of the Dehyars from training services. Nevertheless, the most important component which met the expectations of Dehyars about training services was related to accountability dimension; therefore, it is proposed to reduce the gap through organizing the workshops and training courses in an independent location with adequate equipment for the staff and instructors. It is also recommended to consult the Dehyars to see what courses they need.

  Keywords: Quality of training services, rural development, Dehyars, SERVQUAL, Nasrabad
 • Shahab Hasibi*, Vahid Shojaei Pages 169-186
  The development and improvement of the tourism industry in the country or its various regions depends on effective marketing mechanisms. Marketing is an instrument for promoting sport tourism in different regions, which should be carefully considered. The purpose of this study was to analyze the strategic combination of sports tourism marketing in Mazandaran province with a 7 P's approach. 235 managers of sport and tourism organizations, managers of tourism offices, tourism guides and academic experts in the fields of sport and tourism management, as a sample of this research, were randomly selected, completed a researcher-made questionnaire composed of 57 valid questions & 7 Component (α=0.792) voluntarily. Findings from Friedman test showed that the Components of sports tourism mix marketing in the province based on priority were significant. The element of price (mean 4.69) is the highest priority and the process or planning (mean 3.69)  is the lowest priority. Other elements of the sport tourism mix marketing of the province are the priority, respectively: product or service (mean 4.21), place (mean 4.05), physical evidence (mean 3.91), people (mean 3.76) and promotion(mean 3.61). Findings from Friedman test showed that the elements of sports tourism marketing mix in the province based on priority were significant. The element of price is the highest priority and the process or planning is the lowest priority. Other elements of the sport tourism marketing mix of the province are the priority, respectively: product or service, place, physical evidence, people and promotion.
  Keywords: Strategic Analysis, 7 P's Mix, Sports Tourism Marketing, Mazandaran
 • Reza Borna, Nasrin Jafari*, Farideh Asadian Pages 187-204

  In order to understand the total consumption of buildings and accurately calculate how much energy each building uses, taking in consideration all the building's lifecycle phases is essential. In order to select the correct methodology for the main study, the researcher began with the determination and the parameters that would have been researched, as well as the analysis and comparison of the different methods used by other researchers to achieve similar goals. The following parameters define the final results and are stabilized or examined to determine their actual effect: A- Constant parameters: 1- Climate data 2- and data on the use of the building: B- variables: 3- Design data: 1- orientation 2- window to wall ratio 3- aspect ratio. This research uses a survey followed by a computer modeling methodology to achieve the goal of providing architects with techniques that reduce energy consumption in building units. To obtain reliable results that are useful to the construction industry in the country, the researcher has ensured that the virtual environment created in the modeling process mimics a typical building environment of Tehran units. Research has shown that passive design techniques have a major impact on the energy consumption of buildings. A significant reduction in consumption (67 percent) was noted when the orientation and percentages of the opening on the wall were changed. In summary, this study has shown that the application of passive, economical and simple design techniques has a major impact on the energy consumption of the unit rooms. If the architects take these ideas into account during the design process, the buildings will take on more responsibility for the environment and consequently reduce carbon dioxide emissions.

  Keywords: Architect Elements, Internal Cooling, Energy Consumption, Building, Tehran City
 • Pezhman Mohamadi* Pages 205-222

  The purpose of this study is to investigate the status of urban viability indicators in Shahrekord, based on the position of urban management. Research in terms of purpose (type of use) is an applied research. The method used in this research is a descriptive-analytical method. The statistical population of this study is Shahrekord residents, and the statistical area of ​​the whole area is located in Shahr-e-Kord. The number of statistical population is equal to (160,000). The sample size was 383 people, determined according to the Cochran formula and available randomly. The collected data were analyzed by AMOS and TES and Friedman tests using SPSS software and structural equation path analysis. The results show that based on the analysis of the path of structural equations of urban management, the social index, with a coefficient of 0.22, on the economic index, with a coefficient of 0.85, and on the environmental index, with a coefficient of 0.30. have been. Accordingly, the economic index has the most impact, and the social indicator has the lowest impact. Based on the T test, the economic index is in the best position, followed by the management index, the social index, and the last rank of the environmental index. According to the Friedman test, the first rank index, the social index ranked second, and the environmental index ranked third.

  Keywords: Epidemiology, City, Urban Management, Shahrekord
 • Mahboobeh Pouratashi*, Mohammad Moradi, Ebrahim Fattahi Pages 223-241

  This research aims to study the impact of temperature and wind in the southern low-pressure system and its associated precipitation in the southern regions of Iran. As The southern low pressure system moves eastward, it crosses the southern regions of Iran, causing medium and heavy rainfall in these areas. In this study, two southern low-pressure systems that caused heavy rainfall on March 11, 2015 and January 17, 2000 in southern Iran were selected, analyzed and simulated using the numerical Weather Research and Forecasting (WRF) model. Since the wind and temperature fields play a significant role in the southern low-pressure systems, four experiments were performed for investigating the effects of temperature and wind on the intensification and weakening of the southern system. The simulation results showed that the simulation for the increased (decreased) temperature caused the weakened (intensified) the southern low pressure in the studied area. This result showed that the vertical structure of the southern low-pressure and its physical characteristics are similar to the mid-latitudes cyclones, and these systems were different from the thermal low pressures. The results of wind speed changes showed that the increased (decreased) wind speed simulation caused an increase (decrease) in relative vorticity, thus the southern low pressure was intensified (weakened). In both cases, the rainfall was decreased by the increased temperature simulation, and decreased temperature caused an increase in rainfall. It was also seen that the increase in wind speed caused the special humidity advection to be increased and then the rainfall increased. Also the amount of rainfall decreased when conditions did not provide for the advection of specific humidity or the wind speed reduced.

  Keywords: heavy rainfall, southern low pressure, WRF model, south, southwest of Iran, southern cyclone
 • Mehrnaz Rezvani, Yosefali Ziari*, Naser Eghbali, Hosein Mojtabazade Khanghahi Pages 243-264

  Urban land utilize planning, for optimal use of existing facilities and urban spaces is one of the main cores of urban planning, which is usually defined as a multi-objective issue. In line with the absence of specific categorization, system for land use in Iran the use of metaheuristic algorithm and artificial intelligence is required. One of the algorithms that introduced and used in recent years are the optimization algorithm (BBO) based on biogeography. Current research is from practical research group and type of descriptive-analytic research, the data analysis method would be write and execute in MATLAB software by using biogeography algorithm. The purpose, after identifying most effective variable, will be to improve the present status of the system's distribution use indicators and their adjacency in the county surface. For comparing the results of current research, in terms of desired area needed uses with development plan of Semnan County, each dimension of (GIS)layer should be provide.overlapping of the layers would be compare with development design.

  Keywords: Urban land use, Optimization, biogeography algorithm BBO, Semnan
 • Hengameh Shiravand*, Shahriar Khaledi, Saeed Behzadi, Hojjat Allah Sanjabi Pages 265-280
  Decline phenomenon is one of the most important reasons for the destruction and mortality of oak trees in Zagros forests due to the wide variety and diversity of the topography of its determination through track and field operations is not readily possible. Changes in an ecosystem are often gradual changes, but sometimes changes occur in an ecosystem in a short time. This change can cause a catastrophe in the ecosystem, which is difficult to identify. A proposed method for identifying a general change in time series is use the BFAST model, which, by analyzing the time series in the process, season, and residual components, identifies the changes in the time series and also repeatedly estimates the time and amount of the changes, and The path and amount of variation in this study, using this model and satellite images to monitor and evaluate the changes in coverage and decline of oak forests in Lorestan province during the statistical period (2000-2017). The results showed that more than 42804 hectares (1.5%) of the oak forests of the province were lost due to the decline phenomenon during the studied period. Also, according to the BFAST method, the trend diagram is a failover and their frequency variations are irregular. Comparison and study of different forest coverings also showed a decrease in NDVI, which indicates that the process of decreasing forest cover is inclusive. The study of autocorrelation and Kendal coefficient showed that there were significant changes and severity of failure (-0.7) in the area Study. The seasonal chart also has uneven and irregular variations due to changes in oak forests in the region. The results of this research can be used to study the changes in the coverage of oak forests in the area and management and the way to think about this phenomenon.
  Keywords: Oak, Satellite images, Decline, Lorestan, BFAST