فهرست مطالب

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی) - سال بیست و ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال بیست و ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کاربست نظریه انسجام هالیدی- حسن در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی: بررسی چکیده های نشریات برتر حوزه های هفتگانه موضوعی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
  فاطمه احمدی نسب* صفحه 1
  هدف

  در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت و نقش چکیده در مقالات علمی و اهمیت ذخیره و بازیابی آن در نظام های بازیابی اطلاعات، به یکی از مسائل زبانی نگارش چکیده، یعنی انسجام، به طور اخص انسجام دستوری پرداخته شده است.

  روش

  504 چکیده از نشریات برتر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حوزه های عام هفتگانه موضوعی علوم بر اساس نظریه انسجام هالیدی- حسن (1976) با روش تحلیل محتوا مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها

  بیشترین عوامل انسجامی به کار رفته در چکیده های مقالات نشریات مورد بررسی، را به ترتیب ارجاع، ربط، حذف و جانشینی تشکیل می دهد. در ضمن، در چکیده های حوزه علوم پایه و حوزه علوم انسانی بیش از 5 حوزه دیگر عامل انسجامی به کار رفته است. علاوه بر این، بیشترین عامل انسجامی به کار رفته را به ترتیب ارجاع، ربط، حذف و جانشینی تشکیل می دهد. از یافته های دیگر پیشنهاد افزایش نکات زبان شناختی انسجام به دستورالعمل های چکیده نویسی ایزو 214-1976است.

  کلیدواژگان: نظریه انسجام هالیدی- حسن، انسجام در چکیده نویسی، استاندارد چکیده نویسی 214-1976، نشریات برتر ISC، ذخیره و بازیابی اطلاعات
 • بررسی عوامل موثر بر جذب و توسعه مشارکت های خیرین کتابخانه ساز
  علی منصوری*، ملیحه سلیمیان ریزی صفحه 2
  هدف

  پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر جذب و توسعه مشارکت های مردمی و چرایی عدم مشارکت مردم در حوزه کتابخانه ها از دیدگاه خیرین است.

  روش

  پژوهش حاضر به روش تحقیق کیفی انجام شده است. خیرین شهر اصفهان به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که مشارکت در حوزه کتابخانه ها و کتابخانه سازی نسبت به سایر حوزه ها از جمله بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از اقبال کمتری برخوردار است. عدم احساس نیاز جامعه به کتابخانه، پایین بودن سرانه مطالعه، فقدان اطلاع رسانی و تبلیغات در خصوص اقدامات و سودمندی کتابخانه ها، عدم آشنایی خیرین با رسالت های کتابخانه ها و عدم درخواست مسئولین امر از خیرین جهت فعالیت در این حوزه، از دلایل اصلی مشارکت پایین در این حوزه محسوب می شوند.

  اصالت

  با توجه به نتایج پژوهش تبیین کارآمدی و سودمندی هر حوزه از جمله خدمات کتابخانه ها به عنوان اصل اصلی و پایه و تبلیغات و اطلاع رسانی و درخواست های فراگیر در این راستا منجر به افزایش مشارکت های مردمی خواهد شد.

  کلیدواژگان: مشارکت مردمی، کار خیر، فرد خیر، کتابخانه سازی، تجهیز کتابخانه
 • مقایسه بروندادهای علمی اعضای هیات علمی کتابداری در مراکز پژوهشی و عوامل تاثیرگذار بر آن
  نرگس نشاط*، زهرا سادات عالمی صفحه 3
  هدف

  مقایسه بروندادهای اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی در مراکز پژوهشی دولتی ایران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن .

  روش

  این پژوهش از نوع علم سنجی است و از روش های تحلیل محتوا و پیمایشی توامان استفاده کرده است. ابتدا شاخص های مورد نیاز از کارنامه علمی اعضای هیات علمی کتابداری پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها، و مراکز پژوهشی دولتی استخراج شد. سپس دو پرسشنامه تدوین شد، اولی برای نظرسنجی از متخصصان در انتخاب شاخص های مناسب ارزیابی بروندادهای علمی و دومی برای ارزیابی عوامل بازدارنده. جامعه آماری را کلیه اعضای هیات علمی پژوهشگاه ها، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی دولتی تشکیل داد که نامشان در فهرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درج گردیده بود.

  یافته ها

  بیشترین تولیدات به مقالات (400 عنوان) اختصاص دارد و کمترین تولیدات، کتاب ترجمه ای (15 عنوان) است . بنابراین، گرایش به تولید مقاله بیش از سایر اقلام اطلاعاتی است. زبان فارسی در تولیدات آمار بالاتری را نشان می دهد . بیشترین سرانه تولید مربوط به مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی با تعداد 6 نفر هیات علمی و 156 برونداد علمی است.

  کلیدواژگان: برونداد علمی، اعضای هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی، مراکز پژوهشی دولتی ایران، سرانه تولیدات علمی، عوامل بازدارنده برونداد علمی
 • تحلیل منابع سرفصل های کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ایران (مطالعات کتابخانه های عمومی، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی و مدیریت کتابخانه های دیجیتال)
  مهدی محمدی*، سمیه پناهی، سمیه پروین صفحه 4
  هدف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی منابع سرفصل های درسی کارشناسی ارشد سه گرایش «مطالعات کتابخانه های عمومی»، « مدیریت کتابخانه های دانشگاهی» و «مدیریت کتابخانه های دیجیتالی» است.

  روش شناسی

  پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش «تحلیل محتوا» انجام شده است. برای گردآوری داده ها از سیاهه وارسی استفاده شد.

  یافته ها

  درمجموع 525 منبع برای هرسه گرایش معرفی شده است. که 443 عنوان کتاب، 79 عنوان مقاله و 3 عنوان پایان نامه بوده و 297 منبع فارسی و 228 منبع انگلیسی بود. بیشترین منابع فارسی برای گرایش «مدیریت کتابخانه های دانشگاهی» و بیشترین منابع خارجی برای گرایش «مدیریت کتابخانه های دیجیتال» پیشنهاد شده است. 52 درصد از کتب معرفی شده در رده Z قرار دارند. سپس، رده های H و Q (علوم) بیشترین قرابت را با حوزه کتابداری داشتند. پرتکرارترین منابع پیشنهادی نیز برای سرفصل مشترک «مبانی کتابداری و علم اطلاعات» بود.

  نتیجه گیری

  از نتایج می توان به ارائه سرفصل ها و منابع تکراری، انتخاب منابع پیشنهادی از آثار پیشکسوتان و نویسندگان جوان به ترتیب برای سرفصل های پایه و جدید و متفاوت بودن منابع و سرفصل حوزه دیجیتال نسبت به دو گرایش دیگر اشاره کرد.

  کلیدواژگان: سرفصل های درسی، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی، مدیریت کتابخانه های دیجیتالی، مطالعات کتابخانه های عمومی، علم اطلاعات و دانش شناسی
 • بررسی وضعیت پذیرش و بهره گیری پایگاه های اطلاعاتی ایران از دیدگاه کاربران: مطالعه موردی پایگاه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران
  محسن نوکاریزی*، مریم صابری، محمدحسین دیانی صفحه 5
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، تعیین موقعیت متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری (انتظار عملکرد، انتظار تلاش، نفوذ اجتماعی، و تسهیل شرایط، رفتار هدفمند، و استفاده) در میان کاربران پایگاه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و در سطح تحلیلی و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کاربران بالقوه مجموعه پایگاه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 325 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه تهیه شده توسط ونکاتش و همکارانش بود که روایی (تطبیق ترجمه فارسی به انگلیسی) و پایایی بر روی آن انجام شد. 

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که از میان متغیرهای اصلی مدل یکپارچه پذیرش و بهره گیری، براساس میانگین نظر کاربران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، متغیر «انتظار عملکرد»، نمره و امتیاز بالاتری را کسب کرده است. همچنین مقایسه میانگین متغیرهای مدل در دو گروه متغیر مستقل و وابسته، نشان داد که متغیر «انتظار تلاش» نسبت به سه متغیر وابسته دیگر تاثیرگذاری بیشتری بر پذیرش و استفاده از مجموعه پایگاه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران داشته است. در مقایسه وضعیت متغیرهای پذیرش و بهره گیری از فناوری با سطح متوسط، همه متغیرها به استثنای متغیر استفاده (کاربر) بالاتر از سطح متوسط قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که مجموعه پایگاه های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از لحاظ متغیرهای پیش بینی شده درمدل یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری در سطح مطلوب و بالاتر از متوسط قرار دارند. با این حال تلاش برای بهبود مستمر این مجموعه برای افزایش سطح پذیرش و بهره گیری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مدل یکپارچه پذیرش و بهره گیری از فناوری، پایگاه های اطلاعاتی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، پذیرش و بهره گیری از فناوری
 • توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی مطالعه موردی: کتابخانه های آموزشی و تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی سراسر کشور
  زهراسادات سجادی* صفحه 6

  هدف سنجش رابطه توانمندسازی سازمانی و عملکرد رقابتی در کتابخانه های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و همه کتابداران(104 نفر) جامعه آماری پژوهش را تشکیل داده اند که 100 نفر پرسشنامه ها را تکمیل کرده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای سنجش روایی پرسشنامه ها از روش روایی صوری و شیوه توافق داوران و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاد شد. یافته های پژوهش: میانگین کل نمره توانمندسازی سازمانی در جامعه پژوهش 76/3 از 5 بوده است. مولفه عملکرد مالی میانگین حاصل 229/0 پایین تر از میانگین نظری بوده است. نتایج پژوهش نشان داد با افزایش عملکرد رقابتی در کتابخانه ها، توانمندی آن ها نیز افزایش می یابد. و عملکرد رقابتی زنان به نسبت مردان بالاتر بوده است. تفاوتی به لحاظ نمرات عملکرد رقابتی بین گروه های مختلف سنی و نظرات گروه های مختلف تحصیلی راجع به عملکرد رقابتی و بین نمرات عملکرد رقابتی از منظر گروه های مختلف با توجه به سابقه شغلی وجود نداشت. مشارکت کنندگان با رشته تحصیلی کتابداری می توان گفت این گروه عملکرد رقابتی کتابخانه های موردبررسی به طور معنی داری بالاتر از گروه با رشته تحصیلی غیر کتابداری ارزیابی کرد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی سازمانی، عملکرد رقابتی، کتابخانه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
 • بررسی صحت استنادی پایان نامه های دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1390 تا 1393
  مهدی رحمانی*، امیررضا اصنافی، محمد امین عرفان منش صفحه 7
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان صحت استنادی پایان نامه های دفاع شده دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی 1393-1390 بود.

  روش

  روش پژوهش تحلیلی پیمایشی و جامعه آماری شامل تمام پایان نامه های دفاع شده در سال های تحصیلی 1393-1390 دانشگاه شهید بهشتی به تعداد 6251 پایان نامه بود. تعداد 2381 استناد به عنوان نمونه مورد بررسی در پژوهش حاضر انتخاب شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی بود. تعداد 8 استناد از هر پایان نامه از نظر مطابقت با شیوه نامه استنادی مورد استفاده، انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها سیاهه وارسی محقق ساخته بود که بر اساس پژوهش آزاده، واعظ و قریب (1388) تهیه گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که بین خطای استنادی منابع براساس نوع منبع استنادی، زبان منبع استنادی، مقطع تحصیلی، دانشکده و سال دفاع پایان نامه تفاوت آماری معناداری وجود دارد. اما مولفه جنسیت بر میزان صحت استنادی پایان نامه ها تاثیر قابل توجهی ندارد.

  نتیجه گیری

  عوامل مختلفی را می توان در بروز وضعیت نامطلوب استناددهی در پایان نامه ها برشمرد. اعمال راهکارهایی از جمله تخصیص بخشی از نمره پایان نامه به صحت استنادهای ارائه شده، برگزاری گارگاه های آموزشی و استفاده از نرم افزارهای مدیریت منابع؛ پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: صحت استنادی، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی، خطای استنادی، استناد کور
 • امکان سنجی استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار با رویکرد فازی در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی توسط کاربران نهایی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک
  عاصفه عاصمی*، سعیده خلیلیان صفحه 8
  هدف

  تعیین امکان استفاده از یک سیستم خبره تصمیم یار مبتنی بر تکنیک فازیMCDM جهت کمک در بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی در پایگاه اطلاعاتی ایرانداک توسط کاربران بوده است.

  روش

  این پژوهش از نوع پیمایشی- توصیفی است. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دکترای علم اطلاعات دانش شناسی، متخصصین ارشد پایگاه اطلاعاتی بوده و برای اولویت بندی معیارهای شناسایی شده از روش AHP استفاده شد.

  یافته ها

  رتبه بندی شاخص های بازیابی و انتخاب منابع اطلاعاتی براساس تکنیک AHP عبارتند از: به هنگام بودن با 196429/0، مستند بودن منابع اطلاعاتی با 173154/0، وضعیت خروجی منبع اطلاعاتی با 1164145/0 ، ارزش و کیفیت منابع با 0270342/0 به ترتیب در اولویت های اول تا چهارم قرار گرفتند. همچنین متخصص پایگاه ایرانداک امکان الحاق چنین سیستم را بروی پایگاه خود پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

  به دلیل اهمیتی که پایگاه اطلاعاتی ایرانداک برای کاربران خود دارد باید برای ارائه خدمات بهتر و کاراتر خود به امکاناتی مجهز نماید تا بتواند پاسخگوی نیاز کاربران باشد که یکی از این امکانات استفاده از یک سیستم های خبره در بازیابی اطلاعات با رویکرد فازی می باشد.

  کلیدواژگان: سیستم خبره، فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP، بازیابی اطلاعات، انتخاب منابع اطلاعاتی، پایگاه اطلاعاتی
 • تاثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان بر مدیریت ارتباط با مراجعان با میانجی گری هوش فرهنگی
  منصور کوهی رستمی*، حمید قاضی زاده، نگار موری بختیاری صفحه 9
  هدف

  هدف پژوهش حاضر آن است که تاثیر مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان با میانجی گری هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مراجعان را بررسی نماید.

  روش 

  روش پژوهش پیمایشی است؛ از مدل یابی معادلات ساختاری ((SEM جهت آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل استفاده شد. جامعه ی آماری 380 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان هستند که پرسشنامه بین 200 نفر از آنان توزیع و در نهایت 181 نفر در پژوهش مشارکت داشتند. ابزار اندازه گیری سه پرسشنامه، هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2004)، مهارت های ارتباطی بارتون (1990) و مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (2005) است.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل t تک نمونه ای نشان داد که میانگین نمره مهارت های ارتباطی، هوش فرهنگی و مدیریت ارتباط با مشتری به طور معنی -داری (001/0>p) از نمره برش کمتر است؛ که نشان می دهد که نمونه ی پژوهش از نظر مهارت های ارتباطی، هوش فرهنگی و مدیریت ارتباط با مشتری در وضعیت نامطلوبی به سر می برند. ضرایب مسیر مهارت های ارتباطی بر هوش فرهنگی، مهارت های ارتباطی و هوش فر هنگی بر مدیریت ارتباط با مشتری به ترتیب با 817/0، 495/0 و 320/0 به دست آمد که در سطح خطای استاندارد معنی دار بوده و با احتمال 95/0 می توان بیان نمود که مهارت های ارتباطی و هوش فرهنگی بر مدیریت ارتباط با مشتری موثر هستند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، مهارت های ارتباطی، هوش فرهنگی، مدیریت مراجعان
 • ارزیابی رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران
  فریبرز درودی*، مژده سلاجقه، عادل سلیمانی نژاد، نسرین قادری نیکو صفحه 10
  هدف

  رابط کاربر وبگاه کتابخانه ها در عملکرد مطلوب آنها نقش تعیین کننده ای دارد و کتابخانه ها زمانی می توانند عملکرد مطلوبی داشته باشند که کاربران بتوانند تعامل مناسبی با آنها برقرار کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی محیط رابط وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران و میزان مطابقت این وبگاه با مولفه های نیلسن با رویکرد مکاشفه ای  است.

  روش/ رویکرد پژهش

  پژوهش حاضر به روش پیمایشی با رویکرد  ارزیابی مکاشفه ای انجام شد. ابزار گرآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل ده معیار اصلی و مولفه های فرعی آن بود. جامعه آماری این پژوهش 37 نفر از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی است.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد میزان همخوانی محیط رابط وبگاه کتابخانه ملی ج.ا.ایران با 10 مولفه نیلسن، به طور کلی بالاتر از حد متوسط است. این وبگاه در برخی از معیارهای مدل نیلسن از سطح مطلویی برخوردار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که میزان مطابقت محیط رابط با مولفه های" وضعیت واضح بودن و قابل رویت بودن نظام"،" همخوانی بین نظام با دنیای واقعی" ،" ثبات و یکدستی"، "جنبه های زیبایی شناختی و طراحی ساده"،"تشخیص به جای یادآوری پیام ها" زیاد است. همچنین در مولفه های "کنترل و آزادی عمل کاربر"، "کمک به کاربر در جلوگیری و اصلاح خطاها"،" انعطاف پذیر و کارایی نظام"،"راهنمایی و مستندسازی" در حد متوسط و میزان مطابقت با مولفه "پیشگیری از خطا" بسیار کم است.

  کلیدواژگان: ارزیابی مکاشفه ای، محیط رابط، مدل نیلسن، وبگاه کتابخانه ملی ج.ا. ایران
|
 • A Study of Cohesion in Persian Abstracts of ISC Top Journals Based on Halliday-Hasan Cohesion Theory
  Faemeh Ahmadinasab * Page 1
  Purpose

  In present study, considering the importance and role of the abstracts of scientific papers and the importance of its storage and retrieval in information retrieval systems, one of the linguistic problems of abstracts, namely, cohesion, in particular the syntactic cohesion is studied.

  Methodology

  504 Abstracts of ISC Top journals from the seven major subject areas of science were studied based on Halliday-Hasan (1976) cohesion theory by content analysis method.

  Findings

  The most frequent cohesive devices used in the abstracts of the papers of ISC top journals are reference, conjunction, ellipsis and substitution. In addition, in the abstracts of basic sciences and humanities, more than other 5 areas of knowledge, cohesive devices have been used, and medicine has benefited from the least degree of cohesion. From other findings, is suggesting the addition of linguistic rules of cohesion to the ISO 214-1976 guidelines for abstracts.

  Results

  Due to the small number of cohesive devices, some of the abstracts of top journal papers have less readability and comprehension. To increase readability of the abstracts, the use of cohesive devices is recommended.

  Keywords: Halliday-Hasan Cohesion Theory, Cohesion in Abstracts, ISC Top Journals, Information Storage, Retrieval
 • Scientific output by Faculty Members of Libraryand Information Science in Governmental Research Centersin Iran
  Narges Neshat *, Zahra Sadat Alami Page 3
  Objective

  This study has been conducted with the aim of investigating the scientific outputs of Library and Information Science (LIS) faculty in Iran's governmental research centers and the inhibiting factors of its productiveness in the view of the mentioned centers' faculty during the years 2006-2013.

  Methods

  Content analysis and survey methods werer used in this study. Research tools included CV of the faculty and questionnaire. Using content analysis, the CV of 48 faculty members of the above research centers was surveyed, and using questionnaire, the inhibiting factors of scientific productions in these centers in the view of faculty members were studied.

  Results

  Based on the research findings, in terms of the production of information items, Regional Information Center for Science and Technology (with 197 counts of production) won the first place, the National Library and Archives Organisation of Iran (185) stood in the second place, and Agricultural Scientific Information and Documentation Center (156) gained the third level of scientific productions. The majority of scientific output were in the form of journal papers and extensively in Persian.

  Keywords: Government research centers, Faculty Members, Library, Information Science (LIS), scientific output, Inhibiting factors
 • Analysis of Course Curriculum of Current Trends of Knowledge and Information Science in Iran( Public Library Studies, Academic Libraries Managing and, Digital Library Management
  Mahdi Mohammadi *, Somayeh Panahi, Somayeh Parvin Page 4
  Objectives

   The purpose of this study is to study the master's degree curriculum in three areas: "Public Library Studies," "Managing Academic Libraries," and "Digital Library Management" in citation.

  Methodology

  This research is an applied research using the "content analysis" method.

  Findings

  The data showed that 525 sources have been introduced for all trends. The sources consist of 443 books, 79 papers and 3 theses (297 Persian and 228 foreign sources). The most Persian sources have been suggested for the trend of "managing Academic libraries" and the most foreign resources for the trend of "managing digital libraries", respectively. 52% of the books are listed in Z category. Then, categories of H and Q ranked most closely with the field of librarianship. The most frequent resources were also for the common headline of the "Library and Information Science Fundamentals".

  Conclusion

  Among the results, it can be cited to present the repetitious headlines and resources, to provide suggested resources from the works of the pioneers for the basic titles and the updated works of the young writers for the new headlines.

  Keywords: Course Curriculum, Academic Libraries Managing, Digital libraries Management, Public Library Studies, Knowledge, Information Science
 • Investigating the acceptance and use status of Iranian databases from the users' point of views: a case study of Iranian Research Institute of Information Science and Technology (IRANDOC)
  Mohsen Nowkarizi *, Maryam Saberi, Mohammad Hossein Dayyani Page 5
  Purpose

  determining the positions of Main variables of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model (performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, intention behavior, and use) among users of IRANDOC databases.

  Methodology

  this study is survey and conducted at the analytical and field level. The sample research is the all potential users of IRANDOC databases, which 325 people have been chosen through simple random sampling. The research instrument is the questionnaire provided by Venkatesh et al. that has been tested regarding its reliability and validity.

  Finding

  The results show that among main variables of UTAUT model, according of users’ opinion, effort expectancy is the most effect on the acceptance and use of IRANDOC databeses. Furthermore, comparing the status of UTAUT Model variables with average level, all the variables except use are above of the average level.

  Conclusion

  it seems that IRANDOC databases regarding the predicted variable of UTAUT Model ate at high or above arrange level. However, the need for more attempt to do continual improvement is necessary to increase the level of acceptance and use of technology.

  Keywords: UTAUT model, Database, IRANDOC, acceptance, use of technology
 • Organizational empowerment and competitive performance Case study: Agricultural Extension and Education research organization affiliated teaching and research libraries across the country
  Zahrasadat Sajadi * Page 6

  The objective of the research is to measure the relation of organizational empowerment and competitive performance in educational researches and agricultural promotions libraries.The method used in this project is analytical survey and population are all from librarians (104 people) in which 100 persons have completed the survey.Research tools consist of two certained surveys. Research findings total average score of organizational empowerment in the society were 3.76 out of 5. With regard to average financial performance the obtained records were 0.229 lower than theoretical average. These results showed that the more development in competitive performance of libraries will cause the better empowerment. In case of competitive performance the scores presented from women was higher than men scores. There was no difference due to scores of various age groups and comments of different educational groups regarding competitive performance and records of competitive performance in different groups’ point of view due to job history. Due to participants in the field of librarianship we can say that the competitive performance of case study libraries is significantly higher than similar performance for non librarianship fields

  Keywords: Organizational Empowerment, Competitive Performance, Library, Educational Researches, Agricultural Promotion Organization
 • Survey on citation accuracy of thesis in Shahid Beheshti University in the period of 1390-1393
  Mehdi Rahmani * Page 7
  Aim

  The aim of this study is to verify the accuracy of citation of defended thesis in Shahid Beheshti University in the period of 2012-2015.

  Method

  This research is in the form of survey and the statistical population included all thesis defended in the academic years 2012-2015 in Shahid Beheshti University, finally 2381 citation were selected as the sample in this study. For data collection, observation and citation searching through databases and search engines were used; a data collection tool was checklist based on Azadeh, Vaez and Gharib work (2009).

  Results

  From examined citations, 68 numbers didn't retrieved and were blind citations. The results show that among the error sources based on the type of source citation, citation source language, and level of education component, faculty and the year of defending thesis, there is significant differences. However gender component does not have a significant impact on the accuracy of citation.

  Conclusion

  Several factors can be found in happening of unfavorable situation in theses. We can suggest some solution in order to optimize citiation management and copying in theses .

  Keywords: accuracy citation, Thesis, Shahid Beheshti University, error citation, Blind citation
 • the possibility of using an expert system decision based on fuzzy MCDM techniques to help in the retrieval and selection of resource information in IRANDOC databases is by end users
  Asefeh Asemi *, Saeedeh Khalilian Page 8
  Purpose

  The purpose of the present study was the possibility of using an expert system decision based on fuzzy MCDM techniques to help in the retirival and selection of resource information in IRandoc databases is by end users.

  Method

  The research method was descriptive – survey. Population comprises involved the10 information science doctoral students, the one person of specialist databases. The questionnaires were used to collect data. The data was analyzed by AHP method .

  Results

  finding indicate that Ranking Criterions Based on AHP method as follows: up to date the 0/196429, Documentary the 0/173154, Output status the 0/1164145 & Value and quality of resources the 0/0270342 was respectively in First to fourth Priority also Specialist database was predicted possible the link .

  Conclusion

  Database IranDoc importance for academic users they must be equipped facilities to delivery Better and efficient service To be Answer User requirements, One of possible to use of expert system in the retrieval and selection of resource information based on fuzzy approach

  Keywords: expert system, analytic hierarchy process (AHP), Information retrieval, Selection of information, Database
 • The Effect of Communication Skills of Public Library Librarians of Khuzestan Province through mediation by Cultural Intelligence on Customer Relationship Management
  Mansor Kohi Rostami *, Hamid Ghazizadeh, Negar Moori Bakhtyari Page 9
  Aim

  The purpose of this study was to investigate the effect of communicative skills of librarians in public libraries of Khuzestan province through mediation by cultural intelligence on Customer Relationship ManagementResearch

  Methods

  The research method is survey. Structural equation modeling (SEM) and partial least squares method were used to test the hypotheses and model fitness. The statistical population of this study is 380 librarians of general libraries in Khuzestan province. The statistical population of this study is 380 librarians of public libraries in Khuzestan province. The questionnaire was distributed among 200 of them and 181 people participated in the research. Measurement tools are three questionnaires: Cultural Intelligence (Ang and et al. 2004), Communication Skills (Barton 1990), and Customer Relationship Management (Sin et al. 2005).

  Finding

  The results of single-sample t-test showed that the mean score of communication skills, cultural intelligence and customer relationship management was significantly (p

  Keywords: Public Library, Communication Skills, Customer Relationship management, Cultural Intelligence
 • Evaluation of user website interface of National Library of Iran
  Faraborz Doroudi * Page 10

  This research, investigated the user interface of National Library of Iran .The aim was to identify degree of match between user interface of National library of Iran with Nielson's model. The research method is qualitative applying the Heuristic evaluation method. A researcher-made Questionnaire was used for this survey. The research target population includes 36 cases of library and information professional .The data analysis showed that degree of match between interface of National library of Iran with Nielson's model is generally above average with some weak points in this website .The following is the results in accordance with the ten features of Nielson's model: the extent of concordance features like visibility of system status, match between system and the real world, consistency and standards, Aesthetic and minimalist design, Recognition rather than recall, is high also, features like User control and freedom , Help users Recognize, diagnose, and recover from errors ; Flexibility and minimalist design , Help and documentation is average and feature like error prevention is very low.

  Keywords: Heuristic Evaluation, Nielsen's model, User interface, website interface