فهرست مطالب

ارمغان دانش - سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 135، مهر و آبان 1398)
 • سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 135، مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن مروتی*، محمد مزیدی شرف آبادی، کمال یاوری صفحات 577-596
  زمینه و هدف

  آرتریت روماتوئید یکی از بیماری های فراگیر و ناتوان کننده در جوامع به شمار می رود که موجب التهاب مزمن لایه سینوویال و تخریب مفاصل می شود. روش های درمانی متعدد دارویی و غیردارویی برای درمان این بیماری پیشنهاد شده است که از میان آن ها رادیوسینووکتومی به عنوان یک روش درمانی موثر و ایمن توسط رادیوکلوییدهای نشرکننده ذرات بتا در بیمارانی که به درمان های دارویی پاسخ نمی دهند و یا دچار عوارض درمان های سیستمیک دارویی شده اند، به کار برده می شود. در مطالعه حاضر اثرات بافت شناسی تزریق رادیوکلوییدهای 90Y - هیدروکسی آپاتیت (90Y-HA) در مفصل زانوی موش های مبتلا به آرتریت روماتوئید مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  در این مطالعه ابتدا موش های مبتلا به آرتریت روماتوئید توسط تزریق آنتی بیوتیک انروفلوکساسین تهیه شده و سپس اثر درمانی رادیوکلوییدهای 90Y-HA در مفصل زانوی موش ها از طریق مطالعات بافت شناسی و با روش های رنگ آمیزی بافتی دو هفته و دو ماه پس از درمان بررسی شد.

  یافته ها

   تغییرات معنی دار آماری (0.05 P <) در پارامترهای بررسی شده مانند ضخامت غضروف مفصلی، تعداد کندروسیت ها، میزان پروتئوگلیکان، رسوب کلسیم و میزان بازسازی در ناحیه تحت درمان دو ماه پس از شروع درمان با رادیوکلوییدهای 90Y-HA مشاهده شد.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد تزریق داخل مفصلی رادیوکلوییدهای 90Y-HA می تواند یکی از روش های درمانی موثر در کاهش فاکتورهای التهابی و بهبود آرتریت روماتوئید القا شده در موش صحرایی باشد.

  کلیدواژگان: آرتریت روماتوئید، انروفلوکساسین، رادیوسینووکتومی، 90Y - هیدروکسی آپاتیت
 • زینب رضوی مجد*، مهران قهرمانی صفحات 597-611
  مقدمه

  بیماری های قلبی یک عامل اصلی مرگ و میر در افراد سالمند است و استرس اکسیداتیو و التهاب منجر به تغییر یافتن میوکارد و در نتیجه آپوپتوز و هیپرتروفی قلبی می شود. لذا در تحقیق حاضر اثر 8 هفته برنامه تمرین هوازی منظم شنا به همراه مصرف عصاره سیر بر سطوح SOD ، MDA ،CAT ، IL-10  و  TNF-α  بافت قلب موش های صحرایی مسن در  تحت بیماری مزمن کلیوی بود.

  مواد و روش کار

  در این تحقیق تجربی، 42 سر موش صحرایی نر ویستار پیر(48 تا50 هفته)  انتخاب و بطور تصادفی به گروه های کنترل، دوکسوروبیسین، دوکسوروبیسین-سالین، دوکسوروبیسین- تمرین، دوکسوروبیسین- سیر، دوکسوروبیسین- سیر-تمرین(ترکیبی) تقسیم شدند. بیماری مزمن کلیوی با یک بار تزریق زیر جلدی دوکسوروبیسین (5/8 میلی گرم/ کیلوگرم وزن) القا شد. برنامه تمرینی شنا  شامل30 دقیقه/روز، سه روز/هفته و 8 هفته بود. گروه های دوکسوروبیسین- سیر و ترکیبی  با عصاره سیر(5/2گرم/کیلوگرم وزن بدن)  گاواژ شدند. آزمون آنالیز واریانس یک راهه برای آنالیز دادها استفاده شد(05/0>p).

  یافته ها

  نتایج نشان داد هشت هفته تمرین شنا و مصرف عصاره سیر و ترکیب تمرین و سیر سبب افزایش معنی داری در سطوح SOD، CAT و IL-10   و همچنین کاهش معنی داری در سطوح MDA  و TNF-α بافت قلب موشهای مسن تحت بیماری مزمن کلیوی شد(05/0 ≥P).

  کلیدواژگان: تمرین هوازی منظم، عصاره سیر، استرس اکسایشی، التهاب، دوکسوروبیسین، MDA، SOD، CAT، TNF-α، IL-10، CKD
 • محمدرضا عطایی، غلامحسین علی شیری*، اردشیر حسام پور، رمضانعلی عطایی صفحات 612-625
  زمینه و هدف

  آبرآنتی ژن های میکروبی در خون و مایع مفصل بیماران آرتریت روماتوئیدی گزارش شده است. آیا وجود آنها در خون القاگر تولید فاکتورهای تشخیصی از جمله پروتئین واکنشگر C در بیماران می باشد. هدف این تحقیق تولید و خالص سازی آبرآنتی ژن C استافلیوکوکوس آرئوس و بررسی اثر آن بر تولید پروتئین واکنشگر C در موش صحرایی است.

  مواد و روش ها

  خالص سازی آبرآنتی ژن C با اولترافیلتراسیون (Amicon Ultra Centifugal Filter Device)  انجام شد. با آنتی بادی اختصاصی و ایمونوبلات تایید گردید. پروتئین حاصل تعیین غلظت شد. 50 تا 100 میکروگرم از آن به صورت داخل صفاقی و داخل مفصلی به گروه های جداگانه موش صحرایی تزریق و در زمان های مختلف خون گیری و آزمایش CRP انجام شد. نتایج دسته بندی و تحت آزمون آنالیز واریانس قرار گرفت. 

  یافته ها

  نتیجه تزریق 50 تا 100 میکروگرم  توکسین داخل مفصل و داخل صفاق توانست بعد از 20 روز تولید CRP را به میزان 7/0 میلی گرم القاء نماید. بعد از 40 روز این مقدار به 2/2 و پس از 50 روز به 5/4 میلی گرم در لیتر افزایش یافت. نتیجه آنالیز واریانس یک طرفه، از وجود اختلاف بین گروه ها و در فاصله زمانی مختلف با سطح معنی داری به ترتیب برای گروه ها (P≤ 0.001) و برای فواصل زمانی تاثیر آبر آنتی ژن (P≤ 0.075) خبر داد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن بود که وجود و بقای آبرآنتی ژن C استافیلوکوکوس آرئوس در بدن موش باعث القای تولید پروتئین واکنشگر C  شد. هر چند این یافته مقدمه ای برای تحقیقات بیشتر است، احتمالا بتواند راه های جدید تری برای پاتوفیزیولوژی، پیشگیری و کنترل بیماری های التهابی از جمله آرتریت روماتوئید ارایه نماید.

  کلیدواژگان: خالص سازی، آبرآنتی ژن C، استافیلوکوکوس آرئوس، پروتئین واکنشگر C و آرتریت روماتوئید
 • طیبه حسن طهرانی، زینب حسنی، لیلی تاپاک، آرش خلیلی* صفحات 626-637
  مقدمه

  عدم رعایت عادات مناسب خواب باعث بروز تغییرات کوتاه مدت در شاخص های بیولوژیکی، فعالیت هورمونی و به دنبال آن اضافه وزن یا چاقی و دیابت در کودکان می شود.هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش رفتارهای خواب به مادران برعادات خواب کودکان خردسال مهدکودک های شهر همدان در سال 1396 است.

  روش کار

  در این مطالعه مداخله ای، 84 مادر کودک خردسال(در هر گروه) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از مهدهای کودک شهر همدان، نمونه پژوهش را تشکیل دادند.ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سنجش عادات خواب کودکانCSHQ بود.در گروه آزمون دو جلسه آموزشی در قالب سخنرانی، پرسش و پاسخ و بحث گروهی طی یک هفته، با فاصله سه روز، هر جلسه50 دقیقه در گروه های 15-10 نفره برگزار شد.داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16، آزمون های تی زوجی و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   بین میانگین نمرات در تمام حیطه ها و در کل مسایل خواب کودکان گروه آزمون و کنترل قبل از مداخله اختلاف معنی‏دار آماری وجود نداشت (05/0>p) اما بین میانگین نمرات تمام حیطه ها وکل مسایل خواب کودکان گروه آزمون و کنترل، بعد از مداخله اختلاف معنی‏دار آماری وجود داشت(05/0>p).بین میانگین نمرات گروه آزمون در تمام حیطه ها و در کل مسایل خواب کودکان قبل و بعد از مداخله اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  آموزش عادات صحیح خواب به مادران می تواند باعث بهبود کیفیت خواب در کودکان خردسال شود.

  کلیدواژگان: عادات خواب، کودکان خردسال، مهد کودک، آموزش
 • اصغر مرادقلی، کامبیز احمدی انگالی، محمدرضا آخوند*، غلامرضا گودرزی، مریم دستورپور صفحات 638-654
  زمینه و هدف

  برخی شواهد اپیدمیولوژیک ارتباط بین آلودگی هوای محیطی و اثرات نامطلوب سلامت را نشان داده اند. باتوجه به تاثیر آلودگی هوا بر شدت بیماری های قلبی هدف از این مطالعه بررسی اثر آلودگی هوای روزانه بر مرگ ومیر روزانه ناشی از بیماری های قلبی-عروقی در شهر اهواز بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه بوم شناختی(اکولوژیک)، داده های آلودگی هوا از سازمان حفاظت محیط زیست اهواز مورد بررسی قرار گرفته اند. داده های مرگ ومیر از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز جمع آوری شد. از رگرسیون نیم پارامتری از مدل های جمعی تعمیم یافته (GAMs) برای تجزیه وتحلیل داده ها با تاخیرهای مختلف آلاینده های هوا تا 7 روز استفاده شده است. افزایش10 واحدی در همه آلاینده ها بجزء CO (1 واحدی) به منظور محاسبه خطر نسبی مرگ ها مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  طی سال 1387 تا 1393 تعداد 10625 مورد مرگ قلبی-عروقی در اهواز رخ داد که 6138 (8/57 %) آن ها مرد بودند. میانگین تعداد مرگ روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه ناشی از بیماری های قلبی-عروقی به ترتیب برابر با 4/15، 126/49، 379/46، 1517/86 نفر محاسبه شد. بر اساس تجزیه وتحلیل مدل جمعی تعمیم یافته؛ قوی ترین رابطه بین 2NO و مرگ ومیر قلبی-عروقی روزانه در تاخیر ششم، با خطر نسبی 1/007 =RR و فاصله اطمینان (1/012-1/002)CI:  95%  برای 2NO دیده شد. ضریب همبستگی 2NO با مرگ قلبی؛ مثبت، معنی دار و برابر با 0/042 شد (0/034 = P-Value). رابطه معنی داری بین آلاینده های 3O، 2SO و NO با تعداد مرگ ومیر قلبی دیده نشد. افزایش در میزان 10PM و CO تاثیر معکوس بر افزایش مرگ ومیر قلبی داشتند و به ترتیب (0/999-0/997)CI: 0/998 = RR
  و (0/999-0/979)CI: 0/989= RR بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که آلاینده هوای 2NO با افزایش مرگ های قلبی-عروقی در اهواز مرتبط شده است. کاهش آلودگی هوای محیطی می تواند در کاهش مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلبی-عروقی و زندگی بهتر موثر باشد.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، مدل جمعی تعمیم یافته، مرگ، بیماری های قلبی عروقی، اهواز
 • صادق نوری پور سی سخت*، مریم جعفری لاغری، محمد امین قطعی، مارال قرقانی، سامره جعفری لاغری، مرجان صلاحی صفحات 655-665
  زمینه و هدف

  عفونت گوش از بیماری های شایع در بین مراجعه کنندگان به کلینیک گوش، حلق و بینی در سراسر دنیا می باشد. با توجه به اطلاعات ناکافی در خصوص الگوی فراوانی گونه های ایجاد کننده بیماری در استان کهگیلویه و بویر احمد در جنوب غربی ایران، این مطالعه با هدف جدا سازی و شناسایی عوامل باکتریایی  و قارچی مسبب بیماری در شهر یاسوج انجام گردید.

  روش بررسی

  طی دوره دو ساله6-1395 از بیماران دارای علائم عفونت گوش مراجعه کننده به کلینیک گوش، حلق و بینی شهید مفتح شهر یاسوج توسط متخصص گوش، حلق و بینی نمونه برداری صورت گرفت. نمونه فراهم شده به دو بخش تقسیم گردید. بخشی از نمونه جهت انجام آزمایش مستقیم و رنگ آمیزی گرم (رویت عناصر باکتریایی و قارچی) استفاده گردید و بخش دوم در دو محیط سابورو دکستروز آگار با و بدون کلرامفنیکل حداقل در سه نقطه کشت داده شد. جهت شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی از روش های فنوتیپیک استفاده گردید.

  نتایج

  در این مطالعه از 341 بیمار مورد بررسی 40% مرد و 60% زن در محدوده سنی 5 ماه تا 90سال بود ند.  شیوع عفونت قارچی و میکروبی 75% (4/45 % عوامل قارچی، 2/23 درصد عوامل باکتریایی و 7/4 % عفونت همزمان قارچی و باکتریایی)بوده و مدت زمان بیماری از دو روز تا 29 سال  متغیر بود. بیشترین  محدوده سنی درگیر 40-31 (27%) بود. 8/69% از  افراد  خانه دار،  6/74% افراد سابقه دستکاری کانال گوش با وسایل آلوده را داشتند. عوامل مهم قارچی مسبب بیماری به ترتیب فراوانی شامل آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس فلاووس و عوامل مهم باکتریایی شامل استافیلوکوکوس ارئوس و پسودوموناس آئروژینوزا بودند.

  نتیجه گیری

  آسپرژیلوس نایجر و استافیلوکوکوس ارئوس شایع ترین عوامل قارچی و باکتریایی بود که با الگوی توزیع فراوانی عوامل ایجاد کننده عفونت گوش در ایران هم خوانی داشت. با توجه به اینکه دستکاری گوش با وسائل خارجی از مهمترین علل زمینه ساز عفونت در مطالعه حاضر بود ارائه آموزش موثر به شهروندان می تواند در کاهش موارد بیماری کمک کننده باشد. به علاوه در کنار آموزش نکات بهداشتی تشخیص آزمایشگاهی دقیق بیماری جهت درمان صحیح نیاز می باشد.

  کلیدواژگان: عفونت گوش، پسودوموناس آئروجینوزا، آسپرژیلوس نایجر
 • عمران داوری نژاد، آرزو کرمی، علیرضا احمدی، وحید فرنیا، فرناز رادمهر* صفحات 666-678
  زمینه و هدف

   اختلالات روان پزشکی، نوعی بیماری است که فرد از مشکلات عاطفی و احساسی رنج می برد و تمامی جنبه های زندگی او را در بر می گیرد. لذا؛ هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع انواع اختلالات روان پزشکی در مراجعه کنندگان به بیمارستان آموزشی درمانی فارابی کرمانشاه در سال های 95-1394 بود.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فارابی کرمانشاه بودند که در فاصله زمانی یکم فروردین 1394 تا پایان اسفند ماه 1395 بستری شده بودند، که با استفاده از روش  نمونه گیری تصادفی 275 نفر(تقریبا 10% از هر اختلال[s1] ) انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز متناسب با اهداف پژوهش، برای هر بیمار در چک لیست از پیش تهیه شده ثبت گردید. توزیع هر کدام از خصوصیات اپیدمیولوژیک بیماران بر حسب نوع اختلالات روانپزشکی مشخص شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل رضایت آگاهانه، مراجعه بیمار در دوره زمانی ذکر شده و کامل بودن پرونده پزشکی ایشان از نظر متغیرهای مورد بررسی و معیارهای خروج شامل عدم رضایت،  ناقص بودن پرونده های بایگانی شده بیماران مراجعه کننده در این دوره زمانی بود.  داده ها با استفاده از آزمون آماری X2 و SPSS نسخه  18 تجزیه و تحلیل شدند. سطح معناداری نیز 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سنی بیماران 24/13±39/39 سال بود. از میان بیماران مورد مطالعه، 98 نفر(6/35%)  زن و   177 نفر(4/64%) مرد بودند، که از نظر وضعیت تاهل، 116 نفر (2/42%) متاهل، 130 نفر (3/47%) مجرد و 29 نفر (5/10%) مطلقه بودند.  نتایج پژوهش نشان داد، اختلال اسکیزوفرنی 8/25% بیشترین و اختلال دلیریوم  5/1%  و در وهله بعد دمانس 8/1% کمترین، شیوع را داشتند. همچنین اختلال دو قطبی 3/19%، افسردگی 3/11% از اختلالات شایع دیگر بودند. اختلالالات شخصیت و اسکیزوافکتیو  به ترتیب با 4/8% و 3/7%، سایکورز و استرس پس از سانحه با 9/6%  برای هر کدام، از اختلالات با شیوع متوسط شناخته شدند. سوء مصرف مواد 7/4%، شخصیت وسواسی- جبری 4% و عقب ماندگی ذهنی 2/2%  نیز از جمله اختلالات با شیوع پایین بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به میزان شیوع اختلالات روان پزشکی توصیه می شود، آگاهی های عمومی در جهت شناخت بهتر این اختلالات با کمک رسانه های جمعی، مراکز مشاوره و دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء یابد. همچنین نتایج این مطالعه می تواند در روشن ساختن وضعیت سلامت روان، به برنامه ریزان بهداشتی کمک نماید تا مداخلات مرتبط با پیشگیری، درمان و بازتوانی اختلالات را طراحی نمایند.  همچنین، با بالا بردن سطح آگاهی جامعه و انجام مشاوره ژنتیکی می توان از بروز اختلال عقب ماندگی ذهنی، تا حدود زیادی پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: اختلالات روانپزشکی، شیوع، بیمارستان فارابی
 • جمشید محمدی، فرشته دادفر*، حسین روشنفکر، حمداله دلاویز صفحات 679-690
  زمینه و هدف

   افراد مبتلا به دیابت از اختلالات مختلف تولیدمثلی رنج می برند که کاهش میل جنسی و ناتوانی در باروری از آن جمله محسوب می گردد. اثرات درمانی مصرف گیاهان دارویی در درمان بیماری های متعدد از جمله ناباروری به اثبات رسیده است. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه خرگریو بر غلظت های سرمی هورمون های جنسی درموش صحرایی نر دیابتی انجام گرفته است.

  روش بررسی

  حیوانات مورد استفاده 32 سر موش صحرایی نر بالغ بودند که به چهارگروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل نرمال و کنترل دیابتی دریافت کننده آب مقطر و گروه شاهد و دیابتی تحت درمان  به ترتیب50 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره ی هیدروالکلی خرگریو را دریافت کردند. استرپتوزوتوسین برای القاء دیابت به کار برده شد. در پایان دوره از تمام گروه ها خون گیری به عمل آمد و از نمونه های خونی جمع آوری شده برای اندازه گیری غلظت سرمیLH، FSH و تستوسترون استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون واریانس یکطرفه و توکی ارزیابی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عصاره هیدروالکی خرگریو در گروه دیابتی تحت درمان  باعث افزایش غلظت سرمی LH، FSH و تستوسترون شد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت گیاه خرگریو در ترشح هورمون های جنسی در موش های دیابتی بود و بنابراین این گیاه می تواند در درمان ناباروری در مبتلایان به دیابت نقش درمانی ایفا نماید

  کلیدواژگان: دیابت، گنادوتروپین ها، هورمون های جنسی، خرگریو، موش صحرایی
 • مصطفی شوریان*، محسن اصغری، فاطمه امینی سپهر صفحات 691-709

  رگ زایی تولید عروق خونی جدید از عروق موجود است. رگ زایی وابسته به وجود تعادل بین فاکتورهای فعال کننده و مهار کننده آن است. اندواستاتین، یک قطعه 20 کیلو دالتونی از کلاژن XVIII و عضوی از گروه پروتئین های مهار کننده رگ زایی می باشد که تکثیر و مهاجرت سلول های اندوتلیال و تشکیل ساختار لوله مانند را مهار می کند. براساس فعالیت مهاری اندواستاتین، اتصال آن به گیرنده پیشنهاد شده است. استفاده از روش های رنگ سنجی بواسطه پروب های فلورسنت به عنوان ردیاب، کاربرد گسترده ای دارد. یکی از این پروب ها، فلوئورسین ایزوتیوسیانات (FITC) است که دارای حداکثر جذب در طول موج 490 نانومتر و حداکثر نشر در طول موج 525 نانومتر می باشد. در این مطالعه قطعه 27 آمینواسیدی مربوط به دمین انتهای آمینوی پروتئین اندواستاتین، با FITC نشانه گذاری شد. جهت رسیدن به شرایط مناسب برای نشانه گذاری پپتیدها، شرایط مختلف آزمایشی از قبیل غلظت پپتید و FITC و زمان و دمای انکوبه شدن مورد بررسی قرار گرفت. FITC های آزاد توسط روش کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون از نمونه های کانژوگه FITC-peptide جدا شدند. سلول های اندوتلیال کشت داده شده با نمونه های کانژوگه FITC-peptide تیمار گردید. سپس سلول ها بر روی لامل های جداگانه تثبیت و بوسیله میکروسکوپ فلوئورسانس مطالعه شدند. هدف از این مطالعه استفاده از پپتیدهای کانژوگه شده به FITC جهت شناسایی اتصال پپتید اندواستاتین به سلول اندوتلیال عروقی و همچنین تایید عملکرد پپتید بعد از اتصال به FITC می باشد. یافته های ما از طریق مطالعه با میکروسکوپ فلورسانس اتصال این پتید ضد رگ زایی به گیرنده مخصوص خود بر روی سلول های اندوتلیال را تایید می کند.

  کلیدواژگان: پپتید ضد رگ زایی، فلوئورسین ایزوتیوسیانات، اتصال کوالان، سلول های اندوتلیال بند ناف انسانی
 • رقیه رحمانی بیلندی، عاطفه ابراهیمیان*، صدیقه کاظمی نیا، سعیده رجب زاده صفحات 710-717
|
 • Hasan Morovvati*, Mohammad Mazidi Sharaf Abadi, Kamal Yavari Pages 577-596
  Introduction

  Rheumatoid arthritis (RA) is one of the most common and disabling diseases in societies that causes chronic synovial inflammation and joint damages. Several pharmaceutical and non-pharmaceutical treatments of RA have been developed, among which radiosynovectomy using beta-emitting radionuclides is a safe and effective treatment in a patient with no response to drug therapies or systemic drug side effects. In this study, the histological effects of yttrium-90 hydroxyapatite (90Y-HA) injection in the knee joint of RA rat models were assessed.

  Methods

  Rat models of RA were prepared by intraperitoneal injection of 20 mg/kg enrofloxacin for 15 days. Therapeutic effects of 90Y-HA injection in the knee joint of RA rat models were evaluated via histology staining techniques 2 weeks and 2 months after treatment.

  Results

  Significant statistical differences (p < 0.05) were observed in such studied parameters as articular cartilage thickness, the number of chondrocytes and lacunae and regeneration of joint cartilage 2 months after intra-articular injection of 90Y-HA in knee joint.

  Conclusion

  It seems that intra-articular injection of 90Y-HA could be one of the efficient therapies for reducing inflammatory factors and improving the induced RA in rats.

  Keywords: Rheumatoid arthritis, Enrofloxacin, Radiosynovectomy, Yttrium-90 hydroxyapatite
 • Zeinab Razavi Majd*, Mehran Ghahramani Pages 597-611
  Introduction

  Heart disease is a major cause of mortality in elderly people, and oxidative stress and inflammation lead to changes in myocardium, resulting in apoptosis and cardiac hypertrophy. Accordingly, this study aimed to investigate the effect of 8 weeks of regular aerobic training along with garlic extract consumption on SOD, MDA, CAT, IL-10, and TNF-α levels in the heart tissue of elderly rats with chronic kidney disease.

  Materials & Methods

  In this experimental study, 42 elderly male Wistar rats (48 to 50 weeks old) were selected and randomly assigned to (1) control, (2) Doxorubicin, (3) Doxorubicin-Saline, (4) Doxorubicin-Training, (5) Doxorubicin-Garlic, and (6) Doxorubicin-Garlic-Training (Combination) groups. Chronic kidney disease was induced with a subcutaneous injection of doxorubicin (8.5 mg/kg). The training program included swimming for eight weeks, three days a week, and thirty minutes per day. Doxorubicin-garlic and combination groups were gavaged with garlic extract (2.5 g /kg body weight). One-way ANOVA was used to analyze the data (p <0.05).

  Results

  The results showed that eight weeks of swimming training and garlic extract consumption and combination of training and garlic consumption significantly increased SOD, CAT and IL-10 levels, and significantly decreased MDA and TNF-α levels in the heart tissue of elderly rats with chronic kidney disease (p ≤0.05).

  Conclusion

  Eight weeks of swimming training and garlic extract consumption and combination of training and garlic consumption had significant effect on increasing SOD, CAT and IL-10 levels, and decreasing MDA and TNF-α levels in the heart tissue of elderly rats with chronic kidney disease.

  Keywords: Regular Aerobic Training, Garlic Extract, Oxidative Stress, Inflammation, Doxorubicin, MDA, SOD, CAT, TNF-α, IL-10, CKD
 • Mohammad Reza Ataee, Gholam Hosien Alishiri*, Ardeshir Hesampoor Mahalati, Ramezan Ali Ataee Pages 612-625
  Background and purpose

  Recently, microbial super antigens have been reported in blood and synovial fluid of rheumatoid arthritis patients. Whether or not, the presence of these super antigens could provoke the induction of serologic diagnostic factors, including CrP in patients? the purpose of this study was to production and purification one of the super antigen C of Staphylococcus aureus and its effect on the induction of CrP in rat

  Materials and methods

  Culture, Staphylococcus aureus super antigen C was purified by ultrafiltration (Amicon Ultra Centifugal Filter Device) and use specific antibody for immunoblotting confirmatory was carried out. The protein concentration was measured. 50 to 100 micrograms of toxin were injected intraperitoneal and intrasynovial into separate rat groups. In time course blood collection and CrP was tested. The results were analyzed.

  Results

  The results showed that 50 to 100 μg of toxin intra-articular and intraperitoneal after 20 days inducted CrP production at 0.7 mg. After 40 days, this increased to 2. 2 and after 50 days to 4.5 mg. ANOVA analysis was shown the difference between the groups and with a significant level for groups (P≤ 0.001) and for the intervals of the effect of super antigen (P≤ 0.075), respectively.

  Conclusion

  The results indicate that the presence and survival of super antigen C of in the body of rats induced the production of CrP factor. Although this finding is an introduction to further research, it is likely to provide new ways to prevent and control inflammatory diseases, including rheumatoid arthritis.

  Keywords: purification, S. aureus, super antigen C, C-Reactive Protein, Rheumatoid arthritis
 • Tayebeh Hasan Tehrani, Zaynab Hasani, Leili Tapak, Arash Khalili* Pages 626-637
  Introduction

  Failure to observe proper sleep habits causes short-term changes in biological indices, hormonal activity, followed by overweight or obesity and diabetes in children. The aim of this study was to determine the effect of teaching sleep behaviors to mothers on sleep habits of young children kindergartens city of hamadan in 1396.

  Methods

  In this interventional study, 84 mothers of young children (in each group) were selected through cluster random sampling method of hamadan children's kindergartens. The data collection tool was a demographic and assessment of sleep habits of children of CSHQ questionnaire. In the experimental group, two sessions were delivered in the form of lectures, questions and answers and group discussions within a week, by three day interval about 50 minutes in groups of 10 to 15 people was held.The data were analyzed using spss software version 16, paired t-test and independent T-test.

  Results

  There wasn't a significant difference between the mean scores in all areas and in the overall sleep problems of the experimental and control groups before intervention(p<0.05). There was a significant difference between the mean scores of all domains and the problems of sleep in the children of the experimental and control groups after intervention (p <0.05).There was a significant difference between the mean scores of in all domains and the total sleep problems of children in the experimental group before and after the intervention (p <0.05).

  Conclusion

  Education of proper sleep habits to mothers can improve the quality of sleep in young children.

  Keywords: Sleep habits, Young children, Kindergarten, Education
 • Asghar Moradgholi, Kambiz Ahmadi Angali, Mohammad Reza Akhoond*, Gholamreza Goudarzi, Maryam Dastoorpour Pages 638-654
  Background and objectives

  Some epidemiological evidence has shown the relationship between environmental air pollution and adverse health effects. The aim of this study was to evaluate the effect of daily air pollution on daily cardiovascular mortality in Ahvaz city.

  Materials and Methods

  In this ecological study, air pollution data was inquired from the Ahvaz Environmental Protection Agency (EPA). The mortality data was collected from the Health Deputy of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Using semi-parametric regression with Generalized additive models (GAM) was used to analyze the data with different lags of air pollutants for up to 7 days. An increase of 10 units in all pollutants except CO (1 unit) was used to compute the relative risk of deaths.

  Results

  During March 2008 until March 2015, 10625 cardiovascular deaths occurred in Ahwaz, in which 6138 (57.8%) were male. The average number of daily, monthly, seasonal and annual deaths from cardiovascular diseases calculated 4.15, 126.49, 379.46, and 1517.86, respectively. Based on the analysis of the generalized additive model, the strongest correlation between NO2 and cardiovascular mortality was seen on lag 6, with a relative risk; RR = 1.007 and confidence interval; 95% CI: (1.002-1.012) for NO2. The correlation coefficient of NO2 with cardiac death was positive, significant and equal to 0.042 (P-value = 0.034). No significant relationship was found between the O3, SO2 and NO pollutants with the number of cardiovascular deaths. The increase in PM10 and CO levels had an inverse impact on the increase of cardiovascular mortality; and RR = 0.998, CI: (0.997-0.999) and RR = 0.989, CI: (0.979-0.999) for them, respectively.

  Conclusion

  The results of this study showed that NO2 air pollutant is associated with increase cardiovascular mortality in Ahvaz. Reduction of environmental air pollution can be effective in reducing mortality from cardiovascular diseases and better life.

  Keywords: Air Pollution, Generalized additive Model, Death, Cardiovascular Disease, Ahvaz
 • Sadegh Nouripour, Sisakht*, Maryam Jafarilaghary, Mohhamad Amin Ghatee, Maral Gharghani, Samereh Jafarilaghari, Marjan Salahi Pages 655-665
  Background and aim

  Otitis media is one of the most commonly reported diseases among patients referring to the ear, nose, and throat clinics around the world. Due to inadequate information on the frequency pattern of the disease-causing species in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province in southwestern Iran, this study was conducted to isolate and identify bacterial and fungal agents of disease in Yasuj city.

  Materials and Methods

  During the two-year period, 2017 and 2018, patients with ear infection, referred to ear, throat and nose Shahid Mofatteh Clinic, were sampled. The provided sample was divided into two parts. A part of the sample was used for direct testing and gram staining (bacterial and fungal elements were observed) and the second part was cultured in two sabouraud dextrose agar culture medium  with and without chloramphenicol at  least three points. Phenotypic methods were used to identify the bacterial and fungal agents.

  Results

  Of the 341 patients studied, 40% were male and 60% were women aged 5 months to 90 years. The prevalence of fungal and microbial infection was 75% (46.5% fungal agents, 23.7% bacterial agents and 4.8% fungal and bacterial infection respectively) and the duration of the disease varied from two days to 29 years. The largest age range involved 31-40 (27%). 69.8% of patients were housewives and 74.6% had history of manipulating the ear canal with contaminated equipment. Major fungal causes of the disease were in the order of frequency, including Aspergillus niger, Aspergillus flavus, and important bacterial agents including Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa. Concurrent infection with fungal and bacterial agents was observed in 16 (4.8%) patients.

  Conclusion

  Aspergillus niger and Staphylococcus aureus were the most common fungal and bacterial agents that were consistent with the pattern of frequency distribution of factors causing ear infections in Iran. Given that ear manipulation with external devices is one of the most important causes of infection in the present study, providing effective education to citizens can help reduce disease cases. In addition for teaching health tips and treatment, accurate laboratory diagnosis is necessary.

  Keywords: ear infections, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger
 • Omran Davarinezhad, Arezoo Karami, Alireza Ahmadi, Farnaz Radmehr* Pages 666-678
  Background & aim

  Psychiatric disorder is a disease in which patients suffer from emotional problems that these are visible in all aspect of patient’s life. So, the aim of this study was investigated the prevalence of psychiatric disorders among patients referred to Farabi Hospital in Kermanshah, 2015-16.

  Methods

  This study was descriptive-analytic, cross-sectional. Statistical populations this research of referring patients admitted to the Farabi hospital in Kermanshah were recruited from 1st of April 2015 until the end of March 2016. Using random sampling, 275 subjects (approximately 10% of each disorder) were selected. The information required for research purposes was recorded for each patient in a pre-prepared checklist. The distribution of each psychiatric disorder and its related factors were determined. The criteria for entering the study included informed consent, referral of the patient during the mentioned period, and the completeness of his medical records in terms of the variables studied and the exit criteria included the lack of satisfaction, incompleteness of archival records of patients referred during this period. Data were analyzed by SPSS18 software and X2 -test. Significance level was 0.05.

  Results

  The mean age of the patients was 39.39 ± 13.23 years. Of the patients studied 98 individuals (35.6%) were female and 177 individuals (64.4%) male. In terms of marital status, 116 individuals (42.2%) married, 130 individuals (47.3%) single and 29 individuals (10.5%) divorced were. The results of this study showed that schizophrenia 25.8% the most and Delirium disorder 1.5%, and in the next dementia 1.8% had the lowest prevalence. Also, bipolar disorder 19.3%; depressions 11.3% of the other common disorders were. Personality disorders and schizoaffective were identified as moderate prevalence with 8.4% and 7.3%, psychosis and post-traumatic stress with 6.9% for each, of the disorders with an average prevalence. Substance abuse was 4.7%, obsessive-compulsive personality 4%, and mental retardation 2. 2% were also low prevalence disorders.

  Conclusion

  Regarding the high prevalence of psychiatric disorders a, it is recommended that general knowledge be improved in order to better understand this disorder. Also, the results of this study can help health planners clarify mental health status, to design interventions related to prevention, treatment and rehabilitation of disorders. By raising the level of community awareness and conducting genetic counseling, mental retardation can be prevented to a great extent.

  Keywords: psychiatric disorders, prevalence, Farabi Hospital, Kermanshah
 • Jamshid Mohmmadi, Fereshteh Dadfar*, Hossein Roshanfekr, Hamdollah Delaviz Pages 679-690
  Background and Aim

  Diabetic pateints suffer from a variety of reproductive disorders, including loss of libido and disability in fertility. The therapeutic effects of medical herbs have been proven in the treatment of very diseases, including infertility. The present study has been done to investigate od the effect of hydroalcoholic extract of Nectaroscordum Tripedale on serum levels of sex hormones in diabetic male rats.

  Methods

  The animals used were 32 adult male rats that divided into four groups of 8. The normal control and diabetic control received distilled water, the sham and diabetic treated groups received 50 mg/kg hydroalcoholic extract of Nectaroscordum Tripedale respectively. Streptozotocin was used to induce diabetes. At the end of the course, blood samples were taken from all groups and blood samples were collected for serum levels of LH, FSH and testosterone. The results were evaluated using one way ANOVA and Tukey test.

  Results

  The results showed that the hydroalcoholic extract of Nectaroscordum Tripedale in the diabetic treated group increased serum levels of LH, FSH and testosterone.

  Conclusion

  The findings of this study showed the beneficial effects of the Nectaroscordum Tripedale plant on the secretion of sex hormones in diabetic rats, and therefore this plant can play a role in the treatment of infertility in diabetic patients.

  Keywords: Diabetes, Gonadotropins, Sex hormones, Nectaroscordum Tripedale, Rat
 • Mostaf Shourian*, Mohsen Asghari, Fatemeh Aminisepehr Pages 691-709

  Angiogenesis is the generation of new blood vessels from the existing vasculature. The angiogenic programme requires the degradation of the basement membrane, endothelial cell migration and invasion of the extracellular matrix, with endothelial cell proliferation and capillary lumen formation before maturation and stabilization of the new vasculature. Angiogenesis is dependent on a delicate equilibrium between endogenous angiogenic and antiangiogenic factors. However, under pathological conditions, this tight regulation becomes lost which can result in the formation of the different diseases. Endostatin, a 20 kDa fragment of collagen XVIII, is a member of a group of endogenous antiangiogenic proteins activated by proteolytic processing. Endostatin inhibits endothelial cell proliferation, migration/invasion, and tube formation. Inhibitory action by endostatin has been proposed to involve binding to the receptor. The use of a fluorescent probe as a detector and its application in imaging methods is widely used. The use of fluorescence helps us to accurately count cells, cell surface receptors, or intracellular organelles. The number of fluorescent probes having traceability in in vitro and in vivo studies is very high. One of these probes is Fluorescein isothiocyanat (FITC) with a maximum absorption at 490 nm and a maximum emission at 525 nm. In this study, 27-amino acid fragment corresponding to the N-terminal domain of endostatin was labeled with fluorescence probes, FITC. Various conditions such as concentration, time, and temperature were tested to achieve the proper conditions for marking peptides. Unlabeled FITCs separated by gel filtration Chromatography method with sephedex G10. HUVECs are harvested and treated with conjugate samples (FITC-peptide) from gel filtration chromatography. After the required time, the cells were fixed on separate lamelles and the binding of labeled peptides to their receptors on HUVECs was analyzed by Fluorescence microscope. The purpose of this study is to use Conjugated peptides with FITC for detect the binding of a peptide derived from N-terminal of endostatin to vascular endothelial cells and also confirms the function of peptide after binding to FITC. Our findings by Fluorescence microscopy confirm binding antiangiogenic peptide to its specific receptor. The connection of the fluorescent probe to the peptide can be used as a suitable molecular tool for future studies in both the in vitro and in vivo domains.

  Keywords: Antiangiogenic peptide, Covalent attachment, Fluorescein isothiocyanat, Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVEC)
 • Roghaieh Rahmanibeilondi, Atefeh Ebrahimiyan*, Sedighe Kazeminia, Saeedeh Rajabzadeh Pages 710-717
  Background and aim

  Dextrocardia an abnormal heart condition in which the heart in the right hemothorax axis apex is located to the right .Dextrocardia is a rare malformation with an estimated 1 in 10,000 people. The aim of this study is to report a case of a pregnant woman with dextrocardia with hemangioma of the liver.

  Case presentation

  A 30 year’s old woman, first pregnancy, gestational age 34 weeks - with a history displacement Heart and abdominal viscus. Examination of echocardiography, Mitral valve failure was mild. And ultrasound, spleen and liver in the area LLQ and Rightward stomach and in the middle position (Cetus Inversus) And an Photo of the echogenic mass، It suggests hemangioma in the medial and hepatic region. The size of the hemangioma in this ultrasound is unchanged from the pre-pregnancy ultrasonography. Also, NT ultrasound and anomalies of normal scans and embryos have no abnormalities or displacements.

  Conclusion

  Despite the rare incidence of dextrocardia, if you suspect such cases Full physical examination and ultrasound should be performed.

  Keywords: Visceral displacement, Dextrocardia, liver hemangioma