فهرست مطالب

رویش روان شناسی - سال هشتم شماره 7 (پیاپی 40، مهر 1398)
 • سال هشتم شماره 7 (پیاپی 40، مهر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 29
|
 • ملیحه شاکری، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 1-8

  این پژوهش با هدف آزمون نقش میانجی هوش عاطفی در رابطه بین سرمایه روان شناختی و کارگریزی شغلی انجام شد. روش پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی 120 کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد می باشد. بر اساس جدول کرجسی-مورگان  92نفربه شیوه تصادفی ساده بعنوان نمونه  انتخاب شد. ابزار پژوهش عبارتست از پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) با 24 گویه و پرسشنامه هوش عاطفی گلادسون (2009) با 20 گویه و پرسشنامه کارگریزی شغلی رافعیان (1392) با 10 گویه که دارای روایی صوری و محتوایی بودند. پایایی بوسیله آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0، 88/0 و 71/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18 و PLS استفاده شد. با توجه به مقدار بدست آمده برای GOF به میزان 0.257، برازش مناسب مدل کلی تایید می شود. مقدار ضریب مسیر میان سرمایه روان شناختی و هوش عاطفی  64/0 است. مقدار ضریب مسیر بین هوش عاطفی و کارگریزی شغلی  61/0- است. یافته ها نشان داد بین سرمایه روان شناختی و کارگریزی شغلی با نقش میانجی هوش عاطفی رابطه وجود دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، هوش عاطفی، کارگریزی شغلی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • عباس هانی اصل حیزانی*، اسماعیل محمدی بیجاییه صفحات 9-18

  هدف این مطالعه بررسی اثربخشی آموزش مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری بر اصلاح باورهای غلط و کاهش تکانشگری دانش آموزان پسر کلاس هفتم بود. طرح پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری متشکل از تمامی دانش آموزان پسر مقطع هفتم شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 97- 1396 بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزانی بودند که از میان مدارس راهنمایی شهر زاهدان به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس برای گروه آزمایش مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی- هیجانی- رفتاری در 8 جلسه به صورت گروهی، انجام شد. در مورد گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای انجام نشد و پس از اتمام جلسات، مرحله پس آزمون به اجرا درآمد. برای گردآوری داده ها در این مطالعه از پرسشنامه باورهای رایج دانش آموزان (CBIS) و مقیاس تکانشگری (IS) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) نشان داد که مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری بر اصلاح باورهای غلط و کاهش تکانشگری تاثیر دارد (p<0/05). بنا بر یافته های این پژوهش مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری در کاهش باورهای غلط و کاهش تکاشگری در دانش آموزان پسر پایه هفتم تحصیلی موثر است.

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی با رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری، اصلاح باورهای غلط، تکانشگری
 • سجاد علمردانی صومعه*، سجاد بشرپور، فاطمه قربانی، آزاده عباسی صفحات 19-28

  روابط دوستی قبل از ازدواج با جنس مخالف یکی از پدیده های اجتماعی است که در سالهای اخیر گسترش زیادی داشته است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های هویت، خودپنداره بدنی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر با و بدون دوست پسر انجام گرفت. روش این پژوهش علی - مقایسه ای بود. کلیه دانشجویان دختر دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 97- 96 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 30 نفر از دانشجویانی که طبق گزارش خود دارای دوست پسر بودند به صورت تصادفی چند مرحله ای و تعداد 30 نفر نیز به تصادف از بین جامعه دانشجویان عادی به عنوان گروه مقایسه انتخاب و در پژوهش حاضر شرکت کردند. اعضای نمونه به پرسشنامه های سبک های هویت، خودپنداره بدنی و جهت گیری مذهبی به صورت انفرادی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا)  تحلیل شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان دختر دارای دوست پسر در متغیرهای جهت گیری مذهبی درونی، هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد پایین تر از گروه عادی بود ولی در متغیرهای ظاهر بدنی، انعطاف بدنی، عزت نفس و هویت سردرگم به طور معناداری بالاتر از گروه عادی می باشد (05/0 >p). این نتایج نشان می دهند که نقص در هویت یابی، نارضایتی از تصویر بدنی و فقدان جهت گیری مذهبی درونی می توانند در روابط دوستی قبل از ازدواج دختران نقش داشته باشند.

  کلیدواژگان: سبک های هویت، خودپنداره بدنی، نگرش مذهبی، دانشجویان دختر
 • فاطمه قربانی، بابک پرافکند، اسحاق حیدری، سجاد علمردانی صومعه*، وجیه الله حقیقی ماهر صفحات 29-38

  طلاق عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی ترین بخش جامعه، یعنی خانواده و یکی از فقدان های عمده زندگی خانوادگی است. تجربه طلاق سازگاری زوجین در تمام ابعاد (روانشناختی، جسمانی، اجتماعی و هیجانی) را تحت تاثیر قرار می دهد. افرادی که طلاق را تجربه می کنند با کشمکش های متعدد فردی و بین فردی مواجه هستند. هدف پژوهش حاضر مقایسه رضایت جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی بود. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری تحقیق کلیه زنان متقاضی طلاق و عادی شهرستان فامنین در سال 96-95 بود. از این جامعه، 60 نفر زن (30 زن متقاضی طلاق و 30 زن عادی) با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت جنسی و بهزیستی روانشناختی استفاده شد. اطلاعات بدست آمده، با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. تایج نشان داد که زنان عادی از بعد هیجانی جنسی، پذیرش خود، زندگی هدفمند و رشد فردی بیشتری نسبت به زنان متقاضی طلاق برخوردارند، اما زنان متقاضی طلاق از خودمختاری بیشتری برخوردار بودند و در رضایت فیزیکی جنسی، روابط مثبت با دیگران و تسلط بر محیط تفاوت معناداری مشاهده نشد. عملکرد جنسی به طور مستقیم و معنی دار با رضایت جنسی افراد در ارتباط است لذا پیشنهاد می شود که آموزش های لازم در زمینه روابط جنسی برای زوجین ارائه شود و با تقویت بهزیستی روانشناختی زوجین زمینه بهبود و ارتقای رضایت و پیشگیری از مشکلات زناشویی و پیامد های آن را فراهم نمود

  کلیدواژگان: رضایت جنسی، بهزیستی روانشناختی، طلاق
 • سیروس مرادی زاده*، لیلا بازگیر، اسفندیار سپهوند صفحات 39-48

  این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ی سازگاری عاطفی، اجتماعی، آموزشی، خودتنظیمی و اضطراب امتحان دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی شهر خرم آباد انجام شده است. جامعه آماری عبارت بودند از کلیه دانش آموزان پسر تیزهوش و عادی شهر خرم آباد که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین دانش آموزان مدرسه استعدادهای درخشان شهر خرم آباد تعداد 206 نفر انتخاب و برابر با همین گروه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین مدارس عادی پسرانه شهر خرم آباد نیز تعداد 206 نفر انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه های سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ، پرسشنامه خود تنظیمی در یادگیری دانش آموزان زیمرمن و مارتینز پونز و  پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند راهه(مانوا) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دو گروه دانش آموزان تیزهوش و عادی از لحاظ سازگاری عاطفی، خودتنظیمی و اضطراب امتحان دارای تفاوت معنی داری می باشند (p<0/05). با نگاهی به میانگین های گروه ها، نتایج حاکی از آن است که گروه دانش آموزان عادی از میزان سازگاری عاطفی بالاتر و اضطراب امتحان پایین تری برخوردارند، ولی دانش آموزان تیزهوش سازگاری عاطفی پایین تر و اضطراب امتحان بیشتری دارند، در متغیر خودتنظیمی دانش آموزان تیزهوش از میانگین بالاتری نسبت به دانش آموزان عادی برخوردارند(p<0/01). ولی بین سازگاری اجتماعی و آموزشی دو گروه تفاوت معنی داری به دست نیامد.

  کلیدواژگان: سازگاری، خودتنظیمی، اضطراب امتحان، تیزهوش، عادی
 • آذر اخوی پور، محسن امیری، فرزانه حاتمی، فرشید طهماسبی، پریسا پورمرادکهن* صفحات 49-58

  با توجه به اهمیت مقوله تعادل در حفظ حالت بدنی و اجرای مهارت های ورزشی پیچیده، هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ژیمناستیک مغزی بر تعادل ایستا و پویای دانشجویان دختر غیر ورزشکار  بود. به منظور دستیابی به این هدف، 24 دانشجوی دختر غیر ورزشکار دانشگاه خوارزمی به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایشی تمرینات ژیمناستیک مغزی را که به صورت اختصاصی جهت بهبود تعادل بدن طراحی شده اند را به مدت 8 جلسه 30 دقیقه ای اجرا کردند. همچنین برای گروه کنترل نیز یک سری حرکات کششی و نرمشی که بر تعادل موثر نیستند در نظر گرفته شد که به مانند گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه 30 دقیقه ای انجام دادند. به منظور اندازه گیری تعادل ایستا و پویای شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون به ترتیب از آزمون لک لک و آزمون ستاره استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که با کنترل نمره پیش آزمون، بین نمرات تعادل ایستا و پویای دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد و این به آن معنا است که ژیمناستیک مغزی بر تعادل ایستا و پویا تاثیر مثبت دارد. بر اساس یافته های پژوهش می توان پیشنهاد کرد که با توجه به سهولت اجرای تمرینات ژیمناستیک مغزی، مربیان و معلمان تربیت بدنی می توانند به منظور بهبود تعادل در دانش آموزان خود از آن استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ژیمناستیک مغزی، تعادل بدنی، غیر ورزشکار
 • مجید صدوقی* صفحات 59-68

  پیشرفت های نظری و تحقیقات روبه رشد مربوط به استرس و بیماری مبانی لازم برای مفهوم سازی سردرد به عنوان یک اختلال روانی فیزیولوژیکی را فراهم آورده و منجر به تدوین و بکارگیری درمان های روانشناختی معاصر برای سردرد شده است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی روش های آرمیدگی عضلانی پیشرونده و آموزش مدیریت استرس در کاهش سردرد بیماران مبتلا به سردرد تنشی مزمن بود. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود. جامعه مورد مطالعه شامل مبتلایان به سردرد تنشی مزمن مراجعه کننده به مطب های روانپزشکی و مغز و اعصاب شهرستان کاشان بود. نمونه شامل 55 زن مبتلا به سردرد تنشی مزمن بود که بصورت تصادفی انتخاب و در سه گروه دارودرمانی توام باآرمیدگی عضلانی پیشرونده و گروه دارودرمانی توام با آموزش مدیریت استرس  به عنوان گروه های آزمایش و دارودرمانی تنها به عنوان گروه کنترل گمارده شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله، روزنگار سردرد را برای مدت یک هفته تکمیل نمودند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کواریانس با حذف اثر پیش آزمون، افسردگی و اضطراب نشان داد که بین دو گروه دارودرمانی توام با آرمیدگی عضلانی پیشرونده و دارودرمانی توام با آموزش مدیریت استرس با گروه دارودرمانی تنها در شاخص های دفعات، شدت و مدت سردرد تفاوت معناداری وجود دارد و بعلاوه، روش آموزش مدیریت استرس در مقایسه با روش آرمیدگی عضلانی پیشرونده موثرتر و کارآمدتر است. بنابراین، افزودن این درمانهای روانشناختی به دارودرمانی در طرح درمان بیماران مبتلا به سردرد تنشی مزمن توصیه می شود

  کلیدواژگان: اختلالات سردرد، سردرد تنشی، دارودرمانی، درمان رفتاری، درمان شناختی، درمان با روش ترکیبی
 • آرش شهبازیان خونیق*، محسن مرکدی، امید حسنی صفحات 69-76

  فرسودگی شغلی نوعی واکنش فرد به عوامل فشارزای میان فردی در محیط کار است. پژوهش حاضر با هدف تمایزگذاری معلمان با فرسودگی شغلی بالا و پایین بر اساس مولفه های وجدان کاری و تعهد سازمانی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی معلمان شاغل زن و مرد مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان ماهنشان در سال تحصیلی 1396-1395 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) 160 نفر از آن ها با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های وجدان کاری کاستا و مک کرا (1992)، تعهد سازمانی پورتر (1974) و فرسودگی شغلی مسلش (1985) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 22 spss و آزمون تحلیل تشخیصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحلیل تشخیصی، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق این تابع تعهد سازمانی دارای بالاترین توان تمایز بین گروه ها بود و مولفه های موفقیت مداری و قابلیت اتکا متمایزکننده های بعدی بین گروه ها بودند. همچنین نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که اکثر معلمان با فرسودگی شغلی پایین با بالاترین درصد تشخیص (87 درصد) به درستی از دیگر معلمان متمایز شده بودند و 2/85 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجددا طبقه بندی شده بودند. تعهد سازمانی و وجدان کاری نقش مهمی در تمایز بین معلمان با فرسودگی شغلی بالا و پایین دارند؛ بنابراین در هر گونه برنامه ریزی برای کاهش فرسودگی شغلی معلمان باید به تعهد سازمانی و وجدان کاری توجه ویژه داشت.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، وجدان کاری، تعهد سازمانی، معلمان
 • معصومه عزیزی*، آرش شهبازیان خونیق صفحات 77-84

  با عنایت به اهمیت عوامل شخصیتی به عنوان فاکتورهای روان شناختی موثر در ارتباط با سردردهای میگرنی، مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش مولفه های اختلال شخصیت مرزی در تمایز گذاری بین افراد مبتلا و غیر مبتلا به میگرن صورت پذیرفت. روش پژوهش حاضر، علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری کلیه بیماران سردردی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء شهر زاهدان در سال 1396 بودند که با استفاده از Gpower تعداد 105 مبتلا به میگرن با تشخیص قطعی نورولوژیست و پرسشنامه میگرن اهواز شناسایی و با نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و با 105 نفر از افراد غیر مبتلا مقایسه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سردرد میگرن اهواز و سیاهه شخصیت مرزی لیچسرنینگ بود. داده های حاصل با استفاده از نرم افراز آماری SPSS.22 و شاخص های آمار توصیفی و آزمون تحلیل تشخیصی تحلیل و تفسیر شدند. نتایج آزمون تحلیل تشخیصی نشان داد که مولفه واقعیت آزمایی آسیب دیده دارای بالاترین توان تمایز بین دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به میگرن بود. مولفه های بعدی متمایزکننده گروه ها به ترتیب آشفتگی هویت، ترس از صمیمیت و مکانیسم های دفاعی اولیه بودند. همچنین اکثر افراد غیر مبتلا به میگرن با بالاترین درصد تشخیص (7/85 درصد) به درستی از سایر افراد متمایز شده بودند و 81 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجددا طبقه بندی شده بودند. نتایج حاصل، تلویحات مهمی در زمینه توجه به ساختار روان شناختی و ویژگی های شخصیت مرزی در پیش آگهی بیماری میگرن دارد

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، میگرن، تمایز
 • عیسی رزاقی ینگجه، جعفر حسینی فر*، صیاد زادیونس، مینا معرفت اجرلو، سعید بابایی حفظ آباد صفحات 85-96

  هدف پژوهش حاضر پیش بینی تاب آوری روانشناختی دانش آموزان شهر اردبیل بر اساس سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی 96-95 تشکیل داده است. از این جامعه آماری، نمونه ای به تعداد 318 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های تاب آوری، سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده شد. داده های پژوهش با روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که در مجموع، 37 درصد واریانس مربوط به تاب آوری توسط سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی تبیین می شود. هم چنین به ترتیب سبک دلبستگی ایمن، حمایت اجتماعی و سبک دلبستگی اجتنابی مهم ترین پیش بینی کننده تاب آوری روانشناختی دانش آموزان بودند. این نتایج تلویحات مهمی در آسیب شناسی مشکلات نوجوانان دارد. بنابر این، متخصصان می توانند از این نتایج برای پیشگیری و درمان مشکلات دانش آموزان و بهبود تاب آوری آنها استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی، دانش آموزان
 • فرزاد میرشاهی* صفحات 97-106

  افزایش سالمندان و آسیب پذیری آن ها به اختلالات روانی باعث افزایش توجه روان درمانگران برای این بخش از جامعه شده است که از طریق مداخلات روان شناختی سلامت روانی، رضایت و کیفیت زندگی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند. این مقاله از نوع مروری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی مداخلات روانشناختی رایج روان درمانگران ایرانی در درمان اختلالات در روانی سالمندان در بازه زمانی 1396-1393 بود. برای دسترسی به تحقیقات داخلی در نشریه های علمی پژوهشی سالمند، فصلنامه روانشناسی پیری و فصلنامه پرستاری سالمندان و در پایگاه های اطلاعاتی Irandoc ، Magiran، SID و Noormags و همچنین  برای دسترسی به تحقیقات انگلیسی در بانک های اطلاعاتی Science Direct به جستجو پرداخته شده است. در این پژوهش مشخص شد که بیشتر مداخلات روانشناختی روان درمانگران ایرانی برای درمان اختلالات روانی سالمندان مربوط به معنا درمانی، درمان شناختی رفتاری، درمان پذیرش و تعهد، درمان ذهن آگاهی، درمان مرور زندگی و امید درمانی مربوط می شود.

  کلیدواژگان: سالمندان، مداخلات روان شناختی، روان درمانگران
 • زهرا قلمی، زهرا سهرابی* صفحات 107-112

  هدف از این بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با بهزیستی هیجانی و بهزیستی اجتماعی دانش آموزان دوره اول متوسطه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال 96-95 تشکیل می دادند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و با توجه به جدول مورگان تعداد 229 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر از پرسشنامه سبک فرزندپروری دیانا بامریند (1967) و پرسشنامه بهزیستی ذهنی توسط کییز و ماگیارمو (2003) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون استفاده شد و نتایج تحلیل داده ها بیانگر آن بود که بین سبک های فرزندپروری با بهزیستی اجتماعی و بهزیستی هیجانی رابطه وجود دارد و سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با زیرمولفه هایی از بهزیستی اجتماعی (مقبولیت اجتماعی، واقع گرایی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و پیوستگی اجتماعی) رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین سبک فرزندپروری اقتدار منطقی با بهزیستی هیجانی مثبت و منفی رابطه ی معناداری وجود دارد و این درحالی بود که بین سبک های فرزندپروری آزادگذاری مطلق و استبدادی با این مولفه ها ارتباط معنی داری به دست نیامد.

  کلیدواژگان: فرزندپروری، بهزیستی هیجانی، بهزیستی اجتماعی
 • زهرا سهرابی، زهرا قلمی* صفحات 113-118

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بهزیستی هیجانی و اجتماعی با هدف گرایی تحصیلی دانش آموزان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر دوره ی اول متوسطه شهر تهران در سال 96-95 تشکیل می دادند تعداد 229 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (2003) و پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی بوفارد و همکاران (1998) استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین بهزیستی هیجانی و اجتماعی با هدف گرایی تحصیلی رابطه وجود دارد. با توجه به ارتباط مثبت هدف گرایی تبحری با بهزیستی هیجانی و اجتماعی  پیشنهاد می شود به ارائه ی اطلاعاتی در زمینه ی هدف گرایی تحصیلی برای دانش آموزان اقدام شود تا هدف گرایی تبحری بین دانش آموزان و نیز بهزیستی اجتماعی و هیجانی آنان افزایش یابد.

  کلیدواژگان: بهزیستی هیجانی، بهزیستی اجتماعی، هدف گرایی تحصیلی
 • سهیلا شفیعی*، معصومه صیادی، پریسا شریفی صفحات 119-128

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عواطف و باورهای فراشناختی در پیش بینی رفتارهای خودآسیب رسان جوانان بود. در قالب یک طرح توصیفی از نوع همبستگی تعداد 160 شرکت کننده با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان خوابگاهی دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه فراشناخت، مقیاس تجربه مثبت و منفی و پرسشنامه آسیب به خود بود. برای تحلیل نتایج پژوهش حاضر از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد بین عاطفه مثبت با رفتارهای خودآسیبی رابطه منفی معنادار وجود داشت و بین عاطفه منفی، کنترل ناپذیری و خطرناک بودن افکار و همچنین اعتماد شناختی با رفتارهای خودآسیبی رابطه مثبت معنادار وجود داشت. در ادامه نتایج رگرسیون نشان داد متغیرهای پیش بین پژوهش حاضر توانستند 1/22 درصد از تغییرات ایجاد شده در متغیر رفتارهای خود آسیبی را تبیین کنند که در این میان، مولفه عاطفه مثبت و باور فراشناختی کنترل ناپذیری و خطرناک بودن افکار به ترتیب بالاترین اهمیت را در پیش بینی متغیر رفتارهای خود آسیبی داشتند.بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان گفت کاهش تجارب هیجانی خوشایند و عدم مواجهه سازگار با تجارب هیجانی ناخوشایند می تواند افرادی را که باورهای فراشناختی ناسازگار دارند، به سمت رفتارهای خودآسیب رسان سوق دهد.

  کلیدواژگان: باورهای فراشناختی، خود آسیبی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، جوانان
 • احمد شریفی، محمد علی بشارت*، شیما شکیبا صفحات 129-138

  فرسودگی شغلی، سندرم استرس مرتبط با شغل است که به یکی از مشکلات مهم شاغلین حوزه بهداشت و سلامت تبدیل شده است. فرسودگی شغلی با کاهش بهزیستی شغلی و افزایش غیبت و بیماری های جسمانی مرتبط است. پرستاران به ویژه، به دلیل ویژگی های شغلی از قبیل: پیش بینی ناپذیری، محیط کاری شلوغ و تماس پیوسته با بیماری ها، آسیب ها و اتفاقات تروماتیک مختلف، نسبت به فرسودگی شغلی آسیب پذیرند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش تعدیل کننده اهمال کاری در رابطه بین مطالبات و منابع شغلی با فرسودگی شغلی است. بدین منظور، تعداد 152 نفر (65 مرد، 74 زن) از پرستاران شاغل در هفت بیمارستان مشهد، که به صورت در دسترس انتخاب شده بود، در این پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه محتوای شغلی (JCQ)، مقیاس فرسودگی شغلی ماسلاش (MBI-HSS)، و مقیاس اهمال کاری ناب (PPS) پاسخ دادند. نتایج پژوهش نشان داد که بین مطالبات شغلی با فرسودگی شغلی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. بین منابع شغلی با فرسودگی شغلی نیز همبستگی منفی معنادار یافت شد. این یافته ها حاکی از آن است که مطالبات شغلی در مزمن شدن استرس شغلی پرستاران نقش مثبت ایفا می کنند و منابع شغلی از آن ها در برابر فرسودگی شغلی محافظت می کند. همچنین نتایج نشان داد که اهمال کاری در رابطه بین بعضی از ابعاد منابع شغلی با احساس ناکارآمدی، نقش تعدیل کننده دارد. این یافته ها نشان می دهد که رابطه بین مطالبات و منابع شغلی با فرسودگی شغلی خطی نیست و مطالبات فردی مانند اهمال کاری در این رابطه نقش تعدیل کننده ایفا می کنند. درنظر گرفتن مطالبات فردی در مدل های فرسودگی شغلی می تواند به اصلاح و بهبود راهکارهای موجود برای پیشگیری از فرسودگی شغلی بیانجامد

  کلیدواژگان: مطالبات و منابع شغلی، فرسودگی شغلی، اهمال کاری
 • مجید برادران، مریم موسی پور شیرجوپشت*، ماریا رسولی جوریابی صفحات 139-146

  هدف اساسی پژوهش حاضر مقایسه استرس، اضطراب، افسردگی و انعطاف پذیری شناختی در فرزندان جانباز و غیر جانباز در سال بود. پژوهش حاضر از نوع علی -مقایسه ای است که جامعه آماری آن را دانش آموزان پسر فرزند جانباز ناحیه دو رشت تشکیل می دادند. برای این منظور 136 نفر(68 فرزند جانباز و 68 فرزند غیر جانباز) به روش در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. گروه ها ازنظر ویژگی های جمعیت شناختی(سن، جنس و تحصیلات) همسان شدند. همه ی آنان به پرسشنامه های DASS21 لاویباند(1995) و انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال(2010) پاسخ دادند و داده ها از طریق تحلیل واریانس چند متغیره با نرم افزار spss23 موردبررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد بین فرزندان جانباز و غیر جانباز ازنظر استرس و انعطاف پذیری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد و در میزان اضطراب و افسردگی ازنظر آماری تفاوت معناداری وجود نداشت. براین اساس می توان به طورکلی به اهمیت نقش پدر در سلامت روان و شخصیت فرزندان اشاره کرد و به طور اخص می توان گفت فرزندان جانباز بنا بر شرایط زندگی خود فشار بیشتری متحمل می شوند و آسیب پذیرتر هستند ازاین رو اقدامات مشاوره ای و توانمندسازی قشر موردمطالعه ضرورت می یابد.

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، انعطاف پذیری شناختی، فرزندان جانباز
 • مجید برادران* صفحات 147-152

  با عنایت به روند رو به گسترش استفاده و اعتیاد به شبکه های اجتماعی، این مطالعه به بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با  خودتنظیمی، حل مساله و مشکلات بین شخصی در بین دانشجویان پرداخته است. مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی با طرح همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال 1396 بود که 350  نفر از دانشجویان رشته های مختلف به روش خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، خود تنظیمی بوفارد و همکاران (1995)، حل مساله پارکر (1998) و مشکلات بین شخصی بارخام و همکاران (1996) را تکمیل کردند. روش های مورد استفاده شامل همبستگی پیرسون و رگرسیون  بود. نتایج نشان داد همبستگی منفی معنی داری بین خود تنظیمی و حل مساله با اعتیاد به اینترنت وجود دارد، همچنین بین مشکلات بین شخصی و اعتیاد به اینترنت همبستگی مثبت معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خود تنظیمی، حل مساله و مشکلات بین شخصی 45 درصد از اعتیاد به اینترنت را تبیین می کنند (001/0>p). مطالعه حاضر توانست اثر پیش بینی کنندگی خود تنظیمی، حل مساله و مشکلات بین شخصی را در اعتیاد به اینترنت به تایید برساند. بنابراین، باید به این موارد توجه ویژه شود.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی، حل مساله، مشکلات بین شخصی، اعتیاد به اینترنت
 • پروانه سوری، شهره شکرزاده* صفحات 153-162

  پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد آسیب شناسی شخصیت و توانایی های شناختی در افراد با اختلال شخصیت مرزی، انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع زمینه یابی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی افراد با اختلال شخصیت مرزی از مراکز درمانی و مراکز اعصاب و روان وابسته به بهزیستی استان البرز تشکیل می داد. روش نمونه گیری هدفمند بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی-مورگان، 120 نفر در نظر گرفته شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی سنجش ابعاد آسیب شناسی شخصیت(1392) و پرسشنامه ی سنجش توانایی های شناختی از نسخه سوم مقیاس توانایی های شناختی وودکاک جانسون(2013) استفاده شد. در نهایت داده ها با آزمون تی تک گروهی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که توانایی های «فهم کلامی» «ترکیب صدا»، «وارونه سازی اعداد»، «کلمات ناقص» و «حافظه فعال شنیداری» در افراد با اختلال شخصیت مرزی پایین تر از حد متوسط و میزان مورد انتظار است و توانایی های «یادگیری دیداری- شنیداری»، «روابط فضایی»، «شکل گیری مفهوم»، «انطباق دیداری» و «یادگیری دیداری- شنیداری تاخیری» در این افراد، در حد متوسط (میزان مورد انتظار) است

  کلیدواژگان: ابعاد آسیب شناسی شخصیت، توانایی های شناختی، اختلال شخصیت مرزی
 • الهه حجازی، زهره سلیمانی*، نرجس لاری صفحات 163-172

  تحولات اجتماعی در کشورهای صنعتی با تغییر ویژگی های فردی و محیطی در تحول انسان، منجر به ظهور دوره جدیدی در روان شناسی تحولی بین نوجوانی و بزرگسالی گردیده است؛ دوره ای که ظهور بزرگسالی نامیده می شود و برای بازه سنی 18 تا 30 سال تعریف شده است. این دوره مختصات کیفی متفاوتی با نوجوانی و بزرگسالی دارد. این مقاله درصدد است تا به علل تشکیل و ویژگی های دوره تحولی ظهور بزرگسالی و احتمال شکل گیری این دوره در ایران بپردازد. شناخت ویژگی های نوظهور دوره جوانی و درک تفاوت های نگرشی، نیازها، دغدغه ها و تغییراتی که جوانان با آن مواجه هستند، به برنامه ریزی موثر برای آنها کمک شایان توجهی می کند

  کلیدواژگان: نوجوانی، ظهوربزرگسالی، بزرگسالی، باورهای فرهنگی
 • فهیمه محمدپور*، نورالله محمدی صفحات 173-180

  اضطراب اجتماعی، نشانگر میزان تمایل به مضطرب بودن در موقعیت های اجتماعی و همچنین ترس از طرد شدن از سوی دیگران است و با توجه به تاثیر بسزایی که در عملکرد افراد دارد، می توان به عنوان یکی از مشکلات جدی آن را مورد توجه قرار داد. هدف از پژوهش حاضر، رابطه نگرانی از تصویر بدنی و اجتناب شناختی با اضطراب اجتماعی در جوانان بود. این مطالعه براساس روش همبستگی انجام شد. تعداد 383 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و مقیاس اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران،2000)، مقیاس نگرانی درباره تصویر بدنی (لیتلتون و همکاران، 2005) و پرسشنامه اجتناب شناختی (سکستون و دوگاس، 2008) را تکمیل نمودند. اطلاعات به دست آمده، جهت آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج داده ها نشان داد که دو متغیر نگرانی از تصویر بدنی و اجتناب شناختی، به طور معنی داری قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی می باشند (P< 0/005). تصویر بدنی و اجتناب شناختی هر یک به ترتیب، 27/0 و 23/0 از واریانس اضطراب اجتماعی را پیش بینی می کنند. به کارگیری راهبردهای موثر کنترل شناختی، با افزایش رضایت از تصویر بدنی با استفاده از فرهنگ سازی و آموزش های لازم، بهداشت روانی افراد را بهبود بخشیده و باعث می گردد تا از بروز اختلالات روانی همچون اضطراب اجتماعی پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، نگرانی از تصویر بدنی، اجتناب شناختی، دانشجویان
 • داود فتحی، اسماعیل صدری دمیرچی، سلیمان احمدبوکانی*، مریم بهروز صفحات 181-186

  بخشودگی یکی از متغیر‏های مهم اخلاقی محسوب می شود که در گسترش صلح و بهبود سلامت روانی عنصر مهمی محسوب می شود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت بخشودگی در گروه‏های سنی مختلف (جوانان، میانسالان و سالمندان) انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است . جامعه آماری این پژوهش را کلیه جوانان، میانسالان و سالمندان شهر لنده در سال 97-1396 تشکیل دادند. 90 شهروند (30 سالمند،30 میانسال و 30 جوانان) به عنوان نمونه پژوهش، به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای (چند مرحله ای) انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از مقیاس بخشودگی احتشام زاده و همکاران (1388) استفاده شد. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی وتحلیل واریانس چندمتغیری(مانوا) تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان می‏دهد تفاوت میانگین گروه ها در بعد درک واقعی معنا دار بوده است (05/0p<) که این میزان در سالمندان و میانسالان بیشتر از جوانان است، اما این تفاوت بین میانسالان با سالمندان معنی دار نمی باشد. همچنین در ابعاد کنترل انتقام و کنترل رنج تفاوت معنی داری بین گروه های سنی دیده نشد. نتایج نشان میدهد که با افزایش سن، درک واقعی برای بخشودگی افزایش می یابد و پژوهش حاضر حاکی از بیشتر بودن میزان درک واقعی برای بخشودگی در سالمندان و میانسالان نسبت به جوانان می باشد

  کلیدواژگان: بخشودگی، گروه های سنی مختلف، جوانان، میانسالان، سالمندان
 • داود عزتی*، عباس بخشی پور رودسری، تورج هاشمی نصرت آباد، سمیرا غضنفریان پور صفحات 187-196

  رویکردهای تکاملی در زمینه آسیب شناسی روانی در سالیان اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. در مقاله حاضر، یک چارچوب کلی برای تجزیه و تحلیل تکاملی ویژگی های روانشناختی براساس راهبردهای نظریه تاریخچه زندگی ارایه شده است. تحلیل حاضر، بر راهبردهای سریع و آهسته تاریخچه زندگی تمرکز دارد و نشان می دهد که تفاوت های فردی در این راهبردها، در شکل گیری ویژگی های شخصیتی و انواع اختلالات روانی موثر است. همچنین، به چهار مسیر اصلی سببی که منجر به بروز اختلالات روانی می شوند، اشاره شده است.

  کلیدواژگان: نظریه تاریخچه زندگی، راهبردهای سریع- آهسته، ویژگیهای روانشناختی
 • نیره آرین فر*، حمید رضاییان صفحات 197-206

  آشفتگی روابط زوجی از جمله شایع ترین عوامل استرس زای دهه های اخیر است که تاثیرات منفی قابل توجهی بر سلامت زیستی، روانی و اجتماعی زوجین و فرزندان آنها دارد. هدف پژوهش حاضر مطالعه درمان گروهی راه حل محور برای زوجین است. در این راستا پژوهش حاضر به مرور فرضیات، مبانی و اهداف زوج درمانی راه حل محور، مطالعه درمان راه حل محور در گروه و نیز ساختار جلسات درمان گروهی راه حل محور برای زوجین می پردازد. به طور کلی، بر اساس پژوهش حاضر می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد راه حل محور را می توان در گروه برای زوجین دارای تعارضات زناشوئی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: گروه درمانی راه حل محور، خانواده و زوج درمانی، زوجین
 • علیرضا عظیم پور*، الهام سلیمی صفحات 207-214

  یکی از  نظریه های تبیین کننده ی پرخاشگری نظریه ی ناکامی - پرخاشگری است. در دانش آموزان یکی از منابع ناکامی، ناکامی های تحصیلی است. تحقیقات نشان داده اند که هوش و خودکارآمدی تحصیلی بالا می توانند باعث موفقیت تحصیلی و پیش گیری از ناکامی تحصیلی شوند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی انواع پرخاشگری با دو متغیر هوش و خودکارآمدی تحصیلی بود. 210 دانش آموز دختر و پسر بندرعباسی از پایه ی دوم دبیرستان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و آزمون های پرخاشگری باس و پری، ماتریس های پیشرونده ی هوش ریون و خرده مقیاس خودکارآمدی تحصیلی پرسشنامه ی خودکارآمدی کودکان و نوجوانان بر این دانش آموزان اجرا شد. یافته ها حاکی از رابطه ی منفی پرخاشگری کلی و انواع پرخاشگری کلامی، بدنی، خشم و خشونت با خودکارآمدی تحصیلی و همچنین رابطه ی منفی پرخاشگری کلی، پرخاشگری بدنی، کلامی و خشم با هوشبهر بود. در تحلیل رگرسیون هم خودکارآمدی و هم هوشبهر توانستند پرخاشگری را پیش بینی کنند. به نظر می رسد با توجه به تاثیر احتمالی نقصان هوش و خودکارآمدی تحصیلی بر ایجاد ناکامی تحصیلی و تاثیر احتمالی این ناکامی بر پرخاشگری بتوان پیش بینی پذیری پرخاشگری بر اساس هوش و خودکارآمدی تحصیلی را توضیح داد. این پژوهش همچنین نشان داد که هیچ تفاوتی بین دو جنس در متغیرهای این تحقیق وجود ندارد. به نظر می رسد باورها و شواهد مبتنی بر بالاتر بودن پرخاشگری مردان چندان هم قابل تعمیم به همه ی جوامع آماری نباشد.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، خودکارآمدی تحصیلی، نظریه ی ناکامی-پرخاشگری، هوش
 • فاطمه قاسمی نیایی*، سارا کریمی صفحات 215-222

  رضایت زناشویی عامل تداوم بخش خانواده است. رضایت زناشویی به عوامل بسیاری بستگی دارد که در این پژوهش به دلیل خلا پژوهشی به ارتباط دو عامل انگیزه پیشرفت و شادکامی پرداخته شد.هدف این پژوهش بررسی رابطه انگیزه پیشرفت با رضایت زناشویی و شادکامی زنان و مردان فرهنگی بود. در راستای هدف پژوهش در جامعه آماری فرهنگیان شهرستان خرم آباد با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و نمونه گیری تصادفی 300 زن و مرد فرهنگی انتخاب شد و با استفاده از پرسشنامه های انگیزه پیشرفت هرمنس، رضایت زناشویی انریچ و شادکامی آکسفورد داده های مورد نیاز به دست آمد. درتجزیه و تحلیل داده های آماری در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون غیر خطی استفاده شده است. براساس یافته های این پژوهش بین انگیزه پیشرفت و رضایت زناشویی و سطح شادکامی زنان فرهنگی رابطه منفی و معنی داری وجود داشت و در مقابل بین انگیزه پیشرفت و رضایت زناشویی و شادکامی مردان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. باتوجه به یافته های این پژوهش به نظر می رسد انگیزه پیشرفت در مردان و زنان تاثیرات متفاوتی بر رضایت زناشویی و سطح شادکامی آنان دارد و مفهومی جنسیتی را در بردارد، نتایج حاصل از این پژوهش می تواند برای مشاوران و دست اندرکاران حوزه خانواده مفید باشد

  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، رضایت زناشویی، شادکامی، زنان و مردان فرهنگی
 • حسن صادقی*، سحر مجیدپور، بهرام موحد صفحات 223-230

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی و خود تنظیمی دانش آموزان پسر مدارس میزان و عادی شهر تهران انجام شد. از روش علی مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مدارس میزان و عادی شهر تهران در سال 1396-1397 است که به طور تقریبی تعداد آن ها 560 نفر بودند. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی- مورگان به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، تعداد 320 نفر (160 نفر مدارس میزان، 160 نفر مدارس غیرمیزانی) مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) و تنظیم هیجان شناختی گرانفسکی (1999) به دست آمد. برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در این تحقیق از شاخص های آمار توصیفی (درصد، میانگین) و آمار استنباطی (آزمون F تحلیل واریانس) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و سنجش عدم قطعیت در استنباط ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که دانش اموزان  مدارس میزان از نظر پیشرفت تحصیلی و خودتنظیمی بالاتر از دانش آموزان مدارس عادی بودند. با توجه به این نتایج به مشاوران و روان شناسان توصیه می شود متغیرهای پژوهش را مورد ارزیابی قرار داده و تمام تلاش خود را در جهت شناخت تاثیر هر چه بیشتر این عوامل در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام دهند.

  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، خودتنظیمی، مدارس میزان
 • علی محمدی* صفحات 231-238

  با توجه به اینکه کارگران نیروی مولد جامعه بوده و در شرایطی که توسعه همه جانبه، اولویت کشور است تامین سلامت آنها ضرورت دو چندان پیدا می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک زندگی سالم بر نگرش به مصرف مواد اعتیاد آور کارگران رسمی و غیررسمی شاغل در شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت منطقه عسلویه در سال 1396  انجام شد. که از 60 نفر داوطلب تکمیل پرسشنامه نگرش به مصرف مواد  اعتیاد آور (نظری، 1380) ، تعداد 30 نفر که نمرات بالاتری را گرفتند و ملاک های ورود به پژوهش را داشتند به صورت هدفمند انتخاب شده و  با روش نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. سپس به گروه آزمایشی پنج بسته آموزش سبک زندگی سالم (شامل:1. سلامت و زندگی، ایمنی در زندگی؛ 2. اصول تغذیه سالم، فعالیت جسمانی؛ 3. دوری جستن از سیگار و قلیان، دوری جستن از مصرف مواد مخدر و الکل؛ 4. سلامت روان، سلامت معنوی؛ 5. سلامت اجتماعی و مولفه های اجتماعی سلامت) طی ده جلسه دو ساعته آموزش داده شد. طی این مدت، گروه  کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. تحلیل داده ها بیانگر این است که آموزش دو ماهه برنامه سبک زندگی سالم، در کاهش  ابعاد سه گانه باور های شناختی، هیجانات و آمادگی برای عملکرد اعتیادی و همچنین نگرش کلی به اعتیاد در گروه آزمایش موثر است (05/0p<). لذا جهت کاهش شیوع و آسیب های اعتیاد در محیط های کاری اجرای مداخلات جامع و یکپارچه ای از جمله برنامه ارتقای سلامت در محل کار و برنامه همیار کارکنان توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی سالم، نگرش به مصرف مواد، کارگران
 • زهرا نفر*، المیرا کریمی صفحات 239-246

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی تاب آوری و راهبردهای مقابله ای با بهزیستی روان شناختی و توان پیش بینی این مفاهیم در بهزیستی دانش آموزان ارومیه انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان ارومیه در سال تحصیلی 95- 1394 بود که نمونه ای برابر 170 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (RPWB)، پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) و مقیاس راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن (WOCQ) بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تاب آوری با بهزیستی روان شناختی رابطه منفی وجود دارد و بین راهبرد مقابله ای با بهزیستی روان شناختی عدم رابطه مشاهده شد. با توجه به یافته های پژوهش، تاب آوری یکی از عوامل موثر بر بهزیستی روان شناختی است و وجود رابطه ی منفی میان تاب آوری با بهزیستی روان شناختی می تواند نتیجه عوامل فرهنگی و اجتماعی باشد

  کلیدواژگان: تاب آوری، راهبردهای مقابله ای، بهزیستی روان شناختی، دانش آموزان
 • مهوش مافی*، نازلی بت دورار صفحات 247-254

  هدف پژوهش حاضر مقایسه سبک های دلبستگی در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی  است  که با روش پژوهش از نوع پس رویدادی انجام گرفت. نمونه آماری شامل 200 نفر (100 نفر دانش آموز معتاد به اینترنت و 100 دانش آموز عادی) از دانش آموزان در شهر انزلی بود که با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه سبک های دلبستگی کولینز و رید (1990)، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی (1996) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد و عملیات به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت بین سبک دلبستگی ایمن در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی با مقدار 21/21 = (196،1) F   ، تفاوت بین سبک دلبستگی اضطرابی در دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی با مقدار 58/14 = (196،1) F   وتفاوت بین سبک دلبستگی اجتنابی دانش آموزان معتاد به اینترنت و دانش آموزان عادی با مقدار 97/5 = (196،1) F  از نظر آماری معنی دار است (05/0≥P). با توجه به یافته های پژوهش دانش آموزان معتاد به اینترنت از سبک اجتنابی(  59/17 x=) و دانش آموزان عادی از سبک ایمن(39/18x=) و سبک اضطرابی (71/18x=) استفاده می کنند.  نتایج نشان داد که دانش آموزان معتاد به اینترنت سبک دلبستگی اجتنابی و دانش آموزان عادی سبک های دلبستگی ایمن و اضطرابی دارند.  لذا  با  توجه به نتایج به دست آمده می توان با تقویت سبک دلبستگی دانش آموزان، بر کاهش گرایش آنان به اعتیاد به اینترنت تاثیر گذاشت.

  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، سبک زندگی، اعتیاد به اینترنت، دانش آموزان
|
 • Malihe Shakeri, Behrang Esmaeili Shad* Pages 1-8

  This research examined the mediating role of emotional intelligence in the relationship between psychological capital and job loafing. The research is in terms of purpose, fundamental and with correlation type. The statistical population consisted of 120 employees of Islamic Azad University, Bojnourd Branch According to the Krejsi-Morgan table, 92 people were selected by simple random method. Data were collected by questionnaires. The Luthans Psychological Capital (2007) with (α = 0.814) and Gladson (2009) emotional intelligence questionnaire with (α = 0.888) and the Rafeian job loafing Questionnaire (2013) with (α = 0.710) that had formal and content validity. SPSS 18 and PLS software were used to analyze the data. Regarding the value obtained for the GOF at 0.257, the appropriate fit for the general model is confirmed. The amount of path coefficient between psychological capital and emotional intelligence is 0.64. The amount of path coefficient between emotional intelligence and occupational work is -0.61. The findings show that there is a relationship between the psychological capital and job loafing with the role of mediator of emotional intelligence.

  Keywords: psychological, emotional intelligence, job loafing, Islamic Azad University
 • Abbas Hani Asl Hizani*, Ismael Mohammadi Bijaeiyeh Pages 9-18

  The aim of this study was to examine the effectiveness of group counseling with a rational, emotional and behavioral approach on correcting false beliefs and impulsivity reduction among seventh-grade boy students. The research method was experimental using pre-test and post-test with control group. The study population included all Zahedan city seventh-grade boy students in the school year 2017-2018. The research sample consisted of 30 students who were selected through cluster sampling from middle schools in Zahedan. They were assigned to two groups of experiment and control. group counseling with a rational, emotional and behavioral approach was administered to the experimental group in 8 In the Group sessions and control group did not receive any therapy And After the sessions, the post-test was conducted. The data collection tools are common beliefs inquiry of students (CBIS) and impulsivity scale (IS). vData analysis was performed using Covariance test. The results of one-variable covariance analysis (ANCOVA) showed that group counseling with a rational, emotional and behavioral approach affects the correction of false beliefs and reducing impulsivity (p<0/05). According to the findings of this research, rational, emotional and behavioral group counseling is effective in reducing false beliefs and reducing impulsivity in male students of the 7th grade school.

  Keywords: Group counseling with a rational_emotional_behavioral approach_Correcting of false beliefs_Impulsivity
 • Sajjad Almardani S*, Sajjad Basharpoor, Fatemeh Ghorbani, Azadeh Abbasi Pages 19-28

  Friendship relationships with the opposite sex before marriage are one of the social phenomena in vain, which in recent years have spread much in vain. The aim of this study was to compare the styles of identity, physical and direct religious orientation in female students with and without a boyfriend. It is a case-control study. All students of the University in the academic year 93 92 Yazdi ardebili statistical research community. The number of students who reported 30 people from her boyfriend was fitted and a few random step numbers of 30 people is also the students from normal to crash between the community as compared to group selection and in the present study. A sample questionnaire to members of identity, physical direct and individual religious orientation. Your misuse data collected is also used for the analysis of variance (MANOVA) a few descriptive analyses. The results showed that the average scores of female students has a boyfriend on the inner religious orientation variables, normative information, identity and commitment was lower than normal group but in the physical body, flexibility, didn't variables self-esteem and identity confusion significantly higher than in the normal group. These results indicate that the defect in the dissatisfaction of the physical image, identity and lack of internal religious orientation can friendship before marriages have a role.

  Keywords: identity, direct physical styles, religious attitudes, female students
 • Fatemeh Ghorbani, Babak Parafkand, Eshagh Heydari, Sajjad Almardani S*, Vajihollah Haghighi Maher Pages 29-38

  Divorce is a factor in the fragmentation of the structure of the fundamental part of society, the family and the failings of family life. The experience of separation affects couples' adaptation in all aspects (psychological, physical, social, and emotional). People, who have divorced, encounter multiple personal and interpersonal conflicts. The aim of this study is comparing Sexual Satisfaction and Psychological Well-being among married women and applicants for divorce. The survey of causal-comparative study population included all women who divorce in the Famenin city by 2016-17. 60 women (30 divorced women, divorce and, 30 married women) selected by random sampling. Sexual Satisfaction Questionnaire and Psychological well-being questionnaire was used to collect the data. Data analyzed by multivariate analysis of variance. The results showed that after sexual excitement, married women showed more acceptance, purpose in life and, personal growth than the divorced women. But divorced women showed more autonomy. The sexual function had a direct correlation with sexual satisfaction. Therefore, it recommends there will be some training for couples to strengthen and improve marital satisfaction and, psychological well-being to prevent their marital problems.

  Keywords: Sexual Satisfaction, Psychological Well-Being, married women, divorced women, applicants for divorce
 • Sirous Moradizadeh*, Leila Bazgir, Esfandiar Sepahvand Pages 39-48

  The purpose of this study was to investigate and compare the emotional, social, educational, self-regulation and test anxiety of gifted and normal boy  students in Khoramabad city. The statistical population consisted of all gifted and normal boy students of Khoramabad city who studied in the academic year of 96-97. Using simple random sampling, among the students of Khoram Abad's talented high school students, 206 persons were selected and equal to The same group was selected by multi-stage random sampling among boy general schools in Khoramabad city. In order to measure the variables of the research, the questionnaire of adaptation questionnaire for Sinha and Sing students, self-regulatory questionnaire was used for learning Zimerman's students and Martins-Pons  and Ahwaz test anxiety questionnaire.  Data were analyzed using MANOVA. The results showed that there is a significant difference between two groups of gifted and normal students in terms of emotional adjustment, self-regulation and test anxiety (p <0.05). Looking at the mean of the groups, the results indicate that the students of the group have higher levels of emotional adjustment and lower test anxiety, but students with lower levels of emotional compatibility and anxiety have more tests, in the self-regulating variable of the students who are gifted Have a higher mean than normal students (p <0.01). However, there was no significant difference between social and educational adjustment of the two groups.

  Keywords: Adaptability, Self-regulation, Test Anxiety, Gifted, Normal
 • Azar Akhavi Pour, Mohsen Amiri, Farzaneh Hatami, Farshid Tahmasbi, Parisa Pourmoradkohan* Pages 49-58

  Given the significance of balance in maintaining body posture and exercising complex sports skills, the aim of this study was to investigate the impact of brain gym on static and dynamic balance of non-athlete female students. To this end, 24 non-athlete female students from University of Kharazmi voluntarily participated in this study, and were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group performed brain gym exercises, which were specifically designed to improve their body balance, for 8 sessions of 30 minutes each. The control group underwent a series of flexibility and stretching exercises, deemed not to impact their balance. The number of sessions and the time devoted to each session was the same as the treatment the experimental group went through. In order to measure the static and dynamic balance of the participants in the pre- and post-test, the Stork and Star tests were administered. ANCOVA was used to analyze the data. The results indicated that controlling the pre-test scores, there was a statistically significant difference in the static and dynamic balance between the control and the experimental groups, suggesting that brain gym has a positive impact on static and dynamic balance. It then follows that due to the ease of implementation of brain gym exercises, coaches and physical education teachers can use brain gym in order to improve balance in their students.

  Keywords: Brain gym, body balance, non-athlete
 • Majid Sadoughi* Pages 59-68

  A growing body of theoretical and empirical literature on stress has established a good basis for conceptualizing headache as a psychophysiological disorder and led to the application of different contemporary therapies for headache. The present clinical trial intervention aimed to compare the effectiveness of progressive muscle relaxation and stress management training techniques in relieving headache among patients with chronic tension headache. The statistical population comprised patients with chronic tension headache referring to neurology and psychiatry clinics in Kashan, Iran. The sample included 55 women with chronic tension headache who were randomly selected and assigned to three groups including a drug therapy group receiving progressive muscle relaxation, another drug therapy group receiving stress management training, and one control group receiving only drug therapy. The participants recorded their headache diaries one week before and after the intervention. Analysis of Covariance (ANCOVA) was run in SPSS to analyze the data. The ANCOVA results with controlling the pre-test effect showed that there is a statistically significant difference between drug therapy groups receiving progressive muscle relaxation and stress management training, in one hand, and the only drug therapy group in terms of the frequency, intensity, and duration of the patients’ headache. In addition, the stress management training technique was found to be more effective than the progressive muscle relaxation technique. Hence, it is highly suggested that these psychological therapies be added to drug therapy programs for patients with chronic tension headache disorder.

  Keywords: tension headache, drug therapy, behavioral therapy, cognitive therapy, combined therapy
 • Arash Shahbaziyan*, Mohsen Markadi, Omid Hasani Pages 69-76

  Job burnout is the person's reaction to interpersonal stressors in the workplace. The aim of the present study was the discrimination of teachers with high and low job burnout on the basis of work ethic and organizational commitment. The research method was causal-comparative. The population consisted of all male and female employed teachers with different educational levels in the 2016-2017 academic year in the city Mahneshan that based on Krejcie and  Morgan table (1970), 160 of them were selected by the random stratified sampling method. For data collection from questionnaires work ethic Costa and Mac Cry (1992), organizational commitment Porter (1974) and Job burnout Maslach (1985) was used. data were analyzed using from software spss 16 and statistical test discriminant analysis.The results of the discriminant analysis, leading to a significant recognition function that the according to this function organizational commitment has the highest discrimination power between two groups of teachers were. Subsequent distinctive components the groups, reliability and success-oriented components were. Also, The results of the discriminant analysis showed that most teachers with low job burnout with the highest percentage of detection (87%) were correctly distinguished from other teachers and 85/2% from the teachers the two groups according to the function was properly reclassified. organizational commitment and work ethic play an important role in discrimination between teachers with high and low job burnout. therefore, in any planning to reduce the job burnout of teachers, special attention should have to organizational commitment and work ethic.

  Keywords: Job Burnout, Work Ethic, Organizational Commitment, Teachers
 • Masoumeh Azizi*, Arash Shahbaziyan Pages 77-84

  Given the importance of psychological factors of personality in the development and exacerbation of symptoms of migraine, this study aimed to determine the role of borderline personality disorder components in discrimination of people with and without migraine. The research method was causal-comparative and statistical population included all patients of Khatam hospital in Zahedan who during 2017 was due to headache. Among patients with headache, were identified as migraine patients with a definite diagnosis by the neurologist and Ahvaz Migraine Questionnaire. Using the software Gpower 105 people with migraine and 105 without migraine subjects were considered as examples who had not experienced any headaches. They completed Ahvaz Migraine a headache questionnaire and Leichsenring Borderline Personality inventory. Data analyzed using descriptive statistics and discriminant analysis. Discriminant analysis results showed that reality testing of the damaged component has the highest discrimination power between two groups of people with and without migraine were. Next distinctive components respectively the identity confusion, fear of intimacy and the primary defense mechanisms were. Also, the results of the discriminant analysis showed that most people without migraine were correctly distinguished from other people with the highest percentage of detection (85.7%) and 81% of the people in two groups according to the function was properly reclassified. The results have important implications in changing the psychological state of patients and attention to the borderline personality disorder, in order to alleviate the symptoms of a migraine.

  Keywords: Borderline Personality Disorder, Migraine, Discrimination
 • Esa Razzaghi Yenghaje, Jafar Hoseinifar*, Sayyad Zadyunes, Mina Marefat Ajerlu, Saeed Babaie Hefzabad Pages 85-96

  The purpose of this study was to predict the psychological resilience of students in Ardebil based on attachment styles and social support. The present study is a correlational study and the statistical population of this study is all male high school students in Ardebil Secondary School in the academic year of 2016-2017. From this statistical population, a sample of 318 people was selected using available sampling method. Researcher-made questionnaires, attachment styles, social support and demographic questionnaire were used to measure the variables. Data were analyzed using Pearson correlation and regression analysis. The results of stepwise regression analysis indicated that in total, 37% of variance related to resilience is explained by attachment styles and social support. Also, the safe attachment style, social support and avoidant attachment style were the most important predictors of psychological resilience of students. These results are important implications in the pathology of adolescent problems. Therefore, professionals can use these results to prevent and treat students' problems and improve their resilience.

  Keywords: resilience, attachment styles, social support, students
 • Farzad Mirshahi* Pages 97-106

  Increasing the elderly and their vulnerability to mental disorders increases the attention of psychiatrists for this part of society, which through psychological interventions affects their mental health, satisfaction, and quality of life. This article is a narrative. The purpose of this study was to investigate the common psychological interventions of Iranian psychotherapists in the treatment of psychiatric disorders in the elderly during the period 2015-2018. To access internal research in the elderly scientific journals, the Journal of Aging Psychology and the Quarterly Journal of the Elderly, and in the Irandoc, Magiran, SID and Noormags databases, as well as to access English research in Science Direct databases. I have been paid. In this study, most psychological interventions of Iranian psychotherapists related to the treatment of mental disorders in the elderly related to meaning therapy, cognitive-behavioral therapy, treatment of admission and commitment, treatment of mindfulness, treatment for life-long learning and hope-seeking are related.

  Keywords: elderly, psychological interventions, psychotherapists
 • Zahra Ghalami, Zahra Sohrabi* Pages 107-112

  The aim of this study was to investigate the relationship between perceived parenting styles with emotional well-being and social well-being of high school girl students in Tehran's 2nd district. The statistical population of this study was all high school girl students in Tehran during the years 2016-2017. The research method was descriptive and correlational; According to Morgan's table, 229 students were selected by cluster sampling and responded to the questionnaires. For data collection, Baumrind's parenting style questionnaire (1967), and Keyes & Magyar-Moe’s subjective well-being questionnaire were used. Pearson correlation coefficient and regression coefficient were used to analyze the data. The results of data analysis indicated that there was a relationship between parenting styles with social well-being and emotional well-being and There was a positive and significant relationship between the authoritative parenting style with sub-components of social well-being (social acceptability, social realism, social participation, and social cohesion); there was also a significant relationship between the authoritative parenting style with positive and negative emotional well-being, while there was no meaningful relationship between Absolute permissive and authoritarian parenting styles with these components.

  Keywords: Parenting, emotional well-being, social well-being
 • Zahra Sohrabi, Zahra Ghalami* Pages 113-118

  The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional well-being and social well-being with educational Goal orientation of high school students. Sample and sample size: The statistical population was all high school girl students in Tehran during the years 2016-2017, 229 students were selected by cluster sampling and responded to the questionnaires. Instruments: To collect the data, Keyes & Magyar-Moe’s subjective well-being questionnaire and academic Goal Orientation Questionnaire of Bouffard et al (1998) were used.

  Results

  The results of data analysis showed that there was relationship between emotional and social well-being with educational goal orientation.

  Conclusion

  It is suggested to provide information in the field of academic goal orientation for students, in order to increase the level of mastery goal orientation among students, and to increase their emotional and social well-being.

  Keywords: emotional well-being, social well-being, academic goal orientation
 • Soheila Shafiee*, Masoomeh Sayadi, Parisa Sharifi Pages 119-128

  The purpose of this study was to investigation of the role of Affects and metacognitive beliefs in prediction of youth self-harm behaviors. In a correlational descriptive design, 160 participants were selected using an available sampling method among dormitory students of Alzahra University and Tehran University. The data collection tools were metacognition questionnaire, positive and negative experience scale and self- harm questionnaire. The results showed that there was a significant negative correlation between positive affection and self- harm and also there was a significant positive correlation between negative emotion, uncontrollability and danger of thoughts, and cognitive trust with self-harm behaviors. The results of regression showed that the predictive variables of the present study were able to explain 22/1 percent of the changes in the variable of self-harm behaviors. The components of positive affection and metacognitive beliefs of uncontrollability and danger of thoughts had the highest importance in predicting of self-harm behaviors respectively.based on results of this study can be said that the reduction of pleasant emotional experiences and the lack of adaptive exposure with unpleasant emotional experiences, can lead people who have incompatible meta-cognitive beliefs toward self-harm behaviors.

  Keywords: Metacognitive Beliefs, Self-harm, positive affection, Negative affection, Youth
 • Ahmad Sharifi, Mohammad Ali Besharat*, Shima Shakiba Pages 129-138

  Burnout is a work-related stress syndrome that has become a significant problem among health care providers. Burnout is associated with a decrease in occupational well-being and an increase in absenteeism and illness. In particular, nurses are vulnerable to exhaustion because of their job characteristics, such as unpredictability, overcrowding and continuous exposure to a broad range of diseases, injuries and traumatic events. This study aims to investigate the moderating role of procrastination on the relation between job demands and resources with burnout. In this regard, 152 nurses (65 male, 74 female) from seven hospitals, which were selected based on convenience, in Mashhad have participated in this study. They completed the Job Content Questionnaire (JCQ), Maslach Burnout Inventory-Human Service Survey (MBI-HSS) and Pure Procrastination Scale (PPS). The results indicate a statistically significant positive correlation between job demands and MBI scales. Also, a statistically significant negative correlation was obtained between job resources and MBI scales. These findings indicate that job demands promote chronic stress in nurses, while job resources protect them from burnout. Procrastination was also found to moderate the relation between some job resources and ineffectiveness. These findings show that a simple linear relationship between job demands-resources with exhaustion does not exist, and suggest personal demands, such as procrastination, as a moderator in this relationship. Incorporating own requests in burnout models is expected to enhance the current burnout prevention strategies.

  Keywords: Job demands-resources, Burnout, Procrastination
 • Majid Baradaran, Maryam Musapour Shyrjupusht*, Mareya Rasuoly Pages 139-146

  The main purpose of this study is to compare stress, anxiety, depression and cognitive flexibility in veterans and non-veteran children in 2017. This is a causal-comparative study. To do this, 136 people (68 veteran children and 68 non-veteran children) from Rasht city were examined by available method. Groups were matched in terms of demographic characteristics (age, gender, and education). All of them responded to the Lovibond DASS21 questionnaires (1995) and Dennis & Vander Wal Cognitive Flexibility Inventory (2010). Data were examined by multivariate analysis of variance (MANOVA) with spss23 software. The research findings showed that there was a significant difference between veterans and non-veteran children regarding stress and cognitive flexibility, and there was no statistically significant difference between the two groups in terms of anxiety and depression. On this basis, it is possible to generally point out the importance of father's role in mental health and the personality of children. In particular, it can be said that veterans' children incur more pressure and are more vulnerable according to their living conditions. Hence, the counseling measures and empowerment of the study group will be necessary.

  Keywords: Stress, Anxiety, depression, Cognitive Flexibility, veteran children
 • Majid Baradaran* Pages 147-152

  With regard to the growing trend of networking web-sites, This study investigated the relationship of internet addiction with self-regulation, problem-solving and interpersonal problems among University Student. This study was a descriptive study with correlation design. The study populations consisted of all students of Payame Noor University in 2018, 350 students from different courses were selected by using cluster random sampling method and completed the internet addiction test, Young(1998), Self-regulation, Bouffard & et al (1995), problem-solving, parker (1998) and interpersonal problems questionnaires, Barkham & et al (1996). Statistical methods included Pearson correlation and regression analysis. Results showed that there was a significant negative correlation among self-regulation and problem-solving with internet addiction, Also, there was a significant positive correlation among interpersonal problems with internet addiction . analysis indicated that self-regulation, problem-solving and interpersonal problems significantly predicted 45% of the variance of internet addiction (p<0.001). The present study could demonstrate the predictive effect of self-regulation, problem-solving and interpersonal problems on internet addiction. So, these cases should be given special attention.

  Keywords: self-regulation, problem-solving, interpersonal problems, internet addiction
 • Parvaneh Soori, Shohreh Shokrzadeh* Pages 153-162

  The aims of this study to investigate dimensions of personality pathology and cognitive abilities in people with borderline personality disorder. And survey research methodology has been used. The statistical population of this study consists of all individuals with borderline personality disorder from medical centers and psychiatric centers affiliated to the Well-being organization of Alborz province. And the purposive or objective sampling method was applied. According to the Krejcie and Morgan table the sample size was considered 120 people. To collect data, the Dimensional Assessment of Personality Pathology Questionnaire (1392) and the cognitive abilities assessment scale from the third edition of the cognitive abilities scale of Woodcock-Johnson (2013) were used. In the end, the data were analyzed using the one-group t-test. Findings of the research indicate that the abilities such as verbal comprehension, mixing sounds, inverting digits, incomplete words comprehension, and active auditory memory in people with borderline personality disorder are lower than average and expected level. And abilities such as Audiovisuals Learning, Spatial relations, Concept Formation, Visual adaptation, latent audio visual learning are around average (expected level) in these people.

  Keywords: dimensions of personality pathology, cognitive abilities, cognitive abilities scale woodcock Johnson-III, borderline personality disorder
 • Elaheh Hejazi, Zohreh Soleimany*, Narjes Lari Pages 163-172

  Social developments in industrialized countries have led to the emergence of an innovative stage in the developmental psychology between adolescence and adulthood, through changing individual and environmental characteristics of human development. The stage known as the "Emerging Adulthood" is defined for 18 to 30 years and has different qualitative features from adolescence and adulthood. This paper tries to focus on the formation and characteristics of the developmental stage of emerging adulthood in general and its possibility of existence in Iran. Understanding new aspects of this period of life and finding out differences in attitudes, needs, concerns, and changes that young people face will be essential to plan effectively for them.

  Keywords: adolescence, emerging adulthood, adulthood, cultural beliefs
 • Fahimeh Mohammadpour*, Nurallah Mohammadi Pages 173-180

  Social anxiety indicates the tendency to be anxious in social situations and also expresses the fear of rejection from others and due to the significant impact on the performance of individuals, it can be considered as one of the serious problems. The purpose of this study was to relation of components of body image and cognitive avoidance with social anxiety in adults. This study, done based on Correlation method. 383 students of Shiraz University were selected by available sampling method and all of them completed Social Anxiety Scale (Connor, et al., 2000), Body Image Concern Scale (Littleton et al., 2005) and Cognitive Avoidance Questionnaire (Sexton and Douglas, 2008). The obtained data were analyzed using multiple regression analysis was used to analyze the hypotheses. The results of regression analysis showed that two variables of body image concern and cognitive avoidance can significantly predict social anxiety (P <0.005). Body image and cognitive avoidance, predict 0.27 and 0.23 of social anxiety variance, respectively. With increasing the satisfaction of the body image using culture and necessary trainings, could be improved the mental health of individuals and is prevented psychiatric disorders such as social anxiety.

  Keywords: social anxiety, body image concern, cognitive avoidance, students of university
 • Davod Fathi, Esmaeil Sadri Damirchi, Soliman Ahmadbookani*, Maryam Behrooz Pages 181-186

  Forgiveness is one of the important ethical values that promote peace and improve mental health is an important element. In this regard, the present study was (young, middle-aged and elderly) performed to compare the status of different age groups. The method of this research is descriptive of the causal-comparative type. The statistical population of this study was all teenagers, middle-ages and old people in Lande city in 2017-2018. A sample of 90 citizens (30 old people, 30 middle-ages and 30 teenagers) was selected, randomly (cluster sampling). To carry out this research, Ehteshamzadeh et al. (2009) forgiveness scale was used. Data were analyzed by descriptive and multivariate analysis of variance (MANOVA). The Findings indicate that the difference between groups in the real sense of meaning is significant (P<0/05) which is higher in elderly and middle ages than in teenagers, but there is no significant difference between middle-ages and elderly people. There was no significant difference between the age groups in the dimensions of control of revenge and control of suffering. The results indicate that as age grows, real perception for forgiveness increases and the present research suggests that the level of real understanding for forgiving in the elderly people and middle- ages is higher than teenagers.

  Keywords: Forgiveness, Different Age Groups, Teenager, Middle- Ages, Elderly
 • Davoud Ezzati*, Abbas Bakshipour Roudsari, Touraj Hashemi Nosratabad, Samira Ghazanfariyanpour Pages 187-196

  Evolutionary approaches to psychopathology have progressed dramatically in recent years. In present paper, a general framework for the evolutionary analysis of psychological features is presented based on the strategies of life history theory. The present analysis focuses on the fast-slow strategies of life history and shows that individual differences in these strategies are effective in the formation of personality features and mental disorders. Also, four main pathways leading to mental disorders are mentioned

  Keywords: life history theory, fast–slow strategies, psychological traits
 • Nayere Arianfar*, Hamid Rezaeian Pages 197-206

  Couple's disturbance is one of the most common stressors in recent decades, which has a significant negative impact on the biological, psychological and social health of couples and their children. The purpose of this study is to study solution focused group therapy for couples. In this regard, the present study reviews the hypotheses, basics and goals of couple therapy, the study of solution-focused therapy in the group, and the structure of solution focused group therapy sessions for couples. In general, based on the present study, it is concluded that solution focused approach can be used in the group for couples with marital conflicts .

  Keywords: Solution focused group therapy, Family, couple therapy, Couples
 • Alireza Azimpour*, Elham Salimi Pages 207-214

  One of the explainer theories of aggression is frustration – aggression theory. One of the sources of frustration in students is academic frustration.  Studies revealed that the high intelligence and academic self efficacy can make academic success and predict the academic frustration. The aim of present investigation was study of the relationship between types of aggression, intelligence and academic self-efficacy. 210 female and male high school students at grade 10 from BandarAbbas (Iran) were selected by the available sampling. Buss and Perry Aggression Questionnaire, Raven’s Progressive Matrix and self-efficacy questionnaire for children were administered on the students. Findings indicated that general aggression; physical aggression, angry and hostility negatively correlate to academic self-efficacy, Also general aggression, physical aggression and angry negatively correlate to intelligence. In the regression analysis both academic self-efficacy and intelligence could predict the aggression. It seems that consideration to probable affect of deficit in both intelligence and self-efficacy on academic frustration and probable affect of this frustration on aggression; it can be explain the predictability of aggression by intelligence and self-efficacy. This investigation also has showed that there are not any gender differences in the variables of present study. It seems that the beliefs and evidences of superiority of males in aggression were not much generalizable to all statistical populations.

  Keywords: academic self- efficacy, aggression, intelligence, frustration-aggression theory
 • Fatemeh Ghaseminia*, Sara Karimi Pages 215-222

  Marital satisfaction is a factor in family continuity. Marital satisfaction depends on many factors. In this research, due to the research gap, the relationship between the two factors of motivation for progress and happiness was addressed. The purpose of this study was to examine the relationship between the motivation of progress with marital satisfaction and the happiness of cultural men and women. In order to achieve the research purpose, a sample of 300 men and women were selected through multistage cluster sampling and random sampling method. Using Hermann's Achievement Motivation inventory, Enrich marital satisfaction and Oxford Happiness inventories, the required data Obtained. Data analysis and analysis of statistical data in the descriptive statistics section of the mean and standard deviation and in the inferential statistics, Spearman correlation test and nonlinear regression have been used.Based on the findings of this study, there was a negative and significant relationship between the motivation of progress and marital satisfaction and the level of happiness of cultural women, and there was a positive and significant relationship between the motivation of progress and marital satisfaction and the happiness of men. According to the findings of this research, it seems that the motivation for progress in men and women has different effects on  marital satisfaction and their level of happiness, and the gender perspective. The results of this research can be applied to family counselors and practitioners Helpful

  Keywords: Achievement motivation, marital satisfaction, happiness, women, men cultural
 • Hasan Sadeghi*, Sahar Majidpour, Bahram Movahed Pages 223-230

  The purpose of this study was to compare the academic achievement and self-regulation among boy students schools Mizan and ordinary Tehran with a causal-comparative method. The statistical population of this study consists of all boy students of schools Mizan and ordinary schools of Tehran in 1396-1397; approximately 520 of them were. A sample of 320 people was selected using a random sample of cluster sampling using the Krejci-Morgan sample size table. Data were collected using the Hermann's Educational Achievement Questionnaire (1970) and Aronofsky Emotional Cognitive (1999). Descriptive statistics (percentage, average) and inferential statistics (F-analysis of variance) were used to analyze the data in the sample data and measure the uncertainty in the deductions. Findings showed that students in Mizan schools had a higher education and self-regulation level than students in ordinary schools. According to these results, it is advisable for advisers and psychologists to evaluate the variables of the research and do their utmost to determine the effect of these factors on the academic achievement of the students.

  Keywords: academic achievement, self-regulation, schools Mizan
 • Ali Mohammadi* Pages 231-238

  Workers are considered as the society’s productive force, and in a situation in which comprehensive development is considered as an important priority of the country, the need for health care is doubled.this study was carried out aimed to evaluate the effectiveness of education healthy lifestyle on the attitude toward narcotic use among workers. The study is considered as a semi-experimental research with pre-test, post-test and control group. The statistical population included formal and informal workers employed at the Assaluyeh Oil & Gas Engineering Company in 2017. After the general announcement of holding training course, 60 applicants completed a questionnaire of attitude towards narcotic use using convenience sampling method voluntarily, then 30 of them who received higher scores and had inclusion criteria were selected purposefully and replaced by simple random sampling in two groups of experimental and control (each group included 15 people). Finally, the experimental group were trained in ten two-hour sessions after receiving 5 healthy lifestyle education packages (including: 1. Health and Life , Safety in life; 2. Principles of healthy nutrition; physical activity; 3. Avoiding cigarette and hubble-bubble; avoiding drug and alcohol; 4. Mental health; spiritual health; 5. Social health and social components of health). During this period, any intervention wasn’t received by the control group. After the experimental group completed the training course, the same questionnaire was implemented on subjects as a post-test. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and Analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the hypotheses. According to the results, healthy lifestyle education has a significant effect on reducing the three dimensions of cognitive beliefs, emotions and readiness for addiction, as well as general attitude towards addiction in the experimental group (p <0.05). Healthy lifestyle education can increase the negative attitude toward addiction among workers. Therefore, implementation of comprehensive and integrated interventions such as health promotion at workplace and employee assistance programs is recommended in order to reduce addiction in workplaces.

  Keywords: healthy lifestyle, attitude towards narcotic use, workers
 • Zahra Nafar*, Elmira Karimi Pages 239-246

  Conduct studies on the psychological well-being of students are critical in dealing with problems. The primary purpose of this study was to determine the relationship between resilience and coping strategies with psychological well-being and determine their predicting power psychological well-being of students the concepts of Urmia. The study was descriptive and correlational. The study population included all high school students from school Urmia in 1394-95 that A sample of 170 cluster-sampling methods chosen. Tools for data collection, the scale of Psychological well-being (RPWB), Connor-Davidson Resilience Scale (CD- RISC) and coping strategies scale Lazarus & Folkman (WOCQ), respectively. Data were analysed using descriptive and inferential statistics. The results show that there is a negative relationship between resilience and psychological well-being and psychological well-being with no relationship between coping strategies were observed (p <0/01). According to the findings, resilience is one of the factors affecting the psychological well-being, and negative relationship between resilience and psychological well-being can be the result of social and cultural factors.

  Keywords: resilience, coping strategies, psychological well-being, students
 • Mahvash Mafi*, Nazli Botdavar Pages 247-254

  The purpose of this study was to compare the attachment styles of internet addicts and normal students with ex post facto  method. The sample consisted of 200 students (100 internet addicts and 100 normal students) from Anzali students who were selected by cluster random sampling method. The instruments were Collins and Reid (1990), Kimberly Internet addiction inventory (1996). Data were analyzed using multivariate analysis of variance (MANOVA) and independent t-test. Operations were performed using SPSS software version 20. Data analysis showed that the difference between safe attachment style in Internet addict students and normal students with F =(1.196) = 21.21, the difference between anxiety attachment style in Internet addicted students and knowledge Students with F(1.196) = 14.58 and the difference between the avoidant attachment style of Internet addicted students and normal students with F(1.196) = (5.97) were statistically significant (P ≥0/05) According to the findings of the study, internet addicts use an avoidant style (x = 17.59) and normal students with a safe (x= 18.39) and anxious style (x=18.71).  The results showed that addicted students had an avoidant attachment style and normal students had safe and anxious attachment styles. Therefore, according to the obtained results, students' attachment style may be affected by decreasing their tendency to addiction to the Internet.

  Keywords: attachment styles, Life Style, Addicted to the Internet, Students