فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و دوم شماره 3 (پیاپی 164، مرداد و شهریور 1398)
 • سال شصت و دوم شماره 3 (پیاپی 164، مرداد و شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید رضااحمدی، مهدی فروغیان، نوید کلانی، نیکتا تقی پور، زهرا پاسالار، اسماعیل رعیت دوست* صفحات 1488-1499

  مقدمه ماموریت اصلی بیمارستان در نظام سلامت، تامین مراقبت با کیفیت برای بیماران، و برآوردن نیازها و انتظارات آنها است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات بیمارستانی از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان‎های دانشگاهی شهرستان جهرم انجام شده است. روش کار در این مطالعه‎ی مقطعی طی سال 1397، دیدگاه 193 بیمار بستری در بیمارستان‎های آموزشی شهرستان جهرم که به روش تصادفی انتخاب شده بودند، از طریق پرسشنامه SERVQUALمورد مطالعه قرار گرفت. این پرسشنامه مولفه‎های کیفیت را در ابعاد شش گانه شامل کیفیت خدمات فیزیکی و ملموس، تضمین، پاسخگوئی، قابلیت اطمینان خدمت، همدلی و دسترسی به مراقبت بررسی  می‎کند. داده‎ها با استفاده از آزمون‎های کروسکال والیس و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج میانگین سنی افراد تحت مطالعه 80/19± 19/45 سال بوده و 8/52% از بیماران مرد بودند. تفاوت معنی داری در میانگین نمره کیفیت در ابعاد شش گانه و بعد کیفیت کلی مشاهده شد. همچنین، اختلاف میانگین نمره کیفیت در تمامی ابعاد در بیمارستان‎ها معنی دار بود. بود  بیشترین میانگین نمره کیفیت به بعد کیفیت خدمات فیزیکی و ملموس (69/3± 63/20) و کمترین میانگین نمره به همدلی (79/3± 94/14) تعلق گرفت. هم چنین از بین ابعاد کیفیت خدمات بیمارستانی، تنها بین داشتن بیمه تکمیلی با بعد تضمین تفاوت معنی دار وجود داشت (024/0=p). ولی بین سایر ابعاد با متغیرهای دموگرافیک تفاوت معنی دار وجود نداشت(05/0 > p). نتیجه گیری کیفیت خدمات در بیمارستان‎های آموزشی علوم پزشکی جهرم از دیدگاه بیماران در وضعیت مناسبی قرار داشت، لیکن اختلاف معنی دار نمره کیفیت بین ابعاد مختلف در هر بیمارستان، بیانگر لزوم توجه بیشتر مدیران نسبت به برنامه‎های بهبود کیفیت است تا رضایتمندی بیشتر بیماران را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، بیماران بستری، بیمارستان
 • رامین کفشگری، نوین نیک بخش، عسکری نورباران، محمد رعنایی، سپیده سیادتی، یاسر اصغری، سکینه کمالی آهنگر، مجید کلباسی، علی زاهدیان* صفحات 1500-1505
  مقدمه

  با توجه به اهمیت نتایج مقاطع منجمد بافتی در تصمیم درمانی، این مطالعه با هدف تعیین ارزش تشخیصی مقاطع بافتی منجمد منجمد در مقایسه با پاتولوژی قطعی در جهت میزان اعتمادپذیری به آن در تشخیص ضایعات پستان و تیروئید در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بابل حدفاصل سال های 1390 تا 1395 انجام شد.

  روش کار

  بیمارانی که بدلیل ندول تیروئید یا  توده پستان تحت نمونه برداری جهت تعیین نوع پاتولوژی با استفاده از روش مقاطع بافتی منجمد قرار گرفتند، وارد پژوهش شدند. اطلاعات دموگرافیک بیماران،  تشخیص مقطع بافتی منجمد و تشخیص پاتولوژی قطعی جمع آوری و مورد آنالیز قرار گرفت.

  نتایج

  ازمجموع 137 مورد (104 مورد تیرویید، 33 مورد پستان)، در تشخیص مقطع بافتی منجمد، 91 مورد (4/66‎%) از ضایعات خوش خیم و 46 مورد (6/33%) بدخیم گزارش شد که براساس پاتولوژی قطعی 52 مورد(38%) بدخیم و 85 مورد(62%) خوش خیم بودند. ارزش تشخیصی مقطع بافتی منجمد در تشخیص ضایعات بدخیم تیروئید با حساسیت 63%، ویژگی 99%، ارزش اخباری مثبت 92%، ارزش اخباری منفی 92% و دقت تشخیصی 3/92% تعیین گردید.در تمام موارد پستان نتیجه مقاطع منجمد بافتی با پاتولوژی دائمی یکسان بود لذا ارزش تشخیصی مقاطع منجمد بافتی در تشخیص ضایعات بدخیم پستان قابل محاسبه نمی‎باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به میزان بالای همخوانی فروزن سکشن با برش های دائمی ضایعات پستان و تیروئید می توان نتیجه گرفت که روش تشخیصی مقطع بافتی منجمد روشی دقیق و با ارزش تلقی می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، بیماران بستری، بیمارستان
 • علیرضا قاسمی طوسی، حسین کریمی مونقی* صفحات 1506-1513

  مقدمه علم پزشکی و مسایل قانونی به طور جدا ناپذیری به هم مرتبط اند. نیاز به اطلاع از مباحث پزشکی قانونی در کشور در حال حاضر از هر زمان دیگری بیشتر اهمیت دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش تعیین میزان آ گاهی دستیاران طب اورژانس در مورد مباحث مرتبط با پزشکی قانونی می باشد. روش کار سی و دستیار طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد وارد این مطالعه توصیفی مقطعی شدند. اطلاعات زمینه ای شرکت کنندگان از قبیل سن، جنس، سابقه کار، و سال ورود ثبت شد. اگاهی دستیاران با استفاده از یک آزمون پنج گزینه ای 30 سوالی سنجیده شد. تمامی آزمون ها در نرم افزار spss نسخه 16 و در سطح معنی داری 05/0 انجام گردید. نتایج نتایج  مطالعه ما نشان دادکه میانگین درصد پاسخ های صحیح به سوالات 11± 38 درصد بود.  بیشترین میزان اگاهی دستیاران در مورد نحوه رویکرد به بیماران الکلی و مواد مخدر (48 ±65) و کمترین میزان اگاهی در مورد دیه ها و قصور پزشکی و جواز دفن وگواهی فوت (22± 28) بود. بررسی  مطالعه ما نشان داد ارتباط مستقیم و معناداری بین سن و میزان آگاهی کلی وجود دارد (0.54r=،0.03p=). ولی بین درصد آگاهی کلی و سابقه کار ارتباط معناداری وجود نداشت (0.51r=،0.07p=). نتیجه گیری این مطالعه نشان داد اگاهی دستیاران طب اورژانس از مباحث پزشکی قانونی متوسط است. کمترین میزان اگاهی در ارتباط با دیه ها، قصور پزشکی و جواز دفن وگواهی فوت بود. با توجه به این نتایج بنظر می رسد آموزش مباحث کاربردی و رایج پزشکی قانونی به دستیاران طب اورژانس از اهمیت بالایی برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: آگاهی، پزشکی قانونی، دستیاران، طب اورژانس
 • سپهر اسلامی*، مینا شاکری* صفحات 1514-1523
  مقدمه

  صرع یکی از بیماری‎های اعصاب نسبتا شایع در مغز می‎باشد، تعیین و مقایسه تغییرات الگوی الکتروانسفالوگرافیدر فازایکتال و اینترایکتالبیماران مبتلا به صرع‎های داخلی لوب تمپورال و صرع‎های ناشی از سایر ضایعات در خارج لوب تمپورال(نیو کورتکس).

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی-توصیفی تعداد 80 بیمار شناخته صرع لوب گیجگاهی داخلی و خارجی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند شرکت کردند، سپس از بیماران  EEG  مونیتورینگ گرفته شد و نتایج EEG  در دو گروه صرع گیجگاهی داخلی و خارجی مقایسه شد.

  نتایج

  طبق نتایج بدست آمده از آنالیز داده‎های بیماران، در تقسیم بندی نوع تشنج اختلاف  معنی داری در نوع تشنج، سابقه تومور یا تروما یا هیپوکسی و مدت زمان سابقه تشنج بین دو گروه بیماران (صرع لوب گیجگاهی داخلی و خارجی) وجود نداشت (05/0 > p). محل شروع موج ایکتال در 5/52% بیماران در ناحیه گیجگاهی چپ و موج شروع ایکتال در 75/58% بیماران موج Slow بود، همچنین بین دو گروه بیمارن از نظر محل شروع موج ایکتال و موج شروع ایکتال اختلاف معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج بدست آمده،  EEG روش مناسبی برای  تشخیص صرع لوب گیجگاهی می‎باشد ولی جهت تمایز نوع صرع گیجگاهی داخلی و خارجی کمکی نمی‎کند و به منظور افتراق این دو صرع بررسی EEG به تنهایی کمک کننده نیست و نیازمند روش‎های تشخیصی دیگر است.

  کلیدواژگان: صرع فوکال مقاوم به درمان، نوار مغز، صرع لوب گیجگاهی مزیال
 • رحمت الله مولایی، مجید وحیدیان رضازاده*، علی مقتدری صفحات 1524-1535
  مقدمه

  پاتوژنز MS شامل التهاب و فاز تخریب اعصاب است. MS با یک التهاب اتوایمیون به غلاف میلین و اغلب با یک حمله ناگهانی آغاز می شود؛ سپس وارد مرحله بهبود می شود که چند ماه تا چندین سال به طول می انجامد. پژوهش حاضر به منظور بررسی شش هفته تمرین هوازی و مصرف ژل رویال بر فاکتورهای التهابی TNF-α، hs-CRP و نوتروفیل در بیماران MS انجام شد.

  روش کار

  در این پژوهش نیمه تجربی، 42 نفر بیمار مبتلابه MS شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در 4 گروه:1-«ورزش+ژل رویال» (10 نفر)، 2-«ورزش+دارونما» (10 نفر)،3- «ژل رویال» (11 نفر) و 4-«دارونما» (11 نفر) تقسیم شدند. تمرین به مدت 6 هفته، هر هفته 3 جلسه روی چرخ کارسنج و باشدت 60% HRmax انجام شد. سپس به صورت پلکانی افزایش یافت و در هفته ششم به 80% HRmax رسید. دوز مصرف روزانه ژل رویال 1000 میلی گرم بود. غلظت پلاسمایی فاکتورهای التهابی پیش و پس از پژوهش اندازه گیری شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد مقدار TNF-αدر گروه های «ورزش+ژل رویال» (039/0=P)،  «ورزش+دارونما» (049/0=P) و «ژل رویال» (015/0=P) کاهش معنی داری داشته، اما در گروه «دارونما» معنی دار نبود (364/0=P). مقادیر hs-CRP در گروه های «ورزش+ژل رویال» (002/0=P)، «ورزش+دارونما» (047/0=P) و «ژل رویال» (042/0=P) تفاوت معنی داری داشت. نوتروفیل در گروه های «ورزش+ژل رویال» (028/0=P) و «ورزش+دارونما» (010/0=P) کاهش معنی داری داشت؛ این میزان در گروه های «ژل رویال» (252/0=P) و «دارونما» (365/0=P) معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد تمرین هوازی و مصرف ژل رویال باعث بهبود TNF-α، hs-CRP و نوتروفیل در بیماران MS می شود.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ژل رویال، فاکتور نکروز دهنده تومور آلفا، پروتیین واکنشگر C، نوتروفیل، مالتیپل اسکلروزیس
 • حمیدرضا بهرامی طاقانکی، محسن شیرازی مهرآباد، محمدرضا عباسی گراوند، محمدرضا نورس* صفحات 1536-1544

  مقدمه گرایش به تحقیق در زمینه طب سنتی /مکمل/جایگزین، حاصل تمایل متخصصین سلامت به خلق شواهد علمی‎‎در این زمینه و تبدیل تجربیات، به شواهد حاصل از آزمایش‎ها و تحقیقات علمی‎‎است. پایان نامه‎های ‎ثبت و دفاع شده می‎‎تواند روند علاقمندی دانشجویان و اساتید حوزه‎های ‎مختلف تخصصی را به حیطه طب مکمل نشان دهند. لذا این تحقیق با هدف ارزیابی روند گرایش موضوعی پایان نامه‎ها با موضوع طب سنتی /مکمل/جایگزین (به عنوان نمادی از جهت گیری کلی تحقیقات) انجام گرفت. روش کار این مطالعه از نوع توصیفی  مقطعی می‎‎باشد که بامراجعه به نرم افزار جامع کتابخانه و بخش پایان نامه‎های ‎کتابخانه از مجموع کل 7858 عنوان پایان نامه دانشگاه علوم پزشکی مشهد  418 عنوان آن مربوط به طب سنتی/مکمل/ جایگزین بود که استخراج و مورد بررسی قرار گرفت یعنی به ازای هر 19 عنوان پایان نامه یک عنوان پایان نامه مربوط به طب سنتی /مکمل/ جایگزین بود و این پایان نامه‎ها مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج در این بررسی رشد پایان نامه‎ها با موضوع طب سنتی کاملا مشهود است به این صورت که تعداد کل پایان نامه‎ها در سال 1380 با 458 عنوان با رشد53/23% به 599 عنوان در سال 1395 رسیده است که در این مقایسه رشد تعداد پایان نامه‎های ‎طب سنتی/ مکمل/ جایگزین از 24 عنوان در سال 1380 به 43 عنوان در سال 1395 رسیده یعنی با رشد 16/79% بین سال اول و آخر بررسی مواجه بوده است. نتیجه گیری باوجود رشد خوب  پایان نامه‎ها در زمینه طب سنتی /مکمل/ جایگزین طی سال‎های اخیر ولی هنوز در مقایسه با تعداد کل پایان نامه‎ها جایگاه مطلوبی ندارد. با ارائه سیاست‎های تشویقی و اطلاع رسانی می‎‎توان گرایش به این زمینه موضوعی را در میان پایان نامه‎های ‎دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء داد.

  کلیدواژگان: پایان نامه دانشگاهی، طب مکمل، طب جایگزین، طب سنتی
 • الهه سرآبادانی، ذکرالله مروتی*، مریم بخشی صفحات 1545-1555
  مقدمه

  شناسایی عوامل تاثیرگذار بر حافظه کاری افراد، یکی از موضوعات مورد علاقه حوزه روانشناسی شناختی است. هدف پژوهش حاضر  بررسی رابطه آشفتگی ذهنی و کیفیت خواب با حافظه کاری در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.

  روش کار

  روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه پژوهش، در این مطالعه، 120 نفر از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با روش نمونه گیری در دسترس جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه آشفتگی ذهنی، شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ و نسخه نرم افزاری آزمون بلوک‎های کرسی استفاده شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 21و آزمون‎های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به شیوه گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی روایی ابزارها، تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم افزار AMOS انجام شد.

  نتایج

  تحلیل داده‎ها نشان داد که آشفتگی ذهنی و کیفیت خواب با حافظه کاری همبسته‎اند. نتایج رگرسیون چند متغیری نشان داد که 30%  از واریانس حافظه کاری دانشجویان توسط آشفتگی ذهنی و کیفیت خواب تبیین می‎شود.

  نتیجه گیری

  تمرکز بر کاهش آشفتگی ذهنی و افزایش کیفیت خواب می‎تواند حافظه کاری را در دانشجویان بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: آشفتگی ذهنی، کیفیت خواب، حافظه کاری، دانشجویان پزشکی
 • فریبا برنجی*، حمید بهنیافر، نونا زابلی نژاد، عبدالمجید فتی، فاطمه سعدآبادی صفحات 1556-1561
  مقدمه

  آلودگی به سارکوسیستیس یکی از شایع‎ترین عفونت‎های تک یاخته‎ای مشترک بین انسان و دام می‎باشد. باتوجه به اهمیت بهداشتی این انگل، دراین مطالعه میزان آلودگی به کیست‎های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیستیس در گوسفند ذبح شده درکشتارگاه صنعتی مشهد مورد بررسی قرارگرفت.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی، 105 لاشه گوسفند در طی فروردین ماه سال 92 تا دی ماه 93 جمع آوری گردید، نمونه برداری از مری، دیافراگم، قلب و عضلات بین دنده‎ای آنها تهیه و به منظور یافتن کیست‎های ماکروسکوپی و میکروسکوپی،  نمونه‎های تهیه شده به دو روش مشاهده مستقیم (ماکروسکوپی) و هیستوپاتولوژی مورد بررسی قرار گرفتند. اساس تشخیص کیست‎های میکروسکوپی، تهیه لام ازنمونه‎ها و رنگ آمیزی هما توکسیلین ایوزین، سپس مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیت‎های انگل بوده است. آنالیز آماری با نرم افزار Spss صورت گرفته و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شده است.

  نتایج

  در بررسی نمونه‎های مربوط به هر کدام از لاشه‎های گوسفندان از لحاظ وجود کیست سارکوسیستیس، در روش ماکروسکوپی 28/34 درصد و در روش هیستوپاتولوژی90/81 درصد، مثبت تشخیص داده شدند. همچنین اختلاف آماری معنی داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف، مشاهده گردید (Pvalu ≤0.05). در بررسی ماکروسکوپی بیشترین موارد آلودگی به سارکوسیستیس در دیافراگم و در روش میکروسکوپی مربوط به قلب بود. آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد. آلودگی به سارکوسیستیس درسن زیر یک سال بیشتر بوده است.                                                                                      

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می‎شود بررسی  دقیق  لاشه‎ها و حذف موضعی یا کلی لاشه‎ها درکشتارگاه، صورت پذیرد و همچنین از مصرف گوشت‎های گوسفند به صورت کبابی و نیم پز خودداری گردد.

  کلیدواژگان: سارکوسیستیس، گوسفند، هیستوپاتولوژی، مشهد
 • اعظم امیری، مهدی زارع بهرام آبادی*، حسن حیدری، حسین داودی صفحات 1562-1573

  مقدمه عوامل متعددی در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نقش دارند و مرور پژوهش ها نشان دادند که بین خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ارتباط وجود داد، اما آیا انگیزش تحصیلی می توان رابطه بین خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی را میانجی گیری بکند؟این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در روابط  بین خودکارآمدی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی انجام شد. روش کار روش تحقیق مطالعه حاضر، همبستگی بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 350 نفر دانش آموز از جامعه آماری دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسش نامه های فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (2000)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی  زیمرمن و مارتیز-پونز (1986) و انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) پاسخ دادند. نتایج نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با هر سه مولفه فرسودگی تحصیلی(خستگی تحصیلی، بی علاقگی و ناکارآمدی درسی) همبستگی منفی دارد (0/001≥p). انگیزه تحصیلی درونی به صورت منفی و بی انگیزگی تحصیلی و انگیزه تحصیلی بیرونی به صورت مثبت با مولفه های فرسودگی تحصیلی همبسته بودند (0/001≥p). در نهایت خود تنظیمی تحصیلی به صورت با مولفه های سه گانه فرسودگی تحصیلی همبسته بوده و ابعاد انگیزش تحصیلی به صورت معنادار رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی را میانجیگری می کند (0/001≥p). در نهایت شاخص های برازندگی به دست آمده مدل کلی با داده های گردآوری شده، برازش مطلوب را دارد. نتیجه گیری   انگیزش تحصیلی عنصری مهم و ضروری در دوره تحصیل است که می توان با تقویت و بهبود آن در دانش آموزان، موفقیت تحصیلی آنها را تضمین نمود.

  کلیدواژگان: انگیزش تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، خود تنظیمی تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
|
 • Seyed Reza Ahmadi, Foroughian Mahdi, Navid Kalani, Nikta Taghipour, Zahra Pasalar, Esmaeal Raeyat Dost* Pages 1488-1499
  Introduction

  The main mission of the hospital in the health system is to provide quality care to patients and to meet their needs and expectations. This study aimed to evaluate the quality of hospital services from the perspective of hospitalized patients in Jahrom University Hospitals.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, the viewpoints of 193 hospitalized patients in Jahrom university hospitals were studied through a SERVQUAL questionnaire. T Study with Cronbach's alpha coefficient of 0.89. It was confirmed. Data were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.

  Results

  The mean age of the subjects was 45.19 ±19.80 years and 52.8% were male. There was a significant difference in the mean score of quality in the six dimensions and overall quality dimension. Also, there was a significant difference between the mean score of quality in all dimensions in hospitals. Was. The highest mean score of quality was related to physical and tangible quality of service (20.63 ± 3.69) and the lowest mean score was empathy (14.94 ± 3.79). Also, among the dimensions of quality of hospital services, there was only a significant difference between having supplementary insurance and the assurance dimension (p-value = 0.024). But there was no significant difference between other dimensions with demographic variables (P-value> 0.05).

  Conclusion

  Quality of services in Jahrom teaching hospitals was in good condition from patients 'point of view. However, a significant difference in quality score between different dimensions in each hospital indicates that managers should pay more attention to quality improvement programs rather than patients' satisfaction Provided.

  Keywords: Quality of Services, Hospitalized patients, Hospitals
 • Ramin Kafshgari, Novin Nikbakhsh, Askari Noorbaran, Mohammad Raanaei, Sepideh Siadati, Yasser Asghari, Sekineh Kamali Ahangar, Majid Kalbasi, Ali Zahedian* Pages 1500-1505
  Introduction

  this study aimed to determine the diagnostic value of frozen tissue sections in comparison with definitive pathology in terms of its reliability in the diagnosis of breast and thyroid lesions in patients referring to educational hospitals of Babol University of Medical Sciences from 2011-2016.

  Materials and Methods

  all patients who underwent thyroidectomy or breast surgery due to a mass that frozen sections was performed were included. Patients demographic characteristics, frozen section diagnosis and Permanent pathology diagnoses were collected and analized.

  Results

  Of 137 cases(104 cases of thyroid and 33 cases of breast)  who required frozen section,totally, 91 cases (66.4%) were reported benign lesions and 46 cases (33.6%) were reported malignant. Also, based on a permanent diagnosis, 52 cases (38.0%) were malignant and 85 (62.0%) were benign.The diagnostic value of the frozen section in detecting malignant thyroid lesions was 63% sensitivity, specificity was 99%, the positive predictive value was 92%, negative predictive value was 92%, and diagnostic accuracy was 92.3%. In cases of breast, the result of frozen tissue sections is consistent with permanent pathology, therefore, the diagnostic value of frozen tissue sections in determining the malignant lesions of the breast can not be calculated.

  Conclusion

  Considering the high rate of consistency of frozen sections with permanent pathology in breast and thyroid lesions, it can be concluded that the frozen tissue section is considered as a precise and valuable method.

  Keywords: Frozen section, Thyroid, Breast, Lesions, Diagnostic, Values
 • Alireza Ghassemi Toussi, Hossein Karimi Moonaghi* Pages 1506-1513
  Introduction

  regarding the increasing population of Iran and improved health indexes the medico-legal cases are increasing. Today, knowledge and awareness about forensic medicine are of utmost importance for medical students. Therefore, the aim of this study was to evaluate the knowledge of emergency medicine students about different aspects of forensic medicine.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was carried out among 36 emergency medicine students in governmental hospitals of Mashhad, Iran. Demographic data including age, sex, years of residency and years of experience as a general physician were recorded. Participants’ knowledge was assessed using a 30-item questionnaire. Data were analyzed using SPSS.16

  Results

  Our results showed that the mean of correct answers were 38±11 percent. The topic with the highest knowledge among residents wasApproach to alcohol and drug abuse (65±48) and the lowest knowledge was about neglectance and death certificate (28±22). We found a direct and significant correlation between the age and knowledge about the forensic medicine (p

  Keywords: Forensic medicine, Knowledge, emergency medicine residents
 • Sepehr Eslami*, Mina Shakery* Pages 1514-1523
  Introduction

  Epilepsy is one of the most common diseases in the brain. Determination and comparison of changes in the electroencephalographic pattern in the ictal and intercetal phases of patients with epilepsy of the internal temporal lobe and epilepsy caused by other lesions outside the temporal lobe (neocortex).

  Materials and Methods

  this cross-sectional study was conducted on 80 patients with internal and external temporal lobe epilepsy. Then, EEG monitoring was performed and EEG results were compared in two groups of internal and external temporal epilepsy.

  Results

  There was no significant difference in the type of seizure, history of tumor or trauma or hypoxia, duration of seizure between two groups of patients (internal and external temporal lobe epilepsy) (P>0.05). The location of the beginning of the ictal wave in 52.5% of the patients was in the left temporal region and the beginning of the ictal wave in 58.75% of the patients was Slow wave, and there was no significant difference between the two groups regarding the location and wave of the beginning of the ictal.

  Conclusion

  According to the results, EEG is an appropriate method for the detection of temporal lobe epilepsy, but it does not help to differentiate the type of internal and external temporal epilepsy. To distinguish between these epilepsy, EEG alone is not helpful and requires other diagnostic methods.

  Keywords: focal epilepsy resistant to treatment, EEG, mesial temporal lobe epilepsy
 • Rahmatollah Molaei, Majid Vahidian, Rezazadeh*, Ali Moghtaderi* Pages 1524-1535
  Introduction

  MS pathogenesis involves inflammation and the phase of nerve degeneration. MS begins with an autoimmune inflammation of the myelin sheath and often with a sudden attack. Then enter the recovery phase, which lasts a few months to several years. The present study was conducted to evaluate six weeks aerobic exercise and royal jelly consumption on inflammatory factors TNF-α, hs-CRP and neutrophil in MS patients.

  Materials and Methods

  Overall 42 MS patients participated in this quasi-experimental study. The subjects were randomly selected and divided into 4 groups: 1-exercise + Royal Jelly (n=10), 2-exercise + placebo (n=10), 3-Royal Jelly (n=11) and 4-Placebo (n=11). The exercise was performed for 6 weeks, 3 sessions per week on the ergometer and intensity of 60% HRmax. Then, it gradually increased and sixth week reached 80% HRmax. The daily dose of Royal Jelly was 1000 mg. Plasma concentrations of inflammatory factors were measured before and after the study.

  Results

  The results showed a significant decrease in TNF-α of exercise+Royal Jelly (P=0.039), exercise+Placebo (P=0.049) and Royal Jelly (P=0.015) groups; However, there was no significant difference in Placebo group (P=0.364). There was a significant difference between hs-CRP exercise+Royal Jelly (P=0.002), exercise+placebo (P=0.047) and royal jelly (P=0.042). There was observed a significant decrease in neutrophil levels of exercise+Royal jelly (P=0.028) and placebo (P=0.1010). This was not significant in Royal jelly (P=0.252) and placebo (P=0.336) groups.

  Conclusion

  The results of this study showed that aerobic exercise and royal jelly consumption improve TNF-α, hs-CRP, and neutrophil in MS patients.

  Keywords: aerobic exercise, Royal jelly, TNF-alpha, C- reactive protein, neutrophil, Multiple Sclerosis
 • Hamidreza Bahrami Taqanaki, Mohsen Shirazi Mehrabad, Mohammad Reza Abbasi Gravand, Mohammadreza Noras* Pages 1536-1544
  Introduction

  The lack of evidence-based information and guidance hasprevented the development and authorization of traditional/ complementary/ alternative medicine methods and has not extend the development of its systems. The tendency to research in the field of traditional/ complementary / alternative medicine is the result of the desire of health professionals to create scientific evidence in this field and to transform the experiences into evidence from scientific experiments and research. On the other hand, there is a need for the community and the interest of researchers in this matter. The theses are registered and defended from valuable scientific documents in the university that can complement the course of the interest of students and professors of various specialized fields to the field of applied medicine.

  Materials and Methods

  From The total of 7858 titles of the library theses of Mashhad University of Medical Sciences, 418 titles were related to traditional medicine/ complementary/ alternative medicine. That is, for each 19 theses titles one title was about traditional medicine/ complementary/ alternative medicine.

  Results

  In this study, the growth of theses on the subject of traditional medicine is quite evident, as the total number of theses in 1380 with 458 titles increased by  23.53% to 599 titles in 1395. In this comparison, the growth rate of the number of traditional / complementary / alternative theses has risen from 24 titles to 43 in the year 1395, ie, with the increase of 16.69% between the first and the last year.

  Conclusion

  Despite the good growth of theses in the field of traditional medicine/ complementary/ alternative medicine in recent years, it is still not favorable in comparison with the total number of dissertations. With the help of advocacy and information policies, the trend towards this subject can be promoted among theses of the University of Medical Sciences.

  Keywords: Academic Dissertations as Topic, Complementary therapies, Medicine -Traditional
 • Elaheh Sarabadani, Zekrollah Morovati*, Maryam Bakhshi* Pages 1545-1555
  Introduction

  Identifying factors associated with working memory of the individual, is one of the topics of interest to cognitive psychology.

  Materials and Methods

  The aim of this study was to investigate mind wandering and sleep quality in predicting working memory. The method of this study was descriptive-correlational. 120 medical students of Tehran University of Medical Sciences were selected using convenience sampling method. To collect data, Mind-Wandering Questionnaire (MWQ), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), and The PEBL corsi blocks test were used. The collected data was analyzed using software Spss21 and statistical tests such as Pearson correlation coefficient and stepwise multivariate regression and for survey validity of scales with AMOS, confirmatory factor analysis (CFA) was used.

  Results

  The results showed that there is relationship between mind wandering and sleep quality with working memory. The results of multivariate regression showed that 30 percent of the variance in working memory of the medical students is explained by mind wandering and sleep quality.

  Conclusion

  The results of this study showed that reducing mind wandering and enhancing sleep quality can improve working memory of medical students.

  Keywords: mind wandering, Sleep Quality, Working memory, medical students
 • Fariba Berenji*, Hamid Behniafar, Nona Zabolinejad, Abdolmajid Fata, Fatemeh Sadabadi Pages 1556-1561
  Introduction

  Sarcocystis infection is one of the most common zoonotic protozoon diseases caused by different sarcocystis spp. Due to the importance of this infection in public health, the infection rate of macroscopic cysts in sheep of Mashhad slaughterhouse, was investigated in this study. (March2013 –Dec2014)  

  Materials and methods

  In this cross sectional study, 105 slaughtered sheep were selected randomly and their esophagus, diaphragm, heart, tongue and intercostal muscles were separated. In order to find cysts, the samples were examined by two

  methods

  direct observation for macroscopic cysts and finding microscopic cysts by histopathology, hematoxilin staining and microscopic investigation for bradyzoites of parasite. SPSS version 18 (SPSS Inc., IL, USA) was used for all statistical analyses. The level of statistical significance was set at p

  Results

  In macroscopic examination 34.28% of samples had macroscopic cysts. In microscopic examination 81.90% were positive.  The results showed the significant difference between different muscles and microscopic cysts (Pvalu

  Keywords: Sarcocystis, sheep, Histopathology, Mashhad
 • Azam Amiri, Mehdi Zare Bahramabadi*, Hasan Heydari, Hosein Davoodi Pages 1562-1573
  Introduction

  Several factors are involved in students' academic burnout and review of research has shown that there is a relationship between academic self-efficacy and academic burnout, but can academic motivation mediate the relationship between academic self-efficacy and academic self-regulation with academic burnout? Materials &

  Methods

  The research method of this study was correlation based on structural equation modeling. Using cluster random sampling method, 350 students were selected from the statistical population of pre-school students in Tehran. Mitchell et al. (2000) answered Zimmermann & Martiz-Ponce self-regulation questionnaire and Waller et al. (1992) academic motivation questionnaire.

  Results

  Structural model test results showed that academic self-efficacy was negatively correlated with all three components of academic burnout (academic fatigue, disinterest, and academic inefficiency) (p≤0.001). Internal academic motivation was negatively correlated with academic motivation and extrinsic motivation was positively correlated with academic burnout components (p≤0.001). Finally, academic self-regulation was correlated with the three components of academic burnout, and academic motivation dimensions significantly mediated the relationship between academic self-regulation and academic self-efficacy with academic burnout (p≤0.001). Finally, the fit model obtained overall model with the data collected, has a good fit.

  Conclusion

  Academic motivation is an important element in the educational process that can be enhanced and improved in students and can guarantee their academic success.

  Keywords: academic motivation, Academic self-efficacy, Academic self-regulation, Academic burnout